FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11

til Regionplan 2005 - 2017

Sanering og udskiftning af

vindmøller i Storstrøms Amt

August 2006


Regionplantillæg

Forslag til tillæg nr. 11 til Regionplan 2005 – 2017

Sanering og udskiftning af vindmøller

i Storstrøms Amt

Forslaget betyder, at der i regionplanen gives mulighed for, at der kan udarbejdes

VVM-redegørelser som beslutningsgrundlag for at tillade efterfølgende

opstilling af store vindmøller seks steder i amtet; Kyse, Askø Fæland, Tjørneby,

Køng Mose, Barmosen og Bogø Inddæmning.

Storstrøms Amt, August 2006


Udgivet af:

Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen,

Natur og Plankontoret, 2006

© Storstrøms Amt

1. udgave, 1. oplag, 2006

Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse.

Kortmateriale:

1992/KD.86.10.37

© Kort- og Martrikelstyrelsen

Foto:

Medarbejdere i Storstrøms Amt

Repro og Tryk:

Grafikom A/S

Papir

Omslag: 200 g Finn Card, svanemærket

Indhold: 100 g Red Label, svanemærket

Oplag:

300

ISBN:

87-91994-01-2


Indholdsfortegnelse

1. Baggrund for regionplantillægget ...........................................7

2. Regionplantillæggets formål.................................................10

3. Retningslinjer........................................................................11

4. Redegørelse.........................................................................13

4.1 Idefasen.....................................................................13

4.2 Skrotningsordningen..................................................13

4.3 Kriterier for placering af vindmøller ...........................14

4.4 Vindmøllers påvirkning af omgivelserne....................16

4.5 VVM-redegørelse ......................................................20

4.6 Sammenfattende vurdering .......................................21

4.7 Det videre forløb........................................................22

5. Projekterne ...........................................................................23

5.1 Område A: Ny enkeltstående vindmølle ved Kyse,

Næstved Kommune.........................................................23

5.2 Område B: Ny klynge ved Askø Fæland, Rudbjerg og

Højreby Kommune...........................................................26

5.3 Område C: Ny klynge ved Tjørneby, Ravnsborg

Kommune ........................................................................28

5.4 Område D: Udskiftning af vindmølleklynger i Køng

Mose, Vordingborg Kommune.........................................30

5.5 Område E: Ny vindmølleklynge i Barmosen,

Vordingborg Kommune....................................................33

5.6 Område F: Udskiftning af vindmølleklynge ved Bogø

Inddæmning, Rudbjerg Kommune ..................................35

6. Miljøvurdering af planen .......................................................39

6.1 Et ikke teknisk resumé...............................................42

6.2 0-alternativet..............................................................42

6.3 Fravalgte alternativer.................................................43

7. Bilag......................................................................................51

7.1 Oversigt over indkomne bemærkninger i idefasen....51

7.2 Oversigt over alle ansøgte vindmøllerområder .........55

7.3 De foreslåede vindmøllerområders overholdelse af

amtets kriterier.................................................................57


Forord

Et af det sidste regionplantillæg, der vedtages af Storstrøms Amtsråd

udstikker rammerne for sanering af vindmølleområder 6 steder i amtet.

I alt 72 gamle vindmøller skal nedtages for at gøre plads til de 22

nye, store møller, der nu kan planlægges for.

Miljøministeren står for den endelige godkendelse af dette regionplantillæg.

Næste skridt på vejen bliver udarbejdelse af VVM-redegørelser

for de enkelte projekter. Opgaven udføres af de nye kommuner i form

af et tillæg til regionplanen eller kommuneplanen.

Planlægning for nye vindmøller er et emne, der har fyldt meget i den

tid amtet har stået for regionplanlægningen. Der har altid været delte

meninger for eller imod vindmøller - om møllernes placering og de

gener det kan medføre. Efterhånden er der en bred enighed om, at

vindmøller er en vigtig del af Danmarks energiforsyning, men meningerne

deles fortsat mellem de, der ønsker større og færre møller på

land, og de der udelukkende ønsker nye møller på havet.

Amtsrådet ser helst en udvikling, hvor udbygning af vindkraft sker på

havet. På baggrund af Folketingets ønsker om en saneringsplanlægning

har vi modtaget en række ansøgninger om mølleprojekter, hvor

der bortsaneres et stort antal gamle møller for til gengæld at opstille

færre men større møller. Derfor ønsker amtsrådet med dette regionplantillæg

at give rammerne for den videre VVM-planlægning, der

kan føre til en ønsket sanering.

I forbindelse med dette forslag til regionplantillæg er der foretaget en

miljøvurdering af planen. Lov om miljøvurdering af planer stiller krav

om, at berørte myndigheder inddrages i arbejdet. Det betyder, at der

for miljøvurderingen kan stilles forslag til emner, der skal belyses

nærmere, eller vigtige emner som amtet har overset.

"Vindmøller er et æstetisk stykke dansk ingeniørkunst, der fremhæver

linjerne i det danske kulturlandskab."

"Vindmøller er et fremmedelement i landskabet, der udgør en stor

gene for landskabsoplevelsen og for naboernes velfærd."

Vælg selv !


Deres mulighed:

Yderligere oplysninger

Deres mulighed for at påvirke indholdet i regionplantillægget:

Forslaget er fremlagt i offentlig høring i fra den 5. september og til

den 31. oktober 2006. Eventuelle indsigelser og ændringsforslag

skal senest den 31. oktober 2006 været modtaget i:

Storstrøms Amt,

Natur- og Plankontoret,

Parkvej 37,

4800 Nykøbing F.

Forslag til Regionplantillæget kan ses på amtets hjemmeside

www.stam.dk under ”Regionplan”.

Yderligere oplysninger vedr. regionplantillægget kan fås hos

Storstrøms Amt,

Parkvej 37,

4800 Nykøbing F.,

Natur- og Plankontoret, Anders Mosbæk Nielsen tlf.: 54844830 -

mail: ann@npk.stam.dk


1. Baggrund for regionplantillægget

Regeringen indgik den 29. marts 2004 en bred energipolitisk aftale,

som bl.a. omfatter en skrotningsordning for eksisterende vindmøller

og udbygning med nye møller på land. Ordningen skal muliggøre udbygning

med vindkraft, samtidig med at der åbnes mulighed for at

varetage landskabelige hensyn gennem en sanering af områder med

mange ældre og uheldigt placerede vindmøller.

Ved Askø Fæland er det planen at nedtage 19 gamle møller.

Ordningen går ud på at skrotte gamle, landbaserede vindmøller op til

og med 450 kilowatt (kW) og erstatte dem med nye, større møller.

Regeringen har skønnet, at der på landsplan bliver mulighed for at

nedtage ca. 900 gamle møller og opstille ca. 150 nye møller. Målt i

samlet effekt vil der kunne nedtages 175 megawatt (MW) og etableres

nye vindmøller med en kapacitet på op til 350 MW.

Det er ifølge staten vigtigt for udmøntningen af skrotningsordningen,

at regionplanen udpeger områder, hvor de nye erstatningsmøller skal

opstilles, og hvor gamle møller med fordel kan nedtages jævnfør

"Overblik over statslige interesser i regionplanrevision 2005", Miljøministeriet

2002. Derfor har staten opfordret til, at Amtet i samarbejde

med kommunerne udpeger egnede områder til genplacering af nye

landbaserede vindmøller til erstatning for de skrottede vindmøller i

overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. På dette grundlag kan

der efterfølgende udarbejdes regionplan- eller kommuneplantillæg

med VVM-redegørelse i forbindelse med de konkrete projekter.

7


Statslige interesser

I "Overblik over statslige interesser i regionplanrevision 2005"

skrev Miljøministeriet, at det er i statens interesse, at der kun udpeges

nye områder til opstilling af vindmøller i det åbne land:

- i forbindelse med revurderingen af allerede udpegede, men

uudnyttede vindmølleområder,

- i forbindelse med en nærmere præcisering af opstillingsmulighederne

inden for et større område, eller

- når det sker som led i en planlægning, der skal gøre det muligt

at sanere ældre, uheldigt placerede vindmøller.

Herudover mener staten ikke, at der skal udpeges nye vindmølleområder

i det åbne land.

Samtidig har staten interesse i:

- at friholde EF-fuglebeskyttelsesområder og deres nærmeste

omgivelser for vindmøller,

- at friholde særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser

samt landskabelige og kulturhistoriske værdier ved udpegningen

af vindmølleområder og ved opstilling af vindmøller,

- at der som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i

kystnærhedszonen,

- at der kun kommune- og lokalplanlægges for vindmøller inden

for konkret udpegede vindmølleområder i regionplanerne,

- at tage hensyn til flysikkerheden ved udpegning af vindmølleområder,

- at overordnede radiokædeforbindelser og maritime radioanlæg

beskyttes mod opstilling af vindmøller.

Landskabet omkring kirker hører til de kulturhistoriske værdier, der

søges friholdt for vindmøller.

8


Statens krav

Regionplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af større

tekniske anlæg, herunder vindmøller. Retningslinjerne skal være i

overensstemmelse med Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse

til opstilling af vindmøller samt den tilhørende vejledning af

7. marts 2001.

Af flysikkerhedsmæssige grunde høres Forsvarsministeriet ved udpegning

af vindmølleområder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer.

Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og derover

skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen.

Vindmøller – antal og energiproduktion

Udbygningen af vindkraft i Danmark skyldes især gode sanerings- og

tilskudsordninger, der har været med til at sikre det nationale mål om,

at 20% af danskernes elforbrug i 2003 skulle være dækket af vedvarende

energi. Heraf skulle møllerne på land dække de 15%.

Vindmøller med en samlet kapacitet på ca. 3.100 MW dækkede i 2004

18,4% af det danske elforbrug. Havmøllerne stod for de 424 MW.

Storstrøms Amt har med en kapacitet på 292 MW på land og 171,3

MW på havet (165,6 MW på Rødsand) en andel på 14,8 % af den nationale

produktion. Målet er altså nået – ikke mindst i Storstrøms Amt.

Miljøministeriet har skønnet, at der er plads til 192 MW vindmøller på

land i Danmark i gældende regionplaner. Hertil kommer yderligere

275 MW i planforslag og debatoplæg. Ifølge Staten bør denne rummelighed

anvendes til udskiftning af eksisterende, mindre og eventuelt

uheldigt opstillede vindmøller til mere effektive og bedre placerede

møller. Udfordringen ligger derfor i at revurdere den nuværende regionplanlægning

for vindmøller og tilpasse denne planlægning, så der

kan ske en udskiftning af mindre eller uheldigt placerede vindmøller.

I Storstrøms Amt står der 633 vindmøller, hvoraf 206 møller kan indgå

i saneringsordningen med en samlet effekt på 47 MW (Husstandsvindmøller,

som højst må være 18 m høje, indgår ikke heri.).

Disse vindmøller er spredt ud over hele amtet og står typisk som enkeltstående

møller og i mindre grad i klynger på 2-3 vindmøller. 106

af disse møller står i regionplanens zone 1 områder, hvor der ikke

tillades opstillet nye møller – og hvor en sanering dermed vil være

ønskelig. Særligt i den vestlige del af Næstved Kommune (10 stk.), på

Vestmøn og Bogø (11 stk.), på Sydfalster (12 stk.), i Nysted-Holeby

området (10 stk.) samt ved Kappel findes der i dag ældre møller i zone

1. Alene ved Kappel står 24 stk. 400 kW møller, der dog allerede indgår

i Energi E2's saneringsplaner.

9


2. Regionplantillæggets formål

Amtsrådet ønsker, at en større el-produktion med vindkraft fremmes -

også i Storstrøms Amt. Amtsrådets første prioritet er imidlertid, at

udbygningen med vindenergi sker på havet. Det har derfor været en

forudsætning for amtsrådet, at dette regionplantillæg for opstilling af

nye og større møller på land resulterer i færre møller, og at nye møller

kun placeres i områder, der landskabeligt er velegnede under hensyntagen

til de omboende. Planlægningen skal søge at løse følgende forhold:

• Fjernelse af ældre vindmøller op til og med 450 kW, der er foreløbig

aftalt inden, der vedtages et endeligt regionplantillæg

for nye vindmølleområder.

• Udpegning af nye vindmølleområder så de placeres i respekt

for det omgivende landskab og under hensyntagen til de omboende.

Generelt er der et stort behov for at sanere gamle vindmøller væk. Det

gælder en del, primært enkeltstående, møller i zone 1. Og det gælder

ældre klynger, der er opstillet tæt på andre klynger, så det kan være

svært at adskille klyngerne visuelt.

Langt hovedparten af de saneringsprojekter, amtet har modtaget, medfører

imidlertid ønske om at opstille nye, større møller i de samme

områder. Kun i få tilfælde er der foreslået en så grundig bortsanering,

at det samlede resultat for landskabet vurderes at være positivt. Flere

af de fravalgte projekter har søgt at opstille de nye, højere møller så

tæt på andre klynger, at amtsrådet har vurderet, at projekterne ikke er

forenelige med regionplanens og vindmøllecirkulærets bestemmelser.

Ved beskrivelsen og vurderingen af de enkelte projekter har vi forsøgt

at beskrive de faktiske forhold i landskabet i dag – og efter eventuel

opstilling af de nye møller. Det vil herefter være op til politikerne i

amtsrådet og senere i kommunerne at vedtage plangrundlaget.

For alle projekter gælder det, at der skal udarbejdes en VVMredegørelse,

som beskriver møllernes indvirkning på miljøet og omgivelserne.

I den forbindelse vil offentligheden, naboer og organisationer

igen få mulighed for at deltage i en debat om mølleprojekterne.

10


3. Retningslinjer

Amtsrådet har med udgangspunkt i udvælgelseskriterierne (se afsnit

4.3) og med udgangspunkt i de indkomne bemærkninger og forslag

besluttet, at følgende 6 projekter foreslås fremmet:

A. Ny enkeltstående vindmølle ved Kyse

B. Ny vindmølleklynge ved Askø Fæland

C. Ny vindmølleklynge ved Tjørneby

D. Udskiftning af klynger i Køng Mose

E. Ny vindmølleklynge i Barmosen

F. Ny vindmølleklynge ved Bogø Inddæmning

Projekternes placering og forslag til sanering af møller kan ses på

kortbilag i afsnit 5.

For hvert område er der i figur 1 angivet antal møller, totalhøjde af

vindmøllerne og den ansøgte, installerede effekt ud fra aktuelle mølletyper

i 2006. I alt kan der opstilles 22 møller med en samlet effekt på

72,4 MW.

Nr. Navn Antal Max. to- Effekt i Bortsaneret

møller tal-højde alt effekt

A Kyse

1 144 m 3,6 MW 1,9 MW

B Askø Fæland 7 144 m 25,2 MW 10,05 MW

C Tjørneby 3 144 m 10,8 MW 3,6 MW

D Køng Mose 4 140 m 12 MW 4,7 MW

E Barmosen 4 140 m 10,8 MW 2,2 MW

F Bogø Inddæm 3 120 m 10 MW 4,55 MW

Total 22 72,4 MW 27 MW

Figur 1: Oversigt over vindmølleprojekter, der skal fremmes.

