300973-3_DiBos US facelift.indd - Bosch Security Systems

resource.boschsecurity.com

300973-3_DiBos US facelift.indd - Bosch Security Systems

Bosch DiBos Digitale videooptagere

DiBos Pas på din

virksomhed, uanset hvor


2

Fejlfri integrator i din samlede sikkerhedsløsning

DiBos fra Bosch Security Systems tilhører en familie af effektive, netværksorienterede video - og optagelses-

systemer, som gør det nemt at integrere visuelle oplysninger i din samlede sikkerhedsløsning. DiBos gør det

muligt at vise både live - og optagne billeder på helt op til 62 videokanaler, plus udvidede kommunikations-,

netværks- og interfacefunktioner. Samtidig optimerer systemets avancerede MPEG-4 digitale kodningsteknologi

billedkvaliteten, informationsindholdet og datalagringseffektiviteten. Disse uovertrufne funktioner gør DiBos til

en væsentlig aktør inden for sikkerheds- og overvågningsløsninger af høj kvalitet.

DiBos er designet som en integreret del af en sikkerhedsmæssig helhedsløsning i en lang række applikationer.

For eksempel i banker, detailforretninger, banegårde og lufthavne, på offentlige kontorer og virksomhedskon-

torer, i bycentrum, industrianlæg og mange andre steder både inden– og udendørs.

Sikkerhedsbevidste organisationer nyder stor fordel af de alsidige og brugervenlige visningsfunktioner ved

DiBos samt af den sikre og ukomplicerede optagelse. Ved at give autoriseret personale mulighed for at vise,

gemme, få adgang til, dele og distribuere billeder og informationer, kan visuelle oplysninger integreres

i effektive sikkerhedsløsninger.

Industri

På industrianlæg kan DiBos både optage og foretage

lokal visning og fjernvisning af videobilleder og

integrere matrixomskiftere for at varetage væsentlige

udfordringer, der gør sig gældende i forbindelse

med potentielle sikkerhedstrusler, sikkerhed

generelt, overholdelse af love og forskrifter samt

beskyttelse af den offentlige sikkerhed.

Offentlige kontorer

Trusler mod regeringskontorer og offentlige

organisationer kan afhjælpes med en

adgangskontrol, der involverer inden- og udendørs

overvågning samt optagelse af personale, gæster

og køretøjer. DiBos kan være til stor hjælp i kraft

af systemets netværks baserede optagelse med

fl ere kameraer, hurtig billedhentning og evnen til

at blive tilkoblet andre sikker hedssystemer.

Banker

Banker kan overvåge og optage, hvad der sker

ved indgange, i kundeserviceområder, i for- og

baglokaler samt ved pengeautomater. Bank-

fi lialernes netværksdrift muliggør en effektiv,

centraliseret overvågning. Hurtig hentning af

informationer sikres i kraft af en enestående

billedkvalitet og evnen til at afspille specifi kke

billeder igen til detaljeret vurdering.

Transport

DiBos tilbyder et effektivt middel til varetagelse af

den offentlige sikkerhed og beskæftiger sig med

håndtering af trusler om nedbrydelse af service-

funktioner. Systemets skalerbare hændelsesover-

vågning og optagelse med op til 30 analoge

kameraer og 32 IP-forbundne kameraer gør

det til en ideel løsning, f.eks. på banegårde

og i lufthavne.

Virksomheder

Det er afgørende for virksomhederne at holde et

vågent øje med, hvad der foregår i fabrikslokaler

og lagerrum for at beskytte forretningen og

bekæmpe utilsigtet “lagersvind”. Dette er nemt

at etablere med DiBos takket være omfattende

lokale og fjernbetjente visningsfunktioner samt

hurtig adgang til og hentning af optagne billeder.

Store detailforretninger

I store butikscentre forbedrer DiBos sikkerheden

ved fl er-kameravisning og sikker optagelse fra alle

vigtige områder f.eks. indgange, fl ere etager i

varehuse, værdifulde udstillinger og lagerrum.

DiBos kan integreres med POS-systemer og VCA

til specifi k opfyldelse af detailhandlens særlige

behov.

3


Nem adgang både til live billeder

og optagne billeder

DiBos giver særligt autoriserede medarbejdere en hurtig og bekvem adgang til

de oplysninger, de har behov for. Systemet har en uovertruffen brugervenlighed,

både hvad angår live visning og optagne billeder.

Til live billeder giver DiBos mulighed for opstilling af mere end 30 lokale kameraer

og op til 32 IP-netværksbaserede kameraer, som kan vælges straks med multi-image

eller fuldskærmsvisning. Ekstra oplysninger omfatter dato/klokkeslæt, placering,

zone og valgt kamera.

