Download interview - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk

Download interview - Anne Katrine Lund

n o v e m b e r 2 0 0 6

Betalingsinfo

aktuel information om Betalingsservice web

WEB

Næsten alle gør det …

… altså betaler faste regninger med Betalingsservice.

Hele 94 % af de danske husstande bruger Betalingsservice.

Størstedelen gør det, fordi de synes, det er nemt. Læs mere

om vores seneste forbrugerundersøgelse på side 2–3

Flere forbedringer i

Betalingsservice web

SIDE 5

Garderforening vandt

10.000 kr. i konkurrencen

fra sidste nummer af

Betalingsinfo web

SIDE 6


Det er lettere/nemt

Danskerne er vilde med

at betale regninger med

Betalingsservice. Det siger

de selv!

Helt nøjagtigt synes over 76 % af danskerne, at Betalingsservice er nemt. Det viser de

undersøgelser, som vi med jævne mellemrum foretager om udbredelsen af – og holdningerne

til – Betalingsservice. I den seneste undersøgelse i 2005 er over 1600 danskere blevet spurgt,

dels telefonisk dels via internettet. Langt de fl este kender og bruger Betalingsservice og er

overordentligt tilfredse med det.

ÅRSAGER TIL BETALING MED BETALINGSSERVICE

Regningerne betales til tiden/man behøver ikke at tænke derpå

Det er billigere/gratis

Man slipper for at stå i kø på posthuset/i banken

Giver overblik over/orden i privatøkonomien

Undgår rykkere/strafgebyr

Krav fra kreditor

Opfordring/råd fra pengeinstitut

Opfordring/råd fra kreditor

Regningerne betales ikke før den sidste rettidige betalingsdag

Får rabat når regningen betales via Betalingsservice

Krav fra pengeinstitut

Andre grunde

Ved ikke

De vigtigste analyseresultater

er samlet i en lille

folder, som du kan bestille

på tlf. 44 89 75 00.

side 2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

94 % af de danske husstande bruger i dag Betalingsservice til at betale deres faste regninger.

Betalingsservice er altså meget udbredt og meget populært. 79 % af husholdningernes faste

regninger er tilmeldt Betalingsservice, hvilket er en stigning på godt fi re procentpoint på to år.

Væksten skyldes især, at danskerne betaler færre regninger på posthuset og i banken. Næsten

tre fjerdedele af danskerne kan ikke nævne nogen ulemper ved Betalingsservice. 85 % føler sig

heller ikke bundet af Betalingsservice, og 80 % mener ikke, at det er svært at komme ud af en

aftale igen.


FØLER DEBITORERNE SIG BUNDET TIL BETALINGSSERVICE?

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

2

4

Tilmelding til Betalingsservice på nettet

Stadig fl ere danskere tilmelder deres regninger til Betalingsservice i netbanken. Faktisk er det

33 %, der gør det dér, hvilket er en stigning på over 14 procentpoint på to år.

Danskerne ønsker stadig i højere grad selvbetjening på nettet, og her er nettilmeldingsmodulet

fra Betalingsservice en nem og sikker løsning. Interessen for at tilmelde sin regning med

nettilmeldingsmodulet fra Betalingsservice via kreditors hjemmeside er i dag oppe på omkring

30 %, og tendensen er stigende.

Du kan helt gratis få en elektronisk tilmeldingskupon på din forenings/din virksomheds

hjemmeside. Ring til os på tlf. 44 89 75 00 eller download en bestillingsblanket på

www.betalingsservice.dk/dk/forening/blanketter/aftaleogbestilling

7

i høj grad i nogen grad hverken eller i ringe grad i meget ringe grad

14

71

Har du kunder/medlemmer, som ikke bruger Betalingsservice, kan du med

god samvittighed opfordre dem til at gå over til Betalingsservice. I dag er

Betalingsservice så almindeligt, at folk faktisk undrer sig, hvis de ikke får tilbudt

muligheden.

