KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

FALKENBERGS AUKTIONER

8 am l« K ongevej 27 og 2 9 (Det ny T eater)

Telefoner 1282 — 10,321

KATALOG

til Auktionen

Tirsdag den 9. November 1920

Efterm iddag Kl. 3 pr.

og følgende Dage Kl. 3

— om Fredagen dog først Kl. 430 pr. —

GI. K ongevej 2 7 åt 2 9 (Det ny T heater)

over

GLAS OG PORCELAIN,

Petroleumsovne,

K olon lalvarerv Islan d sk K lipfisk,

K obber B adeovne, Champagne« S h agtob ak f

Papir C ordel, S pande, M aelkekander,

B o r ste r, K oste, S m ø r k a r n e r ,

R estern e fr a M alervæ rk sted som Farver,

S tig e r eto»

Hamp, G ordel, C ykler og C yk led n k m.m.m.

samt

en Sam ling MALERIER a f d a n sk e

K unstnere-


KONDITIONER,

l.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og

forefindes samt uden Ansvar for undertegnede i nogen Retning,

og henligger fra samme for Køberens Regning og Risiko, og

sælges det paa nærmere Approbation efter Auktionen. Det

købte skal være afhentet Dagen efter Auktionen inden Kl. 12. Dersom

det solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany

bortsælges enten underhaanden eller ved Auktion for første Købers

Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende

Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten

over det solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens

fulde Erlæggelse. Forretningen paatager sig ingen

Garanti for Transporten af det Købte.

la.

De under Numrene 140 til 144 inclusive anførte Varepartier

maa afhentes paa Lyngbyvej Nr. 37 senest inden Lørdag Middag

den 13. November d. A.

2.

Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist.

3.

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af

12* * pCt., erlægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller

paa Anfordring, dog kan vederhæftige Købere, der forinden

Auktionen henvender sig til mig, forvente 4 Ugers rentefri Henstand,

imod, naar som helst af Inkassator paafordres, at stille saa-

dan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af ham maatte anses

betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen

straks og uden Hensyn til den givne Henstand forfalden.

4.

De Købere, der ikke betaler i rette Tid, har, hvad enten de

bliver sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra

Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger

skadesløst. I Søgsmaalstilfælde er de pligtige — uden

Hensyn til, hvor de bor eller opholder sig — at give Møde for

Københavns Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel

som til indenbys boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning

efter Retsplejelovens Kapitel 41 samt undergivne Udpantning

efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Tillæg til Konditionerne og Forandring i Katalog-Teksten forbeholdes.

København i November 1920.

Nr.

1 13 Par Kopper m. rød Linie

2 12 »


3 12 *


4 4 emaill. Tallerkener

5 12 Stk. Barbersæbe, sep.

6 12 V Spølkummer

7 12 n —

8 12 n —

9 12 »

10 12 n11 12 n dybe Tallerkener

12 12 » —

13 7 » —

14 12 ji Børnekrus

15 12 » —

16 10 Sæt Sukkerstel, dekorerede, sep

17 1 Vand stel (5 Dele)

18 12 Par hvide Kopper

19 12 » —

20 12 m —

21 12 » —

22 12 9


23 11 Stk. Vs kg. Honningglas

24 10 » 1 —

25 200 , Underkopper, sep.

26 3 m Vaskebrædter


Nr.

4

27 3 Stk, Vaskebrædter

28 3 , -

29 3 „

30 25 „ Skurebørster, sep.

31 1 Terrin

32 1 —

33 1 -

34 2 Salatfade

35 2 Stegefade

36 1 Spisestel til 6 Pers. (23 Dele)

37 10 Dus. Vandglas, sep.

38 8 Stk. Skurebørster

39 2 Dus. Sodavandsglas m. Bort, sep.

40 1 „ Barnekrus m. Billeder

41 1 „ -

42 1 , -

43 11 2/» Dus. dek. Porcl. Dessert Tallerkener,

44 1 Dus. dybe hv. Tallerkener

45 1 Dus. Par hv. Pæreform. Kopper

46 1 n n “ * \

47 1 „ .

48 1 , , ~

49

50

Bl

1 * - -

1 Dus. Fajance Barnekrus

1 „

52 12 Stk. hvide Spølkummer, 3 Stør.

