idékonkurrence om helhedsplan for hillerød syd ... - Hillerød Kommune

web.hotel.hillerod.dk

idékonkurrence om helhedsplan for hillerød syd ... - Hillerød Kommune

IDÉKONKURRENCE OM

HELHEDSPLAN

FOR HILLERØD SYD

KONKURRENCEPROGRAM

FEBRUAR 2013


indhold

01 VISIONEN ................................................................................................................................ 2

Fortællingen om visionen .......................................................................................................... 3

02 KONKURRENCEOMRÅDET .................................................................................................. 4

Beliggenhed og afgrænsning ...................................................................................................... 6

Konkurrenceområdets omgivelser og naboer .......................................................................... 11

03 FORUDSÆTNINGER ............................................................................................................ 16

De kommende indbyggere og brugere .................................................................................... 18

Funktioner og anvendelse ........................................................................................................ 20

Trafik og Infrastruktur .............................................................................................................. 20

Forbindelserne ......................................................................................................................... 26

Natur og Landskab ................................................................................................................... 28

Miljømæssige forhold .............................................................................................................. 31

Naturbeskyttelsesinteresser .................................................................................................... 32

04 KONKURRENCENS UDFORDRINGER .............................................................................. 36

Stedets betydning for livet ...................................................................................................... 38

Bydelens unikke identitet ......................................................................................................... 39

Bystrukturen ............................................................................................................................ 40

Nyt Hospital Nordsjælland ....................................................................................................... 42

Bevægelse ................................................................................................................................ 43

Regnvandet .............................................................................................................................. 43

CO 2 neutral ............................................................................................................................... 44

Fleksibilitet ............................................................................................................................... 44

05 KONKURRENCEOPGAVEN ................................................................................................ 46

06 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER ...................................................................... 50

Fotostandpunkter ..................................................................................................................... 57

00invitation

Hillerød kommune har hermed fornøjelsen af at invitere alle interesserede til at deltage i en åben

idékonkurrence om en helhedsplan for Hillerød Syd.

Hillerød Syd er betegnelsen for det område, der skal udvikles som en helt ny bydel i Hillerød. Med

en beliggenhed i hjertet af Nordsjælland vil Hillerød Syd blive regionens naturlige midtpunkt med

egen S-togstation og Nyt Hospital Nordsjælland.

Sammen med borgerne og erhvervslivet har vi i Hillerød Kommune formuleret en vision for den

nye bydel. Vi har skabt fem personskildringer som man skal tænke på, når bydelen planlægges.

Visionen beskriver, hvordan vi syd for Hillerød vil skabe en grøn bydel som en naturlig udvidelse

af Hillerød by. Det skal være en bydel, der inviterer til møder mellem mennesker, og deltagerne i

idékonkurrencen vil opleve, at vores vision går igen gennem hele konkurrenceprogrammet.

Potentialet for at skabe en helt unik grøn bydel er stort i Hillerød Syd. Her er man mindre end 30

minutter fra København, uanset om det er med tog eller elbil. Her har man en bydel, der udnytter

kvaliteterne fra Hillerød by, samtidig med at de grønne kvaliteter findes lige uden for døren. Her

bliver man en del af noget nyt og unikt.

Konkurrencens store udfordringer bliver at designe en helhedsplan, der kan skabe det byliv og de

kvaliteter, som skal gør bydelen til noget særligt. Hvordan kan der tilrettelægges en strategi, der kan

medvirke til at give bydelen sin unikke identitet, og hvordan skaber vi fremtidens boligområder og

tiltrækker grønne virksomheder? Det er nogle af de udfordringer, deltagerne skal arbejde med.

Vi har valgt at invitere til en åben idékonkurrence, fordi vi tror på, at den rigtige idé kan gøre en

forskel. Med denne konkurrenceform håber vi at få det bedst tænkelige udgangspunkt for at vælge

den rigtige udvikling for Hillerød Syd.

Vi ser frem til at modtage jeres idéer.

Kirsten Jensen

Borgmester, Hillerød Kommune

1


2 3

1visionen

R Hillerød er Nordsjællands hjerte med udsyn til resten af Verden. Hillerød har puls og

tiltrækningskraft, fordi kommunen er tilgængelig, bæredygtig og rig på oplevelser.

R Syd for Hillerød vil vi skabe en grøn bydel, der inviterer til møder mellem mennesker.

R Bydelen skal opleves som en naturlig udvidelse af Hillerød, og der skal skabes forbindelser og

relationer mellem det nye og det oprindelige.

R Naturen skal inviteres ind i bydelen og den skal åbne sig mod naturen, og regnvand skal

anvendes som en kvalitet, der skal ses og opleves i byrum og bynatur.

R Gennem anvendelse af arkitektur, landskab og natur vil vi skabe visuelt unikke steder, der kan

give bydelen identitet. Byrum og bynatur inviterer til leg og bevægelse året rundt.

R Vi skal udnytte den nye stations potentiale til at sikre at flest mulige anvender den kollektive

trafik og det skal være nemt og naturligt at gå og cykle.

R Borgerne skal kunne vælge den bolig, der passer til deres aktuelle behov, og variationen af

kvalitetsboliger skal være høj.

R Der skal sikres plads til fremtidens (grønne) erhverv og sundhedsvirksomheder i forbindelse

med Nyt Hospital Nordsjælland. Her skal de gives fleksible udvidelsesmuligheder og indgå i

klynger af ligesindede erhverv.

R Klimavenlighed og CO 2 -neutralitet er en selvfølgelighed, der påvirker alle handlinger og valg.

FORTÆLLINGEN OM VISIONEN

Du skal forestille dig du sidder i S-toget 20 minutter fra København. Du ankommer til

stationen ved Hillerød Syd, stiger ud på en stor åben perron og træder til side for at

lade passagerer fra Lokalbanens tog komme ind. Det er en varm sommerdag og du

går ned til stationspladsen og standser op. På den anden side af broen rejser sig en

skyline af smukke bygninger med det store nye hospital som et fantastisk pejlemærke i

baggrunden. Ved hospitalet er der grønt og mellem bygningerne ligger stier og byrum,

hvor gående og cyklende haster til og fra stationen. Du skrår hen over pladsen til den

smukke bro, der krydser Overdrevsvejen og binder hospitalet naturligt sammen med

stationen. Under broen kører biler med ærinder til bydelens mange nye virksomheder

og boliger, hvis de da ikke drejer af til hospitalet. På den anden side af broen træder du

ud på en stor plads, der ender helt naturligt ved hospitalets store hovedindgang. Der

er et mylder af handlende, cafégæster, ansatte der har frokostpause, cyklister, bilister

og andre, der ligesom du er på vej ind på hospitalet. Pladsen inviterer til leg og ved et

af regnbassinerne, bemærker du en gruppe børn, der er i gang med at sætte små skibe

i søen. Inde på hospitalet finder du hurtigt og nemt vejen til fødegangen i det åbne og

smukke byggeri. Du glæder dig, sikke en fremtid, der venter den lille ny.


2konkurrenceområdet


6 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrenceområdet

7

BELIGGENHED OG AFGRÆNSNING

Konkurrenceområdet omfatter et areal på i alt ca. 300

ha og er afgrænset af S-banen mod øst, Lokalbanens

spor mod syd, mod vest afgrænses området af Lyngevej

og Roskildevej, mod nord af boligområdet ved

Salpetermosevej, af Salpetermosen og ”Sportskilen”.

Historie Størstedelen af området er i dag i landbrugsmæssig

drift med spredt bebyggelse. I den

østlige del af området, er der ved Hestehavevej,

mellem Overdrevsvejen og Lokalbanen, en mindre

bebyggelse ”Hestehave Huse” med ældre boliger /

husmandssteder. Ved Hestehavevej er områdets eneste

større bebyggelse beliggende, det voluminøse og

meget markante kraftvarmeværk, opført i 1990/91,

med sin ca. 45 m høje akkumuleringstank og den lidt

lavere kedelbygning.

Ud over anlæggelsen af Overdrevsvejen (i sidste del

af 70’erne) og kraftvarmeværket har området, stort

set, ikke skiftet karakter inden for de seneste 100 år.

Området har i øvrigt været domineret af den store

gård Favrholm, med den markante beliggenhed hvor

Roskildevej (tidl. hovedvej 6) slår et brat sving for at

blive indfaldsvej til Hillerød fra syd. Favrholm indgik

i det mageskifte mellem Peder Oxe og Frederik d. II,

der resulterede i at Hillerødsholm / Frederiksborg

kom på kongens hænder. I perioden fra 1917 til

1987 fungerede Favrholm sammen med nabogården

Trollesminde, som forsøgsgård for Statens Husdyrs-

KONKURENCEOMRÅDE

1:30.000 (1 cm = 300 m)

Konkurrenceområde

Ny station

forsøg. 1. januar 1989 overtog Hillerød Kommune de

to gårde med et areal på ca. 500 ha. store arealer,

herunder gården Favrholm, er senere solgt til Novo

Nordisk, der har indrettet kursuscenter på gården. På

Trollesminde er der opført nyt rådhus og etableret

større virksomheder inden for bioteknologi og elektronik.

I et samarbejde mellem kommunen, Novo og det

daværende Frederiksborg Amt er det gamle voldsted

nord for Favrholm blevet genskabt som vådområde.

Vådområdet indgår i spildevandssystemet for overfladevand

og er i øvrigt et vigtigt rastested for fugle.

Salpetermosen, der udgør en grøn naturkile fra syd

mod Hillerød By, hed oprindelig Tranemosen, men fik

sit nuværende navn , da der, efter kongelig bevilling,

fra midten af 1700-tallet blev gravet tørv til et salpeterværk

ved Frederiksborg Slot.

Salpetermosen er udpeget som kulturarvsareal af

national betydning blandt andet på grund af omfattende

arkæologiske fund fra stenalderen, fx flintægspyd,

stammebåde og offerfund. Fundene er gjort i

forbindelse med tørvegravning under verdenskrigene

og ved arkæologiske udgravninger i 50’erne og i

90’erne. Der er derfor begrundet håb om og store

forventninger om yderligere betydelige fund i forbindelse

med de arkæologiske undersøgelser, der er en

forudsætning for en udnyttelse af arealerne til byudvikling.

Såfremt der, som forventet, viser sig at blive

afdækket fund af arkæologisk interesse, vil fundene


8 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrenceområdet

9

blive søgt udgravet og undersøgt i god tid forud for

anlægsarbejdernes påbegyndelse.

Planlægningsmæssig baggrund Fingerplanernes

rammer for byudviklingen i Hovedstadsområdet er

grundlaget for de kommende års byudvikling mellem

Hillerød og Allerød. Landsplandirektivet, Fingerplan

2007, angiver et principielt arealudlæg, med en

bredde på 2 km på hver side af S-banerne, som rammen

for byudvikling i de ydre byfingre.

Syd for Hillerød vil arealerne til byudvikling i hovedsagen

være beliggende vest for S-banen, mellem

banen og Hillerødmotorvejen, fordi arealerne øst for

banen fortrinsvis er skov eller allerede har en bymæssig

anvendelse (Ny Hammersholt).

Ny station mellem Hillerød og Allerød Fingerplan

2007 opstiller det som en forudsætning for en byudvikling

syd for Hillerød, at der, forud for en planlægning

af området, træffes beslutning om placeringen

af en ny station mellem Hillerød og Allerød. I februar

2012 blev der i Folketingen truffet beslutning om at

etablere en ny station i tilknytning til det hospital,

som Regionen vil opføre ved Overdrevsvejen. Dermed

er vejen banet for, at Fingerplanen ved revisionen

i 2012/2013 kan angive stationens placering og

hermed give mulighed for en planlægning af betydelige

arealer til fremtidig byudvikling.