2

ved ikke

Vidste du at:
94 % af de danske

husstande benytter

Betalingsservice

79 % af alle husstandenes

regninger er tilmeldt

Betalingsservice

76 % af danskerne synes,

Betalingsservice er nemt

side 3


SUPER-STORE BALLER stod

der engang på kommunikationseksperten

Anne Katrine

Lunds bankudskrift. Et godt

eksempel på teknikkens

uheldige begrænsninger.

(Beløbet var hævet i Super-

Store Ballerup).

side

Ph.d. kommunikationsforsker og -rådgiver, Anne Katrine Lund:

Folk vil bare vide,

hvad de betaler for

Anne Katrine Lund er kommunikationsforsker og -rådgiver og har blandt

andet forsket i virksomheders måde at skrive breve til forbrugerne på. Vi har

bedt hende komme med nogle gode råd om, hvad man bør tænke på, når der

skal sendes regningsinformation ud til kunder/medlemmer.

Mød kunden i øjenhøjde

De ord og tal, der står på betalingsoversigten og indbetalingskortet, skal helt basalt give svaret

på, hvad kunden/medlemmet betaler for. “I dag vil danskerne ikke acceptere uforståelige

regninger. De forlanger at blive mødt i øjenhøjde. Og kampen om deres opmærksomhed

har aldrig været større. Kommunikerer du ikke enkelt, præcist og i et naturligt sprog, tænker

forbrugeren ‘du spilder min tid!’”.

Anne Katrine Lund mener, at man skal opfatte regningsinformationen som et brev til

forbrugeren. “Start med en indledning – en sætning. IKKE et kundenummer – det er der jo

ingen, der går rundt og husker på. Det skal selvfølgelig ikke pakkes ind i sukker – bare være

en imødekommende sætning, der fortæller, hvad det handler om. Spørg dig selv, hvad du ville

have sagt, hvis du ringede kunden op”.

Fag-swahili

De største problemer i regningsspecifikationer er ifølge Anne Katrine Lund kodesprog, tekniske

fagudtryk og forkortelser. “Det er ligesom at lande i en afrikansk stamme. Man spørger sig

selv, hvilken fag-swahili tales der her. Når et forsikringsselskab skriver ord som ‘stormfald’ og

‘selvris’, vil mange forbrugere føle sig holdt uden for stammen. Mit bedste råd er at teste hvert

eneste ord. Spørg om forbrugeren selv ville bruge det ord, eller om det er for internt. Man kan

også prøve at læse teksten højt og høre, om den giver mening”, slutter Anne Katrine Lund.

Tre gode råd fra Anne Katrine Lund

■ Tænk på modtageren; ■ Undgå fagudtryk, for- ■ Start med en indled-

ikke på regnskabskortelser og fodnoter ning – formuleret i

systemets traditioner (test hvert ord)

en sætning. Start ikke

med et kundenummer


Betalingsservice

web – nu endnu mere

brugervenligt!

Vi har foretaget en række forbedringer til skærmbilledet “Betalingsstatus”

i Betalingsservice web.

Ændringerne er gennemført på baggrund af den feedback, som vi løbende får fra alle jer, der

bruger Betalingsservice web.

Betalingsservice web har nu følgende forbedringer:

Ny søgemulighed (betalt/ej betalt)

Det er nu muligt at vælge mellem to søgekriterier. Tidligere kunne du kun søge på

“betalingsstatus”. Da der kan være tale om både ”Betalt via indbetalingskort” og ”Betalt

via Betalingsservice”, skulle der altid laves to udtræk for at fi nde alle betalte opkrævninger.

Og endnu fl ere hvis alle ikke-betalte opkrævninger skal fi ndes.

Med den nye søgemulighed kan du vælge alle betalte eller ikke-betalte opkrævninger på én

Betalingsservice web - en service fra PBS

gang.

Kundenummer tilføjet i drop-down listen “indbetaler”

Drop-down listen, der viser alle indbetalere, viste tidligere kun navnet på indbetaler, men

ikke kundenummeret. Da mange bruger kunde nummeret til at søge efter, har vi udvidet

listen, så den både viser kundenummer og navn.