Systemet gør det nemt for dig at fi nde de optagne billeder, du har behov for, ved hjælp

af effektive søgefunktioner, som overfl ødiggør tidskrævende manuel søgning. Du kan

nemt regulere afspilningshastigheden til bekvem afspilning, så hændelser nøje kan

spores. Det er muligt at foretage søgning både lokalt og på afstand via virksomhedens

netværk eller Internettet. Billeder kan nemt udskrives og gemmes på eksterne medier.

Effektiv optagelse og hentning

• Synkron afspilning af fl ere kamerabilleder.

• Let afspilning med variable hastigheder.

• Hurtig billedsøgning.

• Video- og audioeksport til CD eller DVD.

Autodome-kontrol

• Kontrol over både lokale kameraer og

fjernkameraer.

• Autodome og DinionXF kamerakonfi guration.

• Hændelsesbaseret og tidsprogrammeret

hentning af forudindstillinger eller makroer.

• Understøttelse af fl ere producenters

protokoller.

Spotmonitor

• Automatisk eller manuel kontrol af to

monitorudgange.

• Uafhængig rækkefølge af valgte kameraer.

• Viser standardkamera eller - sekvens,

hvis hændelsen udebliver.

Øjeblikkelig afspilning

• Hurtig adgang til optagne billeder fra

ethvert kamera.

• Enkelt-klikkamera – valg og afspilning.

• Justerbar ‘tilbagespoling i tid’ for hurtig

billedscanning.

Smart søgning

• Søg efter ændringer i specifi kke

billedområder.

• Hurtig billedsøgning uden tidskrævende

manuel gennemgang.

• Tilgængelig for alle analoge kameraer.

4 5


Avanceret MPEG-4 videokodning

Flere billeder, fl ere detaljer,

mindre lagringskapacitet

Med den seneste MPEG-4 videoteknologi, fremstiller

DiBos suveræne billeder og udnytter den tilgængelige

båndbredde og lagringskapacitet optimalt. Det betyder,

at fl ere billeder kan transporteres samtidig på din eksi-

sterende netværksinfrastruktur. Evnen til at kombinere

MPEG-4 og konventionelle JPEG-datastrømme, giver dig

mulighed for at bruge DiBos sammen med en lang række

videokameraer, lokale analoge kameraer samt fjernt

placerede IP-kameraer og servere. Brugen af Videojet

10 eller VIP 10 på fjernt placerede kamerapositioner

reducerer netværkstrafi kken og muliggør brug af en

lang række eksisterende kameraer.

Bosch’s udvidede MPEG-4 videoteknologi kombinerer

høj billedhastighed med stor billedkvalitet og få

opbevaringskrav.

• Optagelse i realtid fra analoge kameraer og Bosch

MPEG-4 netværksenheder.

Sammenligning af lagerkapacitet

Færre billeder pr. sekund medfører en ‘brudt’ tidslinje. Dårlig kodning

vil medføre mistede detaljer.

Med DiBos undslipper

intet din opmærksomhed

• Flere billeder pr. sekund betyder en kontinuerlig tidslinje uden

‘informationshuller’.

• Den optagne billedkvalitet kan ændres automatisk ved

bevægelses - eller alarmdetektering eller den kan programmeres

til optimering af informationsindholdet.

• Med MPEG-4 teknologi kan du optage mindst 5 gange mere end

med en JPEG- eller Wavelet-optagere ved den samme opløsning

6 7

Komprimering

MJPEG

kodning

MPEG-4

kodning

Med fl ere billeder og fl ere detaljer undslipper intet din opmærksomhed.

og kvalitet.

• Effektiv billedkomprimering medfører store omkostningsbesparelser

i forbindelse med lagring og/eller en længere sammenlagt

optagelsestid uden tab af billeder eller videokvalitet.

• Jævn, kontrolleret optagelse frem og tilbage gør det muligt

at foretage en hurtig, nem billedhentning og analyse af optagne

billeder og hændelser.

Timer til optagelse på en 250 Gb Harddisk

(50 ips) 16 kameraer

Standard

opløsning

Medium

opløsning

Høj

opløsning

MJPEG 113 56 28

Wavelet 100 63 38

MPEG2 (4 kameraer) 69 63 47

MPEG4 563 313 156


Omfattende netværksindstillinger

Vis og optag på op til 62 kanaler

samtidig

DiBos giver mulighed for samtidig optagelse og

visning på fl ere kanaler end hidtil og danner

grundlag for et virksomhedsomfattende over-

vågningsnetværk. Op til 62 kameraer kan tilsluttes:

30 lokale og analoge kameraer og op til 32 ekstra

IP-forbundne kameraer placeret overalt i verden

med netværksadgang.

