FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

6. Miljøvurdering af planen

Miljøvurdering af Regionplantillæg for sanering og udskiftning

af vindmøller i Storstrøms Amt

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, §3, stk. 1, nr.

1 er planer som tilvejebringes inden for fysik planlægning og arealanvendelse,

og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser

til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 omfattet af loven.

Planer, der sætter rammer for anlægsarbejder, der ikke er opført på

bilag 3 eller 4 til loven, kan også være omfattet af krav om miljøvurdering,

hvis det må antages, at planens bestemmelser vil indebære, at

de anlæg, der fastsættes rammer for, vil kunne få væsentlig indvirkning

på miljøet (jf. §3 stk. 1 nr.3).

Det er amtsrådets vurdering, at dette regionplantillæg kan være omfattet

af § 3 stk. 1 nr. 1, da bilag 4, punkt 3i omfatter "anlæg til udnyttelse

af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)". Uanset om de

seks projekter i regionplantillægget kan kaldes vindmølleparker, vil de

høje vindmøller kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Amtsrådet skal for de anlæg, der er obligatorisk omfattet af kravet om

miljøvurdering foretage en såkaldt scooping, dvs. en oversigtlig vurdering

eller skøn over, hvilke emner, der særligt skal belyses i en miljøvurdering.

Berørte myndigheder skal høres for at sikre at alle relevante

oplysninger er medtaget i miljøvurderingen.

Der er derfor i forbindelse med denne redegørelse foretaget en vurdering

af planens miljømæssige konsekvenser, ligesom de fravalgte alternativer

er blevet belyst.

Denne plan fastlægger kun indirekte rammerne for fremtidige anlægstilladelser,

da det for alle mølleprojekter gælder, at der både skal udarbejdes

et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og en lokalplan,

inden der kan gives tilladelse til opstilling af vindmøllerne. Miljøvurderingens

detaljeringsniveau er afpasset efter dette forhold. Amtet

vurderer, at kommunerne også skal lave miljøvurdering af de efterfølgende

planer. Denne miljøvurdering kan udføres som en integreret

del af VVM-redegørelsen.

Nedenstående skemaet viser, hvordan miljøvurderingen er indarbejdet

i regionplantillæggets redegørelse. Berørte myndigheder kan komme

med forslag til supplering af miljøvurderingen.

39

More magazines by this user
Similar magazines