Ny rapport med specifi kation af den enkelte betaling

Rapporten betalingsstatus viser en linje pr. indbetaler pr. forfaldsdato. Da en opkrævning

kan bestå af fl ere opkrævningsarter (kontingent på 500 kr. + skabsleje på 75 kr. giver en

opkrævning på 575 kr.), har vi oplevet et stort ønske om at få rapporten udspecifi ceret.

Vi har derfor lavet en ny rapport med denne specifi kation. Rapporten fi nder du under

menupunktet “Rapporter”. Kundenr. Indbetaler navn

Betalingsstatus 1312645 Boldklubben 3Y af 198

PBS-nr. og navn printes nu på alle sider i rapporter om “betalingsstatus”

■ Mulighed for eksport af data

om “betalingsstatus” til Excel

101010101010101 Ole Henriksen 2006-08-01 575,00

00001 Kontingent Seniorer 500,00

Betalingsservice web - en service fra PBS

00004 Skabsleje Side 1 af 1

75,00

202020202020202 Peter Larsen 2006-08-01 625,00

00001 Kontingent Seniorer 500,00

00004 Skabsleje 75,00

Betalingsstatus 1312645 00005 Boldklubben Leje af udstyr 3Y af 1981

50,00

Kundenr. Indbetaler navn

Forfaldsdato

Opkrævet

beløb

Betalt beløb Status

Seneste

status

101010101010101 Ole Henriksen 2006-08-01 575,00 575,00 Betalt via BS 2006-08-01

00001 Kontingent Seniorer 500,00

00004 Skabsleje 75,00

202020202020202 Peter Larsen 2006-08-01 625,00 625,00 Betalt via BS 2006-08-01

00001 Kontingent Seniorer 500,00

00004 Skabsleje 75,00

00005 Leje af udstyr 50,00

303030303030303 Niels Thomsen 2006-08-01 375,00 0,00 Lev. til BS 2006-07-21

00003 Kontingent Passive 300,00

00004 Skabsleje 75,00

404040404040404 Søren Hansen 2006-08-01 300,00 0,00 Lev. til BS 2006-07-21

00002 Kontingent Juniorer 250,00

00005 Leje af udstyr 50,00

505050505050505 Kenneth Petersen 2006-08-01 550,00 550,00 Betalt via BS 2006-08-01

00005 Leje af udstyr 50,00

Ny rapport med specifi kation

Egen status

Ris og Ros

Hvis du har kom men tarer

til Betalings service web,

både ris og ros, så hører

vi gerne fra dig. Du kan

sende dine kommentarer

til Service & Aftaler via

Betalingsservice web

eller via vores hjemmeside,

www.betalingsservice.dk

Du kan også sende en e-mail

til bs-service@pbs.dk

Forfaldsdato

ååååmmdd

Opkrævet

beløb

303030303030303 Niels Thomsen ååååmmdd ååååmmdd

2006-08-01 375,00

00003 Kontingent Passive 300,00

00004 Skabsleje 75,00

404040404040404 Søren Hansen 2006-08-01 300,00

00002 Kontingent Juniorer 250,00

00005 Leje af udstyr 50,00

505050505050505 Kenneth Petersen 2006-08-01 550,00

00005 Leje af udstyr 50,00

side 5

Be


Kasserer Ejvind Bomme fra

Haderslev Garderforening

(t.h.) får overrakt sponsoratet

på 10.000 kr. af marketingchef

Lars Thousig, PBS.

Vi ønsker Haderslev Garderforening

til lykke med

sponsoratet – og på forhånd

til lykke med 75 års jubilæet

i 2008.

side

Haderslev Garderforening

vandt konkurrencen om et

sponsorat på 10.000 kr.

I juni-nummeret havde vi en konkurrence, hvor du

kunne teste din viden om Betalingsservice web, og

deltage i lodtrækningen om et sponsorat på 10.000 kr.

Konkurrencen sluttede 1. september, og vinderen blev

Haderslev Garderforening.

Ejvind Bomme er kasserer i foreningen, og han blev glædeligt

overrasket, da han fik at vide, at hans forening havde vundet de 10.000

kroner. Vi tog til præmieoverrækkelse i Haderslev og fik en god snak

med Ejvind.