Optagelse af audio streams

på 42 kanaler

Ligesom videosignaler kan audio streams også

optages på op til 42 kanaler – 10 fra analoge

kameraer og 32 fra netværkskameraer. Dermed

ikke alene ser du, hvad der sker, men du kan også

høre nøjagtig hvad der bliver sagt. Dette giver et

værdifuldt ekstra sikkerhedsniveau, især i transak-

tionsorienterede omgivelser eller andre højrisiko-

situationer.

Nemt at brænde CD/DVD

Hent bevismateriale, eller opret nemt en arkivdisk

med DiBos’ enkeltknapfunktion til optagelse.

Foretag et par enkle valg – dato – og tidsinterval,

titel og format – og du er kun et enkelt museklik

fra at have en CD eller en DVD. Du behøver ikke

engang at tænke på formatering af disken!

DiBos gør det nemt at bruge, gemme og dele de

informationer, du henter. Ganske nemt helt uden

problemer.

Pentaplexfunktionalitet

Pentaplexdrift tillader fem samtidige tilstande.

• Visning af live billeder fra alle kameraer.

• Genkodning af live billeder fra alle kameraer.

• Søgning og visning af optagne billeder.

• Billedoverførsel og downloadning via lokalt

netværk eller Internet.

• Billedeksport til eksterne lagringsenheder.

Disse funktioner betyder, at alle oplysninger altid

er tilgængelige, når og hvor du har brug for dem,

selv når der udføres andre funktioner på samme tid.

Valg af fjernkamera

og enhedsbetjening

Fjernkameraer kan vælges via brugergrænsefl aden.

Relækontakterne til de fjernbetjente systemer kan

bruges til at:

• Åbne porte.

• Tænde for lyset.

• Aktivere alarmer.

• Kontrollere kamerakuplen.

Formindsk din

risiko ved

at afskrække,

detektere og

arkivere

9


Samlede systemintegrationsfunktioner

Uovertruffen integration

med eksterne enheder.

Udvidede tilslutningsmuligheder har afgørende

betydning for overvågning, som kræver mere end

blot én enkelt videooptagelse. Effektiv system-

integration er nøglen. DiBos tilbyder indbygget

grænsefl ader til en lang række eksterne systemer

og udstyr. For eksempel pengeautomater (ATMs)

og indgangskortlæsere, sikkerhedspaneler,

stregkodelæsere, udløsere til optagelse, brand- og

tyverialarmer, redskaber til videoindholdsanalyse,

admini strations systemer og mange fl ere.

Fjernadgang via fjernmodtager

eller webbrowser

DiBos fjernmodtagersoftware muliggør live

billedvisning, søgning og visning af optagne

billeder på fjernbetjente DiBos-enheder, billed-

optagelser og alarmmodtagelse. Alt dette gøres

på kundens egne pc’er med den samme bruger-

grænsefl ade som selve DiBos-enheden og uden

behov for at installere ekstra software. Der er

stort set adgang til alle DiBos-funktionerne via

fjernbetjening, herunder kontrol af kamera eller

relæudgange og eksport af billeder. En standard

pc-webbrowser kan bruges til visning af live

billeder og optagne billeder.

Effektiv teknologi til

observation, optagelse,

analyse og overførsel

Integration i samlede

sikkerhedskoncepter

På linje med tendensen til integreret video og

opbygningen af administrationsstyresystemer, kan

DiBos integreres med disse systemer ved hjælp af

OPC (open connectivity - åben konnektivitet) og

IP-principper.

Flere DiBos-enheder kan sågar kombineres med

udvidede lagerkapaciteter eller fl ere indgangskanaler.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

funktionaliteten imødekommer store organisationers

behov for global brugeradministration,

der tilbyder bekvemme løsninger til komplet

systemadministration.

Nem, tidsbesparende

systeminstallation

DiBos tilbyder hurtig, effektiv installation. Brug af

eksisterende netværksinfrastrukturer og kabler

eliminerer stort set fysisk installering, mens plug

& play hardware giver ‘out of the box’-funktionali-

tet. Opsætning og konfi gurering foretages af en

softwareguide, som automatisk viser alle tilgæn-

gelige kameraer. Bosch Bilinx (Bi-Directional

Communication Technology) muliggør opsætning

af fjernkamera og PTZ-kontrol uden separate

datakabler, hvilket gør dette til en ideel løsning til

fjerntliggende eller svært tilgængelige steder.