Banedanmark udarbejdede i 2011 et idéoplæg med

muligheder og anbefalinger for en ny station syd for

Hillerød, med henblik på at skabe et politisk beslutningsgrundlag

og dermed den beslutning, der er en

del af Folketingets Transportforlig. Idéoplægget skitserer

en station umiddelbart syd for Overdrevsvejen,

der betjener både S- og Lokalbanen fra en fælles

forplads mellem sporene. Adgangen, under sporene,

til den fælles forplads sker gennem tunneller, der har

forbindelse til stisystemer, dels til Ny Hammerholt

og Holmene og dels til den nye bydel og primært til

hospitalet. Et stiforløb og en fodgænger-/cykelstibro

er skitseret i idéoplægget. Forløbet af stien mellem

station og hospital gennem en forventet tæt bystruktur

vil dog appellere til et andet, mere spændende,

forløb og en anden udformning.

Hillerød Kommuneplan 2013 Hillerød Kommunes

Kommuneplan 2013 angiver ikke detaljerede rammebestemmelser

for lokalplanlægningen af den nye

bydel. Det er dog angivet, at arealerne inden for en

afstand på op til 600 m fra stationen, det stationsnæ-

Udsigt over sporene

til den nuværende

golfbane

(#3 se side 57)

re kerneområde, skal udnyttes intensivt (bebyggelsesprocenter

> 110), med bebyggelse for store kontor- og

servicevirksomheder (> 1.500 m 2 ) med mange ansatte

i forhold til arealforbruget, domiciler og til boliger i

form af etageboliger. Indenfor det øvrige stationsnære

område, op til 1.200 m fra stationen, kan arealerne

udnyttes mindre intensivt, med kontor- og servicevirksomheder

eller lignende med et etageareal på op til

1.500 m 2 og mere åbne boligbyggerier. De ikke stationsnære

arealer i bydelen kan udnyttes med en mere

åben struktur til erhvervs- og boligformål.

Arealet, hvor Regionen har besluttet at opføre sit

nye hospital, er udlagt til offentlige formål, hospital,

uden at der er fastsat specifikke rammer for lokalplanlægningen.

Kommuneplan 2013 angiver anvendelsen af arealerne

mellem Lyngevej og Hillerødmotorvejen til offentlige

formål og tekniske anlæg. Det tidligere Frederiksborg

Amts gamle materielgård, Solrødgård, anvendes

fortsat til formålet, mens et areal langs motorvejen er

lokalplanlagt til etablering af et nyt spildevandsanlæg

/ renseanlæg. Arealerne kan herudover anvendes

til genbrugsplads eller til tekniske anlæg, som for

eksempel en replacering af det eksisterende, men

udtjente, kraftvarmeværk ved Overdrevsvejen. Disse

arealer er ikke en del af konkurrenceområdet, men

de vil indgå som en del af den samlede nye bydel.

Hillerød Byråd har vedtaget en Tilflytningsstrategi og

Boligpolitik 2011 – 2021 og en Erhvervsstrategi 2013

– 2020, der kan ses på www.hillerod.dk.

Bevægelsesstrategi Hillerød Kommune har et mål

om at inspirere borgerne til at bevæge sig mere

i deres dagligdag. Det være sig på vej til skole og

arbejde, eller andre steder hvor borgerne har deres

dagligdag.

Der er udarbejdet en bevægelsesstrategi, der sætter

den overordnede ramme for, hvordan og hvornår der

indtænkes bevægelsesfremmende initiativer i planlægningen.

Hensigten med Bevægelsesstrategien er,

at der i planlægning af byudviklingsområder, byomdannelsesområder,

samt i forbindelse med nyanlæg

og renoveringer af bygningsmassen, tages højde for

at der indarbejdes bevægelsesmuligheder i de fysiske

rammer. Det gælder både i forhold til tilgængelighed,

belægningstyper, inventar, facader, gulv og loft etc.

Formålet er, at bevægelse tænkes ind i planlægningen

på lige fod med f.eks. klimatiltag og miljøforhold.


10 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrenceområdet

11

En markant og højt prioriteret

fællesnævner for udviklingen af området

er ”Bæredygtighed”. Det er Hillerød

Forsynings krav, at byggeprojektet skal

fremme arkitektonisk kvalitet, og være

sundt, tilgængeligt og bæredygtigt byggeri.

Det er ønsket, at det færdigudviklede

område vil fremstå som et skoleeksempel

på bæredygtige, nytænkende og

helhedsorienterede løsninger.

Fra udbudsmaterialet i forbindelse med masterplanen

Markerne syd for bebyggelsen ved

Hestehavevej (#15 se side 57)

Græsklædte områder med Kræmmermarkedspladsen

i forgrunden (#25 se side 57)

Kig ned af markvej fra Saltpetermosevej

(#21 se side 57)

Ved at få fokus på multifunktionelle tiltag i byens

rum og elementer, vil disse fysiske rammer spille

bedre samme med vores mere og mere fleksible

livsstil. Derved opnås at byens rum og rammer bliver

brugt af forskellige grupper af mennesker på

forskellige tidspunkter og til forskellige formål, med

den forhåbentlig afledte positive effekt, at det tillige

bidrager med et mere synligt byliv.

Til brug for den fysiske planlægning er der udarbejdet

et procesværktøj med et idékatalog. Værktøjet

er et procesværktøj til brug for kommunes fysiske

planlægning, og vil derfor også skulle tages i brug

i forbindelse med planlægningen af Hillerød Syd.

Bevægelsesstrategi og procesværktøjet kan findes

her. www.hillerod.dk/OmHilleroed/Byplanlaegning/

Bevaegelse_planer.aspx

Som et led i kommunes arbejde med bevægelsestiltag

er der udarbejdet et projekt for tre ringstier

i Hillerød By. Ringstierne er en vision om et stort

sammenhængende stisystem, som skal gøre det let,

attraktivt og sjovt at bevæge sig gennem byen. De

overordnede rammer er ved at blive indarbejdet i

Kommuneplan 2013. En del af ringstierne går gennem

bydelen Hillerød Syd, og skal derfor indarbejdes

i den kommende helhedsplan for Hillerød Syd. Et

strategiprogram for ringstierne kan hentes her. www.

hillerod.dk/OmHilleroed/Byplanlaegning/Bevaegelse_planer.aspx

KONKURRENCEOMRÅDETS

OMGIVELSER OG NABOER

Solrødgård Den vestligste del af Hillerød Syd – mellem

Lyngevej og motortrafikvejen, forventes overdraget til

Hillerød Forsyning. Forsyningen er i gang med at udarbejde

en masterplan for området, der skal indeholde 3

store tekniske anlæg samt et nyt domicil til forsyningen.

Området, i daglig tale kaldet Solrødgård, udgør i alt

50 ha – på tre sider omgivet af store veje. På dette

område etableres et nyt renseanlæg, der vil dække

mellem 7 og 8 ha, et nyt varmeværk med energi

fra geotermi og træflis vil lægge beslag på ca. 2 ha,

medens en ny genbrugsplads vil udgøre 4 – 5 ha.

Det samlede bebyggede areal inkl. det nye domicil

forventes at blive på ca. 9.500 m 2 og med et samlet

befæstet areal på 9 – 10 ha.

De tekniske anlæg med veje og pladser vil udgøre en

mindre del af det samlede areal, og masterplanen vil

blandt andet pege på nogle af de udnyttelsesmuligheder,

som den planlagte udnyttelse giver plads til.

Det kunne være aktiviteter af rekreativ værdi, der får

glæde af de grønne arealer og de åbne vandflader,

der forventes at præge området.

Fra udbudsmaterialet i forbindelse med masterplanen

beskriver følgende citat lidt af Hillerød Forsynings

vision med området: ”En markant og højt prioriteret

fællesnævner for udviklingen af området er

”Bæredygtighed”. Det er Hillerød Forsynings krav, at

byggeprojektet skal fremme arkitektonisk kvalitet, og

være sundt, tilgængeligt og bæredygtigt byggeri. Det

er ønsket, at det færdigudviklede område vil fremstå

som et skoleeksempel på bæredygtige, nytænkende

og helhedsorienterede løsninger”.

Hillerød Forsyning påtænker at gå i jorden i 2014 og

forventer det samlede projekt færdig i 2018.


12 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrenceområdet

13

Omgivelser Konkurrenceområdet skal ses som en

udbygning af Hillerød By mod syd. Fra det centrale

Hillerød er der en afstand til konkurrenceområdet på

mellem 1.800 og 3.000 m.

Hillerøds bymidte repræsenterer, som regionalt detailhandelscenter,

et meget bredt udbud af butikker,

i og omkring gågaderne, med såvel udvalgsvarer som

dagligvarer. Herudover er der en bred vifte af servicevirksomheder

som restauranter, cafeer, biografer

og lignende. Bymidten byder også på en række

kulturelle tilbud, mest kendt er Frederiksborg Slot

med det Nationalhistoriske Museum og Barokhaven.

Omkring den kulturelle akse i Frederiksgade findes

Nordsjællands Folkemuseum, Støberihallen samt

Viden- og Kulturparken med hovedbiblioteket, det

regionale spillested ”Klaverfabrikken”, Truckhallen

og meget mere. Omkring Hillerød Station er der ved

at blive etableret et campusområde, hvor en lang

række af Hillerøds mange uddannelsestilbud vil blive

samlet. Andre uddannelsestilbud er samlet ved Milnersvej,

der også giver adgang til kultur- og idrætsinstitutionen

Frederiksborg Centret med sine haller

og mødefaciliteter samt badminton-, bordtennis-,

svømme- og tennishaller og boldbaner i sportskilen.

Byens eksisterende afgrænsning mod syd udgøres,

øst for Roskildevej, af boligområdet Amtmandsvang

ved Salpetermosevej, Favrholmvænget og Kildedalen,

der for en dels vedkommende udgøres af tæt-lav

boligbebyggelser fra 70’erne. Nærmest Salpetermosen

suppleret med en nyere bebyggelse fra 2004.

Salpetermosen udgør en grøn naturkile mellem

området ved Roskildevej og ”Idrætskilen” (Lp nr. 143

/ nr. 294), der er planlagt til idræts- og fritidsaktiviteter,

Frederiksborg Centret ved Milnersvej, svømme-,

badminton- og tennishaller samt et stort antal

boldbaner. Med henblik på en revision af plangrundlaget,

er der i 2007 udarbejdet en helhedsplan for

Sportskilen. Den sydlige del er meget kuperet, hvilket

skyldes, at der gennem tiderne er deponeret affald i

området. En del af dette område indgår i konkurrenceområdet

som perspektivareal, med henblik på en

eventuel senere udnyttelse.

På den modsatte side af S-banen, er der, nord-øst for

området, dels et boligområde, Holmene, der midt i

1900-tallet er udbygget med parcelhuse og etageboliger,

dels et fredet naturområde. Arealerne øst for

S-banen er generelt set naturområder, primært skov,

Store Dyrehave. Som nabo til konkurrenceområdet

er der her også Hillerød Golfklubs baner og det min-

dre bysamfund Ny Hammersholt med boligbebyggelse

i form af en blanding af åben og tæt bebyggelse.

En mindre del af golfklubbens areal, mellem S-banen

og Lokalbanen, indgår i konkurrenceområde, dels

som en del af arealet for ny station, dels med henblik

på en eventuel senere udnyttelse.

