FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

dius på mindst 5 km i et forholdsvist fladt landskab. Møllen ved Kyse

vurderes at ville fremstå på lignende vis.

Når den nye mølle ses bag de eksisterende klynger, der i dag står mod

vest og mod sydøst, vil den pga. sin højere højde kunne opfattes som

en del af disse klynger. Ved uheldige vinkler og afstande vil den kunne

opleves forstyrrende.

Forhold til naboer

Nærmeste beboelse ligger 580 meter væk. Dermed kan afstandskrav

for den største, ansøgte mølle (4 x 143,5 m = 574 m), skyggetimer og

støj overholdes. Afstanden til nærmeste samlede bebyggelse, Kyse er

ca. 650 m mod nordøst, og der er 1,3 km til Hyllinge mod sydvest.

Planforhold

Området er i Regionplan 2005 udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1. Der er ca. 2 km til det større uforstyrrede

landskab omkring Tystrup-Bavelse Søerne.

Ifølge regionplanens retningslinje 4.1.7 skal planlagte vindmøller holde

en afstand på 4 x totalhøjden fra overordnet vej. Der har i tidligere

regionplaner været en vejreservation til forlægning af Næstved-

Slagelse vejen syd om Kyse og Vallensved. Afstanden til den ansøgte

vindmølleplacering er ca. 250 meter. Da denne vejreservation ikke

længere fremgår af regionplanen, er en mindste afstand på 400 – 574

m ikke relevant.

Sydvest for den ansøgte placering står en klynge med 3 stk. 600 kW

møller. To af møllerne står hhv. 2,7 og 2,9 km væk, mens den tredje

står uden for 3 km radius.

Området er ikke specifikt udpeget i regionplanen til opstilling af

vindmøller. Opstilling af den ansøgte vindmølle er i strid med regionplanens

retningslinje 5.8.3 om opstilling i grupper og max. højde på

80 m samt retningslinje 5.8.12 om 3 km afstand til nærmeste vindmølle.

Vurdering

Et lignende projekt om at opstille en høj, enkeltstående mølle er tidligere

blevet afvist på baggrund af regionplanens 3 km retningslinje og

en konkret vurdering af møllens væsentlige påvirkning af landskabet.

Amtsrådet finder imidlertid, at den nye saneringsordnings muligheder

for at nedtage de gamle møller i zone 1 udgør ganske særlige omstændigheder,

som kan begrunde en ændret afgørelse, hvor der gøres undtagelse

for regionplanens krav om 3 km afstand mellem møller og

mølleklynger.

Amtsrådet forudsætter, at den saneringsmodne mølle ved Hyllinge

nedtages i lighed med de beskrevne møller ved Menstrup og Klinteby.

25

More magazines by this user
Similar magazines