Alle projekter kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse og formodentlig

en lokalplan.

På baggrund af ovenstående suppleres retningslinjerne om vindmøller

i Regionplan 2005 for Storstrøms Amt med følgende:

Ny retningslinje 5.8.13:

Nye vindmølleområder er udpeget på kort A-F. I områderne kan der

på baggrund af en VVM-redegørelse og en lokalplanlægning opstilles

vindmøller som beskrevet i retningslinjerne A-F og figur 1. Det er en

forudsætning for opstilling af nye vindmøller, at alle gamle vindmøller

indenfor 3 km radius forinden bortsaneres.

For alle nye vindmøller gælder følgende generelle retningslinjer:

11


12

• Forud for den endelige fastsættelse af højden i de nye klynger

skal der gennemføres en visuel vurdering af indvirkning på

landskab, natur og bebyggelse.

• Vindmøllerne i de enkelte grupper skal være ens, med samme

indbyrdes afstand og samme navhøjde således at vindmøllerne

afspejler de overordnede linjer i landskabet.

• Rotordiameter og navhøjde skal være i forholdet 1:1 med en

mulig afvigelse på 10%.

Se desuden afsnit 4.3 om Kriterier for opstilling af vindmøller.

Vindmøllerne i de enkelte grupper skal være ens.


4. Redegørelse

4.1 Idefasen

Med "Ideoplæg for sanering og udskiftning af vindmøller i Storstrøms

Amt" blev alle borgere, interesseorganisationer, kommuner og virksomheder

med interesse for – eller imod vindmøller inviteret til en

bred debat om vindmøller i regionen. Samtidig indkaldtes forslag til

saneringsprojekter og nye vindmølleområder. Offentlighedsperioden

løb fra den 11. februar til 11. marts 2006.

I alt modtog vi 45 breve med bemærkninger og forslag i idefasen. De

fordeler sig med 17 fra offentlige myndigheder, 21 fra vindmøllefirmaer,

3 fra foreninger og kun 4 breve fra øvrige borgere. En sammenstilling

af bemærkningerne kan ses i bilag 7.1.

Det generelle indtryk på baggrund af de indsendte bemærkninger er, at

modstanden mod nye vindmøller ikke er så markant som tidligere.

Kun 2 breve udtaler sig generelt imod vindmøller, mens 5 andre peger

på konkrete møller, der bør nedtages. Omvendt er der kun 3 breve,

foruden de konkrete ansøgninger, der taler direkte positivt for vindmøller.

De kommuner, der har reageret på idéoplægget, ser foreløbig positivt

på en sanering. De fleste tager forbehold for en endelig stillingtagen til

de ser placeringen af de konkrete projekter. Kun én kommune har på

forhånd udtalt sig afvisende overfor nye møller.

Syv forskellige ansøgere har indsendt 27 forslag til opstilling af nye

vindmøller – se bilag 7.2 for en oversigt.

4.2 Skrotningsordningen

Baggrunden for skrotningsordningen er den energipolitiske aftale af

29. marts 2004 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne

vedr. vindenergi og decentral kraftvarme mv. Ifølge

aftalen indføres en skrotningsordning, så der udbygges med vindkraft,

samtidig med at ældre og uheldigt placerede vindmøller nedtages.

Ordningen går ud på, at der ydes et ekstra pristillæg til nye landbaserede

vindmøller, forudsat, at ejeren har et skrotningsbevis for en

vindmølle med en installeret effekt på 450 kW eller derunder, som er

nedtaget inden for perioden 15. december 2004 til 15. december 2009.

Ejerne kan enten selv udnytte deres skrotningsbeviser eller afhænde

dem til andre investorer.

13


Pristillægget ydes til fabriksnye vindmøller nettilsluttet i perioden 1.

januar 2005 til 31. december 2009. Pristillægget udgør 12 øre/kWh og

ydes for en elproduktion svarende til 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte

af den nedtagne vindmølles installerede effekt. Hvis dette pristillæg

på 12 øre pr. kWh, markedsprisen og det almindelige pristillæg på

10 øre pr. kWh i alt overstiger 48 øre pr. kWh, vil der dog blive reduceret

i det nævnte pristillæg på 12 øre pr. kWh.

Skrotningsbeviserne udstedes af den systemansvarlige virksomhed.

Skrotningsbeviser kan kun udstedes inden for en pulje, som svarer til

en samlet effekt i nedtagne vindmøller på 175 MW. Den systemansvarlige

virksomhed offentliggør løbende en oversigt over mængden

af udstedte beviser og forhåndstilsagn herom. Der henvises i øvrigt til

Lov nr. 495 af 9. juni 2004, Vindmøllebekendtgørelsen (Bekendtgørelse

nr. 1365 af 15. december 2004) og den systemansvarlige virksomheds

retningslinjer for udstedelse og behandling af skrotningsbeviser

mv.

4.3 Kriterier for placering af vindmøller

I Regionplan 2005 er der udpeget en række forskellige områder – kaldet

zone 1 områder, der enten er omfattet af en særlig beskyttelse,

eller som er udpeget til andre formål. Inden for disse områder kan der

normalt ikke opstilles vindmøller. Der er tale om følgende områder,

hvor nye møller er uønsket (Se kort 1 - grå signatur):

• Internationale naturbeskyttelsesområder

• Regionale naturbeskyttelsesområder

• Jordbrugs- og beskyttelsesområder

• Større uforstyrrede landskaber

• Fredede områder

• Inden for strand- (300 m) og fortidsmindebeskyttelseslinjen

(100 m)

• Arealer disponeret til fremtidig byudvikling

Disse områder dækker en betydelig del af kystzonen. I kystzonen i

øvrigt kan opstilling af vindmøller kun ske i særlige tilfælde og efter

nærmere vurdering. Det vil være afgørende, at der ikke inddrages

uforstyrrede kystområder. Vindmøller i forbindelse med lavbundsarealer,

økologiske korridorer, vandmiljøplan II-områder, kirkeomgivelser

samt andre værdifulde kulturmiljøer skal også vurderes særligt.

14


Kort 1. Zone 1-områder (gråt farvede), hvor det jævnfør Regionplan

2005 ikke er muligt at opstille nye vindmøller.

I Regionplan 2005 er der indarbejdet en række krav til vindmøller:

- bufferzoner på 4 gange møllernes højde omkring hoved- og

landeveje,

- bufferzoner på 100 meter omkring jernbaner,

- bufferzoner på 200 meter omkring radio- og kædeforbindelser,

- bufferzoner på mindst 4 gange møllernes højde omkring beboelse,

- maximalt 10 timers skyggekast pr. år,

- max. 45 dB støj i åbent land.

Alle disse hensyn reducerer omfanget af de områder, hvor udpegning

af nye vindmølleområder kan ske. Uden for zone 1 er mulighederne

desuden begrænsede, fordi det jo er her den hidtidige udbygning af

vindmøller i vid udstrækning er sket.

Vindmølleklynger opstillet så tæt på hinanden, at de ses i samme landskabsbillede

- men med forskellige opstillingsmønstre og størrelser,

har tit en uheldig indflydelse på opfattelsen af landskabet. I disse tilfælde

giver vindmøllerne et uroligt og rodet indtryk, og har ofte den

virkning, at disse landskaber opfattes som vindmøllelandskaber. Derfor

har Storstrøms Amt ved de seneste revisioner af regionplanen valgt

at fastholde 3 km afstand mellem vindmøller. De nye områder til

vindmøller er derfor i videst muligt omfang udpeget i en tilstrækkeligt

stor afstand fra øvrige vindmøller.

15


Amtsrådet har lagt vægt på, at de begrænsede muligheder for opstilling

af nye vindmøller kun vil blive udnyttet, hvis der opnås en landskabelig

eller miljømæssig forbedring.

De enkelte forslag til opstilling og sanering af vindmøller er vurderet

nøje med henblik på at udvælge og prioritere forslagene ud fra de udvælgelseskriterier,

der er nævnt i ideoplægget:

16

• Projekter skal sikre forbedret udnyttelses af vindressourcerne.

• Projekterne skal hver for sig medføre en forbedring af de landskabelige

forhold indenfor det landskabsrum møllerne ses i.

• Retningslinjen om 3 km's afstand vil være udgangspunktet for

at vurdere nye møllers placering i landskabet i forhold til eksisterende

møller. Møllernes højde og de faktiske forhold i landskabet

kan påvirke afstandskravet.

• Projekter, der indeholder nedtagning af møller i zone 1 eller

møller i klynger, der står tæt på hinanden, prioriteres højt.

• Forslag til udpegning af nye vindmøller skal til sin tid indeholde

konkrete forslag til, hvilke møller der tages ned, og der

skal være lavet foreløbige aftaler med vindmølleejere om dette.

• Kapaciteten i MW i de vindmøller, der opstilles, skal mindst

svare til kapaciteten i de møller, der nedtages.

• Forslag til nye vindmølleområder skal tage mest mulig hensyn

til omboende.

• Forslag til nye vindmølleområder skal ledsages af visualiseringer.

Derudover er det en væsentlig forudsætning, at et projektforslag har

kommunal opbakning. Det skyldes, at kommunerne står for at udarbejde

lokalplaner, og at de efter 2007 også får ansvaret for at gennemføre

den forudgående VVM-proces. Storstrøms Amt har derfor bedt de

berørte kommuner om en foreløbig stillingtagen til projektforslagene,

inden Amtet træffer afgørelse om hvilke projektforslag, der skal medtages

i forslag til regionplantillægget.

4.4 Vindmøllers påvirkning af omgivelserne

De høje møllers synlighed i landskabet

For at fjerne gamle møller forventes det, at Amtet samtidig udpeger

områder til nye, større møller. Totalhøjden for de mølleprojekter, som

Amtet har modtaget, varierer mellem 100 og 150 m. Dvs. væsentligt

højere end de 80 m, der ligger til grund for retningslinjen om 3 km's

afstand mellem vindmølleanlæg.

Opstillingen af nye, høje vindmøller vil ændre oplevelsen af landskabet

væsentligt. De høje møller påvirker landskabet i en radius af 5-7

km – i flade landskaber helt op til 10 km ved normal sigtbarhed. Det


vil medføre, at vindmøllerne påvirker store dele af vores region, der

ikke tidligere i samme grad har været påvirket af tekniske anlæg.

I klart vejr ses de 125 m høje møller ved Nakskov ses på stor

afstand.

En 150 meter høj vindmølle er et nyt element i det danske landskab.

Nogle vil finde møllerne smukke – andre vil ikke kunne døje dem.

Accepten af de store møller kan hænge sammen med møllernes betydning

for miljøet i form af reduceret CO2 udledning. Ud fra den tankegang

vil mange have lettere ved at acceptere store vindmøller end

elmaster og skorstene i landskabet.

Målet med saneringen er færre vindmøller med mere effekt. De store

møllers vinger roterer langsommere end de gamle møller med mindre

vinger. Færre, men større møller med langsommere roterende vinger

vil medføre mindre synsforstyrrelser, når man færdes i landskabet.

Omvendt vil de store møller kunne ses på langt større afstande Derfor

er det helt afgørende, at der sker en betydelig bortsanering af gamle

møller inden for de nærmeste omgivelser af de nye møller.

Ifølge vindmøllecirkulæret skal der ved planlægning for vindmøller

tages hensyn til landskabet. Det har amtsrådet gjort ved som udgangspunkt

at friholde zone 1 områderne for nye vindmøller. De nye, ansøgte

møller er imidlertid så høje, at de kan virke forstyrrende, når

man færdes eller opholder sig i zone 1 områderne. Et eksempel er de

større uforstyrrede landskaber omkring Maribo Søerne og Tystrup-

Bavelse Søerne, som er udpeget for at bevare de få steder i landet, der

endnu ikke er væsentligt berørt af byudvikling og tekniske anlæg.

Her vil opstilling af store vindmøller i tydelig synsafstand virke stik

imod hensigten med at udpege områderne.

17


Uden for de særligt værdifulde landskaber – zone 1 – skal vindmøllecirkulærets

2,5 km regel og regionplanens retningslinje om 3 km's

afstand sikre, at møllerne ikke kommer til at dominere for kraftigt i

landskabet. Det vil ske, hvis klynger af forskellig højde eller opstillingsmønster

placeres, så de tydeligt ses i det samme landskab.

Lysafmærkning

Statens Luftfartsvæsen har efter forhandling med Flyvertaktisk Kommando

fastsat nye generelle krav til markering af vindmøller på land

med en højde på 100-150 meter. De nye krav om bl.a. lavintensivt fast

rødt lys er blevet modtaget positivt af vindmølleindustrien, fordi det i

praksis kan bane vej for opstilling af nye store møller med en effekt på

op til 3,6 MW. Kun i ganske særlige tilfælde skal vindmøller forsynes

med en egentlig lysafmærkning.

Som led i den procedure, som de involverede myndigheder har aftalt

for sagsbehandling af nye vindmølleprojekter på land, skal amterne

indsende alle lokale vindmølleprojekter på 100 meter og derover til

Statens Luftfartsvæsen, der vil afklare de flyvesikkerhedsmæssige

forhold i samarbejde med Flyvertaktisk Kommando. Det vil herunder

blive vurderet, om det konkrete projekt kan nøjes med at blive markeret

med lavintensivt rødt lys (minimum 10 candela), eller om særlige

forhold kræver en egentlig lysafmærkning med middelintensivt hvidt

blinkende lys (maximum 20.000 candela, minimum 2.000 candela).

Enkelte møller kan helt undgå markering.

Det er myndighedernes forventning, at den generelle markering med

lavintensivt rødt lys vil bane vej for flere større vindmøller, da denne

markering i praksis ikke kan ses fra jorden. Det er vindmølleinvestorens

ansvar, at markering placeres på generatorhuset på en sådan måde,

at det er synligt 360 grader i et vandret plan.

Støj

Ifølge Miljøstyrelsen er støjen den miljøfaktor, som påvirker og generer

flest mennesker. Støj måles og anføres i decibel, dB. Det menneskelige

øre kan netop opfatte en ændring af lydens styrke på ca. 2 dB.

Hvis lydens styrke stiger med 6 - 10 dB, vil det subjektivt opleves som

om lydstyrken er blevet fordoblet.

Øret er ikke så følsomt for lyde ved lave frekvenser (dybe lyde) og

ved høje frekvenser (lyse toner), som det er for lyde i mellemfrekvensområdet.

Ved støjmåling benyttes et filter, A-vægtningsfilteret,

som efterligner ørets følsomhed. Der bruges så betegnelsen "det Avægtede

lydtrykniveau" om støjens styrke målt i dB, eller man taler

om støjniveauet i dB(A).

Støj i det eksterne miljø er normalt ikke så kraftig, at den frembringer

høreskader. Støjen kan imidlertid være generende, hvilket ifølge

WHO kan medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser,

forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjerte-karsygdomme og

18


være medvirkende årsag til mentale sygdomme og indlæringsproblemer.