Øst for S-banen fortsætter golfklubbens arealer, der

har en glidende overgang til de statsejede natur- og

skovarealer, Store Dyrehave, der strækker sig på

begge sider af Københavnsvej / Kongevejen.

Skoven er præget af sin historie som kongeligt jagtterræn.

Skovvejene er anlagt i 1670 – 80 med sit

karakteristiske stjerneforløb, der havde til hensigt at

skabe det overblik, der var nødvendigt for Kongens

parforcejagt. Det historiske system af jagtveje er

stort set stadigt intakt inden for skovene, derfor er

der søgt om udpegning af Store Dyrehave og dele af

Gribskov til UNESCO Verdensarv.

Syd for Lokalbanen fortsætter byudviklings-/2 km

zonen mod syd frem mod Allerød. Arealerne nærmest

banen er præget af markante landskabstræk, kuperet

terræn med skov, den lille skov Store Hestehave og

den noget større Brødeskov. I øvrigt er området langs

S-banen, frem mod kommunegrænsen, landbrugsarealer,

et mindre erhvervsområde (tidligere teglværk)

samt landsbyen Hammersholt. Planlægningen for

hovedstadsområdet har siden den første egns- /

regionplan haft en arealreservation til en transportkorridor

mellem Helsingør og Køge og herfra mod syd

og vest. Transportkorridoren er, på denne strækning,

beliggende omkring eller umiddelbart syd for kommunegrænsen

mellem Hillerød og Allerød.

Den naturlige afgrænsning af Hillerød, mod vest,

er Hillerødmotorvejen (motortrafikvejen), der er

grænsen mellem den bymæssige arealanvendelse

og det åbne land.

Hillerød centrum med slotssøen

og Frederiksborg Slot

Natursti i Store Dyrehave


14 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrenceområdet

15

Novo

BiogenIdec

Voss

Farvholm Campus (Novo)

Ellab

Naboerhverv Arealerne nord og vest for Roskildevej

er ejet af Novo Nordisk. Den fredede gård Favrholm

er indrettet til kursuscenter for virksomheden,

Campus Favrholm. Arealerne mellem Favrholm /

voldstedet og Hillerødmotorvejen er angivet som

potentielle udvidelsesarealer i den masterplan, som

Novo Nordisk har udarbejdet for sine arealer i forbindelse

med købet sidst i 90’erne.

Novo Nordisk, Site Hillerød, er bygget op omkring

det tidligere forsøgsmejeri, der markerer sig med

sine rødstensbygninger, på Kighus Bakke, ved Roskildevej.

På arealerne vest her for har Novo Nordisk

efterfølgende opført en række fabriksbygninger,

med høj arkitektonisk kvalitet, placeret i det åbne

landskab.

Novo Nordisk er en del af Hillerøds lokale Medicon

Valley, der også omfatter Trollesminde Erhvervspark

med Biogen Idec, Foss Analytics, Ellab, Hillerød

Rådhus samt kontorbygningerne i Trollesminde

Kontorpark.

Biogen Idec valgte i 2001 at etablere sin europæiske

produktionsenhed på arealer vest for Trollesmindeallé.

De meget store bygningsvolumener til

trods fremstår Biogens Idec’s byggeri, i kraft af den

arkitektoniske udformning med en lethed, der er

tilpasset det store landskab i området.

Med en vis tilknytning til medico-branchen og som

højteknologiske danske virksomheder har Ellab og

Foss Analytics valgt at placere sine virksomheder

ved Trollesminde. Byggerier af høj kvalitet, der signalerer

tilstedeværelsen af moderne udviklingsorienterede

virksomheder.

”På fundamentet” af Statens tidligere forsøgsgård

Trollesminde har Hillerød Kommune i 2007 opført

sit rådhus for den samlede kommunale administration.

Af den gamle hovedgård er kun hovedbygningen

og ladens bærende tømmerkonstruktion

bevaret. Ladens tømmerkonstruktion fremstår som

den synlige bærende konstruktion i rådhusets kantine

og i Byrådets mødesal.

Skoven er præget af sin historie som kongeligt jagtterræn. Skovvejene er

anlagt i 1670 – 80 med sit karakteristiske stjerneforløb, der havde til hensigt at

skabe det overblik, der var nødvendigt for Kongens parforcejagt. Det historiske

system af jagtveje er stort set stadigt intakt inden for skovene, derfor er der søgt

om udpegning af Storedyrehave og dele af Gribskov til UNESCO Verdensarv.

Biogen Idec

Foss

Novo Nordisk

Solrødgård

Ellab

Hillerød Rådhus

Campus

Favrholm

HILLERØD BYKERNE

NABOERHVERV

1:20.000 (1 cm = 200 m)

Erhvervsbygning


3forudsætninger


18 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

forudsætninger

19

DE KOMMENDE INDBYGGERE OG

BRUGERE

Hillerød Byråd har holdt en række workshops forud

for konkurrencen om Hillerød Syd i samarbejde med

borgerne og erhvervslivet. Målet har været at udforme

en vision for bydelen samt i fælleskab at pege

på hvem de fremtidige beboere, erhverv og brugere

tænkes at være i Hillerød Syd. Resultatet af udviklingsarbejdet

er visionen for Hillerød Syd samt fem

billeder – personas – af karakteristiske typer og grupper,

der skal repræsentere de kommende brugere af

Hillerød Syd i planlægningsfasen.

Hver persona er bygget op af en personbeskrivelse,

en fortælling om en typisk dag i deres liv i Hillerød

Syd samt en beskrivelse af, hvorfor man bor eller

arbejder i Hillerød Syd.

De fem personas er:

1. Alex Cohen, 32 år, ph.d. i molekylærbiologi.

2. Medico International, 150 ansatte i Danmark,

Global virksomhed.

3. Rikke og Rasmus Mølgård, begge 41 år, har 3

børn Peter, Mie og Fillip.

4. Marianne Pedersen, 72 år, pensionist.

5. Hanna og Niels Thomsen, 54 og 59 år, sygeplejerske

og førtidspensionist.

Formålet med personas er at give deltagerne i

konkurrencen fem letlæselige billeder på, hvem der

er de fremtidige brugere af den nye bydel og hvad

deres ønsker og drømme er. Personasne beskriver

således, hvem det er vi planlægger for i Hillerød Syd.

Man vil kunne opleve de fem personas udvalgte

steder igennem programmet.

ALEX COHEN - 32 ÅR

Persona 1

Alex Cohen er 32 år, fra London og er single.

Alex har en Ph.d. i molekylærbiologi fra UCL Medical School. Alex har netop fået et job hos Medico International’s nye research and

development afdeling i Hillerød Syd.

Alex bruger sin sparsomme fritid på træning og på at gå i biografen.

Medico International A/S er den danske R&D afdeling for den verdensomspændende koncern Medico International. Da Medico

International skulle etablere sig i Danmark så de en klar fordel ved en placering tæt på det nye supersygehus i Hillerød Syd og

klyngen af medico virksomheder. De valgte derfor at opføre deres danske domicil på marken mellem Overdrevsvejen og

Lyngevej med udsigt til Frederiksborg Slot. Medico International beskæftiger 150 hovedsageligt højtuddannede forskere

fra hele verden. Medico International er tæt på en kur mod bugspytkirtelkræft og forventer inden for de næste 5 år

at fordoble antallet af ansatte. Danmark har ikke alle de specialister Medico International. skal bruge, så det er

vigtigt for dem også at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft. At tiltrække medarbejdere som Alex er derfor

et strategisk mål for virksomheden.

Hvorfor har Alex bosat sig i Hillerød Syd?

Han er flyttet til Hillerød Syd for at være tæt på sit arbejde hos Medico International.

På ½ time kan han være i centrum af København med S-toget der kører hvert 5. minut.

Han har unikke muligheder for at dyrke løb, mountainbike og golf i skovene i Nationalparken Kongernes

Nordsjælland.

Der er nem adgang til den hyggelige bymidte i Hillerød By med dens mange kulturelle tilbud.

Bydelen har liv på alle tidspunker af døgnet.

Der er et åbent, moderne og imødekommende bymiljø.

Den nye arkitektur i bydelen tiltaler ham.

En dag i Alex liv

Alex’s morgen begynder ved 7 tiden med en smothie over mails og nyheder på computeren i sin lejlighed

ved stationen. Inden arbejde cykler han i dag forbi fittness centeret fordi det regner, men normalt kombinerer

han sin løbetur i bydelen med træning på områdets forskellige udendørsanlæg. Efter træningen

køber han take-away morgenmad med på vej til arbejde. Alex møder sent i forhold til de medarbejderne i

øvrige virksomheder i bydelen, men det passer bedre sådan i forhold til samarbejdet med kollegaerne i USA.

Ved 14-tiden spiser han sent frokost inde på en café ved slottet med nogle forretningsforbindelser fra udlandet.

Resten af dagen går med udviklingsarbejdet indtil ved 19-tiden hvor han cykler hjem gennem det grønne område

ved hospitalet. Han skynder sig for han skal med S-toget til København om lidt og møde en pige han har chattet med

de seneste par dage.


20 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

forudsætninger

21

FUNKTIONER OG ANVENDELSE

Fingerplanen for hovedstadsområdet fastlægger

en række principper for placeringen af funktioner

i forhold til afstanden til S-togsstationerne, også

kendt som stationsnærhedsprincippet.

Stationsnærhedsprincippet er helt centralt i opfyldelsen

af visionen om en CO 2 neutral bydel og

både bystrukturens udformning og lokaliseringen

af funktioner skal i Hillerød Syd ske i forhold til

dette.

Området op til 600 m fra stationen Indenfor det

stationsnære kerneområde i en afstand af 600 m

fra stationen, skal bystrukturen udformes med

afsæt i overordnede bebyggelsesprocenter over

110 %.

Her skal lokaliseres domicilbyggerier og andre

større kontor- og servicevirksomheder, med mange

ansatte pr etm og med mulighed for virksomheder

større end 1.500 etm.

Der kan arbejdes med lokalisering af etageboliger,

særligt på perspektivarealerne hvor dele af golfbanen

ligger i dag.

I stueplan kan der lokaliseres enkelte små butikker,

cafeér og lignende funktioner, der kan hjælpe med

at aktivere etagerne i gadeplan.

Der skal lokaliseres 1 dagligvarebutik på 1.000 m 2 ,

der kan fungere som nærområdets forsyning herunder

brugerne af hospitalet.

Der skal ikke lokaliseres butikscentre, men der kan

i øvrigt arbejdes med forslag til andre funktioner.

Perspektivarealerne Indenfor de 600 m fra stationen

er der udlagt to perspektivarealer, der først

forventes udbygget på lang sigt grundet de eksisterende

forhold i dissse områder (meget forurenet

henholdsvis golfbane). Områderne skal derfor betagtes

som sene etaper i udbygningen af bydelen.

Området 600 -1.200 m fra stationen Indenfor dette

område skal bystrukturen udformes med afsæt i

en overordnet bebyggelsesprocent omkring 50 %.

Der kan lokaliseres kontor- og servicevirksomheder

med mange ansatte pr. etm. Dog ikke større end op

til 1.500 etm for disse grupper. Erhvervsbyggeri i

øvrigt kan lokaliseres her.

Der kan lokaliseres etageboliger, tæt-lave boliger

og åbne-lave boliger (parcelhuse) i området samt

øvrige funktioner, der findes nødvendige.

Området mere end 1.200 fra stationen Her skal

der arbejdes med en mere åben bystruktur med

erhvervs- og boligområder.

