FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Indenfor 3 km radius er der, foruden de møller der foreslås skrottet,

endnu en klynge med i alt 8 stk. 900 kW møller samt en enkeltstående

660 kW mølle. Afstanden mellem de to klynger er i dag 1,7 km. Den

ansøgte klynge søges placeret ca. 1 km væk.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for den ansøgte vindmølleklynge,

da afstanden til nærmeste klynge kun er ca. 1 km. Selv hvis projektet

reduceres til 5 nye møller vil afstanden være under 1,5 km. Ud fra

regionplanens retningslinje om 3 km's afstand samt vindmøllecirkulærets

2,5 km regel vurderer amtsrådet, at der vil være områder, hvorfra

de to klynger ikke vil kunne opleves som klart adskilte enkeltanlæg.

Nordvest for Sædinge mellem Holeby og Rødby er der søgt om at

opstille 3 stk. 1,8 MW vindmøller med en totalhøjde på 125 meter.

Projektet har endnu ikke tilknyttet saneringsmøller. Ansøger ønsker, at

projektet tages med i amtets planlægning under forudsætning af, at der

enten bruges saneringsmøller fra et andet, ikke realisabelt projekt,

eller at der inden realiseringen opkøbes saneringsmøller svarende til

gennemsnittet for tilsvarende mølleprojekter i amtet. Alternativt må

projektet afvente næste saneringsrunde under den nye stor-kommune.

Ved Binnitse ca. 3 km mod nordøst står en klynge med 8 stk. 600 kW

møller på to rækker. De nærmeste 4 møller står ca. 2,9 km væk, mens

de 4 øvrige møller står lige uden for 3 km radius. 1,3 km nordvest for

den ansøgte, nye klynge står en enkeltstående 660 kW mølle.

125 meter høje møller ved Sædinge vil givet vis kunne ses på op til 10

km's afstand. Set fra Maribo Søerne vil der være synsvinkler og afstande,

hvor møllerne ved Binnitse og den nye klynge ved Sædinge

ikke opfattes som klart adskilte.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da

amtsrådet vurderer, at der vil være områder, hvorfra de to klynger ikke

vil kunne opleves som klart adskilte enkeltanlæg, jf. regionplanens

retningslinje om 3 km's afstand. Hertil kommer, at saneringsgevinsten

er ukendt, og at amtsrådet ikke ønsker at udpege et helt nyt vindmølleområde

på dette grundlag.

Ravnsborg Kommune

Ved Krageskov sydvest for Sandby er der søgt om at udvide en klynge

med 2 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. De eksisterende

4 møller i klyngen er på hver 1650 kW og har en totalhøjde

på 79 m.

De ansøgte vindmøller ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og i

regionalt naturbeskyttelsesområde (zone 1). Området ligger i umiddelbar

nærhed af et Natura 2000 område. Endelig vil der opstå en

klynge med uens møller (4 + 2).

45