S Posten januar 2008 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten januar 2008 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 1 – januar 2008 29. årgang

Arrangementer i

Januar

Intet sildemøde og kommunalbestyrelsesmøde

i januar måned

10. Børnepolitisk gruppe, Roholmskolen,

kl. 19.30

13. Midtvejsevaluering for medlemmer af

kommunalbestyrelsen og foreningsbestyrelsen

Birkelundgård kl. 9—16

15. Miljøpolitisk gruppe, Birkelundgård,

kl. 19.30

17. Sidst på måneden møde med Mikael

Rothstein, Birkelundgård kl. 19.30

18. Nytårskur, Fritidscentret

”Hedehuset” Hovedgaden 371

2640 Hedehusene, kl. 18

21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.

19.30

21. Deadline for S-Posten

29. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet,

kl. 18.00

Kom og vær med i debatten

- det angår os alle

Profeten Mohammed—

må han tegnes?

Debat om ytringsfriheden med

Mikael Rothstein på Birkelundgård

d. 17. januar

Penge til offentligt ansatte !!!

Stor uenighed …………….

Læs de to indlæg s. 6 og s. 13


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:Aage

Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Layout: Henrik Hess og Britta S.

Jørgensen

e-mail: Greve.Hess@webspeed.dk

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Året der gik og det der kommer... side 3

Set fra sidelinien .......................... side 4

Bolden givet op til bedre løn ....... side 6

Velkommen til Over stepperne... side 7

Program for EU-tur...................... side 8

Besøg på Arbejdermuseet............ side 10

Indbydelse til Nytårskur .............. side 12

Lars Løkke Rasmussens 5 mia kr side 13

Debatmøde m. Mikael Rothstein . side 14

Er du nævning eller domsmand ... side 15

Børnepolitisk gruppe ................... side 16

Miljøpolitisk gruppe .................... side 16

Arbejdsgrupper ............................ side 17

Kalender ...................................... side 18

A-gruppen.................................... side 19

Partiforeningens bestyrelse.......... side 20

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2007 Underskrift:

Michelle ved

mødet mellem

gruppen og

bestyrelsen i

foråret 2007

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Året der gik og det der kommer

Det var året der startede med 100

års jubilæum og en festlig start.

Siden har vi i det forår, der gik,

haft ”Sidst på måneden” møder, og

møder om EU.

Vi har gjort os nogle overvejelser

om mødeaktiviteterne i denne vinter.

Det gik på, at vi godt vil lave

andre aktiviteter ud over, hvad vi

plejer. I efteråret har det ikke givet

de store udslag. Jeg vil dog

sige, at mødet i november ”Trafik i

Albertslund” var inspireret af forskellige

debatter der har været om

knallerter, stisystem m.m. Steen

Christiansen lavede et godt oplæg

til debat, men deltagelsen var ikke

overvældende, så man må formode,

at medlemmerne ikke ser nogle

problemer, og det er da godt

man føler sig tryg.

I den første halvdel af 2008, starter

vi med et debatoplæg af Michael

Rothstein. Vi skal en tur på Arbejdermuseet,

og vi vil også prøve

at lave en aften med sang og foredrag

om Socialdemokratiet her på

egnen. Mere om det senere.

I januar har vi nytårskur. Det er en

fest, som i den tidligere store Glostrup

kreds kun var for bestyrelser

og folkevalgte. Nu hvor vi er blevet

færre, forsøger vi at få medlemmerne

med, der vil være mere i

s-posten om det.

Side 3

Og så var der lige en valgkamp,

hvor jeg kunne glæde mig over

medlemmer, der stod i kø for at

være aktive, og dette at kredsen

er blevet mindre, betød at

vores lokale folketingsmand Mogens

Lykketoft kom oftere til byen.

Det var hektisk og lærerigt. Det

gav så ikke det resultat på landsplan,

vi kunne ønske, men lokalt

ser det rimeligt ud. Vi tager det

sidste trin næste gang.

Vi har fået nogle nye DSU medlemmer.

Desværre har jeg endnu ikke

haft tid til at kontakte dem. Det vil

jeg gøre først i det nye år. Vi skulle

gerne have gang i en DSU afdeling

her og gerne med kontakt til Taastrup.

Godt nytår til medlemmerne.