Støj kan under nogle omstændigheder virke generende selv ved et

meget svagt niveau. Forskellige former for støj har ikke samme genevirkning,

og det er desuden individuelt forskelligt hvor meget støj, der

skal til, før man føler sig generet - mennesker har forskellig støjfølsomhed

eller støjtolerance. Oplevelsen af støj som en gene er ikke

alene afhængig af støjens styrke, men en lang række både objektive og

subjektive faktorer har også indflydelse på støjopfattelsen. Blandt de

objektive faktorer kan nævnes støjens karakter og dens variation med

tiden. De subjektive faktorer har især tilknytning til den enkelte persons

holdning til støjkilden, muligheden for kontrol over støjkilden,

og personens evne til problemhåndtering.

For en række støjtyper er der udgivet vejledninger eller anvisninger,

som blandt andet indeholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

for de pågældende former for støj. De vejledende støjgrænser er beregnet

på at sikre, at største delen af en befolkningsgruppe ikke vil

føle sig stærkt generet af den pågældende støjtype ved et niveau svagere

end grænseværdien.

Der er fastsat støjgrænser for vindmøller i Miljøministeriets bekendtgørelse

nr. 304 af 14. maj 1991. Støjgrænserne er:

• 45 dB ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning

til nabobeboelser i det åbne land, og

• 40 dB i udendørs opholdsarealer i boligområder og anden støjfølsom

arealanvendelse.

Støjgrænserne gælder for det beregnede støjniveau fra vindmøllen

(vindmøllerne) ved en vindhastighed på 8 m/s. Der er beskrevet en

beregningsmetode og en målemetode til at fastlægge vindmøllens

støjudsendelse i bekendtgørelsens bilag.

De seks projekter, der medtages i dette regionplantillæg, vil kunne

overholde gældende støjkrav. Projektet ved Bogø Inddæmning skal

dog justeres i forhold til ansøgers foreløbige projekt.

Infralyd og lavfrekvent støj

Landsforeningen Infralydens Fjender mener, at både mennesker og

dyr generes af vindmøllestøj. Foreningen påpeger derfor, at det er

yderst vigtigt at få oplyst, hvor megen infralyd og lavfrekvent støj de

nye vindmøller kommer til at udsende.

Nedenstående bygger på de oplysninger om infralyd og lavfrekvent

støj, der findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Lavfrekvent støj er støj, hvor en væsentlig del af lydenergien findes i

frekvensområdet under ca. 160 Hz. Lavfrekvent støj kan skyldes støj

fra industri, trafik, musik, mv. og er ofte ledsaget af vibrationer i bygningsdele.

Når det gælder vindmøller opstår infralyden ved vingernes

rotation, og den lavfrekvente støj kommer fra gear og generator. I

19


visse tilfælde er det vibrationerne, der får bygningsdelene til at udsende

lyd. I andre tilfælde er det lyden, der sætter bygningen i vibrationer.

Man taler om luftlyd, hvis lyden transmitteres til modtageren

gennem luften, og strukturlyd hvis lyden transmitteres som vibrationer,

f.eks. gennem jorden eller bygningsfundamenter.

En speciel form for lavfrekvent støj er infralyd. Infralyd er lyd i frekvensområdet

under 20 Hz. Infralyd kan komme både fra naturlige

kilder (blæst, bølger) og fra støjkilder som fly, fyringsanlæg og ventilatorer.

Lydindtrykket af lavfrekvent støj er mere generende for det menneskelige

øre end almindelig støj. I de seneste år er der kommet større

fokus på generne fra lavfrekvent støj og infralyd. Disse former for støj

er ikke omfattet af de generelle vejledninger om ekstern støj, men er

beskrevet i en orientering fra Miljøstyrelsen.

Det har imidlertid været vanskeligt for myndighederne at håndtere

sager med lavfrekvent støj fordi der manglede anvisninger og vurderingskriterier.

De generelle vejledninger om ekstern støj fra Miljøstyrelsen

behandler nemlig ikke lavfrekvent støj og infralyd – det gælder

f.eks. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”.

I vejledningen bemærkes det blot, at hvis man bruger de

almindelige grænseværdier til vurdering af lavfrekvent støj, så får man

en for mild bedømmelse af støjulemperne.

I Danmark har der i de senere år været øget opmærksomhed på lavfrekvent

støj og infralyd i det eksterne miljø. Miljøstyrelsen udsendte i

1997 orienteringen ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt

miljø” (Orientering nr. 9/1997). Heri er der beskrevet anbefalede

grænseværdier, som kan bruges ved behandling af klager eller i

forbindelse med miljøgodkendelser. Der er desuden beskrevet målemetoder.

Den anbefalede grænseværdi for lavfrekvent støj i beboelsesrum

er 20 dB om natten og 25 dB om dagen.

4.5 VVM-redegørelse

Ifølge planloven skal der for projekter med vindmøller højere end 80

meter til vingespids eller med mere end 3 møller udarbejdes en VVMredegørelse

- en redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Formålet er at undersøge og vurdere alle miljøkonsekvenser for omgivelserne

og forbedre Amtsrådets beslutningsgrundlag.

Forslag til saneringsprojekter bør indeholde en beskrivelse af følgende:

• Angivelse af hvilke møller, der tages ned, herunder skriftlige

aftaler med ejerne.

• Angivelse af hvor nye møller ønskes opstillet.

20


21

• Beskrivelse af de nye møllers højde, farve, dimensioner og effekt.

• Konsekvenser for omboende (afstand, støj, reflekser).

• En visuel vurdering af indvirkning på landskab, natur og bebyggelse.

Når de enkelte vindmøllers placering i de udpegede vindmølleområder

fastlægges, kan VVM-redegørelsen give en mere detaljeret beskrivelse

og vurdering af de miljøforhold, der er rejst i dette regionplantillæg.

Afhængig af de konkrete forhold om f.eks. naboer eller landskab kan

der fokuseres mere eller mindre på emner som lysafmærkning, lavfrekvent

støj, visualiseringer, skrotningsaftaler m.v.

4.6 Sammenfattende vurdering

Ved gennemgang af ansøgningerne for opførelse af vindmøller fremgår,

at ingen af de ansøgte projekter er helt uproblematiske. De seks

projekter, der foreslås fremmet i dette regionplantillæg, indebærer, at

der opstilles møller med en totalhøjde på mellem 120 og 150 meter,

hvilket er langt over regionplanens hidtidige, generelle max-højde på

80 meter.

Amtet har modtaget ansøgninger for 27 forskellige projekter for opførelse

af nye møller i 16 kommuner. Bilag 7.2 giver en samlet oversigt

over alle ansøgningerne. Der er samtidig udarbejdet en oversigt over,

hvordan ansøgningerne forholder sig til de udstukne kriterier i ideoplægget,

Bilag 7.3.

I de fleste ansøgninger er det oplyst, hvilke vindmøller, som enten er

nedtaget, er opkøbt eller er indgået hensigtserklæring med ejeren om

at sanere væk. Ansøgere må påregne, at kommunerne, der efterfølgende

skal udarbejde VVM-redegørelse og lokalplaner, vil forudsætte, at

sådanne aftaler er på plads, inden arbejdet sættes i gang.

De fleste projekter har taget udgangspunkt i en sanering af vindmøller

i lokalområdet for at skabe plads til de nye møller. I alt bliver der

bortsaneret 72 møller med en samlet kapacitet på 27 MW i de projekter,

amtsrådet ønsker at fremme med dette regionplantillæg. Til gengæld

giver regionplantillægget mulighed for, at kommunerne kan udarbejde

VVM-redegørelse for 6 projekter med i alt 22 vindmøller på

tilsammen 72,4 MW.

For de fire projekter ved Askø Fæland, Tjørneby, Bogø Inddæmning

og Køng Mose gælder det, at der vil ske en betydelig bortsanering af

gamle møller indenfor en radius på 3 km fra de nye møller. I disse

projekter vil saneringen især være til gavn for oplevelsen af landskabet

i nærområdet. Her vil et rodet billede med spredte møller blive

afløst af en markant linje med de nye, store møller. Set på afstand vil


denne samlede klynge på én linje fremstå som et klart afsluttet enkeltanlæg.

Projekterne ved Kyse og i Barmosen kan ikke i samme omfang byde

på sanering i nærområdet. Disse projekter rummer imidlertid bortsanering

af mange gamle møller i zone 1. Fjernelsen af gamle møller vil

være til stor gavn for landskabet i de lokalområder møllerne nedtages.

Fælles for alle seks projekter er, at der opstilles meget høje møller,

som vil kunne ses langt omkring.

4.7 Det videre forløb

Dette forslaget til regionplantillæg er i offentlig høring i 8 uger. Herefter

bearbejdes de indkomne bemærkninger, og Amtsrådet indstiller en

endelig beslutning til miljøministeren. Indkomne bemærkninger og

indsigelser kan føre til ændringer i planforslaget. Mindre ændringer

kan vedtages, mens eventuelle større ændringer skal ud til en supplerende

høring, før planforslagene kan vedtages endeligt.

Af hensyn til gennemførelse af nødvendig planlægning for opstilling

af vindmøller (VVM og lokalplan) inden skrotningsordningens udløb

bør dette arbejde igangsættes umiddelbart efter, at der foreligger en

politisk beslutning hos både amt og kommune.

22


5. Projekterne

Dette afsnit beskriver de 6 forslag til opstilling af nye møller og den

tilknyttede sanering af ældre vindmøller. På kortbilagene er de nye

vindmølleområder vist med en grøn skraveret ramme. Ansøgningernes

foreløbige placering af nye møller er vist med en grøn stjerne.

Eksisterende vindmøller op til og med 450 kW er markeret med en rød

stjerne, mens en blå stjerne markerer en eksisterende mølle over 450

kW. De møller, der foreslås bortsaneret, er vist med en rød ring omkring

stjernen.

5.1 Område A: Ny enkeltstående vindmølle ved

Kyse, Næstved Kommune

Sydvestsjællands Vindmøllelaug har ansøgt om at opstille en 3,6 MW

mølle med en totalhøjde på 143,5 meter. Alternativt er der søgt om en

2,3 MW mølle på 136,3 m eller 99,7 m. Vindmøllen placeres ca. 650

meter sydvest for Kyse.

Næstved Kommune har tidligere bedt Storstrøms Amt om at optage

projektet i regionplanen.

Sanering

I den vestlige del af Næstved Kommune er 14 vindmøller omfattet af

skrotningsordningen. Kun én af disse står inden for 3 km radius fra

den ansøgte vindmølle - nemlig en 150 kW mølle ca. 2,3 km mod syd.

23


Ansøgerne er indstillet på at nedtage 3 gamle møller ved Menstrup og

4 møller ved Klinteby, hvis der opnås tilladelse til en 144 m høj mølle

ved Kyse. Der er tale om 7 stk. 250 kW møller med en samlet kapacitet

på 1,75 MW. Hvis der kun kan opnås tilladelse til en mølle på 100

m, vil det ifølge ansøgerne kun være muligt at bortsanere én af de to

klynger.

De møller, der foreslås nedtaget, står hhv. 6 og 9 km syd for den ansøgte

placering, og de står alle i regionalt naturområde – zone 1. De 3

møller ved Menstrup står på en bakkekam, mens de 4 møller ved Klinteby

står få hundrede meter fra kysten. Af hensyn til landskabet vil det

være en stor gevinst, hvis disse møller fjernes. Der vil dog fortsat være

en del vindmøller tilbage i dette område.

Projektet i Barmosen omfatter bl.a. skrotning af en mølle nord for

Vallensved og en mølle ved Karrebækstorp.

Landskabelige og visuelle forhold

Området er præget af mange, tætliggende landsbyer, hvor stjerneudskiftning

har resulteret i en del spredte ejendomme. Møllen kommer

til at stå i et fladt, åbent landbrugslandskab, der hælder svagt mod syd.

På hele vejstrækningen Vallensved – Fuglebjerg kan man mod syd se

vindmøller. Ansøgers visualiseringsbilleder er ikke tydelige nok til at

vise dette, men når man færdes på amtsvejen ses de eksisterende møller

mod syd tydeligt – hele horisonten rundt.

Den ansøgte mølle vil med sin højde og en placering tæt på amtsvejen

fremstå meget markant i landskabet. Syd for Sneslev ved landevejen

mellem Ringsted og Haslev står en 100 m høj mølle, som ses i en ra-

24


dius på mindst 5 km i et forholdsvist fladt landskab. Møllen ved Kyse

vurderes at ville fremstå på lignende vis.

Når den nye mølle ses bag de eksisterende klynger, der i dag står mod

vest og mod sydøst, vil den pga. sin højere højde kunne opfattes som

en del af disse klynger. Ved uheldige vinkler og afstande vil den kunne

opleves forstyrrende.

Forhold til naboer

Nærmeste beboelse ligger 580 meter væk. Dermed kan afstandskrav

for den største, ansøgte mølle (4 x 143,5 m = 574 m), skyggetimer og

støj overholdes. Afstanden til nærmeste samlede bebyggelse, Kyse er

ca. 650 m mod nordøst, og der er 1,3 km til Hyllinge mod sydvest.

Planforhold

Området er i Regionplan 2005 udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1. Der er ca. 2 km til det større uforstyrrede

landskab omkring Tystrup-Bavelse Søerne.

Ifølge regionplanens retningslinje 4.1.7 skal planlagte vindmøller holde

en afstand på 4 x totalhøjden fra overordnet vej. Der har i tidligere

regionplaner været en vejreservation til forlægning af Næstved-

Slagelse vejen syd om Kyse og Vallensved. Afstanden til den ansøgte

vindmølleplacering er ca. 250 meter. Da denne vejreservation ikke

længere fremgår af regionplanen, er en mindste afstand på 400 – 574

m ikke relevant.

Sydvest for den ansøgte placering står en klynge med 3 stk. 600 kW

møller. To af møllerne står hhv. 2,7 og 2,9 km væk, mens den tredje

står uden for 3 km radius.

Området er ikke specifikt udpeget i regionplanen til opstilling af

vindmøller. Opstilling af den ansøgte vindmølle er i strid med regionplanens

retningslinje 5.8.3 om opstilling i grupper og max. højde på

80 m samt retningslinje 5.8.12 om 3 km afstand til nærmeste vindmølle.

Vurdering

Et lignende projekt om at opstille en høj, enkeltstående mølle er tidligere

blevet afvist på baggrund af regionplanens 3 km retningslinje og

en konkret vurdering af møllens væsentlige påvirkning af landskabet.

Amtsrådet finder imidlertid, at den nye saneringsordnings muligheder

for at nedtage de gamle møller i zone 1 udgør ganske særlige omstændigheder,

som kan begrunde en ændret afgørelse, hvor der gøres undtagelse

for regionplanens krav om 3 km afstand mellem møller og

mølleklynger.

Amtsrådet forudsætter, at den saneringsmodne mølle ved Hyllinge

nedtages i lighed med de beskrevne møller ved Menstrup og Klinteby.