Haderslev Garderforening er en lokal afdeling af De Danske

Garderforeninger. I foreningen mødes tidligere gardere, som har været

igennem samme strabadser og oplevelser i Livgarden. Men det er ikke

så meget gamle soldaterhistorier, foreningens medlemmer bruger tid

på, når de er sammen et par gange om måneden i vinterhalvåret. På

programmet står blandt andet: skydning med salonriffel på 15 m bane,

bowlingaften, foredrag om eksempelvis Siriuspatruljen og lottoaften for hele familien. En god

blanding hvor socialt samvær er i højsædet.

Pengene går til kommende jubilæumsbog

I 2008 har Haderslev Garderforening 75 års jubilæum, og planlægningen af selve jubilæet

er i fuld gang. En vigtig aktivitet bliver udarbejdelse og udsendelse af en jubilæumsbog om

lokalforeningens liv gennem de 75 år.

“Vi har endnu ikke besluttet i bestyrelsen, hvad sponsoratet skal bruges til. Men da det ikke er

billigt at udgive en jubilæumsbog, vil pengene nok indgå i bogbudgettet. En flot jubilæumsbog

om foreningens virke gennem 75 år er en god jubilæumsgave til glæde for medlemmerne, som

også fastholder foreningens virke for eftertiden”, fortæller Ejvind.

Nemmere at sende rykkere

Ejvind har passet jobbet som kasserer i en del år, og han er glad for Betalingsservice web. Især

er Ejvind glad for, at det er blevet meget lettere at sende rykkere ud til de medlemmer, som

ikke betaler.

“Jeg opretter blot en ny opkrævningsart på de medlemmer, som skal have en rykker. Og er

det nødvendigt, får de også et rykkergebyr sat på, og så kører det af sig selv. Når de så har

betalt, sletter jeg den ekstra opkrævning og eventuelt rykkergebyr, så de næste år er med i den

almindelige ‘store’ opkrævningskørsel”, fortæller Ejvind.

Har du været ved Livgarden, og er blevet interesseret i at komme i kontakt med din lokale

afdeling, kan du kontakte De Danske Garderforeningers Sekretariat på tlf. 33 15 52 04 og få

yderligere oplysninger her.


Tips og nyheder

Ved genbrug af kundenummer – vær omhyggelig ved

navneændringer!

Der er mange, der benytter sig af muligheden for at genbruge et kundenummer. En

huslejeadministrator kan fx vælge at bruge lejlighedsnummer som kundenummer. Når en

lejlighed skifter lejer, anvendes den gamle lejers kundenummer til den nye lejer.

Når kundenummeret genbruges, er det uhyre vigtigt, at den tidligere indbetalers betalingsaftale

bliver slettet i Betalingsservice. Ellers vil det fortsat være den gamle lejer, der opkræves.

SÅDAN GENBRUGER DU KUNDENUMMER:

Genbrug af kundenummer sker i praksis ved at ændre indbetalers navn.

Når navnet på en eksisterende kunde ændres, kommer der to valgbokse frem under navnet:Klik i dette felt, hvis der blot er tale om en navneændring

(fx at Ole Henriksen har fået nyt mellemnavn og skal rettes til

Ole J. Henriksen).

Et klik i dette felt betyder, at en eventuel aftale om automatisk

træk via Betalingsservice for det pågældende kundenummer

automatisk bliver slettet i Betalingsservice’s register.

I eksemplet er Peter Larsen (tidligere lejer) ændret til Ole J. Henriksen (ny lejer).

Brug data fra Betalingsservice web til udskrivning af

breve og labels

Du kan nemt danne en datafi l med alle dine indbetalere til brug

for udskrivning af breve eller labels.

Med eksportfunktionen kan alle faste oplysninger om dine

indbetalere eksporteres til fx Excel.

Eksport sker ved at klikke på “Registrering af data” og derefter

“Eksporter indbetalere”. Eller ved at klikke på det lille ikon

på oversigtsbilledet over indbetalere. Dette billede vises:

Klik på “Gem”.