Mvh

Aage B. Jensen

Formand Soc. Albertslund


Side 4

Af Jette Kammer Jensen

Albertslund-strategien i høring

Albertslundstrategien er en samlet

politisk strategi for kommunens

udvikling. Strategien er et udtryk

for en politisk prioritering, men

handler ikke om alting. Vi fokuserer

på de kvaliteter, vi har, og på

hvor vi har behov for at gøre en

ekstra indsats for at fremme eller

understøtte udviklingen. I forbindelse

med udarbejdelsen af strategien

har vi haft mulighed for at se

på hele kommunens udvikling ud

fra en strategisk vinkel, og for

samlet at udstikke sigtepunkterne

og prioriteringerne i årene fremover.

Med Albertslundstrategien tænker

vi helhedsorienteret og tværgående,

og derfor også bæredygtig udvikling

i bred sammenhæng. Vi har

i Albertslund udarbejdet Agenda

21-planer siden 1995, og har

igangsat mange forskellige projekter,

men også tænkt Agenda 21 ind

i en strategisk sammenhæng længe

inden det blev et lovkrav. Gennem

Albertslundstrategien giver vi

Agenda 21 arbejdet en endnu mere

offensiv strategisk rolle, og breder

arbejdet for en bæredygtig udvikling

ud.

Således lyder indledningen til Albertslund

strategien, som Finn Aaberg

citerede fra. Nu sendes forsla-

Set fra sidelinien

S-posten

get så i høring, og Finn Aaberg opfordrede

alle borgere til at tage del

i debatten om strategien.

Og så bølgede debatten, dog var

der mest enighed – ikke mindst

enighed om, at det var et flot stykke

arbejde, der var leveret af forvaltningerne.

Men der var nogle uenigheder:

Enhedslisten er efterhånden det

mavesure parti. Et er, at de er

imod Ring 5, det er forståeligt,

men når de kommer med et udsagn

om at kultur ikke skal være

noget Albertslund profilerer sig på,

med slet skjult aversion mod enhver

form for profilering af Albertslund,

ja så er det mavesurheden,

der dominerer. Albertslund er for

mig en by, det er værd at være

borger i, og jeg glæder mig altid,

når Albertslund omtales, og det bør

gerne ske noget mere. Enhedslisten

havde det dårligt med et afsnit

om dokumentations- og evalueringskultur

i skolerne, det mente

de ikke, skulle være en Albertslund

kultur. Nu er det jo sådan, at man

altid har evalueret i skolerne, men

den nuværende regering har sat

dokumentation og evaluering ind i

tunge centralistiske og bureaukratiske

tiltag. Sådan behøver det jo

ikke at være – men lige nu er det

lov her til lands – men at der skal

være en dokumentations- og eva-


S-posten

lueringskultur kan ingen da – efter

min opfattelse – have noget imod.

Dansk Folkeparti var stort set tilfreds

med det hele, men ønsker

forbedringer for bilisterne, så de vil

have flere motorveje og selvfølgelig

også ring 5. Og så var det vigtigt

for Dansk Folkeparti, at der

bliver flere ejerboliger.

De Konservative udtrykte håb om,

at Vestegnssamarbejdet mellem de

8 kommuner kunne udvikle sig til,

at de dannede én Vestegnskommune,

og ønskede i hvert tilfælde et

samarbejde mellem kommunerne

om større idrætsanlæg, og selvfølgelig

ønskede de også flere ejerboliger.

Ny Alliance v/Zitta Mogensen, som

er gået fra de konservative til Ny

Alliance, var begejstret for strategien,

men ønskede dog mere fokus

på idræt frem for på kultur, og så

vil hun have gravet Roskildevej

ned og bygget boliger ovenpå.

Det endte med, at alle tiltrådte, at

forslaget til Albertslundstrategien

sendes i høring, dog stemte enhedslisten

i mod.

Strategien vil blive lagt på kommunens

hjemmeside i januar og høringsperioden

vil være januar/

februar.

Lad falde, hvad ikke kan stå.

GAM3 er et såkaldt streetkulturprojekt,

som nu har kørt i 3 år. Idéen

var sikkert god, men den havde

altså ikke sin gang på denne jord,

Side 5

fremmødet har været mere end

beskedent helt ned til blot 2. Forvaltningen

havde indstillet, at projektet

fik endnu en chance, men et

flertal sagde stop nu.

