FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Kriterier/lokalitet Juellinge,

Bavnebjerg,

Errindlev,

Stevns

Vordingborg

Holeby

Nedtagne møller Ingen 3 stk. 150 kW og en 250

kW mølle ved Lundby.

En 250 kW på Svinø.

Ukendt

Landevej (4 x h) ☺ Ønsket: 472 m

Aktuel: 100 m


Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb.

(200m)

☺ 125 m ☺

Beboelse (4 x h.) (600 m)

(472 m)

(240 m)

☺ >640 m

ca. 470 m

☺ 426 m

Skyggekast (max. 10 Ikke beregnet,

Ikke beregnet,


timer/år)

sandsynligvis OK sandsynligvis OK

Støj (max. 45 dB) ☺ ☺ ☺

Natura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ ☺ 1,7 km

3 km afstand ☺


2,7 km til 3-klynge mod 4 møller ca. 2 km mod

øst

(2,2 km til mølle mod

syd)

syd

§2, stk. 2 – klart adskilt

teknisk anlæg

4-klynge 3 km til NV 7-klynge 3,5-4 km SV

Zone 1 ☺ ☺ Større Uforstyrret

Landskab

Andet §4 dige Udbygning fra enkelt

mølle til 3-klynge

Kirkeomgivelse

Visualisering

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

58

More magazines by this user
Similar magazines