Der kan lokaliseres erhvervsbyggeri, der har behov

for større bygningsmæssige enheder til produktion

og udvikling.

Der kan lokaliseres tæt-lave og åben-lave boliger

og der kan i øvrigt arbejdes med forslag til andre

funktioner.

Der skal lokaliseres 1 dagligvarebutik på 1.000 m 2 ,

der kan medvirke til dannelsen af et lokalcenter for

denne del af bydelen.

Der kan ikke lokaliseres større kontor- og servicevirksomheder.

Der kan dog indrettes administration

og lignende med tilknytning til bebyggelse for

produktion eller tilsvarende erhverv.

FUNKTIONER OG ANVENDELSE

Under 600 m 600-1200 Over 1200

Erhverv Kontor og service

Større enheder over 1.500 etm

Uddannelse

Erhverv og produktion

(kun mindre kontor og service erhverv)

Erhverv og produktion

(ikke kontorer og service)

Butikker Dagligvarebutik, små butikker Dagligvarebutik

Boliger Etageboliger Etageboliger, rækkehuse, parcelhuse Rækkehuse, parcelhuse

Tæthed Bebyggelsesprocent, over 110% Bebyggelsesprocent, omkring 50 % Bebyggelsesprocent, åben

BINDINGER

1:15.000 (1 cm = 150 m)

Udvidelse Hospital

Hospitalsområde

Solrødgaard

Perspektivarealer

Overdrevsvejen, 25 m buffer

Stationsafstand, 600 m

Stationsafstand, 1.200 m


22

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR

Overdrevsvejen Overdrevsvejen er områdets

primære vejforbindelse og med sin opdeling af konkurrenceområdet

i en sydlig og nordlig del er den

dominerende med sin potentielle fremtidige høje

barriereeffekt.

Trafikken på Overdrevsvejen ligger i dag på ca.

10.000 ÅDT, sammensat af såvel trafik til og fra

Hillerød By som gennemkørende, regional, trafik.

Overdrevsvejen indgår i det overordnede vejnet som

en del af ringvej O2, rundt om Hillerød By. Den kørte

hastighed er relativ høj gennemsnitligt omkring 80

km/t og skal antages at gælde også i fremtiden.

Der gælder følgende fremtidige forudsætninger for

Overdrevsvejen og tilslutninger til denne:

R Overdrevsvejen skal fremstå som en facadeløs

gennemfartsvej

R Det skal være muligt at udvide Overdrevsvejen

til en firesporet vej i fremtiden. Derfor skal der

udlægges en arealreservation på i alt 25 m målt

fra vejmidte på begge sider af vejen.

R Der må kun planlægges for én direkte tilslutning

i niveau til Overdrevsvejen, der skal udformes

som lyskryds.

R Overdrevsvejen kan, udover den direkte

tilslutning, krydses af enten over- eller

underføring(er) eventuelt med rampeanlæg.

Opmærksomheden skal være på den

økonomiske udfordring ved sådanne forslag.

Roskildevej Roskildevej er en væsentlig indfaldsvej

til Hillerød By med en trafik på ca. 10.000 ÅDT.

Ved Farvholm er der i efteråret 2012 anlagt en

rundkørsel, hvor trafikken fra Novo Nordisks

uddannelsescenter Favrholm ledes ind på

Roskildevej.

idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd forudsætninger

23

For tilslutningen til Roskildevej, skal anvendes

rundkørselen (se kortbilag). Herudover kan der,

hvis det vurderes særligt centralt for dette lokalområdes

disponering, introduceres yderligere én

tilslutningen fra Roskildevej.

Sekundær adgangsvej til Hospital Fra rundkørslen

skal der føres en sekundær adgangsvej frem til Nyt

Hospital Nordsjællands fremtidige område. Vejen

vil samtidig kunne anvendes som fordelingsvej til

området mellem Roskildevejen og Hospitalet.

Lyngevej Lyngevej er en gammel landevej der

forbinder Hillerød by med nogle af kommunens

mindre bysamfund Nr. Herlev og Uvelse. Trafikken

på Lyngevej er 3.118 ÅDT. Langs vejens vestside

er der, fra Overdrevsvejen til Nr. Herlev, for nyligt

anlagt en dobbeltrettet cykelsti i eget trace.

I fremtiden kan der fra Lyngevej anlægges de nødvendige

vejadgange. Der kan forventes en del tung trafik

på Lyngevej i fremtiden med ærinde i Energi og Klimaparken

på Solrødgård området, vest for Lyngevej.

Salpetermosevej og Hestehavevej Indenfor

konkurrenceområdet findes der to lokale veje

Salpetermosevej og Hestehavevej, der tilsammen

danner et lokalt koblet vejsystem, der både fungerer

som boligvej, mark- / grusvej samt cykelsti.

Salpetermosevej betjener et lokalt større tæt-lav

boligområde placeret umiddelbart nord for konkurrenceområdet

og løber videre, mod syd, gennem

området til Hestehaven via en underføring under

Overdrevsvejen.

Den fremtidige funktion og eksistens for/af dette

lokale vejsystem er åben for forslag i konkurrencen,

men skal i en overgangsfase kunne betjene de

eksisterende funktioner.

VEJ OG STI

1:20.000 (1 cm = 200 m)

Eksisterende rekreativ sti

Cykelsti

Væsentlig vej omtalt i tekst

Hillerød Motorvejen

Farvholm sø

Lyngevej

Roskildevej

Milnersvej

Saltpetermosevej

Overdrevsvejen

Sportskilen

Saltpetermose

Hestehavevej

Brødeskov

Indfaldsvejen Roskildevej set mod Hillerød

(#21 se side 57)

Overdrevsvejen (#9 se side 57)

Eksisterende krydsning under Overdrevsvejen

(#18 se side 57)

Golfbanen

St. Dyrehave


24 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

forudsætninger

25

Roskildevej

Lyngevej

Milnersvej

Overdrevsvejen

Saltpetermosevej

Hestehavevej

Overdrevsvejen set oppe fra

jernbanebroen hvor der skal

anlægges station (#6 se side 57)

Kig ned af grusvej fra Saltpetermosevej

(#23 se side 57)

TRAFIKALE FORUDSÆTNINGER

1:20.000 (1 cm = 200 m)

Mulige zoner for

vejadgang til de

overordnede veje

Mulig forbindelse gennem

Sportskilen til Milnersvej

Primær vejadgang til Nyt Hospital Nordsjælland Til

området hvor Nyt Hospital Nordsjælland opføres skal

der være minimum to vejadgange. Den ene fra Overdrevsvejen

den anden fra Roskildevej. De skal sikre,

at hospitalet kan betjenes af ambulancekørsel såfremt

den ene af de to vejtilslutninger bliver blokeret.

Alternativ vejadgang gennem Sportskilen Det er tilladt,

at forslå en supplerende vejforbindelse mellem

Hillerød By og konkurrenceområdet i det område,

der kaldes Sportskilen. En sådan vejforbindelse skal

som udgangspunkt ikke være hovedtrafikåre mellem

det nye og det oprindelige Hillerød. Vejen skal kunne

fungere beliggende i et rekreativt område, hvor der

også i fremtiden skal findes en række sports- og rekreative

faciliteter.

Det kan også foreslås, at forbindelsen alene forbeholdes

kollektiv transport.

Vejstrukturen i helhedsplanen skal kunne fungere

uanset om den foreslåede vejforbindelse i sportskilen

etableres.

Illustration af station og mulig forplads med 600

p-pladser på terræn samt forbindelse til hospital

Busbetjeningen Konkurrenceområdet er i dag, af

gode grunde, kun sporadisk busbetjent langs Roskildevej.

Den fremtidige busbetjening vil afhænge af

vejstrukturen og funktionerne i bydelen. Her vil det

være den nye S-togsstation, Hospitalet og forbindelsen

til Hillerød By der vil være de væsentligste mål

for de fremtidige buslinjer.

Ny station mellem Hillerød og Allerød Der skal lokaliseres

en station umiddelbart syd for Overdrevsvejen,

hvor S-banen og Lokalbanens spor ophører med

at forløbe parallelt. Stationen skal indrettes med

sideperroner til både S-tog og Lokalbanetog. Den

kileformede station vil gøre det muligt for rejsende,

der kommer fra Hundested og Frederiksværk at skifte

niveaufrit til S-togene, der kører mod København.

Ved den eksisterende Hillerød Station er igangsat et

projekt, der fører Lokalbanens linjer direkte til den

nye station. Når den nye station åbner i senest 2020

vil alle Lokalbanens linjer fra hele Nordsjælland således

have direkte adgang til Hillerød Syd.

Ved stationen skal der anlægges en stationsforplads,

der skal indeholde vente- og afsætningsanlæg for

busser og taxaer. Ved stationsforpladsen skal også

lokaliseres op mod 600 p-pladser i konstruktion. I

begyndelsen af områdets udvikling vil p-pladserne

formentlig blive anlagt på terræn, men forventes i

takt med udviklingen af blive erstattet af parkering i

konstruktion.

Tunellen, der forbinder stationen, spor og omgivelserne,

bliver en vigtig forbindelse i den nye bydel.

Udover at fungere for passagererne bliver den også

en indgang til den fremtidige Nationalpark Kongernes

Nordsjælland. På stationen vil både indbyggere i

Hillerød Syd og rejsende til stationen, i en nær fremtid,

finde en af ”portene” til nationalparken.

Fra stationen er det en forudsætning, at der etableres

en forbindelse for gående og cyklende mellem

stationen og hospitalet. Hovedindgangen til Nyt

Hospital Nordsjælland vil komme til at ligge indenfor

en afstand af 600 m fra stationen og denne rute

bliver det sted i bydelen, hvor der vil færdes flest

mennesker. Ruten skal udformes så man oplever

gåturen som kort, overskuelig og komfortabel og

ruten skal føres over Overdrevsvejen i form af en

kombineret fodgænger- og cykelbro.

Det er ikke endeligt fastlagt hvordan stien præcist

skal forløbe eller hvordan broen skal udformes.


26 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd forudsætninger

27

Bro over lokalbanens

skinner mod syd

(#10 se side 57)

Passage under

S-togslinjen til golfbanen,

hvor den nye

s-togstation skal ligge

(#5 se side 57)

FORBINDELSERNE

Udviklingen af en ny bydel, som naturlig forlængelse

af den eksisterende Hillerød By, giver nogle muligheder

og udfordringer for at skabe nye forbindelser.

I grænsen mellem konkurrenceområdet og den bystruktur

og natur, der omgiver området, eksisterer

der et særligt potentiale for at skabe en række forbindelser,

der hver især vil kunne opfylde forskellige

værdifulde formål.

1. Den nye S-togsstation bliver særlig central for,

hvordan forbindelserne i den kommende bydel

skal tænkes. Med både direkte linjer fra hele

Nordsjælland og med direkte tog til København,

vil rigtig mange mennesker i fremtiden få behov

for komme til og fra stationen.

2. Sportskilen tilbyder den korteste afstand mellem

Hillerød By og den stationsnære del af den

nye bydel, hvor bystrukturen vil være tættest.

Med et område udnyttet til sport og rekreative

formål, repræsenterer dette sted den mest oplagte

mulighed for at tænke forbindelser til det

eksisterende stinet og eventuelt til vejnettet i

Hillerød By.

3. De tæt-lave boligbebyggelser ved Salpetermosevej

udgør den nye bydels eneste større naboboligområde

og rummer derfor en særlig mulighed

for at indtænke forbindelserne mellem nuværende

og kommende beboere. Med et vådområde

og spredningskorridor tæt på boligbebyggelsen,

kan forbindelser her sammentænkes med de

rekreative og naturmæssige potentialer, der eksisterer

her.