53 12 „

54 IS *

55 10 Sæt dek. Porcl. Sukkerstel, sep..

56 2 Zink Vaskebrædter, store

57 2 —

58 2 —

59 12 Stk. engelsk Barbersæbe, sep.

60 1 dek. Vase (defekt)

5

Nr.

61 1 Stk. hv. Vandkande (defekt)

62 1 Majolika Urtepotte

63 1 -

64 1 dek. Pore. Kaffestel til 6 Pers.

65 1 — 12 .

66 1 Toiletgarniture

67 1 Køkkenstel (Fulda Mønster) 16 Dele

68 Diverse Kasser med Halm

69 35 Dusin dek. Dessert Tallerkner 8“, sep.

70 8 Stk. Petroleumsovue, sep.

71 12 , Keramik Askebægere

72 1 Rulle galv. Jernplade

73 1 Kværn med Tilbehør

Tirsdag den 9. ds., Efterm. Kl. 4,30,

sælges

74 1 Sæk tørret Selleri, 12 kg.

75 1 * - 12 .

76 1 Kødhakkemaskine med Hjul og Tilbehør

77 1 Kasse Blyhvidt, ca. 50 Kg.

78 1 Rulle Tougværk, ca. 30 Kg.

79 1 Sæk Sejlgarn, ca. 10 Kg.

80 ca. 20,000 Ark Sanitetspapir W. C. i Pakker

å 1000 Ark

81 100 Stk. Ophængningsbrædder

82 11 Stk. W. C. Sæder

83 124 Pakker Toiletpapir å 50 Ark

84 107 — a 25 „

85 1 Remskive

86 3 Sække gi. Kokostæppeaffald

87 17,550 Bouillonterninger, sep.

88 25 Gros Staalpenne

89 1 Kobber Oas Badeovn


Nr. .

90 1 Kobber Gas Badeovn

91 450 Kg. islandsk Klipfisk i Maatter, sep.

92 20 Ks. fransk Champagne å 12/i Fl. pr. Kasse,

tildels utætte

93 25 Kasser Bouillon Ekstrakt å 40 Krukker med

ca. 60 Gr. Netto

94 ca. 4 Kg. Kakao

95 Diverse Smørkærner „Snille“, sep.

96 — *Exelsior“, sep.

97 20 Dusin Ris Gadekoste ®/i3, sep.

98 18 Gardinrosetter, sep.

99 10 Stk. Laagkedler

100 10 Dusin Metal Pudsecreme, sep.

101 10 — — , smaa.sep.

102 26 — Kardæsker, sep.

O nsdag den 10. Novbr., Kl. 4 E ftm .,

sælges

103 63 Spande med Laag, sep.

104 59 Mælke* og Vandfade, sep.

105 1 Stk. Haandkværn

106 284 Stk. Lommelampehylstre

107 18 Stk. tykke Tøjsnore

108 12 , tyndere —

109 1 Trappestige

110 1 -

111 1 —

112 1 Wienerstige (7 Trin)

113 1 Tønde Kridt, ca. 200 Pd.

114 1 — Lysokker, ca. 60 Pd.

115 1 — Lithapans, ca. 170 Pd.

7

Nr.

116 1 Tønde Lithapans, ca. 170 Pd.

117 1 - — , 60 ,

118 3 Kasser Grønt, sep.

119 1 Tønde Mørkokker

120 l 1/* Tønde diverse Farve

121 1 Kasse Tørfarve, ca. 25 Kg.

122 10 — — å ca. 25 Kg., sep.

123 1 a Td. Blyhvidt

124 V. . -

125 1 Vægt

126 1 Kasse med diverse

127 Diverse

128 17 Daaser Ananas

129 ca. 60 Stk. st. Gulvklude, sep.

O nsdag d en 10. Novbp., Hl. 5 E fterm .,

sælges

130 125 Pakker Papir Cordel, sep.

131 35 Dusin Gafler, sep.

132 2 — Vinduesvaskere, sep.

133 5 — Gulvskrupper „

134 6 — spidse Skurebørster, sep,

135 6 — runde — „

136 3 — Møbelbørster *

137 711/« Dusin Barnekoste, sep.

138 14 Stk. nye Spande, sep.

139 1 Stk. Mælkekande

a ea. 100 Kg. Shagtobak


Torsdag den II. Novbr., Efim. Kl. 3 prsælges

Nr.

140 ca. 40,000 Laag til Skrueglas

141 ca. 1000 Stk. Beslag og Laase til Dametasker

142 3 Kasser kemisk Præparat, ca. 600 Kg.

143 ca. 500 Nøgler Hampe Cordel, sep.

144 ca. 10,000 Breve Sennepsplaster

De under ovenstaaende 5 Numre an forte

Varepartier henligge Lyngbyvej Nr. 37, hvor

de maa afhentes snarest efter Auktionen.

Sammesteds kan disse Varer, om ønskes,

besigtiges ved Henvendelse i Boghandelen.

Prøver findes ogsaa paa Auktionen.

145 50 Stk. Dunlop Cycledæk (sep.)

146—151 Diverse Cycler (sep.)

M alerier sæ lg e s Fredag den 12. Nowbr.

Efterm. Kl. 4*30

152 1 Maleri

153 1 —

154 1 —

155 1 —

156 1 —

157 1 -

158 1 —

159 1 —

160 1 —

161 T. Meincke: Marine

162 Th. Sandstrøm: Strandbillede

163 —

164 Axel Hansen: Landskab

165 G. A. Schultz: Lago Mogiaro

166 — Frederiksberg Slot

Nr.

167 Aug. Schultz: Fra Venedig

168 — Fra Bosporus

169 — Landskab, Schweitz

170 F. K. Groth: Skovparti

171 Alf. Jacobsen: Skovparti

172 A. Jerløv: Aaen i Sæbygaards Skov

173 Vilh. Larsen: Landskab

174 C. F. Lund: Fra Eremitagen

175 E. Berg: Parti fra Furesøen

176 N. C.: Heste paa Marken

177 Alf. Jensen: Skovparti

178 E. Gross: Fra Silkeborgsøerne

179 A. Skovbye: Klipper, Bornholm

180 Edv. Sørensen: Ved Skovleddet

181 A. Jerløv: Fra Rudeskov

182 E. Gross: Klejs Skov v. Horsens

183 Nordvild: Gaard Interiør

184 Moe: Landsbygade

185 Alex Schmidt: Vinterlandskab

186 W. K .: Fra Dyrehaven

187 A. Lassen: Skovparti

188 O. Manschetto: Roser i Krukke

189 K. Nielsen: Skanderborgs« ved Slotskirken

190 N. Jeppesen: Solnedgang

191 Rasmussen: Fra Sortedamssøen

192 V. Larsen: Fra Fiskerlejet

193 Rud. Breslau: Landskab

194 -

195 F. Army: Skovsø

196 Johansen: Vej gennem Heden

197 — Kystparti

198 — Hus v. Skovsø

199 — En Bondegaard

200 — —


10

Nr.

201 Johansen: Hus v. Skovvej

202 F. Army: Skovsø

203 Mathiasen: Ræbild Bakker

204 Simon Petersen: Schweitaer Landskab

205 Ole Søndergaard: Lejre Aa

206 E. Thomsen: Skovparti

207 Vilh. Larsen: Landskab

208 P. Carlsen: Skovparti

209 Alfred Jensen: Udsigt over Holbæk Fjord

210 Adolf Larsen; Brænding

211 Alf. Jacobsen: Skovparti

212 N. C.: Heste paa Marken

213 E. Berg: Fra Furesøen

214 Revello: Paa Capri

215 Moe: Grønlandsgade paa Amager

216 E. Thomsen: Skovvej

217 Alf. Jensen: En Skovsø

218 A. Skovby: Klipper paa Bornholm

219 Alexander Schmidt: Vinterlandskab

220 Revello : Italiensk Fisker

221 N. Thygesen: Solnedgang

222 P. Nordhagen: Norsk Vinterlandskab

223 Rud. Pedersen: Maaneskin

224 Edv. Sørensen: Fra Charlottenlund Skov

225 E. Larsen: Landskab

226 Sven Linnestrøm: Landskab

More magazines by this user
Similar magazines