FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Landskabelige og visuelle forhold

Møllerne placeres i et åbent og fladt kystnært landskab med store

markfelter. Mod sydøst afgrænses landskabet dels af en bakkekam

nord for Horslunde dels af større skove ud mod kysten. Fra syd er det

især bebyggelse og beplantning i Vindeby, Tjørneby og Utterslev, der

hindrer udsyn til de eksisterende møller i området. Det betyder, at de

først ses indenfor en afstand af få kilometer.

Ude i Smålandsfarvandet ca. 3,3 km mod nordvest står de to rækker af

møller i Vindeby Havmøllepark. De nye møller placeres på linje med

disse, men vil fremstå klart større og dermed tydeligt adskilte fra disse

set fra land. Set ude fra havet vil havmølleparken og de nye møller

muligvis opleves samlet og til tiden uheldigt.

Forhold til naboer

Afstanden til nærmeste beboelse er over 650 m, og der er 700 m til

nærmeste samlede bebyggelse, Tjørneby. Møllerne vil kunne overholde

gældende støjkrav på hhv. 45 dB og 40 dB. Foreløbige beregninger

viser, at der ved enkelte beboelser vil være forventet skygge i over 10

timer pr. år. Dette kan modvirkes med skyggedetektorer, så det sikres

at max-grænsen på 10 timer/år overholdes.

Planforhold

Området er i Regionplan 2005 udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1. Det er samtidig kystnærhedszone, hvor

der ifølge staten som hovedregel ikke bør planlægges for vindmøller.

29

More magazines by this user
Similar magazines