25


Amtsrådet vurderer jf. vindmøllecirkulærets § 3, stk. 5, at det vil være

betænkeligt at opstille en høj, enkeltstående mølle nærmere end 2,5

km fra en anden enkeltstående mølle.

5.2 Område B: Ny klynge ved Askø Fæland,

Rudbjerg og Højreby Kommune

Siemens Wind Power A/S har i samarbejde med foreløbig 6 lodsejere

søgt om at opstille 7-8 stk. 3,6 MW vindmøller mellem Askø Fæland

og Hoby / Hobyskov. Vindmøllerne får en totalhøjde på 143,5 meter

og opstilles på en ret linje parallelt med landevejen syd for.

Byrådet i Højreby Kommune har meddelt, at kommunen er indstillet

på at udarbejde den fornødne lokalplan for realisering af projektet.

Byrådet har samtidig opfordret til sanering af flere vindmøller i projektet.

Sanering

I området mellem Rødby, Kristianssæde Skov og Dannemare er 16

vindmøller omfattet af skrotningsordningen. Fire af disse står inden

for 3 km radius fra de ansøgte vindmøller – og indgår i projektet som

skrotningsmøller. Hertil kommer 15 stk. 600 kW møller, der nedtages

selvom der ikke kan opnås skrotningspræmie.

Projektet bortsanerer dermed alle eksisterende vindmøller indenfor 3

km radius fra den nye klynge.

26


Landskabelige og visuelle forhold

Møllerne placeres på kanten af den inddæmmende Rødby Fjord i et

åbent og fladt terræn, der domineres af store markfelter og kun lidt

bebyggelse. Området er i dag præget af mange vindmøller. Foruden de

19 møller, der foreslås bortsaneret, står der en del møller mod sydvest

og nordvest, og to eksisterende 8-møllers klynger i retningen mod

Rødby.

Vindmøllerne vil være synlige over meget store afstande. Fra Rødby

kan man i dag over en strækning på 8 km se tre eksisterende klynger

med hver 8 møller – med klyngen på den ansøgte placering i baggrunden.

Det vurderes derfor at de nye møller vil kunne ses på hele strækningen

af hovedlandevej 540 fra Rødbyhavn til Søllested. På landevejen

fra Viet over Hoby til Gloslunde, der løber lige forbi møllerne, vil

udsigten til møllerne på lange strækningen være forhindret af skove og

læhegn.

Forhold til naboer

Nærmeste beboelse ligger over 650 m fra møllerne og der er ca. 1,3

km til nærmeste samlede bebyggelse, Alminde. Møllerne vil kunne

overholde gældende støjkrav på hhv. 45 dB og 40 dB. Foreløbige beregninger

viser, at der ved enkelte beboelser vil være forventet skygge

i over 10 timer pr. år. Dette kan modvirkes med skyggedetektorer, så

det sikres at max-grænsen på 10 timer/år overholdes.

Planforhold

Området er i Regionplan 2005 udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1. Møllerne placeres i en økologisk forbindelse

og på lavbundsareal. VVM-redegørelsen skal derfor særligt belyse,

hvordan faunapassage opretholdes, og mulighederne for fremtidig

naturgenopretning i området skal vurderes.

Møllerne kommer til at stå i et udpeget kirkeomgivelsesområde med

tilknytning til Landet Kirke. Det betyder, at det skal vurderes, om kirkens

samspil med landskabet visuelt vil sløres eller forringes, inden

der kan opstilles nye vindmøller. Der er godt 2 km mellem kirken og

de nye møller, og syv af de møller, der fjernes, står i dag inden for

kirkeomgivelsesområdet. VVM-redegørelsen med en visualisering

skal godtgøre, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

Den eksisterende klynge med 8 møller i Askø Fæland er specifikt udpeget

i regionplanen som et område til opstilling af vindmøller.

Opstilling af de ansøgte vindmøller er i strid med regionplanens retningslinje

5.8.3 om max. højde på 80 m.

Vurdering

Projektet lever op til alle de kriterier, amtsrådet har opstillet for saneringsprojekter.

Det overholder 3 km retningslinjen ved at bortsanere

19 vindmøller med tilsammen 10 MW.

27


De store, åbne vidder betyder, at landskabet kan rumme de høje vindmøller.

Det betyder også, at møllerne vil kunne ses over meget store

afstande. Amtsrådet vurderer dog, at saneringen vil være til gavn for

oplevelsen af landskabet. I nærområdet afløses et rodet billede med

spredte møller af en markant linje med de nye, store møller. Set på

afstand vil denne samlede klynge på én linje klart fremstå som et afsluttet

enkeltanlæg – også når den ses i baggrunden bag områdets øvrige

klynger.

En del af de 19 møller ved Askø Fæland, der afløses af én ny klynge.

5.3 Område C: Ny klynge ved Tjørneby, Ravnsborg

Kommune

Siemens Wind Power A/S har i samarbejde med en lodsejer i området

søgt om at opstille 3 stk. 3,6 MW vindmøller mellem Tjørneby og

Smålandsfarvandet. Møllerne får en totalhøjde på 143,5 meter og opstilles

på en ret linje i retningen sydøst / nordvest.

Sanering

I området mellem Horslunde, Onsevig og Smålandsfarvandet er 4

vindmøller omfattet af skrotningsordningen. Tre af disse står inden for

3 km radius fra de ansøgte vindmøller – og indgår i projektet som

skrotningsmøller. Hertil kommer 5 stk. 600 kW møller, der nedtages

selvom der ikke kan opnås skrotningspræmie.

Projektet bortsanerer dermed alle eksisterende vindmøller indenfor 3

km radius fra den nye klynge. To af møllerne står i dag i zone 1 tæt på

kysten.

28


Landskabelige og visuelle forhold

Møllerne placeres i et åbent og fladt kystnært landskab med store

markfelter. Mod sydøst afgrænses landskabet dels af en bakkekam

nord for Horslunde dels af større skove ud mod kysten. Fra syd er det

især bebyggelse og beplantning i Vindeby, Tjørneby og Utterslev, der

hindrer udsyn til de eksisterende møller i området. Det betyder, at de

først ses indenfor en afstand af få kilometer.

Ude i Smålandsfarvandet ca. 3,3 km mod nordvest står de to rækker af

møller i Vindeby Havmøllepark. De nye møller placeres på linje med

disse, men vil fremstå klart større og dermed tydeligt adskilte fra disse

set fra land. Set ude fra havet vil havmølleparken og de nye møller

muligvis opleves samlet og til tiden uheldigt.

Forhold til naboer

Afstanden til nærmeste beboelse er over 650 m, og der er 700 m til

nærmeste samlede bebyggelse, Tjørneby. Møllerne vil kunne overholde

gældende støjkrav på hhv. 45 dB og 40 dB. Foreløbige beregninger

viser, at der ved enkelte beboelser vil være forventet skygge i over 10

timer pr. år. Dette kan modvirkes med skyggedetektorer, så det sikres

at max-grænsen på 10 timer/år overholdes.

Planforhold

Området er i Regionplan 2005 udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1. Det er samtidig kystnærhedszone, hvor

der ifølge staten som hovedregel ikke bør planlægges for vindmøller.

29


Området er ikke specifikt udpeget i regionplanen til opstilling af

vindmøller. Opstilling af de ansøgte vindmøller er i strid med regionplanens

retningslinje 5.8.3 om max. højde på 80 m.

Vurdering

Projektet lever op til de kriterier, amtsrådet har opstillet for saneringsprojekter.

Det overholder 3 km retningslinjen ved at bortsanere 8

vindmøller med tilsammen 3,6 MW.

De nye møller vil kunne ses over store afstande. På trods af de beskrevne

elementer i landskabet, der begrænser de nuværende møllers

synlighed, vurderes det, at møllerne vil kunne ses over store dele af

det nordvestlige Lolland. Vestas-møllerne ved Savnsø Vig med en

totalhøjde på 125 m kan ses i en afstand af 9 km – selv nord for Nakskov

ind over byen.

Amtsrådet vurderer dog, at saneringen vil være til gavn for oplevelsen

af kystlandskabet, hvor de spredte møller bliver afløst tre nye møller

på én linje.

5.4 Område D: Udskiftning af vindmølleklynger i

Køng Mose, Vordingborg Kommune

Energi E2, Wind 1 A/S og Storstrøms Vindkraft har i fællesskab udarbejdet

et saneringsprojekt og søgt om at opstille 4 stk. 2-3 MW møller

med en totalhøjde på 120-150 meter i Køng Mose.

Vordingborg Kommune har meddelt, at Udvalget for Teknik og Miljø

er positivt indstillet overfor forslag om udskiftning af små møller med

store. Kommunen har ikke taget stilling til de konkrete placeringer.

30


Sanering

I den nordlige halvdel af Vordingborg Kommune er 16 vindmøller

omfattet af skrotningsordningen. 14 af disse står inden for 3 km radius

fra de ansøgte vindmøller – og indgår i projektet som skrotningsmøller.

Ti af møllerne står i Køng Mose, hvor de nye møller søges opstillet.

De 5 sydligste står på en linje i retningen sydøst-nordvest. 1 km nord

herfor står 4 møller i en firkant efterfulgt af yderligere en enkeltstående

mølle. De resterende 4 skrotningsmøller står på en bakketop ved

Lundbytorp.

Projektet bortsanerer dermed alle eksisterende vindmøller indenfor 3

km radius fra den nye klynge. Fire af møllerne står i dag i zone 1.

En mølle ved Svinøøster 4,3 km mod vest indgår som skrotningsmølle

i projektet ved Barmosen.

Tre møller ved Lundbytorp, der bortsaneres.

Landskabelige og visuelle forhold

De eksisterende vindmøller i Køng Mose og den foreslåede nye klynge

står i et fladt landbrugslandskab med store åbne marker ud mod

Avnø og Dybsø Fjorde. Landskabet er nærmest trugformet og afgrænses

på alle sider af bakker af varierende højder. Mest markant mod øst,

hvor landskabet hele vejen langs den nord-sydgående jernbane hæver

sig op til 50 m.o.h. Det er her de 4 møller ved Lundbytorp er placeret.

De eksisterende møller i Køng Mose er 52 meter høje. Pga. det flade

landskab mod syd kan møllerne ses fra landevejen ved Stuby 5 km

mod syd. De to uens klynger i Køng Mose ses i landskabet med de

højere liggende møller ved Lundbytorp i baggrunden. Derved giver

31


møllerne meget rodet indtryk af landskabet. Tættere på møllerne hindrer

ejendomme og læhegn indkig til møllerne. Nye 120 - 150 meter

høje møller vil fremstå meget markant i landskabet, når de ses sydfra,

og det vurderes at de vil kunne ses fra Vordingborg.

Alle de eksisterende møller ses tydeligt fra de højere liggende veje øst

og nord for Køng. Nye højere møller vil ses endnu tydeligere, da en

større del af møllerne vil nå op i horisonten – fri af landskabets grønne

baggrund. Fra motorvejen nord for Tappernøje ses de eksisterende

møller ved Lundbytorp på en afstand af ca. 9 km. Disse møller er 45

meter høje og står placeret 47 m.o.h. På baggrund af et højdeprofil på

tværs af Sydsjælland vurderes det, at høje møller i Køng Mose også

vil kunne ses øst for motorvejen i afstande helt op til 15 km væk ved

god sigtbarhed.

Forhold til naboer

Nærmeste beboelse ligger over 650 meter væk. Dermed kan afstandskrav

for den største, ansøgte mølle (4 x 150 m = 600 m), skyggetimer

og støj overholdes. Der er mindst 1,3 km til de nærmeste samlede bebyggelser,

Køng, Lundby og Sværdborg.

Planforhold

I Regionplan 2005 er området udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1. Møllerne placeres på lavbundsareal. VVMredegørelsen

skal derfor særligt vurdere mulighederne for fremtidig

naturgenopretning i området.

De eksisterende klynger med hver 5 møller i Køng Mose er specifikt

udpeget i regionplanen som et område til opstilling af vindmøller.

Opstilling af de ansøgte vindmøller er i strid med regionplanens retningslinje

5.8.3 om max. højde på 80 m.

Vurdering

Projektet lever op til alle de kriterier, amtsrådet har opstillet for saneringsprojekter.

Det overholder 3 km retningslinjen ved at bortsanere

14 vindmøller med tilsammen 4,7 MW.

De nye møller vil kunne ses tydeligt over store afstande fra vest og fra

syd. Derimod vil landskabets terrænforhold og skovområder mod nord

og øst betyde, at møllerne kun kan ses fra få steder på lang afstand.

Amtsrådet vurderer, at saneringen vil være til gavn for oplevelsen af

det store, åbne landskab, hvor et rodet billede af 3 tætstående klynger

bliver afløst af en markant klynge på én linje.

32


5.5 Område E: Ny vindmølleklynge i Barmosen,

Vordingborg Kommune

Wind 1 A/S og Storstrøms Vindkraft har i fællesskab udarbejdet et

saneringsprojekt og søgt om at opstille 4 stk. 2,7 MW møller med en

totalhøjde på 140 meter i Barmosen.

Vordingborg Kommune har meddelt, at Udvalget for Teknik og Miljø

er positivt indstillet overfor forslag om udskiftning af små møller med

store. Kommunen har ikke taget stilling til de konkrete placeringer.

Sanering

I den sydlige halvdel af Vordingborg Kommune er kun 2 vindmøller

omfattet af skrotningsordningen. Den ene mølle står inden for 3 km

radius fra de ansøgte vindmøller, men indgår ikke i ansøgningen som

skrotningsmølle.

Ansøgere har til gengæld oplyst, at i alt 12 gamle vindmøller med en

samlet effekt på 2,2 MW vil blive bortsaneret. Møllerne står spredt ud

over Sydsjælland, Bogø og Møn. Otte af disse møller står i zone 1.

Bortsanering af møller ved hhv. Karrebækstorp og Vallensved vil forbedre

Kyse-projektet landskabeligt. Fjernelse af møllen ved Olstrup

vil også være en særlig landskabelig gevinst, da den står umiddelbart

øst for to nyere og højere møller. Endelig kan det fremhæves, at møllen

ved Leestrup i flere år har været foreslået bortsaneret – seneste i

den igangværende saneringsplanlægning.

Landskabelige og visuelle forhold

Barmosen ligger ligesom Køng Mose ca. 1 meter over havet. Landskabet

er et åbent, fladt og lavt liggende landbrugslandskab. Mellem

33


de to moseområder ligger landskabet lidt højere – ca. 5-10 m.o.h., men

det samlede indtryk af området er et fladt ensartet landskab hele vejen

mellem Vordingborg og Kostræde Banker.

Øst for Barmosen rejser landskabet sig også ind mod midten af Sydsjælland,

men i forhold til Køng Mose er afstanden til det højere liggende

terræn større, da det lavtliggende landskab følger Næs Å helt

ind syd for Ørslev. Det betyder, at der vil være et mere frit indkig til

møllerne i Barmosen.

