FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Pristillægget ydes til fabriksnye vindmøller nettilsluttet i perioden 1.

januar 2005 til 31. december 2009. Pristillægget udgør 12 øre/kWh og

ydes for en elproduktion svarende til 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte

af den nedtagne vindmølles installerede effekt. Hvis dette pristillæg

på 12 øre pr. kWh, markedsprisen og det almindelige pristillæg på

10 øre pr. kWh i alt overstiger 48 øre pr. kWh, vil der dog blive reduceret

i det nævnte pristillæg på 12 øre pr. kWh.

Skrotningsbeviserne udstedes af den systemansvarlige virksomhed.

Skrotningsbeviser kan kun udstedes inden for en pulje, som svarer til

en samlet effekt i nedtagne vindmøller på 175 MW. Den systemansvarlige

virksomhed offentliggør løbende en oversigt over mængden

af udstedte beviser og forhåndstilsagn herom. Der henvises i øvrigt til

Lov nr. 495 af 9. juni 2004, Vindmøllebekendtgørelsen (Bekendtgørelse

nr. 1365 af 15. december 2004) og den systemansvarlige virksomheds

retningslinjer for udstedelse og behandling af skrotningsbeviser

mv.

4.3 Kriterier for placering af vindmøller

I Regionplan 2005 er der udpeget en række forskellige områder – kaldet

zone 1 områder, der enten er omfattet af en særlig beskyttelse,

eller som er udpeget til andre formål. Inden for disse områder kan der

normalt ikke opstilles vindmøller. Der er tale om følgende områder,

hvor nye møller er uønsket (Se kort 1 - grå signatur):

• Internationale naturbeskyttelsesområder

• Regionale naturbeskyttelsesområder

• Jordbrugs- og beskyttelsesområder

• Større uforstyrrede landskaber

• Fredede områder

• Inden for strand- (300 m) og fortidsmindebeskyttelseslinjen

(100 m)

• Arealer disponeret til fremtidig byudvikling

Disse områder dækker en betydelig del af kystzonen. I kystzonen i

øvrigt kan opstilling af vindmøller kun ske i særlige tilfælde og efter

nærmere vurdering. Det vil være afgørende, at der ikke inddrages

uforstyrrede kystområder. Vindmøller i forbindelse med lavbundsarealer,

økologiske korridorer, vandmiljøplan II-områder, kirkeomgivelser

samt andre værdifulde kulturmiljøer skal også vurderes særligt.

14

More magazines by this user
Similar magazines