Du har nu gemt en CSV-fi l (semikolon-separeret fi l), som kan

åbnes fx via Excel.

Du kan også vælge at klikke på “Åbn”. Dine data vil da åbnes

direkte i dit regneark.

Service & Aftaler

har fået nye

telefontider:

Mandag–onsdag 8.30 –16.00

Torsdag 8.30 –19.00

Fredag 9.00 –16.00

Tlf. 44 89 26 50

side 7


Betalingsservice er en ydelse fra PBS – Payment Business Services, som ejes af de

danske pengeinstitutter og Nationalbanken. I mere end 30 år har Betalingsservice

stået for overførsel af penge mellem personer, virksomheder, det offentlige og

foreninger. Betalingsservice håndterer over 150 millioner overførsler hvert år.

Og flere og flere vælger Betalingsservice. Fordi det er det nemmeste i verden.

Her er Hans.

Hans er økonomiansvarlig på en privatskole.

Lige nu sender han indbetalingskort til 116 elever

Payment Business Services

PBS A/S

Lautrupbjerg 10

DK – 2750 Ballerup

side 10

Tlf. +45 44 89 26 50

Fax +45 44 86 09 30

www.betalingsservice.dk

6012


Mere information på www.betalingsservice.dk

22 arbejdsdage 20 arbejdsdage 22 arbejdsdage 18 arbejdsdage 20 arbejdsdage 21 arbejdsdage

ons 31 lør 31 tors 31

tirs 30 fre 30 man 30 Uge 18 ons 30 lør 30 Prinsesse Alexandra

man 29 Uge 5 tors 29 søn 29 tirs 29 fre 29

søn 28 ons 28 ons 28 lør 28 man 28 2. pinsedag Uge 22 tors 28

lør 27 tirs 27 tirs 27 fre 27 søn 27 Pinsedag ons 27

fre 26 man 26 Uge 9 man 26 Uge 13 tors 26 lør 26 Kronprins Frederik tirs 26

tors 25 søn 25 søn 25 Sommertid begynder ons 25 fre 25 man 25 Uge 26

ons 24 lør 24 lør 24 tirs 24 tors 24 søn 24 Skt. Hans dag

tirs 23 fre 23 fre 23 man 23 Uge 17 ons 23 lør 23

man 22 Uge 4 tors 22 tors 22 søn 22 tirs 22 fre 22

søn 21 ons 21 ons 21 lør 21 man 21 Uge 21 tors 21

lør 20 tirs 20 tirs 20 fre 20 søn 20 ons 20

fre 19 man 19 Uge 8 man 19 Uge 12 tors 19 lør 19 tirs 19

tors 18 søn 18 Fastelavn søn 18 ons 18 fre 18 man 18 Uge 25

man 15 Uge 3 tors 15 tors 15 søn 15 tirs 15 fre 15 Valdemarsdag

Dronning Margrethe

tirs 16 fre 16 fre 16 man 16

Uge 16

ons 16 lør 16

ons 17 lør 17 lør 17 tirs 17 tors 17 Kristi himmelfart søn 17

søn 14 ons 14 ons 14 lør 14 man 14 Uge 20 tors 14

lør 13 tirs 13 tirs 13 fre 13 søn 13 ons 13

fre 12 man 12 Uge 7 man 12 Uge 11 tors 12 lør 12 tirs 12

tors 11 søn 11 søn 11 ons 11 fre 11 man 11 Prins Henrik Uge 24

ons 10 lør 10 lør 10 tirs 10 tors 10 søn 10

tirs 9 fre 9 fre 9 man 9 2. påskedag Uge 15 ons 9 lør 9

1. halvår 2007

man 8 Uge 2 tors 8 tors 8 søn 8 Påskedag tirs 8 fre 8

søn 7 ons 7 ons 7 lør 7 man 7 Uge 19 tors 7 Prins Joachim

fre 5 man 5

Kronprinsesse Mary

Uge 6 man 5 Uge 10 tors 5 Skærtorsdag lør 5 Danmarks bef. 1945 tirs 5 Grundlovsdag