Højdeprofilet på tværs af Sydsjælland fra Barmosen mod øst svarer

stort set til tværprofilet fra Køng Mose mod øst. Det betyder, at høje

møller vil kunne ses over store dele af Sydsjælland på dage med god

sigtbarhed.

Forhold til naboer

Nærmeste beboelse ligger over 750 meter væk. Dermed kan afstandskrav

for de ansøgte møller (4 x 140 m = 560 m), skyggetimer og støj

overholdes. Der er hhv. 1,2 og 1,5 km til de nærmeste samlede bebyggelser

mod nord, Over Vindinge og Klarskov, og der er ca. 1,2 km til

Kastrup / Neder Vindinge mod syd.

Planforhold

I Regionplan 2005 er området udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1.

De to nordligste møller placeres i en økologisk forbindelse langs Næs

Å, og hele området er lavbundsareal. VVM-redegørelsen skal derfor

særligt belyse, hvordan faunapassage opretholdes, og mulighederne

for fremtidig naturgenopretning i området skal vurderes.

Området er ikke specifikt udpeget i regionplanen til opstilling af

vindmøller. Opstilling af de ansøgte vindmøller er i strid med regionplanens

retningslinje 5.8.3 om max. højde på 80 m.

Vurdering

Projektet kan leve op til alle de kriterier, amtsrådet har opstillet for

saneringsprojekter. Det vil kunne overholde 3 km retningslinjen ved at

bortsanere 12 + 1 vindmøller med tilsammen 2,3 MW.

De nye møller vil kunne ses over store afstande. Det vurderes, at de

vil kunne ses på helt op til 10 km's afstand fra nord. På trods af landskabets

terrænforhold og skovområderne mod øst vil møllerne visse

steder kunne ses på lange afstande.

Der vil være ca. 4,5 km til den nærmeste mølle i den ansøgte, nye

klynge i Køng Mose. I dette regionplantillæg er de to klynger beskrevet

ens i størrelse og antal møller og de opstilles på en ret linje med

samme orientering. Med det meget letopfattelige, geometriske mønster

og den forholdsvis store afstand mellem klyngerne vurderes det,

at de to klynger kan opfattes som to klart adskilte enkeltanlæg.

34


Amtsrådet vurderer, at den beskrevne sanering af gamle møller vil

være til stor gavn for landskabet i de mange lokalområder møllerne

nedtages. Lokalt omkring Barmosen vil det derimod ikke være til

gavn for landskabet. Amtsrådet ønsker ud fra regionale hensyn at give

mulighed for, at projektet kan fremmes gennem en kommende VVMredegørelse.

Amtsrådet forudsætter, at den saneringsmodne mølle nord for Ornebjerg

nedtages i lighed med de beskrevne møller. Amtsrådet vurderer

jf. vindmøllecirkulærets § 3, stk. 5, at det vil være betænkeligt at opstille

en klynge nærmere end 2,5 km fra denne enkeltstående mølle.

5.6 Område F: Udskiftning af vindmølleklynge

ved Bogø Inddæmning, Rudbjerg Kommune

Energi E2 har søgt om at opstille 4 store vindmøller på Bogø Inddæmning

vest for Vestenskov. Møllernes totalhøjde er på idéplan 150

- 200 meter og opstillingsmønstret er to parallelle linjer.

Sanering

I det sydvestlige hjørne af Lolland vest for Dannemare er 39 vindmøller

omfattet af skrotningsordningen. 27 af disse indgår allerede i første

etape af Energi E2's projekt ved Kappel, hvor planlægningen er mere

fremskreden. Fem saneringsmodne møller står inden for 3 km radius

fra de ansøgte vindmøller. Ansøger er indstillet på, at disse møller skal

indgå i projektet som skrotningsmøller. Det samme gælder 4 ikke-

35


saneringsmodne møller på den ansøgte placering samt en klynge med

3 møller mod nordøst. Endelig er der enkelte møller i en afstand af 3-4

km, der kan komme på tale som skrotningsmøller.

Landskabelige og visuelle forhold

I forhold til landskabet vest for Rødby er det sydvestligste Lolland lidt

mere kuperet. Markfelterne synes mindre og der er kortere afstand

mellem læhegn og skovområder. Det betyder alt sammen, at nye, høje

møller ikke vil kunne ses over nær så store afstande, og at de mange

steder slet ikke vil kunne ses pga. læhegn o.l. tæt på vejene. De inddæmmede

landområder nærmest diget er selvsagt helt flade. I dette

landskab vil nye, høje møller kunne ses overalt.

Forhold til naboer

Nærmeste beboelse ligger ifølge amtets kort kun ca. 300 meter væk.

Dermed kan afstandskrav for de ansøgte møller (4 x 150 m = 600 m),

skyggetimer og støj ikke overholdes. Ifølge ansøger vil projektet kunne

overholde gældende støjkrav.

Planforhold

I Regionplan 2005 er området udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1. Møllerne placeres i en økologisk forbindelse

og på lavbundsareal. VVM-redegørelsen skal derfor særligt belyse,

hvordan faunapassage opretholdes, og mulighederne for fremtidig

naturgenopretning i området skal vurderes.

Området ligger i kystnærhedszone, hvor der ifølge staten som hovedregel

ikke bør planlægges for vindmøller, og der er mindre end 500 m

til Natura 2000 området omkring Nakskov Fjord. VVM-redegørelsen

skal derfor også sætte særlig fokus på, om de nye møller vil påvirke

Natura 2000 området væsentligt mere end de eksisterende møller.

Projektet kan ikke overholde regionplanens retningslinje 4.1.7, hvorefter

planlagte vindmøller skal holde en afstand på 4 x totalhøjden fra

overordnet vej. Afstanden er i ansøgningen kun på 150 meter.

Den eksisterende klynge med 4 møller ved Bogø Inddæmning er specifikt

udpeget i regionplanen som et område til opstilling af vindmøller.

Opstilling af de ansøgte vindmøller er i strid med regionplanens

retningslinje 5.8.3 om max. højde på 80 m.

Vurdering

Projektet har problemer med at leve op til nogle af de kriterier, amtsrådet

har opstillet for saneringsprojekter. Det vil kunne overholde 3

km retningslinjen ved at bortsanere 10-15 vindmøller i området. Men

der er en række afstandskrav, som ikke umiddelbart kan overholdes.

Ansøger har placeret de 4 møller i en firkant (2 rækker med 2 møller i

hver). Ved at placere 2-3 mindre møller på én række vil afstanden til

nærmeste beboelse kunne overholdes.

36


Amtsrådet vurderer, at saneringen vil være til gavn for oplevelsen af

det store, åbne landskab. Hvis projektet gennemføres med den beskrevne

sanering og med 2-3 møller på én række, vil der stå tre markante

klynger med høje møller mellem Kappel og Savnsø Vig med

stort set samme orientering i retningen sydøst – nordvest. Selvom de

nye møller vil kunne ses over store afstande, vil de fremstå som et

klart adskilt enkeltanlæg i forhold til klyngerne ved Kappel og Savnsø

Vig.

Kommende møller i Bogø Inddæmning vil ligne disse møller ved

Savnsø Vig.

37


6. Miljøvurdering af planen

Miljøvurdering af Regionplantillæg for sanering og udskiftning

af vindmøller i Storstrøms Amt

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, §3, stk. 1, nr.

1 er planer som tilvejebringes inden for fysik planlægning og arealanvendelse,

og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser

til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 omfattet af loven.

Planer, der sætter rammer for anlægsarbejder, der ikke er opført på

bilag 3 eller 4 til loven, kan også være omfattet af krav om miljøvurdering,

hvis det må antages, at planens bestemmelser vil indebære, at

de anlæg, der fastsættes rammer for, vil kunne få væsentlig indvirkning

på miljøet (jf. §3 stk. 1 nr.3).

Det er amtsrådets vurdering, at dette regionplantillæg kan være omfattet

af § 3 stk. 1 nr. 1, da bilag 4, punkt 3i omfatter "anlæg til udnyttelse

af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)". Uanset om de

seks projekter i regionplantillægget kan kaldes vindmølleparker, vil de

høje vindmøller kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Amtsrådet skal for de anlæg, der er obligatorisk omfattet af kravet om

miljøvurdering foretage en såkaldt scooping, dvs. en oversigtlig vurdering

eller skøn over, hvilke emner, der særligt skal belyses i en miljøvurdering.

Berørte myndigheder skal høres for at sikre at alle relevante

oplysninger er medtaget i miljøvurderingen.

Der er derfor i forbindelse med denne redegørelse foretaget en vurdering

af planens miljømæssige konsekvenser, ligesom de fravalgte alternativer

er blevet belyst.

Denne plan fastlægger kun indirekte rammerne for fremtidige anlægstilladelser,

da det for alle mølleprojekter gælder, at der både skal udarbejdes

et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og en lokalplan,

inden der kan gives tilladelse til opstilling af vindmøllerne. Miljøvurderingens

detaljeringsniveau er afpasset efter dette forhold. Amtet

vurderer, at kommunerne også skal lave miljøvurdering af de efterfølgende

planer. Denne miljøvurdering kan udføres som en integreret

del af VVM-redegørelsen.

Nedenstående skemaet viser, hvordan miljøvurderingen er indarbejdet

i regionplantillæggets redegørelse. Berørte myndigheder kan komme

med forslag til supplering af miljøvurderingen.

39


Tjekliste til miljøvurdering for oplysninger, der skal

gives i henhold til lov om miljøvurdering af planer

Oplysninger der skal gives

i henhold til lov om

miljøvurdering af planer

En skitsering af planens

indhold, hovedformål og

forbindelser med andre

relevante planer.

De relevante aspekter af

den nuværende miljøstatus

og dens sandsynlige udvikling,

hvis planen ikke gennemføres.

Miljøforholdene i områder,

der kan blive væsentligt

berørt.

Ethvert eksisterende miljøproblem,

som er relevant

for planen, herunder navnlig

problemer på områder af

særlig betydning for miljøet

som f.eks. de områder, der

er udpeget efter direktiv

79/409/EØF og 92/43/EØF.

De miljøbeskyttelsesmål,

der er fastlagt på internationalt

plan, fællesskabsplan

eller medlemsstatsplan, og

som er relevante for planen,

og hvordan der under udarbejdelsen

af den/det er taget

hensyn til disse mål og

andre miljøhensyn.

40

Ikke relevant

Indgår i redegørelse

Bemærkninger/

Er beskrevet side/

afsnit

Se afsnit 1, 2 og

4.3

Se afsnit 6.2.

Se generelle forhold

i afsnit 4.4 og

de enkelte projekter

i afsnit 5.

Se generelle forhold

i afsnit 4.4.

Planen vil ikke få

betydning for internationalebeskyttelsesområder.

Se dog afsnit 5.6.

Ingen internationale

mål.

Miljømål fastsat i

regionplan m.v. er

overholdt jf. beskrivelse

i afsnit

4.3.


Den sandsynlige væsentlige

indvirkning 1) på miljøet,

herunder på spørgsmål som

den biologiske mangfoldighed,

befolkningen, menneskers

sundhed, fauna, flora,

jordbund, vand, luft, klimatiske

faktorer, materielle

goder, landskab, kulturarv,

herunder kirker og deres

omgivelser, samt arkitektonisk

og arkæologisk arv og

det indbyrdes forhold mellem

ovenstående faktorer.

Planlagte foranstaltninger

for at undgå, begrænse og

så vidt muligt opveje enhver

eventuel væsentlig

negativ indvirkning på miljøet

af planens gennemførelse.

En kort skitsering af grunden

til at vælge de alternativer,

der har været behandlet,

og en beskrivelse af,

hvorledes vurderingen er

gennemført, herunder eventuelle

vanskeligheder (som

f.eks. tekniske mangler

eller mangel på knowhow),

der er opstået under indsamlingen

af de krævede

oplysninger.

En beskrivelse af de påtænkte

foranstaltninger

vedrørende overvågning,

jfr. § 9, stk. 2, og § 11.

Et ikke teknisk resumé af

de oplysninger, der blev

givet under ovennævnte

punkter.

41

Fremgår af redegørelse

til planen

afsnit 4 og 5.

Fremgår af redegørelse

og retningslinjer

til dette tillæg.

Se afsnit 4.3 og 4.4

samt de enkelte

projekter i afsnit 5.

Overvågning vil

ske af kommunerne

som plan- og

miljømyndighed i

forbindelse med

administration af

lokalplan og byggetilladelser

Se afsnit 6.1.

1) Denne indvirkning bør omfatte sekundære, kumulative, synergistiske, kort-, mellem- og langsigtede,

vedvarende og midlertidige, positive og negative virkninger.


6.1 Et ikke teknisk resumé

Forslaget til regionplantillæg for vindmøller foreslår, at der udlægges

seks områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på op til

144 meter. Ved de fire af områderne, nemlig Askø Fæland, Tjørneby,

Køng Mose og Bogø Inddæmning, er det samtidig foreslået, at eksisterende

møller inden for 3 km's afstand nedtages. Opstilling af store

møller ved Kyse og i Barmosen er kædet sammen med fjernelse af

gamle møller ved kysten eller i naturområder, hvor amtsrådet gerne

ser dem fjernet.

De seks projekter, der er taget med i denne plan, kan overholde lovgivningens

afstandskrav til naboer, veje, jernbaner, naturområder og

andre vindmøller. Ud fra lovgivningen vil der altså ikke være nogle

væsentlige indvirkninger på miljøet.

Miljøvurderingen har derudover især beskrevet, hvordan møllerne vil

kunne ses i landskabet, og hvordan nogle mennesker vil opfatte dem

som generende via støjen.

Det er ikke muligt at sige, hvorvidt de nye møller vil genere folks oplevelse

af landskabet, eller i hvilket omfang støjen vil virke generende.

Tilhængere af vindmøller vil glæde sig over et landskab med vindmøller,

mens modstandere vil ønske møllerne langt ud på havet. Det

samme gælder for støjen. De der kan høre møllerne, vil opfatte støjen

vidt forskellig. Den vil være et problem for dem, der fokuserer på den

og oplever den som en gene. Andre vil ikke ænse støjen, måske fordi

der er andre støjkilder i området eller fordi de trives med vindmøller.

6.2 0-alternativet

Hvis regionplantillægget ikke vedtages og gennemføres opstår det

såkaldte 0-alternativ. Det vil betyde, at de ansøgte vindmøller ikke kan

opstilles, eller tidligst kan opstilles når en anden myndighed – kommunerne

eller staten – har gennemført en tilsvarende planlægning.

Samtidig er det ikke givet, at de møller, der indgår i projekterne som

saneringsmøller, vil blive nedtaget. Mange af møllerne vil være i drift

i mange år fremover. Selv de ældste møller kan renoveres løbende.

Omvendt kan møllerne skrottes, og skrotningsbeviset kan indgå i realiseringen

af andre saneringsprojekter i andre dele af landet.

0-alternativet vil selv sagt medføre, at de beskrevne påvirkninger af

omgivelserne – positive og negative – ikke vil indtræffe som resultat

af de 6 saneringsprojekter.