Stadioncafeen

Det har altid været svært at få nogen

til at drive stadioncafeen, og

nu afprøves så en ny model. Nu

skal den drives af idrætsdirektøren

og målet er, at den skal tilbyde

økologiske varer på længere sigt.

Man må håbe, at det også overvejes

grundigt, om man dog ikke

kunne tilbyde mere sunde varer, så

det ikke kun bliver til fast food i

form af pølser, toast og lign.

Modellen er det såkaldte nettobevillingsprincip,

og det havde fået

morgensvømmerne på banen. De

frygtede, at det kunne føre til – for

at få midlerne til at slå til – at man

ville lukke for morgensvømmerne,

men det var der nu ikke planer om

fra idrætsdirektørens side.

Der var varmt på sidelinien, helt

præcist 39 gr. – så I må tilgive

mig, at jeg hurtigt vendte hjem til

sengen og derfor ikke fik så meget

noteret.


Side 6

Bolden givet op til bedre løn

Efter pres fra Socialdemokratiet

foreslår regeringen nu at give

de offentligt ansatte 5 mia. kroner

mere at forhandle om ved

de kommende forhandlinger.

Nu er det op til fagbevægelsen

at forhandle en løsning hjem.

Siden valget har regeringen

forsøgt at få en aftale om en

kvalitetsreform. For os har det

imidlertid stået klart fra starten,

at man ikke kan løfte velfærden

i Danmark uden at forbedre

forholdene for de offentligt

ansatte. Bedre løn og arbejdsforhold

skal sørge for, at

vi ikke kommer til at mangle

mennesker til at løse velfærdsopgaverne

Socialdemokratiet har siden

sommer lagt pres på regeringen

med forslag om at øge

rammen for overenskomstforhandlingerne

med 5 mia. kroner.

Hidtil har regeringen afvist

at imødekomme vores krav.

S-posten

Vi har taget initiativ til et bredt

samarbejde mellem SF og

Dansk Folkeparti for at lægge

størst muligt pres på regeringen.

Det har virket. Fra at afvise

vores krav, er regeringen nu

klar til at bevæge sig. Det betyder

ikke, at vi har indgået en

aftale med regeringen.

Vi kvitterer for, at de viser sig

villige til at flytte sig på spørgsmålet

om at forbedre forholdene

for de offentligt ansatte.

Men nu er det op til regeringen

og fagforeningerne at finde en

løsning. Den danske aftalemodel

er så at sige kommet på

plads igen - hvilket har været

vigtigt for Socialdemokratiet

Herfra er det nu op til parterne

at diskutere en solidarisk fordeling,

med og uden reguleringsramme

etc. Vi politikere skal

ikke længere blande os, men

håbe på et godt overenskomstforslag.


S-posten

Velkommen til overstepperne.dk

Samlingsstedet for Socialdemokraternes internationale arbejde.

Side 7

Politik handler om viljen til at gøre en forskel, – at forandre verden til det

bedre. Hvis vi samarbejder, kan vi opnå resultater og løse fælles problemer.

Hvis vi arbejder ryg mod ryg er det umuligt. Dette er udgangspunktet

for Socialdemokraternes internationale arbejde.

På overStepperne.dk kan du finde oplysninger om partiets forskellige internationale

samarbejder og blive opdateret på aktuelle politiske udspil og

aktiviteter.

Du kan også læse reportager fra tidligere begivenheder, og i kalenderen få

et overblik over kommende internationale aktiviteter i dit lokalområde og

resten af landet

Som medlem får du desuden adgang til en medlemsværktøjskasse med

internationalt baggrundsmateriale, medlemsbrevkasse samt vejledning til

hvordan du kan engagere dig i og bidrage til partiets internationale arbejde.

overStepperne.dk vil løbende blive opdateret og videreudviklet, så hvis du

får en god ide til hvordan vi kan forbedre siden, skal du endelig ikke holde

dig tilbage med at skrive til vores brevkasse

Tur til USA og Bruxelles.

