FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

7. Bilag

7.1 Oversigt over indkomne bemærkninger i idefasen

Navn og adresse Bemærkning Amtets eventuelle

kommentar

Siemens Wind Power Saneringsprojekt ved Kagstrup i Næstved Kom- Medtages ikke.

A/S

mune

Se afsnit 6.3

Dansk Vindkraft Saneringsprojekt ved Klippinge i Stevns Kom- Medtages ikke.

Projektering A/S mune

Se afsnit 6.3

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Errindlev i Holeby Kom- Medtages ikke.

mune

Se afsnit 6.3

Christian D. Lassen, Opstilling af mølle ved Juellinge Gods Medtages ikke.

Holmegaard

Se afsnit 6.3

Storstrøms Vindkraft Saneringsprojekt ved Bavnebjerg i Vordingborg Medtages ikke.

Kommune

Se afsnit 6.3

Jessie Bojsen, Foreslår en 150 kW mølle ved Leestrup nedtaget. Møllen indgår som skrot-

Rønnede

ningsmølle i ansøgt projekt i

Barmosen.

Per Diepgen, Halskov Er meget imod møller i natur- og kulturandskabet, Lovgivningen åbner mulig-

men ser gerne møller i industrikvarterer.

hed for vindmøller i det

Savner større afstandskrav i takt med øget mølle- åbne land, bl.a. via denne

højde. Ønsker en sanering, der genskaber eller planlægning. Amtsrådet

friholder miljø og natur.

prioriterer nedtagning af

gamle møller i zone 1.

Statens Luftfartsvæsen Påpeger reglerne i.f.t offentlige flyvepladser og Reglerne er refereret i afsnit

lysafmærkning af møller mellem 100-150 m. 1.

Storstrøms Vindkraft Udskiftning af møller ved Landøgård i Rødby Medtages ikke.

Kommune.

Se afsnit 6.3

Landsforeningen Ønsker gamle møller nedtaget. Påpeger proble- Udpegning af nye vindmøl-

Infralydens Fjender mer med infralyd og lavfrekvent støj og ønsker leområder sker ud fra gæl-

dokumentation for niveauet inden opstilling af dende lovgivning. Kommu-

nye møller. Foreningen mener, at mennesker og nerne opfordres til at belyse

dyr bliver syge af lavfrekvent støj.

emnet ud fra almindelig

tilgængelig viden i VVMredegørelsen.

Fladså Kommune Vil medvirke til udarbejdelse af lokalplan for

projektet ved Store Røttinge, hvis det er i overensstemmelse

med amtets retningslinjer.

Se afsnit 6.3

Storstrøms Vindkraft Udvidelse af mølleklynge ved Krageskov i Medtages ikke.

Ravnsborg Kommune.

Se afsnit 6.3

Storstrøms Vindkraft Udvidelse af mølleklynge ved Stavreby i Sydfal- Medtages ikke.

ster Kommune.

Se afsnit 6.3

51

More magazines by this user
Similar magazines