4. Ved Favrholm Campus findes et stort rekreativt

vådområde med adgang til broer og udsigtstårn.

Som naboområde af høj rekreativ værdi er forbindelserne

til dette område interessante.

5. Tæt på landsbyen Nørre Herlev, umiddelbart

uden for konkurrenceområdets sydvestlige hjørne,

ligger stationen Brødeskov, der kan tænkes

ind i den kollektive trafikbetjening af området.

Lidt længere mod syd ved Brødeskovvej ligger

Hanebjerg Skole, der på sigt kan få skoleopland i

dele af konkurrenceområdet. Forbindelserne til

Nørre Herlev og Brødeskov Station vil derfor også

skulle betjene skolebørn til skolen.

6. Over Lokalbanen, mod syd, findes der to eksisterende

broer, hvor også den regionale rekreative

stiforbindelse gennem Nordsjælland løber. Disse

forbindelser rummer et potentiale for at tænke

de rekreative forbindelser mellem bydelen og

Brødeskov og det åbne land sammen.

7. Den kommende S-togsstation vil udover stationsfunktionen

også udgøre porten mellem

bydelen og Store Dyrehave, der bliver en central

del af den kommende nationalpark Kongernes

Nordsjælland. Som rekreativ værdi kan det ikke

understreges nok, hvor stor betydning det vil få

at sikre forbindelserne til skovtier, mountainbikespor,

golfbane og de mange øvrige tilbud, der

eksisterer i denne fremtidige nabo nationalpark.

Hele vejen rundt, rummer konkurrenceområdet et

hierarki af forskellige typer af forbindelser, der alle i

deres egen ret er centrale for opfyldelsen af visionen

om livet i Hillerød Syd. Hvordan dette potentiale

udnyttes vil være centralt for helhedsplanens udformning.

NATUR OG LANDSKAB

Landskabets karakteristik Hillerød Kommune har

udarbejdet en landskabskarakteranalyse for det åbne

land i Hillerød Kommune. Analysen er udarbejdet med

henblik på at få et større kendskab til det åbne land i

kommunen og med henblik på at kunne redegøre for

en revidering af de landskabelige beskyttelsesinteresser,

i forbindelse med etablering af Hillerød Syd.

Med analysen opdeles Hillerød i en række landskabsområder,

der beskrives ud fra deres særlige

Farvholm sø

4

5

3

karakteristika på baggrund af en naturgeografisk-, en

kulturgeografisk- og en rumlig analyse. De enkelte

landskabsområders styrke, tilstand, visuelle oplevelsesmuligheder

og sårbarhed, er vurderet og der

er fastsat nogle strategiske mål for landskabet samt

anbefalinger til, hvorledes de landskabelige interesser

kan inddrages i planlægningen og forvaltningen

af det åbne land.

Det landskabsområde konkurrenceområdet udvikles

indenfor kaldes Hillerøds landbrugslandskab i

landskabskarakteranalysen. Dette landskabsområdet

2

Saltpetermose

6

Brødeskov

Sportskilen

6

1

7

Golfbanen

St. Dyrehave

REKREATIVE FUNKTIONER

1:20.000 (1 cm = 200 m)

1-7 Se tekst side 26


28 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

forudsætninger

29

Persona 2

tager sin begyndelse ved den eksisterende Hillerød

Bys sydlige grænse (konkurrenceområdets nordlige

grænse). Mod øst danner Store Dyrehave en natrulig

grænse af området og mod syd prægers området lige

syd for lokalbanen af Brødeskovs markante skovbryn.

Mod vest fortsætter det åbne landskab svagt præget

af Havelse Å dal.

Landskabets primære karaktergivende elementer

indenfor konkurrenceområdet er, nærheden til Hillerød

og naboskabet til de omkringliggende skove.

Det kommer særligt til udtryk fra store dele af mark-

MEDICO INTERNATIONAL’S

DANSKE R&D AFDELING

områderne, hvorfra der mange steder er indsyn ind

over Hillerød By og Frederiksborg Slot. I den nordligvestlige

del af konkurrenceområdet er landskabetpræget

af henholdsvis herregården Favrholm og de

tilhørende store vådområder og i den nordøstlige del

af Salpetermosen med sin karakteristiske struktur,

moser og beplantning.

Landskabskarakteranalysen anbefaler, at sikre udsigt

til Hillerød By og Frederiksborg Slot. Der bør

være sammenhæng mellem Salpetermosen og

vådområdet ved Favrholm i nabokarakterområdet.

Den verdensomspændende koncern Medico International søger et

sted at placere deres nye nordiske reasearch and development afdeling.

Blandt andre lokationer overvejer virksomheden at opføre deres nordiske

afdeling i Hillerød Syd tæt ved det nye Hospital Nordsjælland.

Den nye R&D afdeling vil fra dag 1 skulle beskæftige 150 hovedsageligt højtuddannede

forskere fra hele verden. Medico International er tæt på en kur mod bugspytkirtelkræft

og forventer inden for de næste 5 år R&D at afdelingen vil fordoble

antallet af ansatte. Uanset hvor den nye afdeling placeres vil der ikke være nok specialister

i landet inden for Medico Internationals felt. Det er derfor essentielt for virksomheden,

at de kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Her vurderes tilstedeværelsen

i et medico klyngemiljø i Hillerød som værende væsentlig for at opfylde dette strategiske

mål.

Hvorfor har Medico International bosat sig i Hillerød Syd?

Der er det biotech klyngemiljø og den viden i regionen de søger.

Nærhed og samarbejde med hospitalet er vigtigt og styrker biotechmiljøet.

Afstanden til København, lufthavnen og Sverige er kort med både bil og tog.

Deres medarbejdere kan finde gode boliger i nærområdet.

Bydelens profil som sundhedssfremmende og bæredygtig matcher virksomhedens image.

God S-togsforbindelse til København og den internationale skole

Bliver også en del af Hillerøds eksisterende by med historisk og kulturel identitet.

En dag i livet omkring Medico International

I dag skal direktøren ned og byde de sygeplejestuderende velkommen inden de skal have en rundtur på virksomheden og hører

om det nye middel, der er blevet godkendt til anvendelse. Det er efterhånden blevet en tradition at de nye sygeplejehold

hvert år kommer på nabobesøg. Ude foran virksomheden er et par ansatte fra batchline 2 i gang med at dyrke parkour på det

anlæg virksomheden har været med til at finansiere. Det fungerer godt at det kan bruges af både ansatte og byens brugere

og samtidig passer indgangspartiet godt til medico´s image om sundhedsfremme.

Der er folk på virksomheden til sent ud på aftenen, der holder videomøder med kollegaer i USA og der er generelt ofte

liv i bygningen i mange af døgnets timer. Det forsøger man også at understøtte ved at sikre gode servicefaciliteter på

virksomheden eller i nærområdet så de ansatte kan få mest muligt ud af deres tid der.

180° panorama over græsmarkerne nord

for Overdrevsvejen (#26 se side 57)

27

29

25

41

30

21

27

34

TERRÆNKORT

1:15.000 (1 cm = 150 m)

Kurve pr. 1 m


30 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

forudsætninger

31

Naturgenoprettet

vandløb ved

Gribskov

Salpetermosens og Holmenes naturværdier bør

styrkes og genoprettes. Ved Hestehave Huse bør

området forbedres ved at afvikle granbevoksningen

foran Hestehave Skov, så den lille skov igen bliver et

markant landskabselement.

Vandløb Konkurrenceområdets overfladevand

afvandes i dag til tre forskellige oplande: Pøle Å,

Havelse Å og Slåenbækken. Havelse Å og Slåenbækken

løber sammen umiddelbart udenfor området og

løber til Roskilde Fjord, mens Pøleå løber gennem

Hillerød By og ud i Arresø.

Tilsammen udgør Pøle Å og Havelse Å de to hovedvandløb

i Hillerød Kommune og de er begge målsatte

vandløb, dvs. at der skal arbejdes for at sikre en god

vandløbskvalitet.

Begge vandløb er hydraulisk belastede, så der i intensive

regnperioder opleves oversvømmelser på

udsatte steder. Særligt Pøle Å, der løber gennem

store dele af Hillerød By, er hårdt belastet.

Det betyder, at nye systemer med regnvandsløsninger

der designes indenfor konkurrenceområdet

ikke i nævneværdig grad kan lede regnvand til

vandløbene. Nye større regnvandssystemer skal

altså kunne håndtere regnen selv gennem tilbageholdelse,

afdampning og nedsivning. Kun i mindre

grad kan det forventes at kunne lede regnvand til

vandløbene, når der er kapacitet i dem uden for

regnperioderne.

Selve vandløbene og deres sideløb (Favrholmgrøften

og Hesteholmgrøften) må gerne foreslås at få

en naturmæssig bearbejdning gennem fx omlægninger

og frilægninger på strækninger, hvor de i

dag er rørlagte. Det kan ske med udgangspunkt

i opfyldelsen af målsætningen om at skabe god

vandløbskvalitet.

MILJØMÆSSIGE FORHOLD

Drikkevandsinteresser (OSD-område) Byudviklingsområdet

er beliggende inden for et meget stort område

i Nordsjælland med særlige drikkevandsinteresser

(OSD-område). Naturstyrelsen har iværksat en kortlægning

af drikkevandsinteressernes tilstand og beskyttelsesniveau.

Det er en forudsætning for den kommunale

planlægning at denne kortlægning er afsluttet forud for

planlægningen. Naturstyrelsen har en forventning om

at have afsluttet kortlægningen senest med udgangen

af 2015. Herefter skal det vurderes, hvorvidt der skal

fastsættes særlige vilkår for planlægningen med henblik

på en beskyttelse af de lokale drikkevandsinteresser.

Besvarelserne forventes ikke at indeholde planlægningsmæssige

tiltag, der vil kunne skade drikkevandsinteresserne

og der vil i den efterfølgende planlægning

blive set nærmere på de konkrete tiltag, der

måtte blive nødvendige.

VANDLØB OG VANDLØBSOPLANDE

1:20.000 (1 cm = 200 m)

Vandløb over jord

Vandløb under jord

Vandløbsoplande/retning


32 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

forudsætninger

33

NATURBESKYTTELSESINTERESSER

Beskyttede naturtyper I den nordøstlige del af hospitalsarealet

ligger flere områder, der er beskyttet

efter naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede

naturtyper. Området rummer både beskyttede vandhuller,

moser og enge. Disse våde naturtyper er en

del af et større moseområde, Salpetermosen, som

strækker sig yderligere mod nord og øst.

Størstedelen af de beskyttede moser, inden for hospitalsarealet,

er krat- eller skovbevoksede og nogle

af dem stammer fra historiske gamle tørvegrave.

De resterende moser, samt engene, er lysåbne da

de tidligere har været afgræsset. De beskyttede

naturområder er vurderet til at have en middel

naturkvalitet.

De beskyttede naturtyper er omfattet af et generelt

forbud mod tilstandsændringer, som fx terrænregulering,

permanent ændring af vandspejlet og

bebyggelse.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres så en tilstandsændring

kan tillades, hvis indgrebet fx har naturforbedrende

formål eller når samfundsmæssige interesser

skal varetages, som fx et sygehusbyggeri. Ved

en sådan dispensation til indgreb i de beskyttede

naturtyper, stilles der vilkår om udlægning af erstatningsbiotoper

i nærområdet.