Internationalt udvalgt arrangerer to rejser i 2008. Den første går til Bruxelles

fra 5. maj til 9. maj. Rejsen til USA finder sted i perioden fra 18. august

til 24. august. På rejsen besøger vi flere byer herunder New York og

hilser på politikere

Mange hilsner,

Michael Danielsen


Side 8

PROGRAMUDKAST

Mandag den 5. maj 2008

EU-STUDIETUR 5. MAJ – 9. MAJ 2008

Kl. 18.00 Sidste mødetid i Kastrup Lufthavn

Kl. 19.30 Afgang med Brussels Airline til Bruxelles

Kl. 21.05 Ankomst Bruxelles Zaventem. Bustransfer til Hotel Ustel

Ca. kl. 22.15 Ankomst Hotel Ustel (i den indre ringvej, tæt på Gare du Midi)

6-8, Square de l’Aviation, B – 1070 Bruxelles, tlf. +32 2 5206053

(4 overnatninger med morgenmad)

Tirsdag den 6. maj 2008 (LO/EFS og Danmarks EU-Repræsentation)

Onsdag den 7. maj 2008 (Europa-Parlamentet)

S-posten

Kl. 9.00 – 16.00 Europa-parlamentet (inkl. frokost). Gæst hos Britta Thomsen, MEP.

Torsdag den 8. maj 2008 (Regionsudvalget, Københavns Kommune, Europa-

Kommissionen)

Fredag den 9. maj 2008 (Det Danske Kulturinstitut el. ØSU)

Kl. 14.30 Bustransfer til Bruxelles Zaventem

Kl. 17.20 Afgang med Brussels Airlines til København

Kl. 19.00 Ankomst København

Der tages forbehold for eventuelle ændringer p.g.a. uforudsete begivenheder.

Turen er ikke for gangbesværede, idet vi vil bruge offentlige transportmidler eller gå

til og fra møderne.


S-posten

Pris pr. deltager:

I delt dobbeltværelse: 4.295 kr.

Enkeltværelsestillæg: 1.390 kr.

Ekspeditionstillæg: 50 kr.

Prisen inkluderer fly, hotel med morgenmad,

alle kendte afgifter og bus transfer fra

og til lufthavn i Bruxelles.

Side 9

Vi kan påregne et tilskud på ca. 1.000 kr. pr. deltager fra Europa-parlamentet som

skal trækkes fra grundprisen og som bliver udbetalt i Bruxelles. P risen skulle

derfor ligge på ca. 3.300 kr. i delt dobbeltværelse (ekslusiv evt. ekstra udgifter til

transport i Bruxelles). NB: Tilskuddet bliver udbetalt ved minimum 20 deltagere

Vi har bestilt 35 pladser, fordelt på: 7 enkeltværelser + 14 dobbeltværelser

Betaling : Depositum på kr. 1000 betales ved tilmelding og restbeløbet betales senest

den 1. marts 2008. Rejsen betales direkte til rejsebureauet:

Tilmelding kun til undertegnede på tlf. 32 53 51 95 eller breyen@stofanet.dk,

som også besvarer alle spørgsmål vedr. rejsen.

Rejsearrangør : TravelConsult, v/Claus Blædel, Ordrupdalvej 26, 2920 Charlottenlund,

tlf. 39 64 18 62

E-mail: info@travelconsult.dk, www.travelconsult.dk


Side 10

”Sidst på måneden” i februar – lidt forsinket.

Besøg på Arbejdermuseet

Rømersgade 22

Lørdag den 1. marts besøger vi Arbejdermuseet med en omvisning. Vi mødes

lidt før kl. 11.00 i Rømersgade, så omvisningen kan starte kl. 11.00.

S-posten

Efterfølgende ca. 12.15 går vi i Ølhalle,

Arbejdermuseets restaurant og indtager

en lidt historisk ret, nemlig brændende

kærlighed – et lille forbehold tages dog,

da restauranten skifter forpagter den 1.

januar.

Det er desværre nødvendigt at begrænse


deltagerantallet til 25, da omviseren ikke

kan tage flere med. Vi anvender ”Først til

mølle” princippet i mangel af bedre.

S-posten

Da bestyrelsen giver et tilskud, er deltagerbetalingen kun 50 kr. + transport

og drikkevarerne til den brændende kærlighed.

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til sp@dcl.dk eller ved at ringe til

43646594 - Steen Poulsen – senest den 18. februar.