10 11


DiBos-konfi gurationer

1 2 3

EnviroDome

kamerasystemer

Ñ Dag/nat, farve- og sort/hvidversioner.

Ñ 26x (dag/nat) eller 18x optisk

zoominterval +12x digital zoom.

Ñ Vandtæt design.

Ñ Udviskning af private områder og

sektorer.

Ñ Kan konfi gureres ved fjernbetjening

(Bilinx, Biphase, RS-232, RS-485).

Ñ Revolutionerende AutoTrack, der

registrerer og følger bevægelse.

DiBos digital

videooptager

Ñ Modeller til 6, 12, 18, 24 og 30

analoge kameraer og op til 32

ekstra netværksenheder.

Ñ MPEG-4-komprimering.

Ñ Styrer kameraer og AutoDomes

med Biphase eller Bilinx.

Ñ 2 spotmonitorudgange.

Ñ Webbrowser-adgang til fjernvisning

og kontrol.

Ñ DVD-RW til eksport af videoklip.

Ñ Kan integreres i Bosch sikkerhedspaneler

og/eller pengeautomater.

Ñ Stærkt og brugervenligt interface.

1

Dinion

farvekameraer

ENVD120W DB18C3160R2 LTC0455

Ñ 1/3"-format CCD-kamera.

Ñ Høj følsomhed.

Ñ Avanceret digital signalbehandling.

Ñ 540 TVL-opløsning med fremragende

billedkvalitet.

Ñ Udvidet følsomhed med NightSense.

Ñ Objektivguide og automatisk

registrering af objektivtype.

2

12 13

3

4

4 5 6

Konventionelle

indbyggede

røgdetektorer

Ñ Moderne design med ultralav profi l.

Ñ Jævn detektoroverfl ade, der er let

at rengøre.

Ñ Firetrådet teknologi.

Ñ Anvendelig sammen med 12 VDC-

eller 24 VDC-systemer.

Ñ Ekstra kuliltesensor (CO)

reducerer antallet af falske alarmer.

Ñ FCA-500-E basis med indbygget

EOL (end-of-line)-relæ.

AutoDome® indendørssystemer

Ñ Dag/nat, farve- og sort/hvid-

versioner.

Ñ 26x (dag/nat) eller 18x optisk

zoominterval +12x digital zoom.

Ñ Udviskning af private områder og

sektorer.

Ñ Kan konfi gureres ved fjernbetjening

5

(Bilinx, Biphase, RS-232, RS-485).

Ñ Revolutionerende AutoTrack, der

registrerer og følger bevægelse.

Ñ Flere protokoller.

6

1

Dinion IP-kameraer

FCP-500 G3AEPW6TW NWC-0495-serien

Ñ Højtydende dag/nat-IP-kamera.

Ñ 15-bit digital billeddannelse med

XF-dynamisk område.

Ñ DVD-kvalitets-4CIF-video ved en

billedhastighed op til 25 IPS.

Ñ Båndbredde og lagereffektiv

tri-streaming (samtidig JPEG- og

dobbelt MPEG-4-streaming)

Ñ Power over Ethernet..

Ñ Hybrid IP-kamera med Ethernet

og CVBS analoge udgange.


Den komplette DiBos-familie

DiBos

Til større installationer

• Rackmontage, 4U højde

• Op til 30 kameraer plus 32

netværksenheder.

• Op til 10 audiokanaler plus

32 eksterne audiokanaler.

• Intern lagerkapacitet op til

1600 GB.

DiBos-webserversoftware

DiBos Micro

Til mindre installationer

• Slimline desktopkabinet

(kan også monteres i et 19” rack).

• Op til 12 kameraer plus

8 netværksenheder.

• Op til 4 audiokanaler plus

8 eksterne audiokanaler.

• Intern lagerkapacitet op til 400 GB.

DiBos Modtager/

IP-optager

• Modtager alarmbilleder fra fjernt

placerede DiBos-enheder via LAN

og/eller ISDN og/eller PSTN.

• Adgang til fjernt placerede DiBos-

enheder til live visning af kameraer

og styring af PTZ-enheder, fjernbil-

ledsøgning, fjernrelæbetjening.

• Software installeret på en kunde-pc.

(underkastet hardwareregler).

• Tilgængelig i versioner med eller

uden optagelse.

Alle DiBos-enheder leveres med installeret webserversoftware. Med Internet Explorer (version 6 og nyere),

er det muligt at få adgang til live og optagne billeder på enhver placering via Internettet. PTZ-fjernbetjening

af kameraer og betjening af fjernrelæer er også omfattet. DiBos http grænsefl adebeskrivelsen gør det meget

nemt at tilpasse DiBos-siderne til et kundespecifi kt udseende eller tilføje nye kundetilpassede sider.