Beskyttet dyreliv På en række lokaliteter, indenfor

konkurrenceområdet, er der konstateret betydelige

bestande af bilag IV arten ”spidssnudet frø”.

Dels i den sydlige del af Salpetermosen, dels ved

Favrholm og i søen ved Smørkilde Bakke. Disse områder

kan betegnes som kerneområder for arten.

Det vurderes, at arten desuden har en betydelig

bestand i nordlige del af Salpetermosen. Områderne

i den nordlige del af konkurrenceområdet vurderes

derfor som værende ét sammenhængende

kerneområde.

For at styrke levevilkårene for bestanden, bør der

derfor i konkurrenceområdets nordlige del sikres

plads til en spredningskorridor, der kan binde Salpetermosen

sammen med søerne ved Favrholm.

Spredningskorridorene kan med fordel tænkes at

indeholde både rekreative tiltag og regnvandsløsninger.

BESKYTTET NATUR

1:15.000 (1 cm = 150 m)

Beskyttet natur

Beskyttet vand

Dige


34

idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

forudsætninger

RIKKE OG RASMUS MØLGÅRD – 41 ÅR

Persona 3

Rikke og Rasmus er begge 41 år og har sønnen Peter på 14 år, datteren Mie på 8 år og sønnen Filip på 4

år. Rikke arbejder som kommunikationschef hos Dong Energy i Teknikerbyen i Virum og Rasmus arbejder

som spildevandsingeniør hos Niras i Allerød. De har lige besluttet at flytte fra Søborg til Hillerød for at få

mere plads i både hus og have. Peter bruger sin fritid på at stå på skateboard med vennerne og er bestemt

ikke glad for at flytte fra sine venner i Søborg. Han planlægger at begynde på Frederiksborg Gymnasium næste

år.

Mie glæder sig meget til at flytte, da hun er af den opfattelse at hun får en hest når familien flytter og Mie elsker

alt der har med heste at gøre. Rikke og Rasmus har overvejet at fortælle Mie at hun ikke får en hest,

men indtil videre har de ikke sagt noget da de har nok at gøre med at få Peter til at synes om ideen.

Hvorfor er familien flyttet til Hillerød Syd

Gode uddannelsestilbud tæt på hjemmet for deres hjemmeboende børn.

De får meget bolig for pengene.

Der er gode forbindelser til København med både tog og bil.

For den aktive familie rummer bydelen mange muligheder for at dyrke sport og

natur

Der er lokale indkøbsmuligheder og kort til de store butikker i Hillerøds gågademiljø.

De finder den bæredygtige tilgang i den nye bydel tiltalende.

Lokalmiljøet understøtter netværksdannelse.

En dag i familiens liv

Dagen begynder tidligt på en skoledag i familien Mølgard. Der skal smøres

madpakker og Filip skal have tøj på så de ikke kommer for sent ud af døren

igen. De store børn følges med Rikke på cykel til deres skole og Peter tager

sit board med ned på ramperne i sportskilen. Mie bliver i sfo’en hvor de tager

i skoven for at finde materialer til deres naturprojekt. Rikke henter Filip

og Mie og kører hjem til deres moderne energi+ hus med udsigt til slottet i

det fjerne. Dagligvarerne er allerede afleveret ved døren da de kommer ind

og hun bruger resten af eftermiddagen med at lege med Filip nede ved søen.

Inden Rasmus kommer hjem varmer hun aftensmaden som de skal have med ned

i fælleshuset til den ugentlige fællesspisning. Efter maden tager Rasmus og Peter en

tur i skoven på mountainbike mens de andre slapper af foran tv’et og Filip bliver puttet.

35


36 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

37

4konkurrencens udfordringer


38 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrencens udfordringer

39

STEDETS BETYDNING FOR LIVET

En bydel der inviterer til møde mellem mennesker

stiller helhedsplanens realisering over for en kæmpe

udfordring. Hvordan kan forudsætningerne for dette

gives på en meningsfuld og gennemførlig måde?

I begyndelsen er der intet, eller meget lidt byliv i Hillerød

Syd. Idéer om livets tilstedeværelse i bydelen

skal derfor tage afsæt i en udvikling, der forventeligt

kommer til at tage tid, hvilket indebærer, at der i

perioder vil eksistere fysiske rammer, hvor der kan

være langt mellem mennesker og dermed byliv.

Livet i bydelen skal finde sted på de præmisser som

bydelens kommende rolle i regionens byhierarki

giver stedet. I Hillerød Syds tilfælde er der tale om

en rollesammensætning, der er helt central at forstå,

når rammerne for livet i bydelen skal planlægges.

Lokalt vil bydelen komme til at fungere i en rolle som

forstad til Hillerød By, Sydbyen. Bydelen vil således

Hillerød Syd skal derfor opfylde en rolle, både

som forstad til Hillerød, som del af en selvstændig

by der deltager aktivt i livet i Hovedstadsområdet,

og med potentialet for at blive en attraktion i sin

egen ret i Øresundsregionen.

udnytte og understøtte de kulturelle, detailhandelsmæssige

og uddannelsesmæssige tilbud, der eksisterer

og trives i Hillerød By og som vil udvikles lokalt i

bydelen med tiden.

Regionalt kommer bydelen, som en del af Hillerød

By, til at dele rollen som en selvstændig by, der i høj

grad er knyttet tæt sammen med arbejdsmarkedet

i Hovedstadsområdet og derfor også har fællestræk

med mere arketypiske forstæder.

Globalt vil der, når Hillerøds eksisterende erhvervsmiljøer

udvides med det sundhedsmæssige område i

Hillerød Syd, eksistere en rolle som en attraktiv lokaliseringsmulighed

indenfor Øresundsregionen.

Hillerød Syd skal derfor opfylde en rolle, både som

forstad til Hillerød, som del af en selvstændig by der

deltager aktivt i livet i Hovedstadsområdet, og med

potentialet for at blive en attraktion i sin egen ret i

Øresundsregionen.

Boligerne Boligområdernes disponering i helhedsplanen

står over for en særlig stor udfordring, når

der skal skabes boligkvarterer og et lokalt tilhørsforhold

for de fremtidige beboere. Det skyldes de

vanskelige bystrukturelle vilkår, bydelen er født med

og som både er dens styrke og dens svaghed. For

det første eksisterer der en stor barriere i bydelen

gennem Overdrevsvejens forløb, der deler området

i en nordlig og en sydlig del. For det andet vil bydelens

bygningsstruktur fra de første år blive præget

af én stor bygningsvolumen i form af Nyt Hospital

Nordsjælland, der vil påvirke naboområderne visuelt

og bylivsmæssigt. For det tredje eksisterer der på de

stationsnære arealer en bystrukturel udfordring, som

følge af den relativt smalle ”bananformede” zone,

hvor der skal skabes by.

For boligområderne vil den umiddelbare nærhed

til Overdrevsvejen, hospitalet og stationen ikke blive

forbundet med høj kvalitet, hvis de findes lige i

baghaven. Det gælder i særdeleshed for de tæt-lave

boligformer og parcelhuset.

I denne kontekst bliver det særligt interessant at se

idéer på, hvordan forskellige grupper af kvalitetsboliger

kan disponeres i bydelen og sikres lokale kvaliteter,

som de forskellige beboere efterspørger.

Virksomhederne Tiltrækningen af de rigtige virksomheder

til Hillerød Syd er helt centralt for udviklingen

af bydelen. Udfordringen bliver ikke mindre

af, at Hillerød Syd er et blandt en bred vifte af tilbud

med ny byudviklingsjord til fremtidens virksomheder,

indenfor hovedstadsområdet.

Idéerne skal derfor vise, hvordan det i Hillerød Syd kan

udnyttes, at virksomheder, der har gavn af nærhed til

Nyt Hospital Nordsjælland, regionens største arbejdsplads,

kan lokalisere sig her. Således skal virksomheder,

der ønsker at være en del af Hillerøds klynge af

medico virksomheder kunne finde den rigtige lokalisering

her. Grønne Clean Tech virksomheder skal ligeledes,

i Hillerød Syd, kunne finde plads til såvel deres

forskning og administration samt finde plads til at få

opfyldt deres behov for at udvikle og teste produkter,

der naturligt kan indpasses i et grønt bybillede. Mulighederne

for at udvikle nye regnvandsløsninger på

bydelsniveau kunne eksempelvis tænkes at appellerer

til virksomheder, der arbejder med vandteknologi og

cleantech, og som kan se klare fordele i både en geografisk

fordelagtig lokalitet og en mulighed for at gennemføre

demonstrationsprojekter lokalt i Hillerød Syd.

Butikkerne Detailhandlen i den nye bydel skal have

en lokal funktion for bydelens daglige brugere og

i øvrigt understøtte, at Hillerød By, med det eksisterende

gågademiljø, er detailhandelscenter for

hele Nordsjælland. Der skal derfor ikke opføres nye

”butikscentre” i den nye bydel, men mere ses på,

hvordan der kan indpasses lokalcentre med dagligvarebutikker,

typiske indenfor discountdagligvare

segmentet, der kan servicere de daglige brugere. Der

kan i mindre grad arbejdes med små specialforretninger,

som cykelhandleren, bageren og blomsterhandleren,

i de mere centrale dele af bydelen, hvor

der er behov for at aktivere stueetagerne og hvor de

største flow af mennesker vil kunne opleves.

BYDELENS UNIKKE IDENTITET

Én af de største udfordringer for Hillerød Syd bliver

at skabe en samlende identitet for den nye bydel.

Arealet udgøres hovedsageligt af dyrket jord i dag.

Bydelens identitet vil derfor i høj grad blive præget

af de valg, der træffes i disponeringen af helhedsplanen.

På samme måde som Frederiksborg Slot

var omdrejningspunktet for udviklingen af Hillerød

By skal det også for Hillerød Syd fortælles, hvad der

kan blive det identitetsskabende træk.

Det ønskes belyst, hvordan der kan introduceres

en strategi for tilblivelsen af et rummeligt fysisk

træk, der kan være gennemgående i hele bydelen.

Strategien tænkes, enten i sin gennemførte helhed

eller som enkelte træk, at være unikke for bydelen

Hillerød Syd. De skal således have en karakter og

tilstedeværelse, så de medvirker til eller ligefrem

definerer bydelens identitet. Der tænkes således på

en strategi, der kan medvirke til at strukturere bydelens

udbygning over tid, som et visuelt styrende

træk. Eksempler på temaer:

R landskabsbasseret anlæg der skabes i området

fx gennem anvendelse af overskudsjord.

R organiseringen af håndteringen af regnvand i

natur og urbane overfladeanlæg.

R særlige gennemgående beplantningstræk.

R arkitektoniske retningslinjer og bydesign

prægede løsninger.

R organiseringen af kunst i det offentlige by- og

landskabsrum.

Eksempler på temaer i forskellige skalaer, kunne

være gridnettet af pavilloner i Parc de Villette i Paris,


40 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrencens udfordringer

41

Søndergaard Park, Bagsværd Skansekirkegården, Hillerød Parc de Villette, Paris

parklandskabets nærhed i boligbebyggelsen Søndergaard

Park i Bagsværd eller sammensmeltningen af

geometri og beplantning på Skansekirkegården ved

Skansebakken i Hillerød Øst.

Af hensyn til områdets udbygning, over forventet

mange år, må det gerne overvejes, om det eller de

forslåede elementer kan etableres helt eller delvist

i en tidlig fase. Det skulle særligt gøres gældende,

hvor der er tale om forslag, der har en karakter, hvor

de er medvirkende til at give bydelen sin identitet

eller hvor der er tale om tiltag, der vil øge attraktiviteten

af området for kommende købere.