Side 11


Side 12

S-posten

Nytårskur i Taastrup Kredsen 2007 – 2008

For kommunalbestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, menige medlemmer og

vores folketingskandidat, meget gerne ledsaget af ægtefælle.

Fredag den 18. januar 2008 kl. 18.00

I

Fritidscentret ”Hedehuset”

Hovedgaden 371

(Indkørsel ved Ansgarkirken)

2640 Hedehusene

Stor buffet, kaffe, musik, sang og taler. Pris: 150 kr. pr. deltager.

Drikkevarer kan købes.

Vi håber at se rigtig mange af jer til en aften med snak, sang, musik og hyggeligt

samvær.

Uddannelses- og medlemsplejeudvalget i Høje-Taastrup

Tilmeldinger til:

Inger Hansen, tlf. 46564645 – 26133696 – ostervemb64@hotmail.com

Frank Lundorff Rasmussen, tlf. 50594867 –

frank.lundorff.rasmussen.@a.cirque.tv.

Senest d. den 8. januar 2008


S-posten

Side 13

Lars Løkke Rasmussens luftige 5 mia. kr.

Jacob Storm Socialdemokrat

Så skete det tilsyneladende lykkelige

for de offentlige ansatte, at finansministeren

lovede 1,7 mia. kr.

i hvert af de 3 overenskomstår

2008-2010.

Før, under og efter valgkampen har

specielt S og DF været langt fremme

i skoene for, at sikre de offentlig

ansatte nogle fornuftige lønstigninger,

bl.a. sådan at det offentlige

skulle kunne være konkurrencedygtigt

i forhold til det private arbejdsmarked

i kampen om kvalificeret

arbejdskraft. Derfor var det

umiddelbart glædeligt, da Helle

Thorning-Schmidt og Pia Kjærsgaard

forsikrede pressen om, at

Lars Løkkes 5 mia. kr. var en udvidelse

af forhandlingsrammen, og

de dermed havde levet op til deres

lønløfter fra specielt valgkampen.

Efter finansministerens brede smil

at dømme, så er han svært tilfreds,

når han kigger politiske journalisters

og politiske modstanderes

kommentarer igennem i sine borgerlige

aviser. Lars Løkke tildeles

det ene lovord efter det andet for

sit listige politiske udspil. Alle implicerede

parter er tilsyneladende

begejstrede og synes enige om, at

dette kan løse op for den gotiske

knude med lønmodtagernes forventninger

til overenskomstresultatet.

Alle lige på nær lønmodtagerne og

vores repræsentanter i fagbevægelsen.

Vi mener, at det er Kejserens

nye klæder, fordi der ikke er

mange nye penge i at fremrykke

pengene med et år. Selve idéen

om at forhandlingsrammen er blevet

løftet ved udgangen af overenskomstperioden

er nærmest illusorisk.

Det må efterhånden stå lysende

klart for enhver, at ca. 2/3 af de 5

mia. er genbrugspenge, som allerede

ville have været udmøntet

alligevel igennem reguleringsordningen.

Derfor kan det undre, at

specielt Helle Thorning ikke med

det samme gennemskuede dette,

og offentligt erklærede sig tilfreds

med første halvleg, for derefter at


Side 14

lægge op til den samme forøgelse

af forhandlingsrammen i anden

halvleg.

Jeg modtog i går d. 19. december

en nyhedsmail fra Henrik Sass Larsen,

hvori der bl.a. stod:”Herfra er

det nu op til parterne at diskutere

solidarisk fordeling, med og uden

reguleringsramme etc. Vi politikere

skal ikke længere blande os, men

håbe på et godt overenskomstresultat”.

Jeg håber, som fagforeningsmand,

lærer og socialdemokrat, så sandelig

heller ikke at politikerne blander

Brug en torsdag aften på

at deltage i

debatten om

ytringsfriheden

Medlemsmøde på Birkelundgård

Torsdag d. 17. januar

Kl. 19.30

Profeten Muhammed - må han tegnes?

S-posten

sig i fordelingen af overenskomstpengene,

men det er med skattestoppets

indførelse en universel

sandhed, at Christiansborg forhandler

størrelsen af overenskomstrammen

hjem med bl.a. KL,

og derfor har landspolitikerne et

stort ansvar for at overenskomstresultatet

bliver fornuftigt. Og til

det er der sådan set bare at sige,

at Løkken er løsnet lidt, men stadig

meget stram!