Teknisk Sammenligning

Funktioner DiBos Modul DiBos Micro

Operativsystem Windows XP installeret Windows XP installeret

DiBos modtager/

IP-optager

14 15

Video

Audio

Optagelse

Indgang

Udgang

Analoge

kanaler

6, 12,18 24,30 6, 12 0

Netværksenheder 16 32 8 0, 16, 32

VGA +

spotmonitorer

1 + 2 1 + 2 Nej

Indgang Analoge kanaler 2, 4,6 8, 10 2,4 0

Netværksenheder 16 32 8 0, 16,32

Udgang Kanaler 1 1 1

Billedhastighed**

(fps)

Opbevaring Eksport

Sikkerhed

Fjernadgang

NTSC (CIF/2CIF)

PAL (CIF/2CIF))

90/60, 180/120,

27/180 plus 16 timer

op til 30/14 fps fra

netværksenheder

75/50, 150/100,

225/150 plus 16 gange

op til 25/14 fps fra

netværksenheder

360/240, 450/300,

32/180 plus 32 gange

op til 30/14 fps fra

netværksenheder

300/200, 375/250,

32/180 plus 32 gange

op til 25/14 fps fra

netværksenheder

90/60, 180/120 plus 8

gange op til 30/14 fps

fra netværksenheder

75/50, 150/100 + plus

8 gange 25/14 fps fra

netkameraer

0, 16, 32 gange op til

30/14 fps fra

netværksenheder

op til 0/16/32 gange

25/14 fps fra

netkameraer

Filstørrelse (ca.) 1,5 til 20k 1,5 til 20k 1,5 til 20k

Understøttede

enheder

CD-RW/DVD-RW, USB 2.0, netværksdrev,

SCSI (ekstraudstyr)

CD-RW/DVD-RW, USB

2.0, netværksdrev,

SCSI (ekstraudstyr)

USB 2.0,

netværksdrev

Dataformat DiBos, ASF DiBos, ASF DiBos, ASF

Adgangskode (også understøttelse af 4 punkts Adgangskode (også understøttelse af 4 punkts

princip) brugerrettigheder, hændelseslog, princip), brugerrettigheder,hændelseslog,

logbog, krypteret billeddataoverfø

billeddataoverf rsel logbog, krypteret billedataoverfø

billedataoverf rsel

Live visning, live lydafspilning, billed- og

datasøgning, afspilning af optaget video og

audio, PTZ betjening, relækontrol, logbog

Advarsel om driftsfejl Relæudgang, e-mail, SMS

Andre hardware-funktioner

Andre software-funktioner

Sprog

Live visning, live lydafspilning, billed- og

datasøgning, afspilning af optaget video og

audio, PTZ betjening, relækontrol, logbog

Relæudgang, e-mail,

SMS

Indbygget CD-RW/DVD-RW; ATM interfaceboks DTP (ekstraudstyr),

SCSI-adapter (ekstraudstyr), PSTN/ISDN kort (ekstraudstyr),

landsæt (ekstraudstyr)

e-mail, SMS

Interface til Bosch sikkerhedspaneler (G-serien, UGM, UEZ) ekstraudstyr; interface til

kortlæser Miniter, webserver, integreret OPC-server, LDAP

Tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, fi nsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, norsk,

polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk,

Bemærk:

* Kontakt en Bosch Security Systems Dealer for yderligere oplysninger

** Afhængigt af billedindhold

*** Hvis DiBos softwaren (DB SR xx 2) skal installeres, skal fø f lgende systemkrav være opfyldt: OS Windows XP; min. Intel Pentium 2 GHz;

512MB RAM; VGA kort 1024x768, 32-bit farver; USB-port til dongle

-


Traditionen tro kvalitet og innovation

I mere end 100 år har navnet Bosch stået for

kvalitet og pålidelighed. Bosch Security Systems

tilbyder et stort udvalg af brand- og indbruds-

alarmer, videoovervågnings- og kommunikations-

systemer samt komponenter til at hjælpe dig

med at fi nde den rigtige løsning til et hvilket

som helst formål. Vi er den bedste globale

leverandør af innovativ teknologi, der er bakket

op af det højeste service- og supportniveau.

Vælg Bosch, hvis du har brug for løsninger,

du kan stole på.

Robert Bosch A/S

Security Systems

For yderligere oplysninger henvises til

www.boschsecurity.dk

eller send en e-mail til

dk.securitysystems@bosch.com

Alle rettigheder forbeholdes.

Trykt i Holland.

VS-EH-da-01_4998146088_02

More magazines by this user
Similar magazines