Der skal være en økonomisk balance i den foreslåede

strategi. Eksempelvis skal en strategi, der fokuserer

på træk der etableres i hele bydelen i den tidlige

fase, kunne løftes af en relativ simpel økonomi. Her

kan strategien med fordel udnytte de lokale forhold

og forstærke lokale kvaliteter.

Fokuserer strategien omvendt på træk, der etableres

løbende i takt med byggemodning og salg af byggegrunde,

vil der kunne arbejdes med et andet økonomisk

billede.

BYSTRUKTUREN

En bystruktur, der understøtter anvendelsen af kollektiv

trafik og fremmer mødet mellem mennesker,

vil i Hillerød Syd blive mødt med en strukturel udfordring

i kraft af konkurrenceområdets udformning

og nærhed til den eksisterende overordnede infrastruktur.

Udfordringen består i at sikre rammerne

for livet i bydelen gennem lokalisering af byrum, de

bebyggelsesmæssige tætheder samt lokaliseringen

af funktionerne i bydelen.

Med afsæt i de givne forudsætninger, der knytter sig

til bydelens stationsnære arealer, findes der forskellige

niveauer af bystruktur, som helhedsplanen skal

forholde sig til. Bystrukturen skal derfor designes

med lidt forskellige spilleregler i de tre zoner, der

opereres med. Inden for en afstand på op til 600 m

fra stationen, det stationsnære kerneområde, skal

bystrukturen udformes med afsæt i bebyggelsesprocenter

højere end 110. Her kan der placeres store

kontor- og servicevirksomheder (større end 1.500

etm) med mange ansatte i forhold til arealforbruget,

”domiciler” og etageboliger.

Det er en forudsætning, at hospitalet, med sin regionale

betydning, placerer sine væsentligste funktioner,

i forhold til antal ansatte, patienter og besøgende,

inden for det stationsnære kerneområde. Ruten mellem

hospitalet og stationen vil blive det sted i bydelen,

hvor der kan forventes den højeste koncentration af

mennesker i gadebilledet. Der ligger derfor en særlig

udfordring i at udnytte dette potentiale til at maksimere

tilstedeværelsen af liv i det stationsnære område.

Turen fra stationen, til fods eller på cykel, til hospitalet,

herunder krydsningen af Overdrevsvejen, skal

opleves letlæselig, spændende og rig på oplevelser.

I en afstand fra 600 -1.200 m fra stationen, kan arealerne

udnyttes mindre intensivt, med kontor- og

servicevirksomheder, med et etageareal på op til

1.500 m 2 og der kan arbejdes med lavere og mere

åbne erhvervsstrukturer, samt tæt-lave og åben-lave

boligbyggerier.

I en afstand større end 1.200 m fra stationen, kan

der arbejdes med en endnu mere åben bystruktur

med både erhvervs- og boligområder.

MARIANNE PEDERSEN – 72 ÅR

Persona 4

Marianne er 72 år og har de sidste 45 år boet i Lystrup. Efter hendes mand Poul gik bort

for 3 år siden er det blevet svært for Marianne at få en hverdag til at fungere i Lystrup.

Marianne har derfor besluttet sig for at flytte tættere på Hillerød By for at komme ind til

forretningerne, sine venner, kulturlivet i Hillerød og sin søn Hans der hjælper hende lidt i løbet

af ugen. Mariannes største ønske er at hendes alderdom bliver så god som mulig og uden

for meget besvær. Hun elsker er gå en lille tur på ca. 2 km hver dag kl. 12.00 som hun mener

er med til at holde hende frisk.

Hvorfor har Marianne bosat sig i Hillerød Syd?

Der er god kollektiv trafikdækning med både S-tog til København, Lokalbanetog til Nordsjælland

og busruter rundt i bydelen.

Der er dagligvarebutikker tæt på boligen.

Gode udvalg af ældreegnede boligformer også med elevator.

Et godt socialt miljø for de ældre med gode mødesteder og muligheder for motion.

Et sikkert og veludbygget stisystem.

Bynære grønne rekreative muligheder.

Gode parkeringsforhold tæt på boligen.

En dag i Mariannes liv

Marianne vågner tidligt ved 6-tiden og begynder dagen med at lufte sin hund og hente avisen over

hos Agnes. Efter morgenmaden og avisen mødes hun med en veninde som hun går stavgang med i skovene.

På vej hjem køber hun ind på torvet ved stationen. Efter frokost tager hun en lur så hun er frisk til om

eftermiddagen. Ved 14-tiden henter hun genboens Sofie og Viggo i børneinstitutionen og de går hjem til hende

hvor de bager boller som de tager med ned på den interaktive legeplads. Efter at børnene er blevet hentet tager hun

ned til fællesspisning i beboerhuset om aftenen. Her bliver hun hængende indtil det er tid til at gå aftentur med hunden.

Efter TV-avisen klarer hun de sidste gøremål så hun er klar til i morgen, hvor der er fernisering på kunstgalleriet Annaborg.


42 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrencens udfordringer

43

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Hospitalets overordnede arkitektoniske udtryk og

funktionsmæssige opdeling besvares i en projektkonkurrence,

udskrevet af Region Hovedstaden.

Projektkonkurrencen løber sideløbende med denne

idékonkurrence om helhedsplanen for bydelen.

For Helhedsplanen for Hillerød Syd udgør det kommende

Nyt Hospital Nordsjælland, på den ene side

en katalysator for udviklingen af bydelens liv og muligheder

og på den anden side en bystrukturel udfordring

for disponeringen af en helhedsplan, der skal

opfylde en vision om at skabe byliv i bydelen.

Grænsefeltet, hvor hospitalets konkurrenceområde

møder resten af bydelen, repræsenterer en helt

særlig udfordring i relation til at beskrive de fysiske

rammer for livet i bydelen lige netop her, hvor det

skal ske på et mere eller mindre ukendt grundlag.

Ved disponeringen af helhedsplanen bør man derfor

være opmærksom på, hvilke mulige funktioner, der

kan understøtte og sameksistere, som naboer til et

meget stort moderne hospital og understøtte ønsket

om byliv på, i og ved hospitalet.

Det samme gør sig gældende for infrastrukturen, der

knytter sig umiddelbart til hospitalsgrunden. Det vil

blive nødvendigt med infrastruktur for kørende, cyklende

og gående trafik der krydser hospitalsområdet

og idéerne til løsningen på disse bør derfor antages,

at udvise stor fleksibilitet indenfor hospitalsområdet.

I grænsezonen bliver også sammenhængen mellem

det eksisterende Hillerød og Hillerød Syd særligt

vigtigt grundet de bindinger, der eksisterer for dette

områdes udnyttelse. Der skal derfor i helhedsplanen

arbejdes med en stor fleksibilitet i løsninger til særligt

vej- og stiforbindelser, der må antages at skulle

finde vej gennem hospitalsområdet, for at få byen til

at hænge sammen. Forbindelserne må gerne tænkes

at gå gennem hospitalsområdet, men skal kunne tåle

at blive redefinerede i forhold til det endelige hospitalsprojekt.

TRAFIKSYSTEMET

Cykelbyen Med afstande til den kommende S-togsstation

på op til 2,5 km og med afstande til Hillerød

Bys gågademiljø på mellem 2 og 4 km, har cyklen,

som transportmiddel i Hillerød Syd, et stort potentiale

for at erobre store andele af trafikbilledet. Dette

forhold ønskes understøttet i helhedsplanen gennem

disponeringen af et stinet, der i hverdagen styrker

cyklen i konkurrencen med bilen. Ikke ved at give

medvind på cykelstierne, men ved at sikre så direkte

ruter, som muligt, til de store attraktionspunkter; Ny

S-togsstation, den eksisterende Hillerød station, Nyt

Hospital Nordsjælland samt gågademiljøet.

Stinettet kan med fordel også overvejes disponeret,

så der opnås deciderede fordele i forhold til mulighederne

i vejnettets opbygning. For eksempel kan en

sti godt fortsætte gennem et planlagt grønt område

eller som stibro over en barriere, hvor vejnettet må

ledes en anden (om)vej.

Overdrevsvejen En af helhedsplanens store givne

udfordringer bliver at forholde sig til, at bydelen

deles i to af Overdrevsvejen. Denne vejforbindelse

bliver på den ene side bydelens primære vejadgang

og på den anden side bydelens iboende største barriere.

Med det fremtidige trafikbillede, vil der skulle

reserveres plads til en udvidelse fra et til to spor i

hver retning. Barrieren vil derfor vokse i bredden og

støjpåvirkningen af bydelen vil stige.

Overdrevsvejen vil, også i fremtiden, skulle disponeres

som en facadeløs vej med tilføjelsen af et nyt

krydsningspunkt til betjening af bydelens nord- og

sydside.

Udfordringen bliver, at forholde sig til, hvordan denne

barriere tackles og udnyttes bedst muligt. Dels

gennem en udnyttelse af de, forventeligt relativt

få, krydsningsmuligheder, til at binde bydelen sammen.

Dels gennem en disponering af bystrukturen, i

snitfladerne mellem vej og by, der også tager højde

for støjpåvirkningen fra trafikken på vejen, og dels

gennem den arkitektoniske oplevelse af bydelen, set

gennem en bilrude fra Overdrevsvejen.

Forbindelserne Udviklingen af en ny bydel, som

naturlig forlængelse af den eksisterende Hillerød By,

giver nogle muligheder og udfordringer for at skabe

nye forbindelser.

I grænsen mellem konkurrenceområdet og den bystruktur

og natur, der omgiver området, eksisterer

der et særligt potentiale for at skabe en række forbindelser,

der hver især vil kunne opfylde forskellige

værdifulde formål.

Eksisterende

stiforbindelse langs

Overdrevsvejen

(#19 se side 57)

Hele vejen rundt rummer konkurrenceområdet et

hierarki af forskellige typer af forbindelser, der alle er

centrale for opfyldelsen af visionen om livet i Hillerød

Syd. Hvordan dette potentiale udnyttes vil være centralt

for helhedsplanens udformning.

BEVÆGELSE

Livet i Hillerød Syd skal også være et aktivt liv. Den

fysiske planlægning skal understøtte dette gennem

indarbejdelse af bevægelsesmuligheder.

For at fremme mulighederne for bevægelse, bør der

også tænkes i multifunktionelle tiltag. Ved at ændre

på de ting vi kender og har en fast forestilling om,

hvordan skal bruges, behøver et cykelstativ ikke kun,

at være et cykelstativ og en parkeringsplads kke kun

bruges til at parkere på. Ved at få fokus på multifunktionelle

tiltag i byens rum og elementer, vil disse

fysiske rammer spille bedre samme med vores mere

og mere fleksible livsstil.

Bevægelsesstrategien skal sammentænkes med forbindelserne

til og fra konkurrenceområdet, der hver

i sær åbner op for nogle forskellige rekreative mulig-

heder i umiddelbar nærhed af bydelen. En strategi,

der omfatter og inkluderer disse, vil øge mulighederne

for forskellige typer af bevægelse.