42


6.3 Fravalgte alternativer

En række af de ansøgte vindmølle-projekter kan ikke opfylde regionplanens

retningslinjer eller de kriterier, der fremgik af idéoplægget. I

de fleste tilfælde drejer det sig om retningslinjen om 3 km's afstand

mellem vindmølleanlæg og om manglende sanering af gamle møller.

Følgende forslag til opstilling af vindmøller har Amtsrådet ikke ønsket

at imødekomme (se nærmere data i bilag 7.2 og 7.3):

Næstved Kommune

Mellem Kagstrup og Gelsted er der søgt om at opstille en 2,3 MW

vindmølle med en totalhøjde på 121 meter. Projektet omfatter skrotning

af en 180 kW mølle øst for Gelsted.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for den ansøgte vindmølle, da der

fortsat vil findes 4 møller indenfor en radius på 3 km, og da der kun

skrottes én lille mølle. Hertil kommer statens henstilling om ikke at

udpege helt nye vindmølleområder i det åbne land.

Ansøgningen om opførelse af vindmøller på Ydernæs i Næstved er

trukket ud af dette regionplantillæg. Ansøgning vil derfor kunne gå til

videre VVM-behandling.

Stevns Kommune

Mellem Klippinge og Arnøje er der søgt om at opstille en 1,5 MW

vindmølle med en totalhøjde på 114 meter. Projektet omfatter skrotning

af en 95 kW mølle syd for Varpelev.

Mellem Juellinge Gods og Barup er der søgt om at opstille en 1,8–2,0

MW vindmølle med en totalhøjde på op til 150 meter. Projektet omfatter

ingen skrotning af ældre møller, da der ikke findes skrotningsmodne

møller i området.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da der

kun skrottes én lille mølle, og da der ville være tale om at udpege helt

nye vindmølleområder i det åbne land. Stevns Kommunes Tekniske

Udvalg har i øvrigt meddelt, at kommunen ikke ønsker projekterne

medtaget i regionplantillægget.

Vordingborg Kommune

Ved Bavnebjerg nordøst for Ørslev er der søgt om at opstille en 2

MW vindmølle med en totalhøjde på 118 meter. Projektet omfatter

skrotning af en 250 kW mølle og 3 stk. 150 kW møller nord for Lundby

samt en 250 kW mølle ved Svinøøster.

Projektet kan ikke overholde afstanden til radiokædeforbindelse ved

TV 2-senderen og afstand til motorvejen. Der findes desuden 4 vindmøller

indenfor 3 km radius.

43


På baggrund af disse oplysninger har ansøger valgt at lade de 5 skrotningsmøller

indgå i projekterne ved hhv. Køng Mose og Barmosen.

Amtet betragter derfor projektet ved Bavnebjerg som tilbagetrukket.

Holeby Kommune

Syd for Errindlev er der søgt om at opstille 2 stk. 500 kW vindmøller

med en totalhøjde på 60 meter. Der står i forvejen en lignende mølle,

så resultatet kunne blive en klynge med i alt 3 ens vindmøller. Ansøger

har oplyst, at der vil blive nedtaget et antal møller i amtet, men har

ikke konkret peget på deres placering eller antal.

Området ligger i det større uforstyrrede landskab mellem Holeby, Nysted

og Maribo, hvor der ifølge regionplanens retningslinjer ikke må

opstilles nye vindmøller. En videre planlægning ville i øvrigt skulle

omfatte en vurdering af møllernes samspil med Errindlev kirke, da

området ligger i regionplanens kirkeomgivelsesområde.

Indenfor 3 km radius står der 4 vindmøller, hvoraf kun de to er omfattet

af skrotningsordningen.

På denne baggrund ønsker amtsrådet ikke at planlægge for de ansøgte

vindmøller.

Mellem Bursø og Holeby er der søgt om at opstille 3 stk. 1,8 MW

vindmøller med en totalhøjde på 125 meter. Ansøger har oplyst, at der

vil blive nedtaget et mindre antal møller i amtet, men har ikke konkret

peget på deres placering eller antal.

Den ansøgte placering ligger 2,6 km øst for en eksisterende klynge

med 8 stk. 600 kW møller. Indenfor 3 km radius står der desuden en

enkelt skrotningsmoden mølle 2,8 km mod sydøst.

Området ligger i jordbrugsområde udenfor zone 1, men tæt på det

større uforstyrrede landskab omkring Maribo Søerne.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da

amtsrådet vurderer, at der vil være områder, hvorfra de to klynger ikke

vil kunne opleves som klart adskilte enkeltanlæg, jf. regionplanens

retningslinje om 3 km's afstand. Hertil kommer, at saneringsgevinsten

er ukendt, og at amtsrådet ikke ønsker at udpege et helt nyt vindmølleområde

tæt på et større uforstyrret landskab.

Rødby Kommune

Ved Landøgård vest for Rødby er der søgt om at opstille 6 stk. 2 MW

vindmøller med en totalhøjde på 125 meter. Projektet omfatter skrotning

af den eksisterende klynge med 8 stk. 550 kW møller samt 2

mindre møller på hhv. 200 kW vest for Lidsø og 150 kW øst for

Landø.

44


Indenfor 3 km radius er der, foruden de møller der foreslås skrottet,

endnu en klynge med i alt 8 stk. 900 kW møller samt en enkeltstående

660 kW mølle. Afstanden mellem de to klynger er i dag 1,7 km. Den

ansøgte klynge søges placeret ca. 1 km væk.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for den ansøgte vindmølleklynge,

da afstanden til nærmeste klynge kun er ca. 1 km. Selv hvis projektet

reduceres til 5 nye møller vil afstanden være under 1,5 km. Ud fra

regionplanens retningslinje om 3 km's afstand samt vindmøllecirkulærets

2,5 km regel vurderer amtsrådet, at der vil være områder, hvorfra

de to klynger ikke vil kunne opleves som klart adskilte enkeltanlæg.

Nordvest for Sædinge mellem Holeby og Rødby er der søgt om at

opstille 3 stk. 1,8 MW vindmøller med en totalhøjde på 125 meter.

Projektet har endnu ikke tilknyttet saneringsmøller. Ansøger ønsker, at

projektet tages med i amtets planlægning under forudsætning af, at der

enten bruges saneringsmøller fra et andet, ikke realisabelt projekt,

eller at der inden realiseringen opkøbes saneringsmøller svarende til

gennemsnittet for tilsvarende mølleprojekter i amtet. Alternativt må

projektet afvente næste saneringsrunde under den nye stor-kommune.

Ved Binnitse ca. 3 km mod nordøst står en klynge med 8 stk. 600 kW

møller på to rækker. De nærmeste 4 møller står ca. 2,9 km væk, mens

de 4 øvrige møller står lige uden for 3 km radius. 1,3 km nordvest for

den ansøgte, nye klynge står en enkeltstående 660 kW mølle.

125 meter høje møller ved Sædinge vil givet vis kunne ses på op til 10

km's afstand. Set fra Maribo Søerne vil der være synsvinkler og afstande,

hvor møllerne ved Binnitse og den nye klynge ved Sædinge

ikke opfattes som klart adskilte.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da

amtsrådet vurderer, at der vil være områder, hvorfra de to klynger ikke

vil kunne opleves som klart adskilte enkeltanlæg, jf. regionplanens

retningslinje om 3 km's afstand. Hertil kommer, at saneringsgevinsten

er ukendt, og at amtsrådet ikke ønsker at udpege et helt nyt vindmølleområde

på dette grundlag.

Ravnsborg Kommune

Ved Krageskov sydvest for Sandby er der søgt om at udvide en klynge

med 2 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. De eksisterende

4 møller i klyngen er på hver 1650 kW og har en totalhøjde

på 79 m.

De ansøgte vindmøller ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og i

regionalt naturbeskyttelsesområde (zone 1). Området ligger i umiddelbar

nærhed af et Natura 2000 område. Endelig vil der opstå en

klynge med uens møller (4 + 2).

45


Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for den ansøgte udvidelse af

vindmølleklyngen, da projektet strider klart mod flere af regionplanens

retningslinjer. Det er i øvrigt kun i ganske særlige tilfælde, at det

kan forventes, at miljøministeren dispenserer fra strandbeskyttelseslinjen.

Sydfalster Kommune

Mellem Stavreby og Bruserup er der søgt om at udvide en klynge

med en 1,5 MW mølle med en totalhøjde på 93 meter. De eksisterende

3 møller i klyngen er på hver 900 kW og har en totalhøjde på 76 m.

Ansøger ønsker som alternativ at opstille en mølle, der svarer til de

øvrige. Projektet omfatter skrotning af 3 stk. 150 kW møller mellem

Egebjerg og Sønder Alslev.

Ud over de 3 vindmøller i den eksisterende klynge står der 10 møller

inden for en radius på 2 km. Afstanden til Natura 200o område er 400

meter.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for den ansøgte udvidelse af

vindmølleklyngen, da klyngen ikke opleves som et klart adskilt enkeltanlæg

i forhold til de øvrige møller i området. Udskiftning eller

udbygning i området må forudsætte en gennemgribende renovering,

der forholder sig til opstillingsmønstret for alle møller mellem Stavreby

og Marrebæk.

Ved Væggerløse eller Hasselø er der søgt om at opstille 2 stk. 1,8-2

MW vindmøller med en totalhøjde på 100 meter. Projektet omfatter

skrotning af en klynge med 3 stk. 200 kW møller på Hasselø samt en

600 kW mølle vest for Væggerløse.

For begge ansøgte placeringer gælder det, at området er udpeget som

jordbrugs- og beskyttelsesområde (zone 1) samt at der fortsat vil være

2 stk. 500 kW møller indenfor 3 km radius. Ved Væggerløse vil møllerne

desuden komme til at ligge indenfor strandbeskyttelseslinjen.

På denne baggrund ønsker amtsrådet ikke at planlægge for nogen af

de to alternativer.

Syd for Skelby er der søgt om at opstille 3 stk. 2 MW møller med en

totalhøjde på 102 meter. Projektet omfatter skrotning af 7 møller under

450 kW samt en 500 kW mølle – alle i zone 1 inden for 3 km radius.

I Regionplan 2005 er området udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde,

og dermed zone 1, hvor opstilling af nye vindmøller

ikke tillades.

46


Projektet kan ikke overholde regionplanens retningslinje 4.1.7, hvorefter

planlagte vindmøller skal holde en afstand på 4 x totalhøjden fra

overordnet vej. Afstanden er i ansøgningen kun på 160 meter.

På denne baggrund ønsker amtsrådet ikke at planlægge for de ansøgte

møller, skønt projektet ville omfatte en god sanering i zone 1, og da

der er behov for sanering af møller i hele Sydfalster Kommune. Det

har ikke været muligt at flytte projektet mod nord eller syd – ud af det

internationale naturbeskyttelsesområde.

Stubbekøbing Kommune

Stubbekøbing Kommune har foreslået, at kommuneplanens vindmølleområde

K5.1 ved Liselund og K5.2 ved Horreby udpeges til opstilling

af vindmøller i regionplanen. Der foreligger ikke noget konkret

sanerings- eller opstillingsprojekt.

I kommuneplanen er det en forudsætning for opstilling af vindmøller i

de to områder, at regionplanens 3 km afstandskrav først er opfyldt.

Kommunen har derfor peget på, at to mindre møller, hhv. sydøst og

nord for områderne, saneres bort.

Begge områder ligger i jordbrugsområde udenfor zone 1, og alle kriterier

synes at kunne opfyldes med forbehold for størrelsen af nye, potentielle

møller. Hvis de to foreslåede møller bortsaneres vil 3 km

retningslinjen også kunne overholdes.

Amtsrådet ønsker ikke at medtage de to vindmølleområder i regionplanen,

da der ikke foreligger et konkret saneringsprojekt. På Falster

står i alt 45 vindmøller, der er omfattet af skrotningsordningen. xx af

disse står i zone 1 og yderligere xx står inden for 3 km's radius fra

andre møller. Amtsrådet finder det ønskeligt, at disse møller nedtages.

Guldborgsund Kommune opfordres derfor til at planlægge for en samlet

saneringsløsning for hele Falster, og evt. udpege nye, velbeliggende

områder til erstatningsmøller.

Præstø Kommune

Mellem Stenstrup, Øen Smidstrup, Egebjerg og Ambæk er der søgt

om at opstille 2 stk. 1,8 MW vindmøller med en totalhøjde på 125

meter. Ansøger har oplyst, at der vil blive nedtaget et antal møller i

amtet, men har ikke konkret peget på deres placering eller antal.

Amtsrådet ønsker på det foreliggende grundlag ikke at planlægge for

de ansøgte vindmøller. Da saneringsgevinsten er ukendt ønsker amtsrådet

ikke at udpege et helt nyt vindmølleområde i kystnærhedszonen.

Rudbjerg Kommune

På Store Vejlø vest for Vestenskov er der søgt om at opstille 3 stk. 2,3

MW vindmøller med en totalhøjde på 136,5 meter. Ansøger har op-

47


lyst, at der vil blive nedtaget et mindre antal møller i amtet, men har

ikke konkret peget på deres placering eller antal.

Der står adskillige vindmøller indenfor 3 km radius fra en ansøgte

placering:

- en klynge med 3 stk. 500 kW møller 700 meter mod øst,

- en klynge med 4 stk. 500 kW møller 900 meter mod sydvest,

- en klynge med 3. stk. 3 MW møller 2,3 km mod nordøst,

- 2 enkeltstående møller hhv. 2,2 km og 2,5 km mod sydøst.

De 4 møller mod sydvest indgår i Energi E2's saneringsprojekt ved

Bogø Inddæmning.

Området ligger i jordbrugsområde udenfor zone 1, men lige på grænsen

til et jordbrugs- og beskyttelsesområde samt Natura 2000 området

omkring Nakskov Fjord.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da

amtsrådet vurderer, at en ny klynge på dette sted ikke vil kunne opleves

som et klart adskilt enkeltanlæg, jf. regionplanens retningslinje om

3 km's afstand. Hertil kommer, at saneringsgevinsten er ukendt, og at

amtsrådet ikke ønsker at udpege et helt nyt vindmølleområde tæt på et

Nature 2000 område.

Fladså Kommune

Mellem Store Røttinge og motorvejen, lige syd for tankstationerne

ved Tappernøje er der søgt om at opstille 2 stk. 2-3 MW vindmøller

med en totalhøjde på 120-150 meter. Projektet omfatter skrotning af

den eksisterende klynge med 3 stk. 400 kW møller. Disse 3 møller står

på en buet linje, der følger motorvejens krumning på stedet. Det betyder,

at den indbyrdes afstand mellem møllerne opleves uens, skønt der

er samme afstand mellem dem. Møllerne har en totalhøjde på 52 meter

og står ca. 37 meter over havets overflade.

Indenfor 3 km radius står der endvidere en enkeltstående 150 kW møller

1 km mod vest. Møllen står på en bakketop 48 m.o.h. Derfor ses

møllen langt omkring på trods af sin ringe totalhøjde på 37 meter.

