VIRUM_Aarsberetning_2011-2012 - Virum skole

virumskole.dk

VIRUM_Aarsberetning_2011-2012 - Virum skole

Virum Skole

– bestyrelsens årsberetning 2011/2012


2

Virum Skoles værdigrundlag

– udarbejdet 2008

Virum Skole er kendetegnet ved:

Ansvarlighed

Vi betragter hinanden som hele mennesker,

tager medansvar for at finde praktisk

anvendelige løsninger og er troværdige

i ord og handling.

Holdninger

Vi stiller krav og har forventninger til

hinanden, fastholder sunde traditioner

og bruger humor i det daglige.

Omsorg

Vi skaber tryghed for alle, respekterer

hinanden og bruger uenighed konstruktivt.

Fællesskab

Vi har et godt arbejdsmiljø, engagerer os

i det daglige arbejde og opfatter skolen

som en helhed.

Ambitioner

Vi prioriterer et socialt, kreativt og højt

fagligt læringsmiljø og bruger hinandens

kompetencer til vedvarende at skabe resultater.


4

Bestyrelsens arbejde

Årsberetning fra

Virum Skoles bestyrelse 2011/2012

Skolebestyrelsen skal årligt - jf. Folkeskolelovens

§ 44 - aflægge beretning

om sit arbejde.

Beretningen er blevet behandlet i bestyrelsesregi

i juni og offentliggjort på Virum

Skoles hjemmeside. Alle interesserede

er velkomne til at stille spørgsmål,

komme med kommentarer/synpunkter

og/eller stille forslag til det fremtidige

arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsens møder

Bestyrelsen har gennem skoleåret afholdt

8 ordinære møder, afviklet 2 kontaktforældremøder,

deltaget i bl.a. forældremøder

i et antal klasser, deltaget i

møder med repræsentanter fra andre

skolebestyrelser og fra kommunalt regi.

Bestyrelsen har endvidere deltaget i

skolens pædagogiske weekend for at få

førstehånds indblik i skolens virke.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har på sine møder og i øvrige

sammenhænge behandlet et stort

antal emner om skolens virksomhed og

forhold for såvel elever og forældre som

for medarbejdere. Dagsordener og referater

mv. fra bestyrelsens møder er tilgængelige

skolens hjemmeside.

Fra bestyrelsens arbejde skal specielt

fremhæves arbejde med følgende emner/

projekter, som er listet uden prioritering.

1. Inklusion

I Kommuneaftalen for 2011, indgået mellem

Finansministeren og Kommunernes

Landsforening, fremgår det, at der skal

arbejdes for en inkluderende folkeskole,

der omfatter elever med særlige behov.

Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående

og LTK’s handleplan for inklusion

skoleområdet 2011-2015/20 valgt at

prioritere emnet i sit arbejde.

Dette er dels sket ved at støtte op omkring

skolens formidling af den pædagogiske

ramme (omtalt som SAL – Systematisk

Analyse af Læringsmiljøer) til

håndtering af inklusion og dels ved at

bidrage med synspunkter og bearbejdning

af skolens inklusionsfolder, der vil

være et bærende informationselement i

skole-hjem samarbejdet. Folderen er

planlagt til andet halvår 2012.

2. Ajourføring af principper

Virum Skoles principper er en grundsætning/kurs

for en central del af skolens

virksomhed, og det har været nødvendigt

at genbehandle skolens principper

grundet eksterne påvirkninger, som primært

er den kommunale økonomi.

Virum Skole har i mange år kunnet tilbyde

eleverne fem lejrskoler i et ”skoleliv”.

Dette er nu desværre nedjusteret til

tre. Vikarpuljen er udsat for besparelser,


som indebærer, at skolen kan været

nødsaget til at hjemmesende hele klasser.

Som en naturlig følge af den nye,

tidlige Sfo-start i foråret har bestyrelsen

valgt at ajourføre principper for klassedannelser.

Alle ovenstående principper kan læses i

deres fulde udstrækning sammen med

øvrige principper på skolens hjemmeside.

3. Kommunale budget 2011-2014

”Hvis jeg havde otte timer til at fælde et

træ, ville jeg tilbringe seks timer med at

skærpe min økse”. Disse ord indgik som

overskrift i bestyrelsens høringssvar til

det kommunale budgetoplæg for perioden

2011-2014. Det var endnu engang

blevet stillet i udsigt, at skolernes budgetramme

og besparelserne i denne

forbindelse blev mærkbare. Citatet fra

Abraham Lincoln henviste til, at kommunen

burde satse på vore børns skole

og dermed forberedelse til deres kommende

uddannelse.

Der blev dog indgået budgetforlig med

alle partier, og folkeskolen friholdtes for

besparelser. Der tilførtes en ekstra

time til mellemtrinnet og ekstra midler

til efteruddannelse i forhold til inklusion.

Det skal dog nævnes, at der ligger en

ny besparelsesrunde forude i efteråret

2012, som igen kan ramme skoleområdet.

4. Skolens budget 2011-14

På grundlag af de vilkår, der er fastlagt

af kommunalbestyrelsen og bl.a. beskrevet

ovenfor, er det skolens bestyrelse,

der godkender skolens eget driftsbudget.

