FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

saneringsmodne møller på den ansøgte placering samt en klynge med

3 møller mod nordøst. Endelig er der enkelte møller i en afstand af 3-4

km, der kan komme på tale som skrotningsmøller.

Landskabelige og visuelle forhold

I forhold til landskabet vest for Rødby er det sydvestligste Lolland lidt

mere kuperet. Markfelterne synes mindre og der er kortere afstand

mellem læhegn og skovområder. Det betyder alt sammen, at nye, høje

møller ikke vil kunne ses over nær så store afstande, og at de mange

steder slet ikke vil kunne ses pga. læhegn o.l. tæt på vejene. De inddæmmede

landområder nærmest diget er selvsagt helt flade. I dette

landskab vil nye, høje møller kunne ses overalt.

Forhold til naboer

Nærmeste beboelse ligger ifølge amtets kort kun ca. 300 meter væk.

Dermed kan afstandskrav for de ansøgte møller (4 x 150 m = 600 m),

skyggetimer og støj ikke overholdes. Ifølge ansøger vil projektet kunne

overholde gældende støjkrav.

Planforhold

I Regionplan 2005 er området udpeget som jordbrugsområde og ligger

dermed uden for zone 1. Møllerne placeres i en økologisk forbindelse

og på lavbundsareal. VVM-redegørelsen skal derfor særligt belyse,

hvordan faunapassage opretholdes, og mulighederne for fremtidig

naturgenopretning i området skal vurderes.

Området ligger i kystnærhedszone, hvor der ifølge staten som hovedregel

ikke bør planlægges for vindmøller, og der er mindre end 500 m

til Natura 2000 området omkring Nakskov Fjord. VVM-redegørelsen

skal derfor også sætte særlig fokus på, om de nye møller vil påvirke

Natura 2000 området væsentligt mere end de eksisterende møller.

Projektet kan ikke overholde regionplanens retningslinje 4.1.7, hvorefter

planlagte vindmøller skal holde en afstand på 4 x totalhøjden fra

overordnet vej. Afstanden er i ansøgningen kun på 150 meter.

Den eksisterende klynge med 4 møller ved Bogø Inddæmning er specifikt

udpeget i regionplanen som et område til opstilling af vindmøller.

Opstilling af de ansøgte vindmøller er i strid med regionplanens

retningslinje 5.8.3 om max. højde på 80 m.

Vurdering

Projektet har problemer med at leve op til nogle af de kriterier, amtsrådet

har opstillet for saneringsprojekter. Det vil kunne overholde 3

km retningslinjen ved at bortsanere 10-15 vindmøller i området. Men

der er en række afstandskrav, som ikke umiddelbart kan overholdes.

Ansøger har placeret de 4 møller i en firkant (2 rækker med 2 møller i

hver). Ved at placere 2-3 mindre møller på én række vil afstanden til

nærmeste beboelse kunne overholdes.

36

More magazines by this user
Similar magazines