Området ligger midt i et stort, trugformet landskab mellem Mogenstrup

Ås og højdedragene vest for Rønnede. Landskabet domineres af

de store, ubrudte skovområder fra kysten ved Leestrup Skov til højderne

ved Hesede Skov. Det medfører, at de eksisterende møller fremstår

meget markant i det overvejende grønne landskab.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da de

nye, højere møller vurderes at være for dominerende i landskabet.

48


Nørre Alslev Kommune

Syd for Egelev, vest for Nørre Alslev er der søgt om at opstille 2 stk.

2-3 MW vindmøller med en totalhøjde på 120-150 meter. Projektet

omfatter p.t. skrotning af 3 ud af 4 stk. 440 kW møller på samme sted.

Kun disse 3 møller ejes af ansøger.

Inden for 3 km radius står der, foruden den fjerde mølle på stedet,

endnu en enkelt skrotningsmoden 150 kW mølle nordvest for Egelev.

2,5 km mod syd står en klynge med 8 delvist uens møller mellem

Lundby og motorvejstilslutningen ved Ønslev. Der er ikke indgået

aftale med ejerne af disse øvrige møller.

Området ligger i jordbrugsområde udenfor zone 1.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da

amtsrådet vurderer, at der vil være områder, hvorfra de to klynger ikke

vil kunne opleves som klart adskilte enkeltanlæg, jf. regionplanens

retningslinje om 3 km's afstand. Hertil kommer, at saneringsgevinsten

er ukendt.

Rønnede Kommune

Rønnede Kommune ønsker at kommuneplanens vindmølleområde ved

Turebylille udpeges til opstilling af vindmøller i regionplanen. Der

foreligger ikke noget konkret sanerings- eller opstillingsprojekt.

Området ligger i jordbrugsområde udenfor zone 1, og alle kriterier

synes at kunne opfyldes med forbehold for størrelsen af nye, potentielle

møller. De nærmeste vindmøller er en klynge med 3 møller ca. 6

km mod sydøst.

Amtsrådet ønsker ikke at medtage vindmølleområdet i regionplanen,

da der ikke foreligger et konkret saneringsprojekt.

Møn Kommune

Møn Kommune ønsker at kommuneplanens vindmølleområde ved

Tåstrup udpeges til opstilling af vindmøller, der skal erstatte skrotningsmøller.

Der foreligger ikke noget konkret sanerings- eller opstillingsprojekt.

Området ligger i jordbrugsområde udenfor zone 1, og alle kriterier

synes at kunne opfyldes med forbehold for størrelsen af nye, potentielle

møller. De nærmeste vindmøller er to klynge med hver 3 møller ved

Bissinge og ved Keldby - begge godt 3 km væk. Området er

lokalplanlagt og allerede medtaget i regionplanen som et område, hvor

der kan opstilles vindmøller med en totalhøjde på 80 meter.

Amtsrådet ønsker ikke at give mulighed for at møllehøjden kan hæves

i dette område pga. den korte afstand til de to naboklynger mod vest

og mod nord. Regionplanen er imidlertid ikke til hinder for, at der kan

49


opstilles møller op til 80 m. Dette kan ske som led i et saneringsprojekt

eller som et rent "nybygger-projekt".

50


7. Bilag

7.1 Oversigt over indkomne bemærkninger i idefasen

Navn og adresse Bemærkning Amtets eventuelle

kommentar

Siemens Wind Power Saneringsprojekt ved Kagstrup i Næstved Kom- Medtages ikke.

A/S

mune

Se afsnit 6.3

Dansk Vindkraft Saneringsprojekt ved Klippinge i Stevns Kom- Medtages ikke.

Projektering A/S mune

Se afsnit 6.3

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Errindlev i Holeby Kom- Medtages ikke.

mune

Se afsnit 6.3

Christian D. Lassen, Opstilling af mølle ved Juellinge Gods Medtages ikke.

Holmegaard

Se afsnit 6.3

Storstrøms Vindkraft Saneringsprojekt ved Bavnebjerg i Vordingborg Medtages ikke.

Kommune

Se afsnit 6.3

Jessie Bojsen, Foreslår en 150 kW mølle ved Leestrup nedtaget. Møllen indgår som skrot-

Rønnede

ningsmølle i ansøgt projekt i

Barmosen.

Per Diepgen, Halskov Er meget imod møller i natur- og kulturandskabet, Lovgivningen åbner mulig-

men ser gerne møller i industrikvarterer.

hed for vindmøller i det

Savner større afstandskrav i takt med øget mølle- åbne land, bl.a. via denne

højde. Ønsker en sanering, der genskaber eller planlægning. Amtsrådet

friholder miljø og natur.

prioriterer nedtagning af

gamle møller i zone 1.

Statens Luftfartsvæsen Påpeger reglerne i.f.t offentlige flyvepladser og Reglerne er refereret i afsnit

lysafmærkning af møller mellem 100-150 m. 1.

Storstrøms Vindkraft Udskiftning af møller ved Landøgård i Rødby Medtages ikke.

Kommune.

Se afsnit 6.3

Landsforeningen Ønsker gamle møller nedtaget. Påpeger proble- Udpegning af nye vindmøl-

Infralydens Fjender mer med infralyd og lavfrekvent støj og ønsker leområder sker ud fra gæl-

dokumentation for niveauet inden opstilling af dende lovgivning. Kommu-

nye møller. Foreningen mener, at mennesker og nerne opfordres til at belyse

dyr bliver syge af lavfrekvent støj.

emnet ud fra almindelig

tilgængelig viden i VVMredegørelsen.

Fladså Kommune Vil medvirke til udarbejdelse af lokalplan for

projektet ved Store Røttinge, hvis det er i overensstemmelse

med amtets retningslinjer.

Se afsnit 6.3

Storstrøms Vindkraft Udvidelse af mølleklynge ved Krageskov i Medtages ikke.

Ravnsborg Kommune.

Se afsnit 6.3

Storstrøms Vindkraft Udvidelse af mølleklynge ved Stavreby i Sydfal- Medtages ikke.

ster Kommune.

Se afsnit 6.3

51


Roskilde

Stiftsøvrighed

Ingen bemærkninger da det forudsættes, at forholdet

til kirkerne vil indgå i en videre proces.

Ønsker lejlighed til at udtale sig om konkrete

projekter.

Energistyrelsen Understreger, at møller på 450 kW også er omfattet

af saneringsordningen.

Nakskov Kommune Ingen bemærkninger

Gert Nielsen, Næstved Mener ikke der er møller, som bør nedtages.

Eksisterende klynger kan udbygges og nye møller

kan opstilles langs motorveje og jernbaner.

Sydvestsjællands Henviser til det stadig aktuelle saneringsprojekt

Vindmøllelaug I/S syd for Kyse

Gert Nielsen, Næstved Mener at samfundet har brug for vindenergi og

peger på en lang række værktøjer til at fremme

billig, lokal vindenergi på land.

Stubbekøbing

Kommune

Lolland Søndre

Provsti

Peger på nedtagning af møller ved Maglebrænde

og Falkerslev samt på opstilling af nye, større

møller ved Liselund og ved Horreby.

Ønsker skærpede krav for opstilling af nye, større

møller. Ingen møller tættere end 1,5 km fra kirker.

Foreslår 4 møller ved hhv. Vestenskov Kirke

og ved Lammehave nedtaget.

DN i Fakse/Rønnede Møllerne ved hhv. Store Torøje, Leestrup og på

Feddet ønskes nedtaget

52

Tages til efterretning.

Kommunerne opfordres til

at inddrage Stiftsøvrigheden

i VVM-processen.

Tages til efterretning.

Amtsrådet mener, jf. afsnit

1 og 4.3 at der er en del

ældre møller, der bør nedtages.

De foreslåede nye områder i

afsnit 5 skal respektere

afstandskrav til bl.a. veje og

jernbaner.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.1.

Amtsrådet går ind for vindenergi,

men ser helst en

udbygning til havs. De

konkrete forslag henvender

sig primært til Folketinget.

Se afsnit 6.3

Amtet har taget udgangspunkt

i fjernelse af ældre

møller indenfor 3 km radius

fra nye møller.

Amtet har anvendt registreringen

af kirkeomgivelser

og ikke en generel, fast

afstand til at vurdere møllernes

indvirkning på kirker.

Møllen ved Leestrup indgår

som skrotningsmølle i ansøgt

projekt i Barmosen.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.2.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.3.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.4.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.5.

Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

Siemens Wind Power Saneringsprojekt ved Askø Fæland i Rudbjerg og

A/S

Højreby Kommune

Siemens Wind Power Saneringsprojekt ved Tjørneby i Ravnsborg

A/S

Kommune

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Køng i Vordingborg Kommune

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Barmose i Vordingborg

Kommune

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Stenstrup i Præstø Kommune

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Bursø i Holeby Kommune Medtages ikke.

Se afsnit 6.3


Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Sædinge i Rødby Kommune Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Store Vejlø i Nakskov Medtages ikke.

Kommune.

Se afsnit 6.3

Danmarks

Vindmølleforening

Ønsker en langsigtet planlægning for de rigtige

placeringer. Produktion af strøm fra møller på

land er billigere end til havs. Ønsker individuelle

vurderinger af møllehøjder mellem 100-150 m

samt af 3 km reglen.

Energi E2 Udkast til saneringsprojekter ved Store Røttinge i

Fladså Kommune – Egelev i Nørre Alslev Kommune

– Køng Mose i Vordingborg Kommune –

Bogø Inddæmning i Rudbjerg Kommune.

Storstrøms Vindkraft Saneringsprojekt ved Væggerløse eller Hasselø i

Sydfalster kommune.

Storstrøms Vindkraft Saneringsprojekt ved Skelby i Sydfalster Kommune.

Lolland Falsters Stiftsøvrighed

Ser positivt på sanering med færre møller til følge

skønt nye møller bliver højere. Ønsker mulighed

for at vurdere de konkrete projekter.

Stevns Kommune Ønsker ikke projekterne ved Juellinge og Klippinge

medtaget i regionplantillægget.

Afventer iøvrigt forslaget til regionplantillæg.

Holeby Kommune Ønsker mølle ved Skovbøllevej fjernet, så der kan

opstilles endnu en mølle i klynge på 6 møller.

Højreby Kommune Kan ikke pege på områder til opstilling af nye

møller. Kommunen er indstillet på at udarbejde

lokalplan for projektet ved Askø Fæland

Vordingborg

Kommune

Ny Vordingborg

Kommune

Guldborgsund

Kommune

Er positivt indstillet overfor forslag om udskiftning

af små møller med store. Der er ikke taget

stilling til de konkrete placeringer.

Ønsker at 25 skrotningsmodne møller i zone 1

fjernes.

Ønsker at fastholde et lokalplanlagt men uudnyttet

vindmølleområde ved Tåstrup på Møn og at

udlægge et nyt vindmølleområde ved Bavnebjerg.

Begge områder foreslås reserveret til møller, der

skal erstatte skrotningsmøller i kommunen

Har oplyst, at der vil blive udarbejdet lokalplaner

for de enkelte projekter, hvis de enkelte saneringsprojekter

kan godkendes.

53

Presset af tiden inden amtet

nedlægges har amtet valgt

primært at planlægge for

sanering af vindmøller på

baggrund af indkomne projekter.

Efterfølgende vil der

tydeligvis være behov for at

følge op på saneringsplanlægningen

i de nye kommuner

– især på Falster.

De to første projekter afvises,

jf. afsnit 6.3

De to sidste søges fremmet,

jf. afsnit 5.4 og 5.6.

Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

Kommunerne opfordres til

at inddrage Stiftsøvrigheden

i VVM-processen.

Se afsnit 6.3

Amtet er enige i, at 150 kW

møllen bør fjernes. I stedet

bør den sydligste 750 kW

mølle flyttes til denne placering.

Se afsnit 5.2

Se afsnit 6.3, 5.4 og 5.5

Syv af disse møller indgår

som skrotningsmøller i

projekterne ved Køng Mose

eller i Barmosen. Se afsnit

5.4 og 5.5.

Mht. nye områder, se afsnit

6.3


Rødby Kommune Har givet tilsagn om at udarbejde lokalplanforslag

for projektet ved Sædinge, forudsat at ansøger

betaler de dermed forbundne omkostninger.

Sydfalster Kommune Kan principielt tilslutte sig de 3 projekter i kommunen.

Der tages dog forbehold for en senere

konkret stillingtagen.

Nørre Alslev

Kommune

Siemens Wind Power

A/S

Udtaler, at sanering af eksisterende vindmøller

bør ses under ét i Guldborgsund Kommune, og

ser helst nye møller til havs. Eventuel sanering af

møller på Nordfalster bør ske efter en samlet revurdering

af de eksisterende 4 vindmølleområder

i kommunen.

Oplyser om sammenhængen mellem elafregningsprisen,

skrotningsmøller, møllehøjde

og vindressourcer.

54

Se afsnit 6.3

Se afsnit 6.3

Se afsnit 6.3

Amtet har forståelse for den

økonomi, der ligger bag et

saneringsprojekt, men vurderer

projekterne med udgangspunkt

i hensynet til

landskab, naboer m.v.


7.2 Oversigt over alle ansøgte vindmøllerområder

Projekter med fremhævet tekst er foreslået opstillet i regionplantillægget.

Lokalitet Ansøger Antal Effekt Totalhøjde Bortsanering

Kyse,

Næstved K.

Kagstrup,

Næstved K.

Klippinge,

Stevns K.

Juellinge,

Stevns K.

Bavnebjerg,

Vordingborg K.

Errindlev,

Holeby K.

Landøgaard,

Rødby K.

Krageskov,

Ravnsborg K.

Stavreby,

Sydfalster K.

Liselund,

Stubbekøbing K.

Horreby,

Stubbekøbing K.

Askø Fæland,

Rudbjerg / Højreby

K.

Tjørneby,

Ravnsborg K.

Køng,

Vordingborg K.

Barmosen,

Vordingborg K.