lør 6 Hellig 3 konger tirs 6 tirs 6 fre 6 Langfredag søn 6 ons 6

tors 4 søn 4 søn 4 ons 4 fre 4 St. Bededag man 4 Uge 23

ons 3 lør 3 lør 3 tirs 3 tors 3 søn 3

tirs 2 fre 2 fre 2 man 2 Uge 14 ons 2 lør 2

man 1 Nytår Uge 1 tors 1 tors 1 søn 1 Palmesøndag tirs 1 fre 1

Januar Februar Marts April Maj Juni

Afleveringsfristen er kl. 02.00,

dvs. to timer efter midnat.

Betalingsservice web

Frister for aflevering af betalingsoplysninger

2007


2007

Betalingsservice web

Frister for aflevering af betalingsoplysninger

Afleveringsfristen er kl. 02.00,

dvs. to timer efter midnat.

Juli August September Oktober November December

søn 1 ons 1 lør 1 man 1 Uge 40 tors 1 lør 1

man 2 Uge 27 tors 2 søn 2 tirs 2 fre 2 søn 2

tirs 3 fre 3 man 3 Uge 36 ons 3 lør 3 man 3 Uge 49

ons 4 lør 4 tirs 4 tors 4 søn 4 tirs 4

tors 5 søn 5 ons 5 fre 5 man 5 Uge 45 ons 5

fre 6 man 6 Uge 32 tors 6 lør 6 tirs 6 tors 6

lør 7 tirs 7 fre 7 søn 7 ons 7 fre 7

søn 8 ons 8 lør 8 man 8 Uge 41 tors 8 lør 8

2. halvår 2007

man 9 Uge 28 tors 9 søn 9 tirs 9 fre 9 søn 9

tirs 10 fre 10 man 10 Uge 37 ons 10 lør 10 man 10 Uge 50

ons 11 lør 11 tirs 11 tors 11 søn 11 Morten Bisp tirs 11

tors 12 søn 12 ons 12 fre 12 man 12 Uge 46 ons 12

fre 13 man 13 Uge 33 tors 13 lør 13 tirs 13 tors 13

lør 14 tirs 14 fre 14 søn 14 ons 14 fre 14

søn 15 ons 15 lør 15 man 15 Uge 42 tors 15 lør 15

man 16 Uge 29 tors 16 søn 16 tirs 16 fre 16 søn 16

tirs 17 fre 17 man 17 Uge 38 ons 17 lør 17 man 17 Uge 51

ons 18 lør 18 tirs 18 tors 18 søn 18 tirs 18

tors 19 søn 19 ons 19 fre 19 man 19 Uge 47 ons 19

fre 20 man 20 Uge 34 tors 20 lør 20 tirs 20 tors 20

lør 21 tirs 21 fre 21 søn 21 ons 21 fre 21

søn 22 Prins Felix ons 22 lør 22 man 22 Uge 43 tors 22 lør 22

man 23 Uge 30 tors 23 søn 23 tirs 23 fre 23 søn 23

tirs 24 fre 24 man 24 Uge 39 ons 24 FN dag lør 24 man 24 Juleaften Uge 52

ons 25 lør 25 tirs 25 tors 25 søn 25 tirs 25 Juledag

tors 26 søn 26 ons 26 fre 26 man 26 Uge 48 ons 26 2. juledag

fre 27 man 27 Uge 35 tors 27 lør 27 tirs 27 tors 27

lør 28 tirs 28 Prins Nikolai fre 28 søn 28 Sommertid ender ons 28 fre 28

søn 29 ons 29 lør 29 man 29 Uge 44 tors 29 lør 29

man 30 Uge 31 tors 30 søn 30 tirs 30 fre 30 søn 30

tirs 31 fre 31 ons 31 man 31

22 arbejdsdage 23 arbejdsdage 20 arbejdsdage 23 arbejdsdage 22 arbejdsdage 19 arbejdsdage

Mere information på www.betalingsservice.dk

More magazines by this user
Similar magazines