Download - Rct

dignityinstitute.dk

Download - Rct

Tortur • En tikkende bombe

Folkeretten og tortur

Folkeret – også kaldet international ret – regulerer staters adfærd over for hinanden

– både i fredstid og i krigstid.

Årstal Konvention

1948 Verdenserklæringen om

Menneskerettighederne

1949 Genève-konventionerne

1950 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

1966 FN’s Konvention om civile

og politiske rettigheder

1984 FN’s Konvention mod tortur

og anden grusom, umenneskelig

eller nedværdigende

behandling eller straf

2002 Tillægsprotokollen til FN’s

Konvention mod tortur og

anden grusom, umenneskelig

eller nedværdigende

behandling eller straf

Indhold

Se mere i leksikonet bagerst i hæftet eller på www.menneskeret.dk

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er den første internationale principerklæring

om menneskerettigheder. Menneskers rettigheder bliver vedtaget for at sikre

det enkelte menneske mod overgreb fra staten og mod personlige krænkelser fra andre

borgere. Eksempler på menneskerettigheder er: Enhver har ret til liv, frihed og personlig

sikkerhed – Ingen må holdes i slaveri eller trældom – Ingen må underkastes tortur

eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

De fire Genève-konventioner fastsætter reglerne for staters adfærd i krig, og alle stater

skal rette sig efter disse regler. De fire konventioner dækker behandling af syge og

sårede på slagmarken og til søs, behandlingen af krigsfanger samt behandlingen af

civile i krigstid. I 1949 vedtog Den internationale Røde Kors Komité de fire Genèvekonventioner,

og 48 stater godkendte konventionerne, der forbyder umenneskelig

behandling af fanger både i internationale krige og i borgerkrige.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention beskytter de borgerlige og politiske

rettigheder, man har som individ i Europa, fx retten til livet, retten til frihed fra tortur,

retten til frihed, retten til en retfærdig rettergang og retten til frihed for diskrimination.

FN’s Konvention om civile og politiske rettigheder en den første internationale menneskerettighedskonvention.

Civile rettigheder er borgeres rettigheder til frihed i privatlivet

og i samfundslivet. Politiske rettigheder sikrer, at borgere har mulighed for at

deltage i det politiske liv – ikke kun i stemmeboksen, men også i det daglige politiske

liv.

Konventionen underbygger torturforbuddet i Menneskerettighedserklæringen fra

1948. Konventionen styrker torturforbuddet ved at forpligte stater til at forbyde tortur,

indføre uddannelse mod tortur hos politi og andre myndigheder samt at retsforfølge

torturbødler.

Tillægsprotokollen har til formål at forebygge tortur. Tillægsprotokollen etablerer et tostrenget

system af uafhængige internationale og nationale organer, der skal inspicere

politistationer, fængsler og andre detentionscentre. Protokollen trådte i kraft i 2006.

More magazines by this user
Similar magazines