I skolens budget er de fleste års budgetposter

videreført stort set uændret, dvs.

uden prisregulering, og der er direkte

sparet på medarbejderes efteruddannelse

og kursusvirksomhed samt inventaranskaffelser.

5. Sfo

Bestyrelsen har valgt at betragte skole

og Sfo som én virksomhed og støttet op

og bidraget aktivt i udarbejdelse af rammer,

som er udmøntet i et årshjul til

brug for ansatte og forældre (og børn).

Det blev fra kommunalt regi besluttet -

i forrige bestyrelseperiode - at reducere

åbningstiden i Sfo. Virum Skoles bestyrelse

har altid haft den overbevisning, at

alle børn burde kunne få tilbudt morgenpasning

i Sfo, og har prioriteret

dette. Desværre – taget de økonomiske

rammer i betragtning – måtte bestyrelsen

reducere i morgenåbningstiden fra

kl. 7.00 til 7.15. Reduktionen blev foretaget

efter en længere behandling og var

bygget på statistisk materiale.

6. It

Bestyrelsen er bekendt med de udfordringer

omkring den nemme adgang til

”upassende” materiale, der ligger i brugen

af internettet i undervisningsøjemed.

Emnet har været behandlet med bistand

fra skolens it-vejledere, hvor temaerne

bl.a. har været it-etik samt anvendelse

af reklamefinansierede undervisningsmidler.

Bestyrelsen har konkluderet,

at skolens net skal været åbent

og frit, dog med det forbehold at de ansatte

sætter grænsen, og at børnene

opfordres til at fortælle om episoder,

hvor de føler sig usikre.

Emnet følges op i bestyrelsen i det

kommende skoleår med temaet: Identitetssikkerhed

på internettet.

5


6

Bestyrelsens arbejde

7. Skolestrategi 2020

Bestyrelsen har aktivt deltaget sammen

med en række forældre i udformning af

den skolestrategi, som er planlagt for

LTK´s skolevæsen frem til 2020.

8. Øvrige opgaver

I løbet af perioden har bestyrelsen i øvrigt

været involveret i en række opgaver,

som bl.a. omfatter ansættelse af ny afdelingsleder,

godkendelse af timefordelingsplaner,

udarbejdelse af høringssvar

til Børn og Unge politik, Det Kommunale

Budget, Den Kommunale Inklusionsplan,

Kvalitetsrapport, søsætning af

trafikpolitik, samt behandling af bestyrelsens

synlighed.

Kommende opgaver

Ambitionen om at gøre en god skole

endnu bedre gælder fortsat. Det stiller

krav til alle involverede om bidrag og

engagement, samt evne og vilje til at

forny sig.

Til det kommende skoleår forventer bestyrelsen

bl.a. at skulle arbejde med

emner/projekter som f.eks.:

• Inklusion

• It-evaluering

• Læringsmiljøer

• Medborgerskab/civilsamfundet

• Trivsel

• Identitetssikkerhed på internettet

Afsluttende bemærkninger

Virum Skole er en af landets største folkeskoler

med over 940 elever, mere end

100 medarbejdere og ca. 1400 forældre.

Arbejdet i skolens bestyrelse har derfor

stor betydning for mange menneskers

hverdag. Bestyrelsen modtager meget

gerne henvendelser fra elever, forældre,

medarbejdere og andre med interesse i

og for Virum Skole, ligesom bestyrelsen

gerne deltager i skolerelaterede opgaver/møder

for derigennem bedre at

kunne opnå inspiration til de kommende

års udfordringer og deres løsning til

størst mulig glæde for Virum Skole og

dens mange brugere.


Bestyrelsen består af syv forældrevalgte,

to medarbejderrepræsentanter

og to elever. Derudover deltager skoleleder,

viceskoleleder samt Sfo-leder.

Skolens sekretariatsleder fungerer som

sekretær for bestyrelsen.

Henvendelse til de forældrevalgte i bestyrelsen

kan ske gennem mail / telefon

(se info under bestyrelsens menu på

skolens hjemmeside.) – Derudover kan

der rettes henvendelse til skolens administration

og ledelse på telefon 45 28

44 20.

Alle opfordres i øvrigt til at søge

oplysninger på Virum Skoles hjemmeside:

www.virumskole.dk og til at bruge

skolens email-adresse virum@ltk.dk

Afslutningsvis vil jeg gerne have lov til

at takke elever, medarbejdere og forældre

for deres bidrag og store indsats

gennem skoleåret

På bestyrelsen vegne

Virum, d. 20. juni 2012

______________________________

Flemming Feilberg, bestyrelsesformand

BESTYRELSE PR 1.8.2012

Flemming Feilberg > 4583 3432

...............................................

Susanne Hjernøe > 4583 4582

...............................................

Anne Karin Duus > 4585 6518

...............................................

Folmer Sahlholdt Gørtz > 4585 0116

...............................................

Hans-Jørgen Bundgaard > 4588 8546

...............................................

Annette Hasenberg > 4542 5130

..............................................

Morten B. Pedersen> 3336 1993

..............................................

7


Virum Skole · Skolebakken 9 · 2830 Virum · Tlf.: 45 28 44 20 · www.virumskole.dk · virum@ltk.dk

More magazines by this user
Similar magazines