FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Amtsrådet har lagt vægt på, at de begrænsede muligheder for opstilling

af nye vindmøller kun vil blive udnyttet, hvis der opnås en landskabelig

eller miljømæssig forbedring.

De enkelte forslag til opstilling og sanering af vindmøller er vurderet

nøje med henblik på at udvælge og prioritere forslagene ud fra de udvælgelseskriterier,

der er nævnt i ideoplægget:

16

• Projekter skal sikre forbedret udnyttelses af vindressourcerne.

• Projekterne skal hver for sig medføre en forbedring af de landskabelige

forhold indenfor det landskabsrum møllerne ses i.

• Retningslinjen om 3 km's afstand vil være udgangspunktet for

at vurdere nye møllers placering i landskabet i forhold til eksisterende

møller. Møllernes højde og de faktiske forhold i landskabet

kan påvirke afstandskravet.

• Projekter, der indeholder nedtagning af møller i zone 1 eller

møller i klynger, der står tæt på hinanden, prioriteres højt.

• Forslag til udpegning af nye vindmøller skal til sin tid indeholde

konkrete forslag til, hvilke møller der tages ned, og der

skal være lavet foreløbige aftaler med vindmølleejere om dette.

• Kapaciteten i MW i de vindmøller, der opstilles, skal mindst

svare til kapaciteten i de møller, der nedtages.

• Forslag til nye vindmølleområder skal tage mest mulig hensyn

til omboende.

• Forslag til nye vindmølleområder skal ledsages af visualiseringer.

Derudover er det en væsentlig forudsætning, at et projektforslag har

kommunal opbakning. Det skyldes, at kommunerne står for at udarbejde

lokalplaner, og at de efter 2007 også får ansvaret for at gennemføre

den forudgående VVM-proces. Storstrøms Amt har derfor bedt de

berørte kommuner om en foreløbig stillingtagen til projektforslagene,

inden Amtet træffer afgørelse om hvilke projektforslag, der skal medtages

i forslag til regionplantillægget.

4.4 Vindmøllers påvirkning af omgivelserne

De høje møllers synlighed i landskabet

For at fjerne gamle møller forventes det, at Amtet samtidig udpeger

områder til nye, større møller. Totalhøjden for de mølleprojekter, som

Amtet har modtaget, varierer mellem 100 og 150 m. Dvs. væsentligt

højere end de 80 m, der ligger til grund for retningslinjen om 3 km's

afstand mellem vindmølleanlæg.

Opstillingen af nye, høje vindmøller vil ændre oplevelsen af landskabet

væsentligt. De høje møller påvirker landskabet i en radius af 5-7

km – i flade landskaber helt op til 10 km ved normal sigtbarhed. Det

More magazines by this user
Similar magazines