Sydvestsjællands

Vindmøllelaug

I/S

55

1 3,6 MW

2,3 MW

2,3 MW

143,5 m

136,3 m

99,7 m

7 stk. 250 kW møller

ved Menstrup og Klinteby i

zone 1

Thomas Castberg 1 2,3 MW 121,2 m 1 stk. 180 kW mølle ved

Gelsted

Dansk Vindkraft

Projektering A/S

Godsejer Christian

D. Lassen

Storstrøms

Vindkraft

2 1,5 MW 114 m 1 stk. 95 kW mølle ved Varpelev

1 1,8 – 2,0

MW

150 m Ingen

1 2 MW 118 m 3 stk. 150 kW og 2 stk. 250

kW møller ved Lundby

og på Svinø

Wind 1 A/S 2 500 kW 60 m Ukendt

Storstrøms

Vindkraft

Storstrøms

Vindkraft

Storstrøms

Vindkraft

Stubbekøbing

Kommune

Stubbekøbing

Kommune

Siemens Wind

Power A/S

Siemens Wind

Power A/S

Wind 1 A/S,

Energi E2 og

Storstrøms Vindkraft

Wind 1 A/S og

Storstrøms Vindkraft

6 2 MW 125 m 8 stk. 550 kW, 1 stk. 150 kW

og 1 stk. 200 kW møller

2 2 MW 125 m 2 stk. 150 kW og

1 stk. 600 kW møller

1 1,5 MW 93 m

(77 m)

3 stk. 150 kW møller

ved Egebjerg

område - - 1 stk. 150 kW mølle

øst for Maglebrænde

område - - 1 stk. 250 kW mølle

vest for Falkerslev

7-8 3,6 MW 143,5 m 15 stk. 600 kW, 1 stk. 150

kW og 3 stk. 300 kW møller

3 3,6 MW 143,5 m 5 stk. 600 kW, 1 stk. 150 kW

og 2 stk. 225 kW møller

4 2-3 MW 120 - 150 m 10 stk. 400 kW

3 stk. 150 kW og 1 stk. 250

kW møller ved Lundby

4 2,7 MW 140 m 12 møller på i alt 2,2 MW:

- ved Karrebækstorp

- ved Vallensved

- ved Gelsted

- ved Næstelsø


Stenstrup,

Præstø K.

Bursø,

Holeby K.

Sædinge,

Rødby K.

Store Vejlø,

Rudbjerg K.

Store Røttinge,

Fladså K.

Egelev,

Nørre Alslev K.

Bogø Inddæmning,

Rudbjerg K.

( Ydernæs,

Næstved K. )

Væggerløse,

Sydfalster K.

Skelby,

Sydfalster K.

Turebylille,

Rønnede K.

Tåstrup

Møn K.

Wind 1 A/S 2 1,8 MW 125 m

- ved Nr. Tvede

- ved Olstrup

- ved Leestrup

- ved Bårse

- Svinø

- på Bogø

- ved Tostenæs

- ved Sprove

Ukendt

Wind 1 A/S 3 1,8 MW 125 m Ukendt

Wind 1 A/S 3 1,8 MW 125 m Ukendt

Wind 1 A/S 3 2,3 MW 137 m Ukendt

Energi E2 2 2-3 MW 120 – 150 m Mindst 3 stk. 400 kW møller

Energi E2 2 2-3 MW 120 – 150 m Mindst 3 stk. 450 kW møller

Energi E2 4 7 MW 150 – 200 m Ca. 10 stk. møller i nærområdet

Energi E2 2 2-3 MW 120 – 150 m Ingen

Storstrøms

Vindkraft

Storstrøms

Vindkraft

Rønnede Kommune

56

2 1,8 –2 MW 100 m 3 stk. 200 kW og 1 stk. 600

kW møller – alle i zone 1

3 2 MW 102 m 5 stk. 150 kW, 1 stk. 300 kW,

1 stk. 450 kW og 1 stk. 500

kW møller – alle i zone 1

område - - Ingen

Møn Kommune område - - Ukendt


7.3 De foreslåede vindmøllerområders overholdelse

af amtets kriterier

Kriterier/lokalitet Kyse, Næstved Kagstrup, Næstved Klippinge, Stevns

Nedtagne møller 7 stk. 250 kW møller

ved Menstrup og Klinteby

i zone 1

Landevej (4 x h.) ☺ Ønsket: 400 - 574

Aktuel: 850 m

(250 m til tidligere planlagt

vej)

57

1 stk. 180 kW mølle

ved Gelsted

1 stk. 95 kW mølle ved

Varpelev

☺ ☺

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ 970 m ☺ 1,3 km

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (400 – 574)

(485 m)

(456 m)

☺ 580 m

☺ >500 m

☺ 480 m

Skyggekast

Ikke beregnet,

☺ ☺

(max 10 timer/år) sandsynligvis OK

Støj (max. 45 dB) ☺ ☺ ☺

Natura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ 3,8 km ☺

3 km afstand
(mølle i parentes bort- 3-klynge 2,7-3 km SØ 2-klynge 1,6 km NV

saneres)

(Enkeltmølle 2,3 km S) 2-klynge 2,7 km NØ

(Enkeltmølle 2,2 km Ø)

§2, stk. 2 – klart adskilt Mange klynger i land-

teknisk anlæg

skabet syd og vest for

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet Skovrejsningsområde 250 m til højspændingskorridor

Økologisk korridor

Visualisering ☺

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav


Kriterier/lokalitet Juellinge,

Bavnebjerg,

Errindlev,

Stevns

Vordingborg

Holeby

Nedtagne møller Ingen 3 stk. 150 kW og en 250

kW mølle ved Lundby.

En 250 kW på Svinø.

Ukendt

Landevej (4 x h) ☺ Ønsket: 472 m

Aktuel: 100 m


Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb.

(200m)

☺ 125 m ☺

Beboelse (4 x h.) (600 m)

(472 m)

(240 m)

☺ >640 m

ca. 470 m

☺ 426 m

Skyggekast (max. 10 Ikke beregnet,

Ikke beregnet,


timer/år)

sandsynligvis OK sandsynligvis OK

Støj (max. 45 dB) ☺ ☺ ☺

Natura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ ☺ 1,7 km

3 km afstand ☺


2,7 km til 3-klynge mod 4 møller ca. 2 km mod

øst

(2,2 km til mølle mod

syd)

syd

§2, stk. 2 – klart adskilt

teknisk anlæg

4-klynge 3 km til NV 7-klynge 3,5-4 km SV

Zone 1 ☺ ☺ Større Uforstyrret

Landskab

Andet §4 dige Udbygning fra enkelt

mølle til 3-klynge

Kirkeomgivelse

Visualisering

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

58


Kriterier/lokalitet Landøgård,

Krageskov,

Stavreby,

Rødby

Ravnsborg

Sydfalster

Nedtagne møller 8 stk. 550 kW, 2 stk. 150 kW og 3 stk. 150 kW møller

1 stk. 150 kW og

1 stk. 200 kW mølle

I alt 4,75 MW

1 stk. 600 kW møller ved Egebjerg

Landevej (4xh) ☺ ☺ Ønsket: 372 m

☺ ca. 400 m

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺ 360 m

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (500 m)

(500 m)

(372 m)

☺ > 500 m

150 m

☺ ca. 450 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

☺ ☺ ☺

Støj (max. 45 dB) ☺ ☺ ☺

Natura 2000 områder

(500m)

☺ 40 m 400 m

3 km afstand8-klynge 1 km NV 4-klynge 330 m N 10 (+3) møller indenfor 2

Enkeltmølle 2,5 km N

(8-klynge samme sted)

(2 enkelt-møller)

km

§2, stk. 2 – klart adskilt 5 km til ansøgt projekt

teknisk anlæg

ved Askø Fæland

4 km til ansøgt projekt

ved Sædinge

Zone 1 ☺

strandbeskyttelseslinje

regionalt naturbeskyttelsesområde


Andet Lavbundsareal Udbygning af klynge Kystnærhedszone

med uens møller.

Kystnærhedszone

Udbygning af 3-klynge

Visualisering

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

59


Kriterier/lokalitet Liselund,

Horreby,

Askø Fæland,

Stubbekøbing Stubbekøbing Rudbjerg / Højreby

Nedtagne møller 1 stk. 150 kW mølle øst 1 stk. 250 kW mølle 15 stk. 600 kW,

for Maglebrænde vest for Falkerslev 1 stk. 150 kW og

3 stk. 300 kW møller

I alt 10,05 MW

Landevej (4xh) ☺ > 700 m ☺ > 500 m ☺

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ > 700 m ☺

Beboelse (4 x h.) ☺ > 500 m ☺ > 600 m (574 m)

☺ > 650 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

Støj (max. 45 dB)

Ikke beregnet,

sandsynligvis OK

Ikke beregnet,

sandsynligvis OKNatura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ > 1 km ☺

3 km afstand (Enkeltmølle 2 km SØ) (Enkeltmølle 1,7 km N) ☺

§2, stk. 2 – klart adskilt 3 møller 4 km SØ 4-klynge ca. 3 km V 8-klynge 3,2 km SØ

teknisk anlæg

3-klynge ca. 4 km SV 7 møller 3,5-6 km SV

6-klynge 4 km N

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet

Kirkeomgivelse Kirkeomgivelse

Lavbundsareal

Økologisk korridor

Visualisering ☺

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

60


Kriterier/lokalitet Tjørneby,

Køng,

Barmosen,

Ravnsborg

Vordingborg

Vordingborg

Nedtagne møller 5 stk. 600 kW, 10 stk. 400 kW 12 møller spredt på Syd-

1 stk. 150 kW og 3 stk. 150 kW og sjælland og Møn.

2 stk. 225 kW møller 1 stk. 250 kW

I alt 2,2 MW

I alt 3,6 MW

I alt 4,7 MW

Landevej (4xh) ☺ Ønsket: 560 m

☺ 760 m


Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb (200m) ☺ 2,5 km ☺ ☺ 600 m

Beboelse (4 x h.) (574 m)

(560 m)

(560 m)

☺ > 650 m

☺ > 650 m

☺ > 750 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

☺ ☺ ☺

Støj (max. 45 dB) ☺ ☺ ☺

Natura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ ☺

3 km afstand ☺ ☺


(10 møller samme sted)

(3 møller 2,5-3 km

NØ)

(Enkeltmølle 1,6 km Ø)

§2, stk. 2 – klart adskilt Vindeby Havmøllepark (Enkeltmølle 4,5 km V) 4,5 km til ansøgt projekt i

teknisk anlæg

3,3 km NV 4,5 km til ansøgt pro- Køng Mose

Nøjsomheds Odde 5 km

V

7 møller indenfor 4,5

km NØ

jekt i Barmosen

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet Kystnærhedszone Lavbundsareal Lavbundsareal

Økologisk korridor

Visualisering ☺ ☺ ☺

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

61


Kriterier/lokalitet Stenstrup, Præstø Bursø, Holeby Sædinge, Rødby

Nedtagne møller Ukendt Ukendt Ukendt

Landevej (4xh) ☺ ☺ Ønsket: 500

☺ 580 m

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (560 m)

(500 m)

(500 m)

520 m

☺ 660 m

☺ > 600 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

☺ ☺ ☺

Støj (max. 45 dB) ☺ ☺ ☺

Natura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ 1,7 km ☺

3 km afstand

Enkeltmølle 2,6 km NV

§2, stk. 2 – klart adskilt

teknisk anlæg

3-klynge 3 km V

Enkeltmølle 3,9 km Ø

Enkeltmølle 3,3 km SV

2 møller 4 km SØ

62


8-klynge 2,6 km V

Enkeltmølle 2,8 km SØ

Ansøgt 3-klynge 5 km

V


Enkeltmølle 1,2 km NV

8-klynge 2,8 km NØ

Ansøgt 3-klynge 5 km Ø

Ansøgt 7-klynge 4,2 km

SV

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet Kystnærhedszone Flyveplads 4 km SV Flyveplads 3 km SØ

Lavbundsareal Større Uforstyrret

Landskab

Visualisering ☺ ☺

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav


Kriterier/lokalitet Store Vejlø, Rudbjerg Store Røttinge, Fladså Egelev, Nørre Alslev

Nedtagne møller Ukendt Mindst 3 stk. 400 kW Mindst 3 stk. 450 kW

møller

møller

Landevej (4xh) Ønsket: 548 m Ønsket: 480-600 m Ønsket: 480 – 600 m

200 m

200 m

580 m

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (548 m)

(480-600 m)

(480 – 600 m)

☺ > 650 m

350 m

460 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

☺ Ikke beregnet Ikke beregnet

Støj (max. 45 dB) ☺ Ikke beregnet Ikke beregnet

Natura 2000 områder

(500m)

70 m ☺ ☺

3 km afstand

(3-klynge samme sted)


3-klynge 700 m Ø Enkeltmølle 1 km V (3 møller samme sted)

3-klynge 2,3 km NØ

Enkeltmølle 320 m S

2 enkeltmøller SØ

Enkeltmølle 1,2 km N

(4-klynge 900 m SV)

8-klynge 2,5 km S

§2, stk. 2 – klart adskilt

teknisk anlæg

4-klynge 3,2 km SV

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet Lavbundsarealer

Kystnærhedszone

Visualisering

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

63


Kriterier/lokalitet Bogø Inddæmning, Væggerløse, Sydfal- Hasselø, Sydfalster

Rudbjerg

ster

Nedtagne møller 10-15 møller i nærom- 3 stk. 200 kW og 3 stk. 200 kW og

rådet

1 stk. 600 kW møller 1 stk. 600 kW møller

– alle i zone 1 – alle i zone 1

Landevej (4xh) Ønskes: 600-800 m

150 m

☺ ☺

Jernbaner (100 m) ☺ ca. 100 m ☺ 550 m

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (600-800 m)

(400 m)

(400 m)

ca. 300 meter ca. 400 m

ca. 400 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

Ikke beregnet ☺ ☺

Støj (max. 45 dB) Ikke beregnet ☺ ☺

Natura 2000 områder ca. 470 m


(500m)

ca. 150 meter

500 m

3 km afstand3-klynge 1,7 km NØ 2-klynge 2,8 km NØ 2-klynge 2,7 km Ø

5 enkeltmøller (3-klynge 1,9 km NV) (3-klynge 300 m V)

Ansøgt 3-klynge 900 m


(Enkeltmølle 1,8 km S)

§2, stk. 2 – klart adskilt Kappel-møller 4 km SV

teknisk anlæg

Vestas-møller 4 km NØ

Zone 1 ☺


Jordbrugs- og

Jordbrugs- og

beskyttelsesområde beskyttelsesområde

Andet Lavbundsarealer Kystnærhedszone Kystnærhedszone

Økologisk korridor

Kystnærhedszone

Strandbeskyttelseslinje

Visualisering

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

64


Kriterier/lokalitet Skelby, Sydfalster Turebylille, Rønnede Tåstrup, Møn

Nedtagne møller 5 stk. 150 kW, 1 stk.

300 kW, 1 stk. 450 kW

og 1 stk. 500 kW møller

– alle i zone 1

I alt 2 MW

Ingen Ukendt

Landevej (4xh) Ønskes: 408 m

160

☺ 700-800 m

Jernbaner (100 m) ☺ 450 m ☺

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (408 m)

☺ 500 m

☺ > 500 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

☺ Ikke beregnet Ikke beregnet

Støj (max. 45 dB) ☺ Ikke beregnet Ikke beregnet

Natura 2000 områder(500m)

Midt i område

3 km afstand ☺ ☺

§2, stk. 2 – klart ad- 3,3-6 km til 14 møller 6-7 km til 2 klynger Ø

skilt teknisk anlæg ved Marrebæk

Zone 1

Natura 2000


Andet Kystnærhedszone

Lavbundsareal

Kirkeomgivelse

Visualisering

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

65


Storstrøms Amt

Parkvej 37

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 84 48 00

E-mail stoa@stam.dk

www.stam.dk ISBN nr.: 87-91994-01-2

More magazines by this user
Similar magazines