Jakob Storm

20. december 2007

Gik Jyllands-Posten over stregen med sine Muhammed-tegninger, eller

har mange muslimer bare ikke forstået, hvad et åbent demokrati er for

noget?

Handler al balladen om intolerance hos både danskere og muslimer?

Et debatoplæg om ytringsfrihed ved religionsforskeren Mikael Rothstein

Mikael Rothstein (f. 1961) er mag.art. og Ph.d. i religionshistorie, lektor

ved Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet. Studerer især de

nye religioner men har arbejdet bredt med alle sider af religionshistorien.

Forfatter til en række bøger og jævnlig deltager i den offentlige debat


S-posten

Er du nævning eller domsmand

Så skal du huske at betale partiskat

Side 15

Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4% i

partiskat af alle bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner,

herunder hører også nævninger og domsmænd.

Husk

Beløbet for år 2007 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på

konto 5326 0304512.

Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2008

Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget april 2007

Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få dem hos undertegnede.

Else Boel

Kasserer

Tlf. 43 62 60 09 – e.mail: eboel@stofanet.dk


Side 16

Dagsorden:

Der er møde i Børnepolitisk gruppe

Torsdag den 10. januar kl. 19.30

Sted: Roholmskolen

Det kommunalpolitiske program – ligger på partiets hjemmeside

Sidste nyt fra børneudvalget.

Emne og dato for næste møde.

Eventuelt

Alle er velkomne til at møde frem og deltage.

Venlig hilsen

Steen Poulsen, Rytterhusene 50

tlf. 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

By – Trafik – Grønne områder

Miljø-politisk gruppe holder møde:

Tirsdag den 15. januar kl. 19.30 på

Birkelundgård.

Dagsorden for mødet:

Kommunen på miljøDanmarkskortet.

Status for byggeri af ”Føtex parkeringsplads”

Albertslundstrategien

Udvikling af Albertslund centret:

Projekt: Omlægning af Vognporten og ny teaterplads.

Projekt: Pladser i centret.

S-posten


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Stephen Seidelin, Fiskerhusene 65, Tlf.: 43 66 16 61

E-mail: stephenseidelin@gmail.com

Byudviklingsgruppen

Jesper Andresen, Galgebakken Sten 6-13, 26 35 45 57

E-mail: jesperandresen@comxnet.dk

Vil du have nyhedsmail

direkte til din E-mail-adresse?

Så slå op på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk

og tilmeld dig til nyhedsmail.

Så vil du fremover modtage

alle nyheder

og meddelelser om arrangementer

i partiforeningen

Side 17


Side 18

KALENDER:

Januar

Intet sildemøde og kommunalbestyrelsesmøde i januar måned

S-posten

10. Børnepolitisk gruppe, Roholmskolen, kl. 19.30

13. Midtvejsevaluering for medlemmer af kommunalbestyrelsen og foreningsbestyrelsen

Birkelundgård kl. 9—16

15. Miljøpolitisk gruppe, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Sidst på måneden møde med Mikael Rothstein, Birkelundgård kl. 19.30

18. Nytårskur, Fritidscentret ”Hedehuset” Hovedgaden 371

2640 Hedehusene, kl. 18

21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

21. Deadline for S-posten

29. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Februar

2. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

12. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

18 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

18 Deadline for S-posten

26 S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Marts

1. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

1. Tur til Arbejdermuseet, Rømersgade kl. 10.50

11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17 Deadline for S-posten

26 S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Folkeoplysn.udvalg

Socialudvalg (F), Orlov til 1.2

Økonomiudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Side 19

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

lts@tele2adsl.dk

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Jesper Andresen

Galgebakken Sten 6-13

Tlf.: 26 35 45 57

Vibeke-Anne W. Eriksen

Svanens Kvt. 9 D

Tlf.: 43 66 13 03

Suppleanter: Susanne Winther-Nielsen

Ørnens Kvt. 3 A

Tlf.: 43 62 25 61

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Flemming Holst Larsen

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

E-mail:

stephenseidelin@gmail.com

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

jesperandresen@comxnet.dk

E-mail:

vawe@comxnet.dk

E-mail:

swn@eogs.dk

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

"f" henviser til, at pågældende er

medlem af forretningsudvalget.

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines