Delegeretmøde 2009 Formanden Jørn Uffe Nielsen på ... - FCE

fce.dk

Delegeretmøde 2009 Formanden Jørn Uffe Nielsen på ... - FCE

FORSVARETS CIVIL-ETAT . NR. 2 ÅRGANG 54 - JUN 2009

Delegeretmøde 2009

Formanden Jørn Uffe Nielsen

talerstolen

1


2

54. årgang nr. 2 - juni 2009

FCE-bladet

udgives af

Forsvarets Civil-Etat

Dag Hammarskjölds Alle 1 A, st.

2100 København Ø

Tlf. 35 25 95 10

Fax. 35 38 01 29

Homepage: http://www.fce.dk

E-mail: fce@fce.dk

Ansvarshavende

Formand Jørn Uffe Nielsen,

Mobil tlf.nr. 20 20 01 34

Redaktion

Flemming de Lichtenberg

Solveig Guldberg

Poul Henning Klausen

Næste nummer

Deadline for stof til

næste nummer

mandag den 17. august 2009

Tryk

Elbo Grafisk A/S, Fredericia

FCE´s sekretariat

Ekspeditionstider:

Man-torsdag kl. 10.00 - 15.00

Fredag kl. 10.00 - 14.00

Forside foto: FCE delegeretmøde 2009

Fotograf:

ISSN 1600-2067

I N D H O L D

Underholdning med

Jette Torp

Formandens åbningstale

Hilsner til delegeretmødet

Skriftlig beretning til

delegeretmødet

Sammensætning af

valggrupper

Bemærkninger til

formandens beretning

Stram økonomisk styring

Pensionistnyt

Nyt fra hovedbestyrelsen

Godkendelse af nye vedtægter

TR-introkursus

Side

4

Side

6-7

Side

8-9

Side

10-19

Side

20

Side

21

Side

22

Side

24-25

Side

26-27

Side

29-30

Side

30


L eder

FCE - frem mod 2013

Efter et veloverstået Delegeretmøde som blev

holdt i Odense i dagene 3-4 Juni 2009, er der

nu givet et grundlag til at arbejde videre de

næste 4 år.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke de

delegerede for det engagement og den interesse,

der blev udvist Delegeretmødet, hvor det lykkedes

at få stemt et grundlag igennem, der vil være

bæredygtigt i den kommende fremtid.

Samtidig vil jeg også takke gæstetalerne for de

gode indlæg, som favnede bredt fra samarbejde,

politik, henover daglig tjeneste, til et fremtidigt

forsvar med hvad deraf følger. Også det nuværende

forsvarsforlig, som er ved at rinde ud, blev

berørt. Den voldsomme omlægning i struktur og

organisation, som her har fundet sted, er det nok

de færreste der ønsker igen. Men om det atter skal

opleves vil formentlig snarligt vise sig, når aftalen

om det nye forsvarsforlig indgås.

Når jeg i overskriften skriver ”FCE- frem mod

2013”, så hentyder jeg til de mange spændende

udfordringer vejen mod 2013.

Som jeg ser det, vil civiles deltagelse i Internationale

Operationer intensiveres. Fra flere sider

meldes ud at civiles anvendelse i Forsvaret fortsat

vil have en berettigelse. Dette med baggrund i

at varetage jobbene i støttestrukturen, således at

militært personel kan frigøres/ aflastes til egentlige

”militæropgaver”.

Formand Jørn Uffe Nielsen

Når det nye forsvarsforlig indgås, så får vi kendskab

til udliciteringspolitikken. Når det er

plads, vil forsvaret melde en udbudsstrategi ud,

som i første omgang vil få stor betydning for

medlemmerne i Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Strukturændringen i Forsvarets Materieltjeneste

afventer ligeledes at forsvarsforliget falder

plads. Også der har vi mange medlemmer, der

afventer forsvarsforliget med en vis spænding.

Opfordringen herfra til forsvarets ledelse skal

være, at så snart der er et forlig, så gives der en

hurtig udmelding til de berørte, så de ved hvor

de står! Så kan alle komme videre.

Med disse ord vil jeg byde alle velkommen til

arbejdet de næste 4 år.

Jørn Uffe Nielsen

3


4

I I forbindelse med

delegeretmødet i

Forsvarets Civil-Etat

var der besøg af sangerinden

Jette Torp

Jette Torp havde

– til ære for repræsentanterne

for

Forsvarets Materieltjeneste,

iført sig en

kjole hvor hovedmaterialet

var 70 meter

rød kabel.

På scenen havde

Jette Torp følgeskab

af sin mand Claus

Wunderlich og lydmanden

Johannes

Stærk. Deres optræden

gjorde stor

lykke


Forsvarets Civil-Etats 13. delegeretmøde blev afviklet den 3. og 4.

juni 2009 Radisson Hotel H. C. Andersen i Odense. Dette blad vil

være præget af delegeretmødet og dets beslutninger.

Forsvarets Civil-Etats 13. ordinære

delegeretmøde blev afviklet i Odense

den 3. og 4. juni 2009. Samtlige 61

tillidsrepræsentanter var indbudt som

delegerede (sammen med formanden

og næstformanden) og heraf havde

46 fundet vej til Fyn sammen med 2

repræsentanter for pensionistgruppen.

Som gæster var indbudt en række

repræsentanter fra arbejdsgiversiden

samt øvrige samarbejdspartnere, med

afdelingschef Laila Reenberg fra Forsvarsministeriet,

chefen for Forsvarets

Materieltjeneste GL Per Ludvigsen,

chefen for Forsvarets Materieltjeneste

GM Jens Erik Frandsen, Beredskabsstyrelsens

direktør Frederik Schydt,

formand for Centralforeningen for

stampersonel Jesper K. Hansen, formanden

for Statstjenestemændenes

Centralorganisation II Peter Ibsen i

spidsen. Endvidere var blandt gæsterne

repræsentanter fra FPT SA, FPT FA,

FBE, vore nordiske samarbejdspartnere,

interne og eksterne revisorer,

Statstjenestemændenes Centralorganisation

II samt vort æresmedlem Arne

Haugaard.

Forud for delegeretmødet var udsendt

et omfattende materiale indeholdende

bl.a. formandens beretning, forslag

til vedtægtsændringer, kontingent og

budget. Det udsendte materiale samt

formandens mundtlige beretning,

gæstetaler samt mødets debat og

beslutninger omtales udførligt i dette

nummer af fagbladet.

Overværkmester Jørn Uffe Nielsen blev med akklamation

genvalgt som formand.

Kasernemester Poul Henning Klausen blev med akklamation

genvalgt som næstformand.

5


6

Formandens åbningstale

Uddrag af Jørn Uffe Nielsens åbningstale ved delegeretmødet den 3. og 4. juni. Talen indgik samtidig

som en del af den mundtlige beretning.

Kære delegerede, repræsentanter

fra forsvarets øverste ledelse, fra

Hjemmeværnet, fra Beredskabsstyrelsen,

repræsentanter fra vore

nordiske søsterorganisationer og

samarbejdspartnere, vort æresmedlem

samt øvrige gæster.

Jeg vil ønske jer alle rigtig hjertelig

velkommen til Odense og takke jer

for jeres deltagelse ved Forsvarets

Civil-Etats delegeretmøde 2009.

Dette forsvarsforlig, der udløber

med årets udgang har haft en usædvanlig

stor indflydelse Forsvarets

Civil-Etats hverdag gennem tab af

et væsentligt antal stillinger og dermed

medlemmer og en omfattende

omstrukturering af bestyrelsesarbejdet

og tillidsrepræsentantvirket.

Alt en følge af forsvarsforligets

organisationsændringer.

Den øgede fokus internationale

operationer har bl.a. betydet, at

forsvaret i perioden har omstillet,

rationaliseret og effektiviseret

stabs- og støttestrukturen til fordel

for de operative kapaciteter.

Specielt i støttestrukturen har Forsvarets

Civil-Etat mange medlemmer,

der beskæftiges med cafeteria-

etablissements- eller materieldrift.

Det er specielt medarbejdergrupperne

indenfor disse driftsområder

der er afskediget, det er materi-

elforvaltere, kaserne assistenter,

kaserneforvaltere, cafeterialedere

og værkmestre.

Nye tjenester har set dagens lys i

perioden. Tjenester som Forsvarets

Materieltjeneste, Forsvarets Personeltjeneste

og Forsvarets Bygnings-

og Etablissementstjeneste. Myndighederne

er nyetablerede, som

led i ”operation Bar Mark”, som

vor tidligere forsvarschef udtrykte

det. Det er ikke nemt for hverken

ledelse og medarbejdere at få disse

meget store myndigheder til at

fungere optimalt efter hensigten.

Det er blevet meget bedre, men

der er endnu et lille stykke vej til

den endelige succes.

Forsvarets gennemgribende struktur-

og organisationsændringer har

betydet, at Forsvarets Civil-Etat

ved et ekstraordinært delegeretmøde

i 2006 vedtog et nyt sæt

vedtægter, hvor FCE organisatoriske,

politiske og administrative

opbygning tilpassedes forsvarets

organisation. Med vedtægtsændringerne

nedlagdes karteller og

zoner og erstattedes af en ren tillidsrepræsentantstruktur.

Ud over

det almindelige virke, så er så meget

som muligt delegeret fra Forsvarets

Civil-Etat til tillidsrepræsentanten,

herunder medvirken ved de lokale

lønforhandlinger. Forsvarets Civil-

Etat opfatter samarbejdet med

arbejdsgiver i denne situation som

godt og gnidningsløst.

Alt i alt finder Forsvarets Civil-Etat,

at samarbejdet fungerer fornuftigt

og hensigtsmæssigt gennem den

etablerede tillidsrepræsentantstruktur.

Det er dog ikke alt hvad arbejdsgiver

foretager sig, som Forsvarets

Civil-Etat finder lige fornuftigt og

hensigtsmæssigt. På nogle væsentlige

områder er det ikke så godt.

Jeg vil nærmest betegne det som

katastrofalt.

Jeg vil i denne forbindelse bl.a.

nævne afslutningen og implementeringen

af aftaler i forbindelse

med OK 08, forsvarets tanker om

effektiviseringer gennem udlicitering

og personeltjenestens nye

vejledning omkring anvendelsen

af ansættelsesformerne.

I fortsættelse af forliget med finansministeriet

om de overordnede

rammer for aftaleperioden 2008

til 2011 har Forsvarets Civil-Etat

sammen med Centralorganisation

II forhandlet specielle krav med

Forsvarets Personeltjeneste. Forhandlingerne

har udmøntet sig i

aftaler, hvor bl.a. basislønninger

er revideret, og hvor alle stillinger i

bygge- og etablissementsstrukturen

er kategoriseret og lønfastsat. Alt i

alt en kompliceret aftale, som det

lykkedes parterne at få forhandlet

plads indenfor de fastsatte tidsrammer.

En stor ros til forhandlingssektionen

for dette resultat,

og en stor tak til COII for deres

støtte. Ved implementeringen af

aftalerne fik Forsvarets Civil-Etat

for første gang i mands minde dog

meget alvorlige problemer. Det har

taget uforholdsmæssig lang tid,

at få udmøntet aftalerne. Denne

langsommelighed skyldes efter

Civil-Etatens bedste skøn interne

stridigheder og uoverensstemmelser

mellem sektioner og afdelinger

hos arbejdsgiver. Der opstod kort

sagt uenighed omkring opslag af

stillinger, omkring håndhævelse

af uddannelseskrav og omkring

udmøntningstidspunktet for aftalerne.

Det var meget overraskende,

at man egenhændigt fastsatte krav

til aftalernes udmøntning, som ikke

var aftalt eller praktiseret i sammenlignelige

situationer ved tidligere

aftaleforhandlinger. Gidslerne i


denne slags sager er de ansatte.

Jeg håber inderligt, at vi aldrig må

opleve en lignende situation igen.

Omkring udliciteringer vil jeg til

forsvarets øverste ledelse sige: pas

nu , sørg for at sikre at dygtig og

nødvendig arbejdskraft ikke mistes

grund af politiske ideologier.

For nogen er udlicitering nemlig

nærmest en religion. Men det er

ikke i alle tilfælde økonomisk eller

fagligt forsvarligt, at udlicitere. I

forsvaret har eksempelvis etablissementsforvaltningen

gentagne

gange vist, at de i konkurrence

med andre er bedst og billigst. I

de tilfælde, hvor udlicitering faktisk

har fundet sted, der skylder

man at dokumentere, at det reelt

er blevet billigere, og at forsvaret

fagligt har kunnet fastholde servicen

det ønskede niveau. Det

virker ikke logisk mig, at man

privatiserer områder af forsvaret,

hvor man må skille sig af med

netop de ansatte, der i dag sendes

ud for at løse tilsvarende opgaver

i INTOPS. Hvorfor dog skille sig

af med den arbejdskraft, som skal

bistå soldaterne med løsningen af

deres opgaver. Det er efter min

opfattelse alene ansatte i forsvaret,

der med deres viden, erfaring og

loyalitet kan sikre den rigtige og

optimale løsning af opgaverne

hjemme og ude. Derfor maner jeg

til forsigtighed: Pas ; skil jer ikke

af med den civile arbejdskraft af

ideologiske årsager.

Angående valg af ansættelsesform,

så ved jeg godt, at det som udgangspunkt

tilkommer arbejdsgiversiden

at vælge. Finansministeriet fastsatte

en begrænset mulighed for tjenestemandsansættelse

ved cirkulæreskrivelse

fra december 2000. Samtidig

bestemte Finansministeriet, at

man i forsvarsministeriets område

kunne fortsætte med ansættelser

tjenestemandslignende vilkår.

Forsvarsministeriets myndigheder

fortsatte herefter med at ansætte

tjenestemandslignende vilkår

indenfor Civil-Etatens forhandlings-

og aftaleområde. Så vidt, så

godt indtil ultimo 2008. Ved en

tilfældighed opdager Forsvarets

civil-Etat, at Forsvarets Personeltjeneste

har udsendt en vejledning angående

anvendelsen af ansættelsesformerne.

Ifølge vejledningen skal

mange af Civil-Etatens nuværende

medarbejdergrupper ansættes

overenskomstvilkår. Dette udspil

er et meget alvorligt anslag mod

Civil-Etaten, så alvorligt at mulighederne

for at fortsætte som selvstændig

organisation umuliggøres,

hvis den nye vejledning efterleves

i fuldt omfang. Direkte adspurgt

har forsvarets øverste ledelse fortalt

mig, at der er tilfredshed med samarbejdet

med Forsvarets Civil-Etat,

og at man ikke har noget ønske

om at fjerne os fra landkortet.

Hvorfor skal jeg så læse om disse

ovennævnte ændringer uden forudgående

orientering? Hvorfor er

der ingen der kan eller vil forklare,

hvorfor vejledningen er udsendt

og hvorfor arbejdsgiver ikke vil

samarbejdet med Civil-Etaten som

hidtil? Hvordan kan man med et

pennestrøg fjerne vores stillinger

og samtidig tro, at vi kan forblive

landkortet? Jeg synes ikke, at

det er en værdig måde, at behandle

faglige organisationer . Hvis

man har noget at sige os , så tør

vi godt vende fronten til musikken.

Jeg er noget skuffet over behandlingen

af mig og den organisation,

som jeg repræsenterer.

Det er helt klart min opfattelse, at

vi som en tjenestemandsorganisation

fortsat har noget fornuftigt

Der blev lyttet og noteret under formandens mundtlige beretning

at tilbyde. Specielt kan sammenhængen

mellem mulighederne

for civile og militære ansættelser

med sammenlignelige løn- og

pensionsvilkår være værd at holde

sig for øje.

Afsluttende kan jeg orientere om en

meget sansynlig sammenlægning af

centralorganisationerne COII og

OC i en ny centralorganisation.

De 2 centralorganisationer har

betydende organisationer i sig, som

er en del af forsvarets hverdag. Fra

COII er det Forsvarets Civil-Etat

og fra OC er det Centralforeningen

for Stampersonel. Bliver sammenlægningen

en realitet, så vil

Civil-Etaten og Centralforeningen

være tilknyttet den samme centralorganisation.

Der er et formelt

samarbejde i dag, da både COII og

OC lader dele af deres administrative

opgaver varetage af SKAF, som

er de stats- og kommunalt ansattes

forhandlingsfællesskab.

Forsvarets Civil-Etat ser intet problem

i omtalte sammenlægning af

centralorganisationer. For så vidt

angår samarbejdet med CS, så

opfatter jeg det som ganske uklageligt

både det politiske som

det administrative niveau.

Til sidst vil jeg takke arbejdsgiver

for det gode samarbejde, som der

jo alt andet lige er. Endvidere vil

jeg takke de militære organisationer

HOD, CS og HKKF for

samarbejdet, takke vore nordiske

søsterorganisationer for samarbejdet,

og endelig takke COII for

samarbejdet.

7


8

Hilsner til delegeretmødet

GL Per Ludvigsen, chef for Forsvarets

Materieltjeneste, trådte beredvilligt

til som gæstetaler, da chefen for

Forsvarsstaben GL Bjørn Bisserup

måtte melde afbud kort før mødets

start. Ingen kunne dog mærke

generalen, at han kun havde haft få

minutters forberedelse. Tværtimod

fortalte han meget levende og humoristisk

om sit syn Forsvarets

situation.

GL Per Ludvigsen

Per Ludvigsen erklærede sig særdeles

tilfreds med den store omstilling,

som er en følge af det seneste forsvarsforlig.

Opgaven var enorm,

og skulle oven i købet gennemføres

indenfor uændrede økonomiske

rammer. ”Man skal være ansat i

Finansministeriet, for at tro den

slags” sagde Per Ludvigsen. Han

fandt, at Danmark har verdens mest

effektive forsvar, målt mod den økonomiske

ramme.

Per Ludvigsen forsikrede, som svar

formandens bemærkninger om

udlicitering, at for hverken ham

eller forsvarets øvrige ledelse var udlicitering

religion. Men pointerede,

at hvor der er relevans og økonomi i

det, vil udliciteringen fortsætte.

Forud for de igangværende politiske

forhandlinger har ingen af de

betydende politikere krævet besparelser,

og det glædede generalen sig

over. Han finder, at forsvarskommissionens

rapport er et godt ud-

gangspunkt for en bred politisk

aftale. ”Vi ved godt, at der stadig

er plads til forbedringer, men et nyt

forlig skal give os flere penge eller

mulighed for at reducere i kapaciteterne.

Det er de muligheder der

er, og det tror jeg godt politikerne

er bevidste om”.

80% af generalens medarbejdere

i Forsvarets Materieltjeneste er i

øvrigt civile.

Chefen for Forsvarets Personeltjeneste

(FPT) GM Jens Erik Frandsen

indledte sin tale med at takke

FCE for et godt samarbejde, som

er til gavn for alle.

GM Jens Erik Frandsen

”De civile udgør 1/3 af alle ansatte

i Forsvaret og er dermed et vigtigt

element i løsningen af vores opgaver.

De bidrager med stor dygtighed

såvel herhjemme som ude i

internationale operationer”.

GM forudser en vigtig opgave i,

at Forsvaret kan tilbyde gode, relevante

efteruddannelser. ”Ellers bliver

vi ikke mange nok til opgaven,

når der i samfundet som helhed

allerede fra 2011 er flere over 65

år end i den arbejdsduelige alder

imellem 20 og 64 år”.

Han fremhævede også i den forbindelse

samarbejdet med de faglige

organisationer og lagde ikke skjul

, at det er den vej rundt Forsvarets

ledelse ofte får at vide, hvor

skoen trykker. Han glædede sig

over, at samarbejdet bygger tillid

og et ønske om ”at spille bolden og

ikke gå efter manden”.

Han kvitterede for formandens tak

for samarbejdet omkring OK08.

GM var klar over, at implementeringen

giver nogle vanskeligheder

og han takkede for organisationens

tålmodighed.

Som svar formand Jørn Uffe Nielsens

kritiske bemærkninger om FPTs

valg af ansættelsesformer sagde GM

Jens Erik Frandsen: ”Jørn Uffe, du

ved, at der ikke fra min side er noget

ønske om at umuliggøre samarbejdet

med FCE, hvilket jeg også tidligere

har givet udtryk for”.

Formanden for Centralforeningen

for Stampersonel (CS) Jesper K.

Hansen priste samarbejdet med

FCE, såvel i centralorganisations

sammenhæng, i Forsvarets forskellige

samarbejdsudvalg og det

personlige plan med formand Jørn

Uffe Nielsen.


”CS motto – sammenhold styrker

– er vigtige end nogen sinde. Vores

arbejdsgivere kan godt være lidt

tunge at danse med, men vi har en

fælles interesse i at få noget godt ud

af det”, sagde Jesper Hansen. ”Som

organisation er det i krisetider, vi

skal vise vores berettigelse”.

Han fandt det ærgerligt, at pengekassen

er løbet tør, så der ikke er plads til

den nødvendige rekrutteringsindsats.

”Danmark er i krig – og det koster”

sagde han, og pegede at et nyt

forlig koster flere penge. ”Vi kan ikke

få det hele til den halve pris”. Han

havde 3 ønsker til det kommende

forlig: flere penge, flerårig aftale og

bred politisk opbakning.

Formand Jesper K. Hansen, CS

Afslutningsvis løftede Jesper Hansen

pegefingeren mod de ”gule fagforeninger”,

som han fandt lukrerer

de aftaler der er opnået igennem

et godt samarbejde imellem

arbejdsgiver og de aftaleberettigede

organisationer.

Endelig ser CS og Jesper Hansen

frem til en kommende sammenlægning

af centralorganisationer,

som vil bringe CS og FCE under

samme paraply.

Formand Håkan Rosenqvist

Håkan Rosenqvist, der er formand

for vores svenske søsterorganisation,

bragte vegne af samarbejdsparterne

i det nordiske samarbejde

en hilsen til delegeretmødet.

Håkan udtrykte stor glæde og tilfredshed

med, at vi via dette samarbejde

kan orientere hinanden om

vore arbejdsgivers planer.

Det viser sig nemlig, at når arbejdsgiver

i det ene land får en ”god ide”

så vil den samme ide ret hurtigt

dukke op i et andet land.

Som eksempel nævnte Håkan udliciteringsbølgen.

Han fortalte imidlertid

også, at man nu i Sverige havde

klare eksempler , at flere opgavers

udførelse blev dyrere efter en udlicitering.

Endelig omtalte han, at man også

i Sverige drøfter spørgsmålet om

civile kontra militære i stillingerne.

Han var af den opfattelse, at rette

mand, med de rette kvalifikationer,

til den rette pris måtte være målet.

Og her er han af den overbevisning,

at valget ofte ville falde ud

til fordel for en civil.

Nye medlemmer af Forsvarets Civil-Etat

MATFOV Torben Schmidt, FDD SKP

OVKM Henrik Thøger Pedersen, FMT CL

VKM Arne Thierry Levin Sørensen, FMT VKDK V

VKM Jan Christensen, FMT VKDK V

VKM Terkel Lyngø Christensen, FMT VKDK V

AFDLD Mette Nyholm Sort, FRT HJØ

MATASS Betina Kok Hansen, FST

Køredommer Arne Lomholt Hougesen, KØSK MJY

Kok Jane Nielsen, LSC NSJ

OVKM Peter Johannes Møller, OPLOG

MATASS Leif Vagn Rasmussen, UDD HØV

MATASS Claus Mantzius, VKDK Ø

Alle ønskes hjertelig velkommen

som medlemmer af FCE.

9


10

Skriftlig beretning til delegeretmødet

På de følgende sider gengives en del af formandens skriftlige beretning

Indledning

Perioden har i høj grad været præget

af forsvarsforliget dækkende

samme periode 2005-2009, hvor

strukturomlægninger, personeltilpasninger

med blandt andet

genplaceringer og afskedigelser har

været meget dominerende.

FCE har særligt mærket konsekvenserne

af dette forlig, idet

usædvanligt mange medlemmer

er rullet til andre stillinger i nye

organisationer eller afskediget som

følge af det aftalte behov for ca.

3.500 færre civile stillinger.

Endvidere måtte etatens arbejdsstruktur

i hovedbestyrelsen og blandt

tillidsrepræ sentanterne ændres i en

betydelig grad for at få egen struktur

tilpasset til arbejds givers nye institutioner

og organisationsform.

De nye arbejdsstrukturer m.v. blev

vedtaget ved det ekstraordinære

delegeret møde i juni 2006.

Ud over forsvarsforligets virkninger,

så har udliciteringer, større

civilt en gagement ved udsendelse

til INTOPS, konsekvenser ved

ændret anvendelse af ansættelsesformerne

civil/militær og tjenestemand/overenskomstansatte

præget

arbejdet.

I 2008 aftaltes ny overenskomst for

blandt andet statens ansatte, hvor

de generelle lønstigninger og de

mere specielle vilkår angående uddannelse,

kompetenceud vikling,

seniorordninger m.v. blev aftalt.

Den 23. februar 2009 fyldte FCE

pensionistgruppe 25 år. Pensionistgruppen

har i perioden afholdt

generalforsamlinger med vedtægtsændringer

og lydhør utilfreds hed

med overenskomstresultatet.

Medlemmernes interesser har i

delegeretperioden været varetaget

af hovedbestyrelsen, tillidsrepræsentanterne

og pensionistgruppen,

blandt andet ved deltagelse i samarbejdsfora,

forhandlingsudvalg samt

anden mødevirksomhed med respektive

myndigheder i forsvaret.

FCE har i perioden haft et fælles

arbejde med hovedorganisationen

Funktionærernes og Tjenestemændenes

Fællesråd (FTF),

centralorganisationen Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

(CO II) samt et bredt interessesamarbejde

med søsterorganisationer

i de nordiske lande, de militære

organisationer m.fl.

De nævnte aktiviteter og FCE indsatsområder

gennemgås nærmere i

beretningens efterfølgende punkter

rubriceret under ydre forhold,

samfundsforhold og indre FCE

forhold.

Forsvarsforliget 2005-2009

Med aftalen har forsvaret til formål

at: 1) Imødegå direkte og

indirekte trusler mod Danmarks

og allieredes sikkerhed, 2) hævde

dansk suverænitet og beskyttelse

af den danske befolkning samt 3)

bidrage til international fred og

sikkerhed i overensstemmelse med

principperne i FN-pagten, særligt

gennem konfliktforebyggelse,

fredsbevarende, fredsskabende og

humanitære opgaver.

Dansk forsvar skal blandt andet

bidrage med indsatsklare, veludrustede

og effektive styrker til inter-

nationale operationer samtidig med

en styrket samordning mellem den

militære og den civile, humanitære

indsats i et indsatsområde.

Det betyder, at forsvaret omstilles

ved rationaliseringer og effektiviseringer

af stabs- og støttestrukturen

til fordel for de operative

kapaciteter.

Konkret har det i perioden for FCE

medlemmer betydet omflytninger

og afskedigelse. Forsvarskommandoen

med stab er flyttet fra

Vedbæk til Holmen. Endvidere

er personaleelementet udskilt fra

forsvarsstaben og oprettet som en

selvstændig myndighed, Forsvarets

Personeltjeneste. Som myndigheder

er endvidere oprettet Forsvarets

Materieltjeneste, Forsvarets Bygnings-

og Etablissementstjeneste

samt Forsvarets Regnskabstjeneste.

Disse tilpasninger har betydet at de

gamle kendte kommandoer som

Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets

materielkommandoer er nedlagt.

Alene oprettelsen af de funktionelle

tjenester har medført mange

sammenlægninger og geografiske

flytninger af både myndigheder

og personel.

Forliget indebar således også, at

personelstrukturen ændredes, hvilket

medførte en forskydning mod

flere militært ansatte. Det med

henblik , at Forsvaret fremadrettet

kan varetage øgede operative

opgaver.

Omstrukturering

For tjenestemænd og tjenestemandslignende

ansatte gælder det, at der

generelt er pligt til at tåle sådanne

forandringer i arten og omfanget af

arbejdsopgaverne, som ikke ændrer

tjenestens karakter, og som ikke

medfører, at arbejdsopgaverne ikke


længere kan anses for passende.

Elementer der kan indgå i vurdering

af, om de er tale om væsentlig

ændring i ansættelsesvilkårene er:

• Stillingens aflønning

• Hierarkisk placering

• Budgetansvar

• Personaleledelse

• Arbejdsområde

• Uddannelse og erfaring

”Anvendelse kryds” – civile

i militære stillinger og

militære i civile stil linger.

Der har været et stort behov for,

at både forsvaret og de ansatte udviste

fleksibilitet i forligsperioden,

blandt andet ønskede Forsvaret

efter behov at kunne tilbyde civilt

personel at fungere i militære stillinger

i en overgangsperiode, da

det tager tid at få rekrutteret og

uddannet det nødvendige antal

militært personel.

Tilsvarende ønsker Forsvaret undtagelsesvis

og midlertidigt at kunne

anvende militært personel i civile

stillinger. Muligheden for midlertidigt

at anvende personellet således

kryds” ønskes i erkendelse af,

at både civilt og militært personel

besidder værdifulde kompetencer,

der i et vist omfang midlertidigt vil

kunne afhjælpe manglen personel

med den ønskede baggrund.

Personel der tilbydes ansættelse ”

kryds” i en civil/militær stilling har

krav , at FPT udarbejder en plan

for den gældende tjeneste for de

følgende 6 år og har desuden krav

minimum 6 måneders varsel

forud for, at stillingen overgår til

anden besættelse.

Forvaltningen vil så vidt muligt

tilstræbe at overholde ovenstående

plan og løbende orientere

medarbejderen om ændringer heri

således, at planen løbende søges

ajourført 6 år frem i tiden.

Lønforhold ved overgang til

ny struktur

For at understøtte omflytningerne

af personellet skulle de ansatte i

forbindelse med personelgruppernes

successive overgang til den nye

struktur i god tid have afklaret deres

lønforhold i overgangssituationen

og tiden derefter.

Det var FPT og FCE hensigt, at

indtræde som part i de aftaler,

som den ansatte retmæssigt ydes

tillæg for, således at der ikke sker

bortfald af tillæg, medmindre det

er forhåndsaftalt med personelorganisationen.

Personellet bibeholdt således under

alle omstændigheder den basisløn/

skalatrin, de havde før overførelsen/beordringen.

Ved denne model stilledes medlemmerne

som øvrigt personel i

gammel struktur, idet et funktionstillæg

kan bortfalde for enhver

– uanset om der skiftes stilling

eller ej – blot funktionen bortfalder,

ligesom tidsbegrænsede tillæg

ophører i overensstemmelse med

det aftalte. Ligeledes sikrede denne

fremgangsmåde, at der ikke var

ansatte, der gik ned i løn alene som

følge af den nye struktur jf. forsvarsforliget,

idet en lønnedgang

ville forudsætte:

- At der sker bortfald af funktioner

eller

- At der ifølge en eksisterende

forhåndsaftale sker bortfald eller

ændringer ved stillingsskifte

eller

- At tidsbegrænsede tillæg ophører

ifølge den oprindelige aftale

eller

- At der sker ændring af stedtillægsområde

(da dette er en omkostningsrelateret

ydelse, baseret

prisniveau i særlige områder,

betragtet Forsvaret ikke dette

som noget, der bør kompenseres

for, medmindre hele institutionen

flytter, jf. punkt 1.2.) eller

- At tillæg er oppebåret uretmæssigt.

Alle medarbejdere fik en skrivelse

med tilbud om overførelse til en ny

konkret stilling, hvori deres fremtidige

løn fremgik, således at de

det bedst mulige grundlag kunne

tage stilling til, om de fortsat ønskede

at være ansat i Forsvaret.

Oprettelse af stillinger/klassificeringer

Før medlemmerne kunne overføres

til nye stillinger, så skulle de oprettes

og klassificeres.

Når begrebet klassificering anvendes,

så menes der, at lønnen for en

nyoprettet stilling skal fastsættes.

Kendetegn ved en stillingsoprettelse

For at der kan være tale om en ny

stilling, skal følgende forudsætninger

typisk være opfyldt:

Stillingen besættes efter eksternt

opslag, og

Der er tale om helt nye eller en

omfattende udvidelse af eksisterende

opgaver eller en organisatorisk

ændring, hvor der etableres

en ny funktion.

Stillingsbeskrivelse

Klassificering sker grundlag af

en stillingsbeskrivelse, hvoraf de

funktionsmæssige og personlige

forhold, der tillægges betydning

for lønfastsættelsen/løn ændringen,

klart fremgår.

FCE har gennemgået de nyoprettede

stillinger ved de nye myndigheder

og tjenester for at sikre, at alle

relevante stillinger blev klassificeret

og grænsedraget til FCE.

11


12

Arbejdet dermed har været hårdt

og intenst, specielt har der været

mange grænsedragningsproblemer

mod HK, 3F og ingeniørerne.

Det vil sige, at det administrative

område, materielassistentområdet

og værkmesterområdet gav grænsedragningsproblemer.

FPT antog en meget pragmatisk

holdning til klassificeringsprocessen,

idet FPT indførte ”skråstregsklassificering”.

Eksempelvis

kunne FPT foreslå en administrativ

stilling afdelingslederniveauet

henført til både FCE og HK, idet

ansættelsesformen både kunne være

tjenestemand eller ansat overenskomst.

FCE protesterede, men

måtte acceptere, da FPT udmelding

meget lakonisk var: så sletter vi da

bare muligheden for tjenestemandsansættelse.

Det betyder for FCE en stor usikkerhed

omkring placering af stillinger.

Normalt vil FCE præcist

kunne udpege hvilke stillinger, der

er grænsedraget til FCE.

FPT er dog nu i gang med et større

udredningsarbejde, hvor man vil

gennemføre en entydig grænsedragning.

Ifølge ledelsesretten, så kan arbejdsgiver

suverænt bestemme sin

organisationsform og personalebehov.

FCE har således ikke aftaleret

området.

Afskedigelseskriterier

Arbejdsgiver bestemmer, hvem der

i givet fald skal afskediges. Forsvarets

behov, herunder ikke mindst

det internationale engagement

blev et styrende parameter, når det

afgjordes, hvem der bedst kunne

undværes.

Begrundelsen for afsked skal være

saglig. Konsekvenserne af forsvarsforliget

(re duktioner, opgaveom-

lægninger,organisationsændringer) betragtes som saglige.

Der skal endvidere være en konkret,

individuel begrundelse for,

hvorledes den enkelte medarbejder

er udvalgt.

Kompetencen til uansøgt afsked af

tjenestemænd ligger i alle tilfælde

hos Forsvarsministeriet (FMN) og

myndighederne har alene indstillingsret.

Tjenestemandslignende

ansatte kan afskediges af ansættelsesmyndigheden.

Frivillig fratræden

Forsvaret har anvendt mulighederne

jf. finansministeriets aftale

med CFU om senior- og fratrædelsesordninger

for at imødekomme

organisationernes ønske om frivillig

fratræden.

Formålet med den frivillige fratræden

er, at få medarbejdere over

60 år til at fratræde, således at

deres stillinger kan genbesættes

med en anden medarbejder, der

ellers risikerer at blive afskediget i

forligsperioden.

INTOPS

Anvendelse af civilt personel i

internationale operationer

Civilt personel, der udsendes i internationale

operationer, anvendes

principielt kun i funktioner, der

understøtter den egentlige militære

opgave. Det betyder, at det samlede

antal civile samt de funktioner,

hvori de anvendes, ikke må antage

et omfang, der virker hindrende

for enhedens mulighed for at løse

lagte operative opgaver. Det er

imidlertid op til den udsendte enhed

at udnytte alle tilstedeværende

ressourcer fuldt ud.

Da anvendelsen af civilt personel i

internationale operationer er situationsbestemt,

kan der ikke peges

konkrete stillinger, som skal indgå

i de enheder, der sendes ud til deltagelse

i internationale operationer.

Det er imidlertid muligt at beskrive

en række funktionsområder, inden

for hvilke det vurderes at være

muligt at anvende civilt personel.

Disse funktionsområder er:

• Forplejning (med ferskvarer),

hvor der er behov for at råde

over èn eller flere faguddannede

kokke, slagtere, bagere eller lignende

pr. køkkensektion.

• Lejrtjeneste, hvor der kan være

behov for at tilføre personel med

særlig ekspertise, eksempelvis

personel med en håndværksuddannelse.

• Regnskabstjeneste, hvor der

kan være behov for regnskabskyndige

til gennemførelse og

kontrol af mere omfattende

finansielle transaktioner m.v.

• Depot- og lagerfunktioner,

specielt større eller mere komplekse

depot- og lagerfunktioner

samt de hertil knyttede

forsyningsregnskabsmæssige

funktion er, hvor særlige kvalifikationer

er krævet.

• Reparation og vedligeholdelse,

hvor der eksempelvis kan

være behov for at tilføre personel

med en særlig ekspertise

eller kompetence (primært 3

ECH niveauet).

• Sanitets- og sundhedstjeneste,

herunder behovet for læger,

tandlæger og sygeplejersker

m.v., der ikke kan dækkes ind

under anvendelse af Forsvarets

fastansatte eller kontraktansatte

personel. Det gælder såvel Forsvarets

numeriske behov som

behovet for særlige specialister.

• Presse- og informationsmedarbejdere,

eksempelvis journalister

• Tolk, eksempelvis hvor Forsvaret

ikke uddanner personel med


de sprogmæssige forudsætninger,

der er krævet i et givent

operationsområde.

• Andre støttefunktioner, herunder

eksempelvis konstruktionstjeneste

i forbindelse med

etablering af lejr, indkøbsfaciliteter

m.v.

Procedure ved særlige hændelser

under udsendelse til

INTOPS

FCE har udarbejdet særlig procedure

for reaktion, såfremt et af

FCE medlemmer såres eller dør

under tjeneste ved INTOPS.

Denne procedure er udarbejdet

med henblik at være forberedt

reaktion i forbindelse med særlige

hændelse.

Sundhedstriaden

Forsvaret vil sikre sig, at alle ansatte,

der er brug for i international

tjeneste, er raske og i form til at

tage sig de krævende opgaver i

et missionsområde.

Sundhedstriaden sikrer Forsvaret:

• Et større antal ansatte, der er

klar til udsendelse, så byrden

bliver fordelt flest mulige

skuldre.

• Sunde, raske og mere effektive

medarbejdere.

• Overblik over, hvem der er

egnet til udsendelse her og nu,

og hvem der har brug for hjælp

og støtte for at kunne leve op til

de fysiske og helbredsmæssige

krav.

Den samlede vurdering af medarbejderen

sker baggrund af

sundhedstriadens tre elementer:

træningstilstandsprøven, den periodiske

helbredsundersøgelse og

vaccination.

Vurderingen bliver udtrykt i en af

fire egnethedsvedtegninger: egnet,

delvist egnet, midlertidigt uegnet

og varigt uegnet.

• Egnet, hvilket vil sige, at den

gældende opfylder Forsvarets

basiskrav til helbred og er helbredsmæssigt

bredt anvendelig

til international og sejlende

tjeneste.

• Delvist egnet, hvilket vil sige,

at der er helbredsmangler, som

gør at den gældende kun

kan forrette sejlende tjeneste

i indre danske farvande og

alene kan anvendes til internationale

missioner med ringe

trusselsniveau, hvilket defineres

ved, at trusselsvurderingen

fra Forsvarets Efterretningstjeneste

ingen områder er

højere end ”lav” og Forsvarets

Sundhedstjenestes medicinske

trusselsvurdering ligeledes ikke

er højere end ”lav”. Det er en

forudsætning for udsendelse, at

der i operationsområdet findes

et tilfredsstillende sanitets- og

sundhedsfagligt beredskab.

• Midlertidig uegnet, hvilket

vil sige, at den gældende

har en lidelse, der forventes at

være forbigående og aktuelt

forhindrer godkendelse til

”egnet” eller ”delvist egnet”.

Der kan også være tale om en

varig lidelse, som endnu ikke

er medicinsk stationær, hvorfor

endelig egnethed ikke kan

vurderes.

• Varigt uegnet, hvilket vil sige, at

den gældende varigt er uegnet

til at varetage internationale

opgaver og sejlende tjeneste.

Optimering/ Udlicitering

Når der tales optimering i forsvaret

i øjeblikket, så er baggrunden

enten at virksomheden skal klargøres

til en proces i forbindelse

med en udbudsforretning, hvor

vi selv får muligheden for at byde

ind opgaven, eller også er det

en konsekvens af de gennemførte

reviews, der bliver gennemført ved

de enkelte myndigheder. Her er

det måske passende at nævne, at

de gennemførte reviews foregår i

et samarbejde med eksternt firma,

således at ”fremmede øjne” også

kan se muligheder for at forbedre

de nuværende procedurer m.v.

Inden for blandt andet FBE har

der i perioden flere områder

været udbudt opgaver til private.

Ammunitionsarsenalet (AMA) er

eksempelvis solgt til et privat firma,

fordi staten ikke længere ønskede

at drive ammunitionsfabrikken

m.v.

Man skal dog samtidig efter FCE

opfattelse have in mente, at hver

gang et arbejdsområde udliciteres,

så mistes ofte egenkompetence, og

fleksible medarbejdere flytter med

over til den nye aktør eller forlader

forsvaret.

Udlicitering af opgaver får ofte

store konsekvenser for berørte medarbejdere.

Samarbejdsudvalget skal

derfor drøfte udbud og udlicitering

og de heraf afledte konsekvenser.

En tjenestemand kan frivilligt acceptere

at blive udlånt til den virksomhed,

hvortil der udliciteres, det

vil sige også selvom der ikke ved

lov er etableret en pligt for tjenestemanden

til at være udlånt. Hvis

det ønskes, at de tjenestemænd, der

er beskæftiget området, følger

med opgaven over til den private

virksomhed, må det drøftes med

dem, om de i givet fald vil acceptere

udlån.

Aftaleforhandlingerne 2008

Forlig om overenskomster

og aftaler for perioden 2008

- 2011

Den økonomiske ramme for overenskomstperioden

2008 – 2011

udgør i alt 12,8 %.

Resultatet betyder, at medarbejderne

i staten kan forvente en positiv

reallønsudvikling og forliget

flugter med det niveau, der i 2007

blev aftalt det private område.

13


14

Fordeling generelle lønstigninger, puljer m.v. ( % ):

Generelle lønreguleringer

Reguleringsordningen

Der er aftalt en fortsættelse af reguleringsordningen.

Parterne vil

i aftaleperioden se nærmere

metoden bag beregningen af reguleringsordningen.

Derudover er aftalt, at parterne vil

arbejde for, at udviklingen i personalegoder

i den offentlige og private

sektor prioriteres i Danmarks Statistik

og, at der gøres status her pr.

1. april 2009.

Decentrale forhandlinger om

de specielle aftalekrav

I fortsættelse af forliget med finansministeriet

om de overordnede

rammer for aftaleperioden 2008

– 2011 har Statstjenestemændenes

Centralorganisation II og Forsvarets

Civil-Etat den ene side

og Forsvarets Personeltjeneste

den anden side forhandlet om de

mere specielle krav for Forsvarets

Civil-Etat.

Kravene har udmøntet sig i en

række aftaler om løn – og tillægsforbedringer.

Den lokale lønproces 2008

1.4

2008

FCEs Lønforhandlere dækker følgende

områder:

• Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste:

Afdelingsleder

Morten Tving.

• Forsvarets Materieltjeneste angående

centralledelsen, værksteds-

1.10

2008

1.4

2009

1.10

2009

områderne AMA: Materielmester

Jørgen Roland Pedersen,

p.t. suppleant værkmester Michael

Jensen

• Forsvarets Materieltjeneste angående

Forsvarets Depot og

Distribution: Materielassistent

Kim David Birch

• Forsvarets Efterretningstjeneste:

Afdelingsleder Per Staal

• Forsvarsministeriet, Forsvarsstaben,

Forsvarets Personeltjeneste,

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste,Forsvarsakademiet,

Forsvarets Regnskabstjeneste:

Afdelingsleder Kurt Nielsen.

• Hærens Operative Kommando,

Søværnets Operative Kommando

og Flyvertaktisk Kommando:

Materielmester Stig Henriksen

og

• Hjemmeværnet og Beredskabsforvaret:

Materielmester Claus

Engelbrecht Jensen.

Lønforhandlerne kan i den lokale

proces indgå aftaler om kvalifikationstillæg,

funktionstillæg, engangsvederlag

og resultatløn.

Tillæg til grupper af personer samt

forhåndsaftaler kan aftales efter

godkendelse af Forsvarets Civil-

Etat. Dette er blandt andet besluttet

for at sikre, at lokale aftaler ikke

begrænser centralt indgåede aftaler,

samt sikre at kendskabet til aftaler

for lokale medarbejdergrupper sendes

ud til andre myndigheder.

1.4

2010

1.10

2010

I alt

3,30 1,82 0,65 2,40 8,17

Puljer

Reguleringsordning

0,06 1,50 0,58 0,06 2,20

(skøn) / lokal løndannelse

(skøn)

0,94 0,75 0,54 2,23

Personalegoder

– kompensation

0,20 0,20

Aftalt ramme i alt 4,30 1,50 3,35 0,65 3,00 12,80

Pensionsordninger

FCE medlemmer er omfattet af 3

typer pensionsordninger, hvor tjenestemænd

pensioneres i overensstemmelse

med tjenestemandspensionsloven,

og hvor tjenestemandslignende

ansatte enten pensioneres

efter civilarbejderloven eller efter

den kollektive pensionsordning,

aftalt med PFA.

Medlemmer, der er ansat pr. 1.

januar 1999 eller derefter omfattes

ikke af civilarbejderloven, da denne

er lukket.

Civilarbejderloven er en henvisningslov,

hvor de, der er omfattet,

stort set har samme rettigheder i

forhold til tjenestemandspensionsloven.

Angående denne kollektive pensionsordning,

så adskiller denne

sig fra tjenestemændenes pensionssystem

og civilarbejderloven

blandt andet ved, at der betales et

pensionsbidrag til ordningen, og

at pensionens størrelse beregnes

aftalemæssigt i forhold til det indbetalte

beløb.

I forbindelse med overgangen til

Ny Løn ændredes pensionsforholdene

for tjenestemandsgrupperne

omfattet af tjenestemandspensionsloven.

FCE har indgået aftale om overgang

til Ny Løn. Ny Løn ordninger

betyder, at nyansatte aflønnes

med en basisløn plus eventuelle

aftalte løntillæg. Der indbetales

18% i pension af basislønnen og


de aftalte pensionsgivende løntillæg.

Pensionsbidragene af løntillæggene

indbetales til en oprettet

egenkonto i PFA.

Den enkelte kan selv bestemme om

indbetalingerne fra løntillæggene

skal ske til en kapitalpensionsordning

eller en ratepensionsordning,

alt i overensstemmelse med lovgivningen

området.

FCE er overgået til Ny Løn af flere

årsager, blandt andet fordi de civile

tjenestemandsansættelser ophørte

med virkning fra 1. januar 2001

og fordi tjenestemandslignende ansatte

ikke længere kunne omfattes

af tjenestemændenes pensionslov,

da henføringsloven – civilarbejderloven

– lukkede med virkning for

personer, der ansattes pr. 1. januar

1999 eller senere.

Med virkning fra 1. oktober 2006

er det derfor aftalt, at alle FCE

medlemmer skulle overgå til det

ny lønsystem.

For de, der var ansat pr. 1. oktober

2006 sikredes, at deres løn- og

pensionsforhold ikke forringedes

i forhold til den gamle løn. Det

lykkedes, dog blev pensionsforholdene

forbedret.

Der indførtes en løngaranti, der

garanterede og sikrede de enkelte

mod lønnedgang.

Angående pensionsforholdene i

forbindelse med overgangen til Ny

Løn så aftaltes et ”skyggeforløb”.

”Skyggeforløbet” betød, at pensionsforholdene

for ansatte omfattet

af tjenestemændenes pensionslov

blev forbedret, så at man udover

de hidtidige anciennitetssikrede

skalatrinsforløb fik forlænget forløbet

med 2 skalatrin.

Alle får nu pensionen beregnet

med 18% af basislønnen. For de,

der er omfattet af ”skyggeforløbet”,

indbetales der pensionsbidrag

18% af den del af basislønnen, der

overstiger den tjenestemandspensionsgivende

løn sluttrinnet. Herved

sikres, at der altid betales fuldt

pensionsbidrag af lønindtægter.

Ved avancement indbetales et

pensionsbidrag 18% af ny basisløn.

For de, der er omfattet af

”skyggeforløbet” gælder de ovenfor

beskrevne regler, dog forlænges

anciennitetsforløbet med et yderligere

skalatrin til i alt 3 trin.

Pensionsgivende tillæg kan indbetales

som nævnt en kapitalpensions-

eller ratepensionskonto

efter eget valg. Valget aftales af den

enkelte direkte med PFA.

Forfremmelsesnævn

Arbejdsgivers ansættelse af FCE

medlemmer sker som hovedregel

efter offentligt opslag.

Hidtil har ansættelse ikke fundet

sted før et nedsat forfremmelsesnævn

med FCE deltagelse havde

afgivet en vejledende udtalelse til

den udnævnende myndighed.

Arbejdsgiver er ikke pligtig til at

nedsætte et forfremmelsesnævn.

Efter drøftelse med FCE besluttede

FPT, at forfremmelsesnævnet for

civilt personel skulle ophøre med

udgangen af juni måned 2008.

I denne forbindelse har FPT forpligtet

sig til at tage kontakt til

FCE i forbindelse med nyansættelse

med henblik lønforhandling i

overensstemmelse med Ny Løn.

Det er FCE opfattelse, at ordningen

fungerer, som den skal.

Ansættelsesformer

På det statslige forhandlingsområde

(staten, folkekirken og selvejende

institutioner) er der 2 hovedansættelsesformer:

Som tjenestemand og

som overenskomstansat.

I staten er overenskomstansættelsen

den mest udbredte. Der kan fortsat

ske ansættelse som tjenestemand i

chefstillinger i lønramme 37 og derover,

i politikorpset, i forsvaret og

Beredskabskorpset samt uniformeret

personale i Kriminalforsorgen

og fiskerikontrolpersonale.

For civilt ansatte i forsvaret Forsvarets

Civil-Etats område anvendes

ansættelse tjenestemandslignende

vilkår (FPT-BST 563-22).

Allerede udnævnte tjenestemænd,

forbliver naturligvis tjenestemænd.

Tjenestemandsansættelse er blandt

andet karakteriseret ved, at den er

lovreguleret. Tjenestemænds ret

til pension er reguleret af tjenestemandspensionsloven.Tjenestemænds

ansættelsesvilkår er i et

vist omfang reguleret af tjenestemandsloven,

medens løn og øvrige

ansættelsesvilkår aftales mellem

Finansministeriet og centralorganisationerne.

Tjenestemænd har ikke

konfliktret.

Tjenestemandslignende ansatte er

blandt andet karakteriseret ved, at

løn- og ansættelsesvilkår er reguleret

af aftaler, udtrykt i FMN ved FPT-

BST 563-22. Tjenestemandslignende

ansattes ret til pension er forsikringsbaseret

ved en ordning med PFA.

15


18

Som udgangspunkt tilkommer

valget af ansættelsesform arbejdsgiversiden.

For staten har Finansministeriet

fastsat den begrænsede anvendelse

af tjenestemandsansættelse i cirkulære

fra december 2000. Finansministeriets

politik er desuden at

afvikle anvendelsen af tjenestemandslignende

ansættelse.

Hvis ansættelsen ikke sker som

tjenestemand eller tjenestemandslignende

ansat, er ansættelsesmyndigheden

forpligtet til at anvende

overenskomsts dækningsområde.

Ellers kan der anvendes en individuel

kontrakt.

FPT har benyttet sig af sin mulighed

for at vælge ansættelsesform,

hvor FPT opstiller en hovedregel

om, at civile i forsvaret ansættes

overenskomstvilkår, hvor der

undtagelsesvist kan ske ansættelser

tjenestemandslignende vilkår.

Dette udspil fra FPT side er et

meget alvorligt anslag mod FCE.

Forsvarsministeriet (FMN) har i

forbindelse med de nye regler om

ansættelsesformer fået en dispensation

af personalestyrelsen, til at

ansætte tjenestemandslignende

vilkår. Det er FCE helt klare opfattelse,

at FPT helt uberettiget har

tilsidesat dispensationsmuligheden

og fejlforvalter i forhold til personalestyrelsens

hensigt FMN

område.

FCE har klaget over FPT forvaltning

til personalestyrelsen via

CO II.

Personalestyrelsen har endnu ikke

svaret CO II henvendelse.

Ekstraordinært delegeretmøde

den 13. juni 2006

Delegeretmøde vedtog et nyt sæt

vedtægter, hvor FCE organisatoriske

– politiske og administrative

opbygning tilpassedes forsvarets

organisation.

Med vedtægtsændringerne nedlagdes

karteller og zoner og erstattedes af en

ren tillidsrepræsentantstruktur.

Denne nye tillidsrepræsentantstruktur

sikrer blandt andet

• En servicering af medlemmerne

her og nu i forbindelse med

samarbejdsproblemer, forhandlingskonflikter

m.v.

• At FCE kan matche arbejdsgivers

forhandlingsstruktur

• En repræsentation i hovedbestyrelsen,

der afspejler forsvarets

struktur

• Økonomisk råderum

Folkevalgte

I den ordinære delegeretperiode

har den politiske ledelse bestået af

Jørn Uffe Nielsen og Poul Henning

Klausen.

Sekretariatet

Sekretariatet har været bemandet

med

Sekretariatschef

Kontorfuldmægtig

Overassistent

FCE informationsvirksomhed

FCE informationspolitik har det

overordnede mål, at

• Fremme FCE arbejde i henhold

til formålsparagraffen

• Sikre at FCE fagpolitiske mål

er kendt og forstået

• Påvirke politikere og embedsmænd

• Påvirke samfundsopinionen

FCE hjemmeside findes ”FagligService”,

der er et tilbud til medlemmer

og tillidsrepræsentanter.

”FagligService” har døgnåbent og

indeholder en række oplysninger,

der kan være nyttige i dagligdagen.

FCE-NYT er et nyhedsbrev, som

sendes regelmæssigt til tillidsrepræsentanterne.

FCE-NYT kan,

alt efter indholdets art, af tillidsrepræsentanterne

viderefordeles til

medlemmerne.

FCE fagblad udsendes 4 gange om

året (marts, juni, september og

december) og indeholder artikler af

såvel oplysende som politisk karakter.

Medlemmerne har mulighed

for at komme med indlæg.

Internet og intranet bruges til orientering

af almen interesse samt

til hurtig og præcis offentliggørelse

af FCE holdninger til aktuelle

spørgsmål.

I perioden er afholdt flere temamøder,

introduktionskurser og tjenestestedsbesøg,

samt afviklet landsdelsmøder

i 2006 og 2008.

Tillidsrepræsentantens virke

og struktur

Samspillet mellem den politiske ledelse

og tillidsrepræsentanterne er

stærkt og vigtigt, ligesom kontakten

mellem tillidsrepræsentanterne

indbyrdes er vigtig.

For at sikre samspillet mellem den

politiske ledelse og tillidsrepræsentanterne

indbyrdes samt for at

styrke tillidsrepræsentanterne i

deres TR-virke blev den en ny TRstruktur

vedtaget det ekstraordinære

delegeretmøde i 2006:

FCE sikrer tillidsrepræsentanterne

det faglige niveau dels gennem

egne kurser dels gennem aftaler

med arbejdsgiver om samarbejdsuddannelser.

FCE gennemfører i eget regi introduktionskursus

for nyvalgte

tillidsrepræsen tanter, samt afholdelse

af 2-3 temamøder hvert år.

Tillidsrepræsentanterne infor meres

endvidere via FagligService og anden

udsendt information, når der

er særlige problemer.

Hjemmeværnet plads

Aftale med hjemmeværnet om valg

af tillidsrepræsentanter fortsætter.

Hjemmeværnskommandoen (HJK)

og Forsvarets Civil-Etat (FCE) indgik

den 17. december 2001 aftale

om valg m.v. af tillidsrepræsentan-


ter (TR) indenfor HJK område.

Aftalen er fornyet ved aftale af 1.

juni 2006.

Aftalen betyder, at FCE vælger tillidsrepræsentanter

i 6 geografiske

områder, dækkende de enheder,

der indgår i det gældende område.

I forbindelse med aftalen er det

endvidere bestemt, at HJK og FCE

én gang om året i fællesskab afholder

orienteringsmøde for samtlige

tillidsrepræsentanter. Møderne er

dog ikke afholdt jævnligt

Pensionistgruppen

Medlemmer der afskediges med

pension, kan overgå til medlemskab

af Forsvarets Civil-Etats pensionistgruppe.

Pensionistgruppen er medlem af

Statspensionisternes Centralforening.

Pensionistgruppen ledes af en

bestyrelse 5 medlemmer: Formand,

forretningsfører, 3 regionsledere.

Der vælges suppleanter for

de 3 regionsledere.

Med udgangen af april består bestyrelsen

af følgende personer:

Formand: Henning Bryld

Forretningsfører: Eddy Marrup

Region Nord: Jørn Houbak

Region Syd: Ole Enig

Region Øst: Preben Andersen

Pensionistgruppens formål er:

- Gennem Statspensionisternes

Centralforening (SC) at varetage

medlemmernes pensionsmæssige

interesser.

- Gennem FCE at vejlede medlemmerne

om pension, samt

at kunne følge forsvarets udvikling

og de civile ansattes

vilkår.

- At varetage det kammeratlige

og kollegiale samvær mellem

medlemmerne.

Pensionistgruppen er utilfreds med

OK 2008 resultatet.

SC føler, at de blev meget dårlig behandlet

af deres forhandlere (CFU)

og i forstadiet (Delforlig) af CO

II. Det har pensionisterne CO

II ekstraordinære repræsentantskabsmøde

i april og senest det

ordinære repræsentantskabsmøde

18. november 2008 tydeligt gjort

opmærksom .

Ved udgangen af marts måned

2009 kunne gruppen mønstre 426

medlemmer.

Generalforsamling

Pensionistgruppen under Forsvarets

Civil – Etat afholdt generalforsamling

Antvorskov kaserne,

torsdag den 23. oktober 2008.

Jubilæum

Den 23. februar 2009 rundede

Pensionistgruppen under Forsvarets

Civil-Etat 25 år. Jubilæet blev bl.a.

markeret ved en velbesøgt reception,

der blev afholdt i Forsvarets

Civil-Etats lokaler Dag Hammarskjölds

Allé i København.

Blandt de mange gæster var gruppens

tidligere formand Flemming

Olsen samt formanden for Statspensionisternes

Centralforening

Jørgen Fischer.

Herudover har en lille redaktionsgruppe

bestående

af Else Larsen, Mogens

Stub, Mogens Veith

og Bruno Rye Larsen

udarbejdet et jubilæumsskrift,

som er fordelt til samtlige

medlemmer. Skriftet gennemgår

bedste vis Pensionistgruppens

historie fra 1984, hvor materielmester

Peter C. B. Christensen som

den første indtog formandsstolen.

Kaj Pedersen, Poul Frederiksen og

Flemming Olsen fulgte efter og fra

2002 har Henning Bering-Bryld

beklædt formandsposten.

Nordisk samarbejde

På det nordiske plan fortsætter samarbejdet

efter det traditionelle mønster

med et årligt formandsmøde og

et seminar, der i 2005-2008 fandt

sted i henholdsvis Sverige, Norge,

Danmark og Finland.

Her ud over er repræsentanter fra

vore nordiske samarbejdsorganisationer

blevet indbudt til at deltage

i delegeretmødet.

CO II – Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

CO II er en faglig central forhandlings-

og paraplyorganisation

for 27 faglige organisationer med

ca. 34.000 medlemmer inden for

statens område.

Med staten som arbejdsgiver har

CO II siden 1909 forhandlet

om generelle løn-, arbejds- og

pensionsvilkår medlemmernes

vegne.

FTF

FTF er hovedorganisation for ca.

450.000 danskere. De er medlem

af cirka 90 forskellige fagforeninger

og forbund, der i FTF arbejder

sammen i forhold til arbejdsgivere,

politikere og offentligheden.

FTF-A

FTF-A er en veldrevet a-kasse med

mange medlemmer. Situationen

arbejdsmarkedet forandrer sig hele

tiden, så alle kan blive arbejdsløse.

Derfor er det vigtigt, at kunne blive

medlem af en a-kasse.

SKAF

SKAF – Stats- og Kommunalt Ansattes

Forhandlingsfællesskab – er

etableret den 22. april 2002.

SKAF er forhandlingsfællesskab for

følgende centralorganisationer:

Lærernes Centralorganisation (LC),

Overenskomstansattes Centralorganisation

(OC) og Statstjenestemændenes

Centralorganisation II (CO

II), der tilsammen repræsenterer

omkring 136.000 medlemmer,

hvoraf de knap 59.000 er omfattet

af CFU’s aftale- og forhandlingskompetence.

19


20

Sammensætning af valggrupper

Delegeretmødet godkendte sammensætningen

af valggrupperne:

Valggrp. Myndighed nr. MYNDIGHED, navn

1 101 Stab Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste

102 Lokalstøttecenter Nordjylland

103 Lokalstøttecenter Midtjylland

104 Lokalstøttecenter Vestjylland

105 Lokalstøttecenter Sydjylland og Fyn

106 Lokalstøttecenter Vestsjælland

107 Lokalstøttecenter Nordsjælland

108 Lokalstøttecenter København

109 Joint Host Nation Support Group DK

2 201 Forsvarets Materieltjeneste, centralledelsen

202 Værksted Danmark Vest

203 Værksted Danmark Øst

3 301 Forsvarets Depot- og Distributions Tjeneste

4 401 Forsvarets Efterretningstjeneste

5 501 Forsvarsministeriet

502 Staben i Forsvarskommandoen

503 Forsvarets Personeltjeneste

504 Forsvarets Regnskabstjeneste

506 Forsvarsakademiet, FOT og CFF

507 Forsvarets Koncernfælles IT

508 Lodstilsynet

509 Forsvarets Mediecenter

6 601 Staben i Hærens Operative Kommando, Karup

602 Hærens Logistikskole (Ålborg – KØSK NORD)

603 Ingeniørregimentet (Skive – KØSK MIDT)

604 Gardehusarregimentet (Slagelse – KØSK SJÆ)

605 Hærens Sergentskole (Sønderborg – KØSK ALS)

606 Hærens Officersskole

607 Hærens Kampskole

608 Hærens Ildstøtteskole, Varde

609 Hærens Føringsstøtteskole, Fredericia

610 Hærens Ingeniør- og ABC skole

611 Telegrafregimentet

612 Danske Artilleriregiment, Varde

613 Trænregimentet, Ålborg

614 Jyske Dragonregiment, Holstebro

615 DANILOG, Vordingborg

616 Livgarden

621 Staben ved Søværnets Operative Kommando

622 OPLOG Frederikshavn

623 OPLOG Korsør

624 SPS – Søværnets Specialskole

625 SOS – Søværnets Officersskole

626 SSG – Søværnets Sergent- og Grundskole

628 1. Eskadre - Frederikshavn

641 Staben ved Flyvertaktisk Kommando

642 Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole

643 Flyvevåbnets Officersskole (FLOS)

644 Air Transport Wing, Aalborg

645 Air Control Wing, Karup

646 Figther Wing, Skrydstrup

647 Helicopter Wing, Karup

648 Combat Support Wing, Karup

7 703 Hjemmeværnet

711 Beredskabsstyrelsen

Valg

Som allerede nævnt genvalgtes formand

Jørn Uffe Nielsen og næstformand

Poul Henning Klausen til

endnu en 4-årig periode.

Herudover var der valg af bilagskontrollanter,

og valgt blev Niels

Terp Hansen, pensionistgruppen

og Mette Sebbelov, FE.

Som suppleanter for bilagskontrollanter

valgtes Jørgen Blinaa, FDD,

og Ivan Vendt, FMT.

Endelig genvalgtes Revision Vestkysten

som revisionsselskab.

Alle valg blev foretaget i enighed.

Uændredehonorarsatser

Delegeretmødet besluttede sig for

uændrede principper vedr. honorarer.

Det betyder, at der fortsat udbetales

honorar til formand, næstformand

og bestyrelsesmedlem mer.

Honoraret udgør (prisniveau OKT

1997):

Formanden kr. 234.911

Næstformanden kr. 176.183

Bestyrelsesmedlem kr. 14.225

Alle honorarer reguleres samme

måde som lønningerne reguleres.


Bemærkninger til formandens beretning

Formandens åbningstale samt den skriftlige beretning udgjorde tilsammen den beretning, som de

delegerede skulle drøfte og godkende.

Verner Nielsen, FRT, spurgte til

status vedr. INTOPS ydelser. Han

var orienteret om, at der er afsat

et større beløb til forbedringer af

ydelserne.

FM svarede, at FCE som udgangspunkt

har afventet enighed imellem

de militære organisationer, idet

han ønsker ens tillæg for militære

og civile. Forhandlingerne forventes

afsluttet inden sommerferien.

Ydelserne justeres og der indføres

et særligt kompetencetillæg, som

udbetales efter hjemkomsten.

Han understregede, at FCE er med

i aftale om timetillæg i forbindelse

med tjenesterejser til operationsområder.

Per Staal, FE, spurgte, om FEområdet

var omfattet af det særlige

udetillægslignende tillæg i forbindelse

med udsendelse med kort

varsel og om FE-området også var

omfattet af de udsendelseskriterier,

der er omtalt i beretningen.

FM bekræftede.

Morten Tving, FBE, var bekymret

for det personel der kommer i

klemme i forbindelse med fortsatte

udliciteringer.

FM svarede, at personellet vil blive

behandlet helt efter de skitserede

regler. Han understregede vigtigheden

af, at man et meget

tidligt tidspunkt drøfter tingene i

respektive samarbejdsudvalg.

Verner Nielsen, FRT, var stærkt

utilfreds med forløbet omkring omklassificering

af stillinger i forbindelse

med OK08, og han så helst

sagen afsluttet med en voldgift.

Han mente ikke længere, at han

kunne optræde med troværdighed

overfor medlemmerne.

FM gennemgik sagsforløbet og

placerede det fulde ansvar ar-

bejdsgiver, som pludselig vil ændre

praktisk i forbindelse med implementeringen.

Han henviste til sine

bemærkninger i såvel den mundtlige

som skriftlige beretning. FM

fandt ikke, at der – i hvert fald

nuværende tidspunkt – var belæg

for en voldgift.

Han håbede i stedet en afklaring

af de sidste udeståender i løbet af

kort tid.

Per Staal, FE, spurgte om betydningen

af formandens bemærkninger

om, at indgåelse af forhåndsaftaler

kun kan finde sted efter godkendelse

i FCE.

FM understregede, at der ikke

røres ved at lokale forhandlinger

er delegerede. Han ønsker blot at

sikre, at lokale aftaler ikke begrænser

centralt indgåede aftaler.

Verner Nielsen, FRT, savnede det

lovede katalog over FCE-stillinger

og Per Staal, FE, mente imellem

linjerne at kunne høre gæstetalerne,

at hovedproblemet omkring

klassificering af stillinger nok ligger

i Personalestyrelsen.

Henning Bryld, pensionistgruppen,

takkede FCE for et godt

samarbejde og for sponsorgaven

i forbindelse med gruppens jubilæum.

Han erklærede sig endvidere

tilfreds med bemærkningerne i

beretningen omkring pensionistgruppens

utilfredshed med overenskomstresultatet.

Per Staal, FE, fandt ikke, at FE

i forbindelse med overenskomstdrøftelserne

tilgodeses tilstrækkeligt,

og henviste bl.a. til resultatet

af OK05 og OK08. Han ønskede

garantier for, at FCEs kommende

formand ville sikre et bedre resultat

næste gang.

Formanden erklærede sig enig i, at

resultatet denne gang ikke var godt

nok, og henviste især til problemer

med at få FEs ledelse ordentligt

banen. Han har indledt dialog med

FE, hvor der er enighed om at gøre

det bedre fremover.

FCE vil endvidere snarest afvikle et

tjenestestedsbesøg ved FE.

Formandens beretning blev enstemmigt

godkendt.

Siden sidste bladudgivelse er

følgende materiale tilsendt TR:

HB-referater

15/4 09 Referat af HB-mødet den 30-31. marts 2009.

TR-information

21/4 09 TR-orientering - Flemming Vinther ny formand for Central-

organisationernes Fællesudvalg - CFU.

30/4 09 FCE-Nyt 1/09 - Brev til Forsvarsudvalgets medlemmer, udmønt-

ning af overenskomstresultatet.

28/5 09 FCE-Nyt 2/09 - Procedure for reaktion i forbindelse med særlige

hændelser - testamente.

8/6 09 Kompetenceudvikling og samarbejde i lokalområdet.

21


22

Stram økonomisk styring

- det faldende medlemstal får dog ikke betydning

for aktivitetsniveauet

Delegeretmødet fastsatte niveauet

for kontingentet og de økonomiske

rammer for FCEs virke for de

kommende 4 år.

Det ret dramatiske fald i medlemstallet

de senere år forventes ikke at

fortsætte. Alligevel foreslog hovedbestyrelsen

en mindre kontingentstigning

indbygget i de kommende

års budgetter. Således foreslog man

en kontingentstigning hvert år pr.

1. april: 2010 og 2011 med 0,5%

og 2012 og 2013 med 1%. Forslaget

blev vedtaget.

Under den efterfølgende behandling

af budgetterne for 2009

– 2013 fremhævede næstformand

Poul Henning Klausen, at der ikke

var lagt op til væsentlige ændringer

i aktivitetsniveauet. Dog forudsætter

forslaget en stram styring

af udgifterne til rejser og ophold.

Han bemærkede, at der ikke er

sket ændringer i de forventede

RUNA Forsikring orienterer

Bilferie i udlandet

Går ferien til udlandet

i bil, er det vigtigt

at have papirerne i

orden.

Husk derfor Rejseforsikring Verden,

det grønne, det røde og det gule

kort og bliv køreklar til ferien.

Rejseforsikring Verden inkl.

Afbestillingsforsikring

Forsikringen tegnes for et år ad gangen

og dækker dig og din husstand

alle ferierejser i indtil 60 dage

i hele verden uden for Danmark.

Rejseforsikringen tegnes som et

tillæg til Familieforsikringen.

Grønt kort - ANSVAR

Det grønne kort (forsikringsbevis)

er dokumentation for, at din bil er

ansvarsforsikret og skal medbringes

i følgende lande:

Bosnien-Hercegovina, Makedonien,

Serbien og Tyrkiet.

Ved kørsel i EU er det ikke nødvendigt

at medbringe det grønne

kort - dog anbefales det at tage

kortet med i følgende lande:

Bulgarien, Estland, Letland, Rumænien

og Polen.

Husk at bestille kortet i god tid.

Rødt kort - KASKO

Det røde SOS-kort beviser, at din

bil er kaskoforsikret og sikrer dig

hjælp ved skader i udlandet.

Næstformand Poul Henning Klausen

udgifter til tillidsrepræsentantvirksomheden.

Af det vedtagne budget fremgår det,

at FCE i 2010 kan fejre 40-års jubilæum

og der er afsat et mindre beløb

til eventuel markering her af.

Du kan bestille GRØNT og RØDT

kort 3332 2200 - åben døgnet

rundt eller www.runa.dk.

Husk at medbringe bilens originale

registreringsattest - efterlad den aldrig

i bilen.

Gult kort - SYGDOM

Det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)

skal altid medbringes under

ferier i EU.

Med dette kort er du sikret hjælp

ved rejser i op til 30 dage.

RUNA Forsikring

ønsker dig og din familie en

rigtig god ferie

www.runa.dk


Runa Forsikring har en af landets

bedste campingvognsforsikringer,

som også dækker teltvogne.

RUNA har forbedret sin Campingvognsforsikring.

Vi har sat prisen

ned og samtidig gjort dækningen

endnu bedre. Dette er som følge

af, at campinglivet bliver mere og

mere populært, og fl ere sætter pris

den uformelle og frie rejseform -

om det er for at køre ud i sommerlandet

eller for at udforske Europa.

Rul ud med RUNA

Vores forsikring

omfatter bl.a.:

• Erstatning svarende til nyprisen

for vognen inden for det første år.

• Erstatningsvogn, hvis planlagt

campingferie til udlandet ikke

kan gennemføres.

• Dækning af skade ved oversvømmelse

og el-skade.

• Dækning af indbosum

20.000 kr. Summen kan forhøjes,

så den passer dit behov.

RUNA FORSIKRING A/S

www.runa.dk - Tlf.: 3332 2200

Campingvognsforsikringen

dækker hele vejen rundt

Forsikringen dækker

hele året og i hele Europa.

Du kan få mere at vide om vores

Camping- og teltvognsforsikring

www.runa.dk - her kan du bl.a.

beregne prisen og læse mere om

dækninger og vilkår.

23


24

Pensionistnyt

Keglearrangementet i Nørrebrohallen den 25. februar 2009

FCE´s Pensionistgruppe Øst har

med stor tilslutning (38 del tag ere)

afholdt, sit årlige keglearrange ment

i Nørrebrohallen. Arrangementet

måtte denne gang undvære vor

udmærkede regionsleder Preben

Andersen, idet han med sin hustru

var rejst til det varme og solrige

Thailand for at holde ferie. Men

ingen er uundværlig, der er altid

hjælp at finde i ”Gruppen der aldrig

falmer”.

Frode Nordly den anden part af

duoen ”Preben og Frode” havde

overtaget lederskabet i Prebens

fravær, og indledte arrangementet

med, at byde alle velkommen, samt

viderebringe en ”varm” hilsen fra

Preben. Herefter blev ordet videregivet

til vor formand Henning

Bering-Bryld, der orienterede os

om, hvad der p.t. rører sig i StatspensionisternesCentralorganisation,

samt om vort tilhørsforhold

til Pensionisternes Samvirke og om

de muligheder vi har, for at bruge

denne organisation og deltage i

deres arrangementer.

Vort medlem Allan Frank bad

efter formandens indlæg om, at

få forsamlingens opmærksomhed,

han ville gerne donere en vandrepokal

til Pensionistgruppe Øst.

En vandrepokal der fremover skal

overrækkes til vinderen af Herre-

rækken ved vore keglearrangementer.

Allan berettede, at denne pokal

tidligere havde været anvendt som

vandrepokal i den arbejdsgruppe,

han havde været en del af under

sit aktive liv i forsvaret. ”Pokalen

er ikke en rigtig pokal, men en

hønisse klædt i grønt, stående i et

glasbur”. Allan fortalte malende

om dens mangeårige historie, dens

omtumlede tilværelse værnene

imellem og ikke mindst om hønissens

problem med at kunne beholde

hatten hovedet. Allan håbede, at

vinderen af pokalen måske kunne

løse hatte problemet, hvilket ikke

havde været muligt i bygningstjenesten.

En stor tak til Allan for denne

originale donationen.

Vi var nu klar til at få begge fødder

op i madtruget. Restaurationens altid

venlige og rare servitrice sørgede

for, at der kom øl, vand og snaps

bordet, maden blev bragt ind,

og da de første halve stykker mad

var bragt vel i havn, kom der ”traditionen

tro” en sang bordet,

hvilket fremover meget gerne må

blive en vane, undskyld mig, men

vi synger sgu for lidt i Pensionistgruppe

Øst.

Frokosten var ved at være vel overstået.

Så da kaffe/the med småkage

var sunket, var alle klar til at gå ind

keglebanerne, og der blev var-

met ivrigt op, inden turneringen

skulle afvikles.

Som noget nyt i år skulle vi selv

forestå afviklingen af spillene,

hvilket Frode og undertegnede tog

sig af. Efter nogle begyndervanskeligheder

kom der gang i spillene

fire baner, og efter ca. 360 spil var

vinderne fundet og præmieoverrækkelsen

kunde finde sted

behørig vis, med medaljer, præmier

og kindkys, det sidste dog kun til

damerne.

Allan Frank havde anmodet om,

at overrække Hønissen, hvilket han

gjorde med bravur.

Frode kunne efter præmieoverrækkelsen

meddele, at der i næste

sæson ville blive afholdt keglespil

2 gange, d. 24. MAR 2010 og d.

29. SEP 2010, og takkede herefter

for god ro og orden.

*) Et stort undskyld skal lyde til

Gudrun Westergaard, idet Odge

Petersen og Gudrun stod a-point,

hvorfor de to damer skulle have

haft et omspil for at finde en vinder,

vi beklager. Frode har kontaktet

Rudi og bedt ham om at købe

en buket blomster til hustruen, vi

beklager.

Bruno Rye Larsen

Herrerækken: Damerækken:

1. præmie Viggo Lindy Jensen 1. præmie Margit Jensen

2. præmie Gunnar Marcussen 2. præmie Mette Winter

3. præmie Mogens Veith 3. præmie Odge Petersen

3. præmie Gudrun Westergaard *)


OKSBØL GARNISON indbyder til

Åben Hede arrangement tirsdag den 11. august 2009

ved Bøffelstillingen i den sydlige del af

Kallesmærsk hede

Tilkørsel ad Kallesmærskvej fra nord og syd. Parkering vil blive

anvist.

Program: Kl. 0800: Terrænet åbnes

Kl. 1000-1300:

Kl. 1300-1315:

Kl. 1315-1345:

Static display med materiel og køretøjer

Garnisonskommandant oberst E. Schjønning

byder velkommen

Demonstration af køretøjer, herunder

museumskøretøjer

Kl. 1345-1415: Skarpskydning fra enkeltkøretøjer

Kl. 1415-1445: Kampdemonstration

Kl. 1445-1500: Afslutning

Fotografering tilladt. Husk vat til ørerne. - Pølser og drikkevarer

kan købes.

Region Syd arrangerer ledsagelse ind i terrænet.

Mødested Oksbøllejren kl. 08:30 ved den store parkeringsplads i lejren.

Johannes Norrild vil derefter guide os ind i terrænet via tilkørsel fra Blåvandsiden

og ind af Vandflodvej til den anviste p-plads.

Tilmelding til:

Ole Enig mbx09756@nrdc.dk tlf. 74 68 73 61

Johannes Norrild am-j.norrild@hotmail.com tlf. 74 47 27 37

Senest 3. august 2009

Region Nord

Besøg Bunkermuseet i Frederikshavn

torsdag den 13. august

kl. 1000.

Her vil blive en guidet rundvisning,

hvor vi blandt andet skal

opleve et ”lydshow”, hvor man

får et realistisk indtryk af, hvilke

virkninger soldater og folk som

blev ført til afhøring her har været

udsat for. Vi skal også nyde den

utroligt flotte udsigt, der er fra

området ud over Kattegat og Frederikshavn

by.

Adressen er Understedvej nr. 21 og

hvis man kommer fra Frederikshavnssiden

er der fra rundkørslen

ved Møllehuset tydeligt skiltet til

Bunkermuseet.

Herefter vil vi køre ned Flådestationen,

hvor vi kan nyde frokost

(buffet) for egen regning.

Prisen for besøget Bunkermuseet

vil være kr. 40,00 pr. person inklusive

den guidede rundvisning.

Vi håber en god tilslutning og

vil gerne have tilmeldinger senest

den 5. august til:

Eddy telefon 98835049 eller

mail marrup@gmail.com.

Jørn telefon 98971043 eller

mail j.houbak@mail.dk.

Med venlig hilsen og gensyn

Eddy og Jørn

Region Øst

Den 3. juni var 27 glade pensionister

fra region øst til medlems-

træf i NAVERHULEN I HEL-

SINGØR.

Solen skinnede om kap med forventningerne

om nogle hyggelige

timer sammen i godt kammeratlig

sammenvær.

Vi blev budt velkommen af Naverhulens

sermonimaster og sekretær

Torsten Agger, der opfordrede til

at startede med en forfriskning.

Herefter viste han os rundt, samt

fortalte om Navernes oprindelse

og bedrifter op gennem den historiske

tid.

I en god times tid fortalte Torsten

Agger historien om de berejste

svende, og det liv de levede, som

ikke altid var nogen dans roser.

Han formåede også sin bramfri

måde at fortælle naverhistorier, samt

synge nogle af de gamle naversange.

Naverhulen har netop fejret 90 års

fødselsdag. Den ligger i den gamle

del af Helsingør by, overfor Sct.

Mariæ kirke og det gamle kloster.

Indgangen er igennem en flot port

med store smedejernshængsler, ind

i en brolagt gård med bendingsværks

bygninger, som er meget

smukt vedligeholdt.

Bygningen hvor Hulen ligger har

indtil 1946 rummet en stor gammel

klejnsmedie.

Idag er det en stort flot sal, med

et smukt loft, samt et væld af ting

og genstande hjembragt af naverne

gennem de sidste 90 år.

Dagen sluttede med en dejlig frokost

med tilbehør.

Vi har efterfølgende sendt megen

ros og tak for et hyggeligt arrangement.

Venlig hilsen

Per Olsen og Preben Andersen

25


26

40 års jubilæum

Materielmester Elly Larsen havde 40 års jubilæum i forsvaret den 01. maj

2009 og forlod i den forbindelse også forsvaret.

Elly Larsen har været ansat i de 40 år, der er gået, ved Flyvestation Bornholm,

Lokalforsvarsregion Bornholms værn og ved Lokalstøtteelement

Bornholm.

Alle ved Lokalstøtteelement Bornholm vil i den forbindelse ønske Elly tillykke

med jubilæet og god vind fremover.

40 års jubilæum

Den 31. marts 2009 kunne materielmester

Gregers L. Nielsen,

tjenestgørende ved Hærhjemmeværnsdistrikt

Storstrøm fejre sit 40

års jubilæum i forsvaret.

Kollegaer ønsker dig til lykke med

dagen!

Claus E. Jensen

MYNTR/FCE

M.v.h.

Finn Loeb

TR for LSE Bornholm

Dødsfald!

Kære kollegaer

Det er med stor sorg at Forsvarets

Civil-Etat har fået oplyst, at materielassistent

Poul Erik Pedersen ved

OLC-Syd er afgået ved døden.

Æret være hans minde.

Henrik Skovrup

TR/UDD HAD

Nyt fra hoved-

bestyrelsen

Hovedbestyrelsen har afholdt

møde den 30-31. marts 2009

Det der skulle vise sig at blive FCEs

sidste hovedbestyrelsesmøde (delegeretmødet

besluttede, at det fremover

hedder bestyrelsen) blev afviklet den

30. og 31. marts 2009 og var henlagt

til Christiansfeld.

Formanden (FM) bød velkommen,

og rettede en særlig velkomst til Claus

Engelbrecht Jensen, som er nyvalgt

hovedbestyrelsesmedlem for valggruppe

7, samt til Eddy Marrup der

repræsenterede pensionistgruppen.

Forsvarskommissionens rapport

FM orienterede om forsvarskommissionens

arbejde der er afsluttet

og rapportten er offentliggjort den

26. marts 2009.

Rapporten er mange områder

meget detaljeret. Af interessante ting

for Forsvarets Civil-Etat pegede FM

behandlingen af udbudsstrategi.

Man laver effektiviseringsstrategier i

forsvaret, hvilket udbudsstrategien

er en del af. Der mangler p.t. for at

komme videre resultatet af FMNs

effektiviseringsstrategi.

En anden ting af interesse er, at

de funktionelle tjenester bibeholdes.

Man vil tilsyneladende ikke

ændre den operative struktur

og skolestrukturen. Der vil kun

være en begrænset del omkring

skoletjenesten ved Hjemmeværnet,

som måske ændres.

FM oplyste, at også værnepligten har

været i spil. Hvis det ender med, at

man afskaffer værnepligten, så vil

det få konsekvenser for kasernerne

og dermed også cafeterierne – og

dermed også for FCE-medlemmer.

FM erindrede hovedbestyrelsen

om, at rapporten kun er et udtryk

for kommissionens arbejde. Nu

skal den behandles politisk, og så

kan alt ske.


Sammenlægning af centralorganisationer

FM omtalte de fortsatte planer for

en sammenlægning af centralorganisationerne

COII og OC. De

to centralorganisationer arbejder

allerede i dag tæt sammen i forhandlingsfællesskabet

SKAF, der

også omfatter LC.

FM kunne oplyse, at planerne er så

langt fremskredne, at der allerede i efteråret

vil blive indkaldt til ekstraordinært

repræsentantskabsmøde i COII,

med henblik at få sammenlægningen

godkendt. Den nye centralorganisation

(med arbejdstitlen CO9) vil

få ca. 28.000 medlemmer.

Af ”problemer” set med FCE-øjne

er, at vi nu skal dele eventuel centralorganisationsrepræsentation

med

Centralforeningen for Stampersonel,

der jo er den største organisation

indenfor OC. FM har dog allerede

drøftet dette med CS formand, og

han føler sig overbevist om, at der

nok skal blive fundet en for alle

parter tilfredsstillende løsning.

Per Staal spurgte, om man har tænkt

sig at skabe et fælles sekretariat

for samtlige 28.000 medlemmer,

således at de enkelte mindre sekretariater

nedlægges?

Formanden svarede, at sekretariatsfællesskabet

i SKAF bibeholdes, men

de faglige organisationer betegnes

som selvstændige, der skal køre

videre med deres egen struktur.

Forhandlingsretten ligger i centralorganisationen,

men er delegeret til

organisationerne, og det agter man

ikke at ændre . Selvstændigheden

gives der ikke køb . Formanden

var enig i, at sekretariatsfællesskab

for de tilsluttede organisationer

kunne være et oplæg til overlevelse,

men der er flere modeller.

Status OK 08

Hovedbestyrelsen blev orienteret

om problemerne med udmøntning

af aftalte tillæg m.m. Aftalerne blev

indgået pr. 1. oktober 2008, men

disse er endnu ikke udmøntet.

Hovedbestyrelsen fik udleveret en

statusoversigt.

Jørn Uffe Nielsen oplyste, at specielt

de indgåede aftaler om omklassificeringer

giver hovedbrud. FCE valgte

ved OK08 at anvende overenskomstmidler

til bl.a. omklassificeringer,

nødvendiggjort af rulleprocessen.

Arbejdsgiver kræver, at en omklassificeret

stilling skal opslås og de enkelte

stillingsindehavere således søge deres

egne stillinger. Dette giver visse problemer,

f.eks. i forhold til eventuelle

nye uddannelseskrav.

Hovedbestyrelsen udtrykte dyb

skuffelse over Personeltjenestens

forvaltning af de indgåede aftaler.

Problemer af denne karakter er

aldrig set før, og årsagerne kan der

kun gisnes om.

Uddannelsesaftaler mv.

Alle gældende uddannelsesaftaler

blev i princippet sagt op til genforhandling

i forbindelse med OK08.

Aftalerne ligger nu til forhandling

imellem FCE og arbejdsgiver.

Per Staal spurgte ind til meritafklaring

for materielassistenter og om

FCE har drøftet denne problemstilling

med FE ledelse. Sekretariatschef

Flemming de Lichtenberg

svarede nej til dette, idet det er

FPT, der er ansvarlig for uddannelsen.

Han oplyste endvidere,

at FCE har haft stort besvær med

stillinger med uddannelseskrav,

idet det ikke er alle myndigheder,

der vil anerkende uddannelserne,

og betale for disse. Han mente, at

der mangler logik i, at man ansætter

en person uden uddannelse, i en

stilling med uddannelseskrav, og så

ikke vil uddanne personen.

Per Staal oplyste, at i FE har man

den opfattelse, at man ikke har

kvalifikationerne som tjenestested

til at gennemføre uddannelsen.

Der er ca. 15 materielassistenter i

FE, og det er uholdbart, hvis der

ikke kommer en afklaring.

FM finder, at der er 2 løsningsmuligheder.

Den ene er at overbevise

FE om, at de godt kan være uddannelsessted.

Den anden mulighed er

at flytte medarbejderne til uddannelsessteder,

der er godkendte.

Ansættelsesformernes anvendelse

Formanden oplyste, at sagen om

ansættelsesformer efterhånden er

en ældre sag. FPT har pludselig

lagt vejledning 431-22 ud hjemmesiden,

uden at FCE eller CO

II er blevet hørt eller orienteret.

Vejledningen er et alvorligt slag

mod mulighederne for at anvende

tjenestemandslignende ansatte.

I øjeblikket har FCE koblet CO

II og personalestyrelsen sagen,

idet FCE ikke er vidende om, at retningslinierne

i KFF B.4-22 skulle

være ændrede.

FCE afventer tilbagemelding fra

CO II.

27


Vidste du det?

Fra begyndelsen af maj kan du også købe

dagligvarer i Føtex, Bilka og Netto med

dit MasterCard – gebyrfrit selvfølgelig!*

Søg online www.fcebank.dk dk oog

g opret

gratis dit MasterCard med kreditret 30.000 kr.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker ansøgningen

tilsendt papir, så ring 3378 1972

*Hvis du handler dagligvarer nettet, kan nogle butikker opkræve et gebyr.

Forsvarets Civil-Etat har sørget for ekstra

gode vilkår og masser af fordele til deres

medlemmer gennem et unikt sam arbejde

med Lån & Spar Bank.

FCE Bank

FCE Bank (Lån & Spar Bank A/S), København, cvr 135 38 530


Godkendelse af nye vedtægter

Ved det ekstraordinære delegeretmøde

i 2006 – hvor FCE overgik

til helt ny struktur – gennemgik

vedtægterne en gennemgribende

revision.

På dette delegeretmøde skulle de

delegerede tage stilling til små

justeringer, men emnet medførte

alligevel en god debat, i hvert fald

om et enkelt punkt.

Hovedbestyrelsen indstillede at

begreberne ”hovedbestyrelse”, ”hovedbestyrelsesmøde”

og ”hovedbestyrelsesmedlem”

blev erstattet

af ”bestyrelse”, ”bestyrelsesmøde”

og ”bestyrelsesmedlem”. Forslaget

skulle ses som en konsekvens af,

at der i FCE efter 2006 kun er én

bestyrelse, idet vi jo ikke længere

opererer med karteller.

Dette forslag medførte ingen debat

og blev enstemmigt godkendt.

Det samme gjaldt hovedbestyrelsens

forslag om, at udmeldelse af

FCE skal ske automatisk i forbindelse

med afgang. Forslaget skal ses

som en administrativ lettelse.

Vedrørende kontingentregulering

stillede hovedbestyrelsen forslag

om, at det vedtægtsmæssigt besluttes

at det sker samme måde og

samme tidspunkt som regulering

af lønnen.

Forslaget medførte ingen bemærkninger

fra de delegerede, og det

gjorde et forslag om bortfald af de

særlige overgangsbestemmelser i

forbindelse med overgangen til ny

struktur, heller ikke.

Derimod medførte forslaget om en

ændring af § 6 om delegeretmødets

sammensætning flere bemærkninger

og ændringsforslag.

Hovedbestyrelsen foreslog, at antal-

let af delegerede blev skåret ned

fra de nuværende 65 (samtlige til

lidsrepræsentanter samt formand

og næstformand) til i alt 29 delegerede,

nemlig formand, næstformand,

valggruppeformænd samt

1 valggruppedelegeret pr. 50 medlemmer

i valggruppen. Forslaget

skal ses baggrund af det lavere

medlemstal og et ønske om, at an

tallet af delegerede blev fordelt

efter medlemstal. Forslaget ville

endvidere medfører en ikke uvæsentlig

besparelse.

Første bemærkning kom fra Verner

Nielsen,FRT, som stillede for

slag om, at udover de foreslåede 29

delegerede skulle også valggruppernes

næstformænd (suppleanter for

valggruppeformænd) have status

som delegerede.

Preben Hytholm, FDD, anbefalede

de delegerede at stemme nej

til hovedbestyrelsens forslag. Han

fandt det urimeligt at nogen skulle

sies fra, idet alle tillidsrepræsentanter

i det daglige medfører et kæmpe

arbejde for FCE. Hvis hovedbestyrelsens

forslag havde noget at gøre

med økonomi, foreslog han i stedet

at mødet afholdes et andet sted.

Jørgen Roland, FMT, (formand

valggruppe 2) ønskede som hovedbestyrelsesmedlem

at argumentere

for det oprindelige forslag. Han

fandt det meget væsentligt, ud

fra et demokratisk synspunkt, at

der er balance imellem antallet

af delegerede og antallet af medlemmer,

man repræsenterer. Det

er ikke noget problem, så længe

tingene vedtages i enighed, men

kommer vi ud for afstemninger og

eventuelle kampvalg, kan det have

store konsekvenser. Og det tæller

for ham mere, end at der måske

ikke er plads til alle tillidsrepræsentanter.

Lasse Riis Nielsen, FE, foreslog

som et kompromis, at hovedbestyrelsens

oprindelige forslag tilføjes,

at øvrige tillidsrepræsentanter kan

deltage uden stemmeret.

Morten Tving, FBE ( formand

valggruppe 1) bad om en kort

pause, hvor valggrupperne kunne

drøfte de forskellige forslag før en

afstemning.

Jørn Uffe Nielsen, formand, kom

menterede de fremsatte forslag.

Han anbefalede forslaget fra Verner

Nielsen, men bad om at øvrige

ændringsforslag blev trukket af

forslagsstiller eller forkastet af

forsamlingen.

Dirigenten besluttede herefter at

afbryde mødet i 10 minutter

Morten Tving, FBE, oplyste at

der ikke i hans valggruppe er fuldstændig

enighed, men at alle ville

stemme efter overbevisning. Han

bad om at få bekræftet, at valggrup

pedelegerede vælges pr. 50 medlemmer

og ikke pr. begyndt 50 medlemmer.

Formanden bekræftede.

Claus K. E. Jensen, HJV (formand

valggruppe 7) oplyste ligeledes, at

valggruppens medlemmer ikke

nødvendigvis stemmer samlet.

Kurt Nielsen, FKO, (formand for

valggruppe 5) foreslog vegne af

valggruppe 5 at man forkastede

hovedbestyrelsens forslag. Begrundelsen

var ønsket om maksimal

information til alle.

Kim Birch, FDD (formand for

valggruppe 3) ønskede valggruppens

vegne at fastholde, at alle

delegerede skal kunne deltage i

29


30

delegeretmødet, men nogen uden

stemmeret jf. Lasse Riis forslag.

Det er trods alt kun hvert 4. år vi

mødes, sagde Kim Birch.

Poul Henning Klausen, næstformand,

kunne tilslutte sig forslaget

fra Verner Nielsen. Han mindede

om, at det altså er sådan, at vi mødes

med alle tillidsrepræsentanter

2 – 3 gange hvert år og ikke kun

til delegeretmøde hvert 4. år. Han

ville stemme imod forslaget fra

Lasse Riis.

Stig Henriksen, OPLOG FREDE-

RIKSHAVN (formand valggruppe

6) støttede valggruppens vegne

forslaget fra Verner Nielsen.

Jørgen Blinaa, valggruppe 3, fore-

TR-kursus

Årets introduktionskursus for ny

valgte tillidsrepræsentanter foregik

i FCES’s lokaler Dag Hammarskjölds

Allé 1 A, i København,

den 2. april 2009. 10 tillidsrepræsentanter/suppleanter

deltog i kur

set.

Blandt de emner, der blev gennemgået

var FCE’s vedtægter og organisation,

lov om tjenestemænd,

herunder FPT BST 563-22. aftalen

om tillidsrepræsentanter i

Staten samt den særlige aftale med

Hjemmeværnet.

slog at møderne fremover placeres

et militært etablissement for

derved at gøre det billigere.

Per Staal, FE (formand valggruppe

4) mente at det egentlige problem

er manglen zonemøder.

Han henviste til at bestyrelsen

sit næste møde skal drøfte de økonomiske

rammer for mødestrukturen

generelt. Med det i baghovedet

foreslog han, at man støttede

hovedbestyrelsens forslag.

Poul Henning Klausen, næstformand,

erklærede sig enig med Per

Staal og henviste også til, at det

rent faktisk kniber for tillidsrepræsentanterne

at få afholdt de obligatoriske

informationsmøder med

Deltagerne intro-dagen var:

TR MATASS Lars Roesgaard Kjær LSE SG

TR MATASS Brian B.R. Sønderborg HJV HDSJ

TR MATFOV Klaus T. Jørgensen JDR

TR KTFM Bente Guldager HJV HVS

TR VKM Henrik Back Christensen VKDK V

TR KØDOM Ove Sten Nilsson KØSK SJÆ

TR KOK Leon Fritzen LSE HVK

SUPP. OASS Ulla Jensen LSE HVK

SUPP. IT SPEC Per Petersen FMC

SUPP. MATFOV Kurt Bertelsen FDD

medlemmerne.

Ved afstemningen om ændringerne

i § 6 stemte man først om Lasse

Riis´ ændringsforslag. For forslaget

stemte 9, 31 stemte imod. Dirigenten

konstaterede, at ændringsforslaget

var faldet.

Ved afstemning om Verner Nielsens

forslag stemte 43 for, 3 imod.

Dirigenten konstaterede, at ændringsforslaget

var vedtaget.

Til sidst stillede dirigenten de samlede

vedtægter under afstemning,

og 39 delegerede stemte for og 7

imod.


07-021

KLIP HER

Hvis man endelig SKAL opereres,

til en speciallæge eller

anden måde under lægelig

behandling, så vil man da nødig

vente. Vil du?

Det skal du heller ikke – med

Forsvarets Sundhedssikring.


❑ Ja tak, jeg vil gerne have tilsendt mere information

om Forsvarets Sundhedsikring

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Dato/underskrift:

Forsvarets Sundhedssikring:

Operation god behandling

Som hovedregel dækker vi

efter aftale al behandling, der

hjælper:

● Krise- og psykologhjælp

● Speciallægebehandling

● Operationer

● Genoptræning

● osv.

En nøjagtig beskrivelse af hvad forsikringen dækker, finder du i forsikringsbetingelserne,

som du kan bestille ved at ringe til Topdanmark 44 77 70 04.

Kun 107 kr. om måneden

Du skal bare være 18-62 år og

medlem af HOD, FCE eller CS.

Ægtefælle/samlever: Samme

pris. Børn under 18 år har evt.

mulighed for at være gratis

medforsikret.

Brug kuponen - eller få mere at vide her:

www.cs.dk / www.fce.dk / www.hod.dk / csfonde@csfonde.dk / 33 85 41 41

Hovedorganisationen af

Officerer i Danmark

Forsvarets

Civil-Etat

Centralforeningen for

Stampersonel

CS-Fonde/CS-Forsikring

Trommesalen 3, 1. sal

+++ 1861 +++

1782 København V


32

Afsender:

Forsvarets Civil-Etat

Dag Hammarskjölds Allé 1 A

2100 København Ø

Meddel venligst Forsvarets Civil-Etat, hvis du flytter, skifter tjenestested, får en ny

stilling eller går orlov, pension eller efterløn.

Navn: _______________________________________________ Fødselsdato: _____________________

Ny adresse: ___________________________________________________________________________

Postnr.: _____________________ By: _____________________________________________________

Tlf.nr. hjemme: ____________ /Mobil tlf. _____________ Tlf.nr. arbejde: _____________ lokal: _______

Nyt arbejdssteds beliggenhed: _____________________________ Myndighed: _____________________

Ny stillingsbetegnelse: ___________________ Stillingsnr. _____________ Medarbejdernr. ___________

Orlov

Pension

Efterløn _____________________ fra den: _________________ orlov til den: _____________________

Udfyldes med blokbogstaver eller maskinskrift og sendes til Forsvarets Civil-Etat.

Forsvarets

Civil-Etat

ønsker med-

lemmer og

deres familie

en god

sommer!

B

More magazines by this user
Similar magazines