REGNVANDET

Skærpede krav til vandkvalitet og klimaafledte problemstillinger

medfører store udfordringer, når Hillerød

Syds regnvand skal håndteres. Det medfører store

omkostninger, men kan samtidig blive en investering i

fremtiden, der kan vendes til et potentiale. I Hillerød

Syd er det oplagt at tage den ”blå planlægning” skridtet

videre. Det tænkes særligt, at kunne ske ved at se

på, hvordan bl.a. landskabsbaserede dræningssystemer

kan håndtere regnvandet og samtidig fungere som

rekreative anlæg med værdi for bydelen. Derigennem

tænkes det demonstreret på storskalaniveau, hvordan

man kan undgå at håndtere regnvandet med store

traditionelle underjordiske anlæg og i stedet anvende

løsninger, der vender systemet på vrangen og får

vandet op på overfladen. Med en byudvikling som en

videreudbygning af det sydlige Hillerød, eksisterer der

samtidig en række muligheder for at se nærmere på,

hvordan nye arealudlæg kan bidrage til at håndtere og

afhjælpe regnvandsproblemer i den eksisterende by.


44 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrencens udfordringer

45

CO 2 NEUTRAL

I Hillerød Syd skal byen skabes fra grunden og der eksisterer

derfor en særlig mulighed for at tænke fremtidens

energiprofil ind fra begyndelsen og skabe en CO 2

neutral bydel, der kan demonstrere helt nye løsninger.

Fremtidens bydel vil have en helt anden energiprofil,

end vi kender det i dag og udfordringen ved

udarbejdelsen af en fleksibel helhedsplan, der skal

styre byudviklingen i årtier, er at forudse hvilke bymæssige

parametre, der vil have mest betydning for

at opfylde en vision om at være CO 2 neutral. Den

nuværende udvikling peger på, at solenergiproduktion

på lokalt niveau fortsat vil spille en rolle mange

år frem. Udfordringen for en helhedsplan vil i den

sammenhæng blive at sikre en bystruktur der muliggør,

at denne energiform kan udnyttes optimalt. Det

indebærer at der skal tænkes over bygningshøjder

og facadernes og tagenes orientering i forhold til hinanden

og i forhold til solens bevægelse.

CO 2 venlig energiproduktion på storskala forventes at

kunne finde sted inden for Solrødgård området der

ligger umiddelbart op til området og synergien mellem

dette område og bydelen kan vises sig at give

unikke muligheder for bydelens energiprofil.

Stationsnærhed og satsning på cykeltrafik vil give

optimale forhold for at nedbringe CO 2 udslip fra

transportsiden mest muligt og skabe en unik grøn

bydel.

FLEKSIBILITET

Helhedsplanen skal udformes, så den rummer en

stor fleksibilitet for fremtidig udbygning over en lang

årrække. Med fleksibilitet tænkes, at der flere steder

i planen er gode muligheder for etapeinddelinger.

Etaperne må for erhverv gerne give mulighed for

sammenlægninger så store arealkrævende virksomheder

kan bebygge fx 3-4 etaper, mens en gruppe

af små erhvervsvirksomheder vil skulle deles om én

etape. For boliger må etaperne gerne udgøres af

hele naboområder med mellem 20-50 boligenheder

– afhængig af boligtyperne.

Fremtidens bydel vil have en helt anden

energiprofil, end vi kender det i dag og

udfordringen ved udarbejdelsen af en fleksibel

helhedsplan, der skal styre byudviklingen

i årtier, er at forudse hvilke bymæssige

parametre, der vil have mest betydning for at

opfylde en vision om at være CO 2 neutral.

HANNA OG NIELS THOMSEN – 54 ÅR OG 59 ÅR

Hanna er 54 år og Niels er 59 år. Sammen har de datteren Sarah på 20 år. Sarah bor pt. hjemme

men har overvejet at flytte i en ungdomsbolig i campusområdet ved Hillerød Station, hvor hun læser

til børnehavepædagog. Hanna arbejder som SoSu-medarbejder på Hillerød hospital og Niels er førtidspensionist

pga en skulderskade efter mange års arbejde som tømrer.

Hanna og Niels har tidligere boet i Helsingør, da Hanna arbejde på hospitalet her, men efter sammenlægningen

af hospitalerne er de flyttet til Hillerød for at Hanna kan have kortere til arbejde.

Flytningen til Hillerød har også betydet at Hanna og Niels bor tættere på barnebarnet Marie og bedre kan

give en hånd med i dagligdagen.

Hvorfor har Hanna og Niels bosat sig i Hillerød Syd?

De er tæt på natur og by.

Der er boliger der er til at betale – billige boliger.

De kan bo tæt på arbejdspladsen.

Gode aktivitetsmuligheder i nærmiljøet.

Bydelen fremmer det sunde liv, f.eks. er den CO 2 neutral.

De kan også udnytte de mange kulturelle tilbud i Hillerød.

Der er gode cykelstier.

Persona 5

En dag i familiens liv

Hanna og Niels sover længe i dag. Efter de er flyttet til det lille hus ved hospitalet har Hanna igen kort til

arbejde så hun behøver ikke skynde sig helt så meget om morgenen. Efter morgenmaden cykler Hanna

på arbejde på neurologisk afdeling. Niels tager løbeskoene på og tjekker lige om alt er vel hos deres

nabo Gerda inden han tager sin formiddagstur i St. Dyrehave.

I frokostpausen smutter Hanna lige hjem forbi datteren Sarah. Det kan gøres dejligt hurtigt med toget

fordi hendes ungdomsbolig ligger så tæt på Hillerød Station. Niels henter sit barnebarn Marie om eftermiddagen

og tager hende med ned til fårene i den grønne kile. Efter arbejde når Hanna lige en omgang

træning i hospitalets idrætsforening før hun tager hjem. Om aftenen tager Niels og Hanna ind og spiser

aftensmad på en café på Torvet i Hillerød inden filmen begynder. Bagefter cykler de hjem ad cykelstien

gennem den grønne sportskile og forbi hospitalet.


5konkurrenceopgaven


48 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrenceopgaven

49

KONKURRENCEOPGAVEN

Helhedsplanen Helhedsplanen for Hillerød Syd forventes,

med afsæt i en unik hovedidé, at forholde

sig til en række udfordringer for at kunne opfylde

visionen for bydelen og de mennesker der skal bo,

arbejde og leve der. Idéen eller idéerne kan tage

deres afsæt i konkurrencens udfordringer og det

forventes, at helhedsplanen i sin disponering har

forholdt sig til disse udfordringer.

Disponering af bystruktur og funktioner i de

stationsnære områder Helhedsplanen skal anvise

mulighed for lokalisering af en række overordnede

funktioner i bydelen.

Lokaliseringen af funktionerne og bystrukturens

tæthed skal designes med afsæt i afstanden til den

kommende S-togsstation og med afsæt i de øvrige

forudsætninger.

Livet i bydelen Helhedsplanen skal udformes så

bystrukturen med sine byrum, funktioner og forbindelser

understøtter visionen om at skabe et liv

i bydelen. Livet i bydelen skal designes på de præmisser

som bydelens kommende rolle i regionens

byhierarki giver.

Bydelens unikke identitet Det skal beskrives hvordan,

der kan introduceres en strategi for tilblivelsen af

et rummeligt fysisk træk, der kan være gennemgående

i hele bydelen. Strategien tænkes enten i sin gennemførte

helhed eller som enkelt træk, at være unik for

bydelen Hillerød Syd. Den skal således have en karakter

og tilstedeværelse, så den medvirker til eller ligefrem

definerer bydelens identitet. Der tænkes således på en

strategi, der kan medvirke til at strukturere bydelens

udbygning over tid som et visuelt styrende træk.

Af hensyn til områdets udbygning, over forventet

mange år, må det gerne overvejes om det eller de

forslåede elementer kan etableres helt eller delvist

i en tidlig fase. Det skulle særligt gøres gældende,

hvor der er tale om forslag, der har en karakter, hvor

de er medvirkende til at give bydelen identitet eller

hvor der er tale om tiltag, der vil øge attraktiviteten

af området for kommende købere.

Nyt Hospital Nordsjælland Det skal demonstreres

hvordan helhedsplanen kan tilvejebringe et robust

grundlag for et fremtidigt samspil mellem livet i bydelen

og Nyt Hospital Nordsjælland.

For området reserveret til fremtidige udvidelser af

hospitalet ønskes særligt beskrevet et udviklingsscenarie

for hvordan dette område kan udnyttes i en

længerevarende midlertidig periode.

Trafik Det skal beskrives, hvordan der kan tilrettelægges

et trafiknet, der sikrer koblingen mellem

forbindelserne i områdets periferi samt de primære

veje på en fleksibel og overbevisende måde. Trafiknettet

skal sikre, at cyklen som transportmiddel

fremmes og prioriteres og samtidig understøtter

anvendelsen af kollektiv trafik.

Det forventes desuden, at helhedsplanen har forholdt

sig særligt til Overdrevsvejens betydning for

sammenhængskraften i bydelen.

Bevægelse Det skal i helhedsplanen anvises, hvordan

der kan etableres særlige anlæg og tiltag, der

vil fremme bevægelse. Anlæg og tiltag kan med

fordel tænkes multifunktionelle og sammentænkes

med andre anlæg, forbindelser og regnvandssystemerne.

Regnvand Helhedsplanen skal indtænke, hvordan

der kan designes et regnvandssystem til bydelen.

Regnvandssystemet skal kunne fungere i de tætte

og mest urbane dele af bydelen og i de åbne og

landskabsprægede dele af bydelen. Designet af

regnvandssystemerne forventes at forholde sig til,

hvordan de tænkes sammen med de eksisterende

vandløbssystemer, der fører ud af konkurrence-

området.

Regnvandssystemerne kan, uden for de fremtidige

mere tætte urbane områder i bydelen, overvejes

sammentænkt med bevægelsesmuligheder og forbindelserne.

Fleksibilitet og etaper Helhedsplanen skal udformes

så den rummer en stor fleksibilitet i forhold

til at kunne sikre en fremtidig udbygning, der kan

komme til at strække sig over flere årtier.

Helhedsplanen skal ledsages af en beskrivelse af,

hvordan planen kan etapeinddeles, således at udviklingen

af bydelen kan ske på en hensigtsmæssig

måde. Etapeinddelingen skal tage højde for, at

udviklingen af hospitalsområdet er en etape, der

forventeligt bliver realiseret i begyndelsen og at

etableringen af stationen, stationsforplads og adgang

hertil ligeledes vil ske i de første år af bydelens

udvikling.

Økonomisk bæredygtighed Helhedsplanen skal

udformes på et økonomisk bæredygtigt niveau. Det

betyder, at helhedsplanen skal bygge på en realistisk

balance mellem forventede salgsindtægter og

forventede anlægsinvesteringer. Deltagerne forventes

at have en overordnet forståelse for at provenu

fra udvikling af erhverv og boliger i Hillerød har et

mere begrænset niveau.


6konkurrencetekniske

betingelser


52 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrencetekniske betingelser

53

1 KONKURRENCEUDSKRIVER,

-FORM OG SPROG

Konkurrencen er udskrevet af Hillerød Kommune

som en åben idékonkurrence i henhold til EU-direktiv

nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet).

Konkurrencens sprog er dansk. Aflevering på engelsk

er dog tilladt.

Konkurrencematerialet udgives kun på dansk.

2 DELTAGELSE

Konkurrencen er åben for alle.

Følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen:

R Alle personer eller virksomheder, som har været

med til at tilrettelægge konkurrencen eller

har ydet væsentlige bidrag til formulering af

konkurrenceopgaven.

R Repræsentanter for konkurrenceudskriveren

eller ansatte hos denne.

R Ansatte hos, kompagnoner til eller arbejdsgivere

for noget medlem af dommerkomiteen eller

dennes rådgivere.

R Personer, der er i nær familie med eller har et

nært familielignende forhold til noget medlem af

dommerkomiteen eller dennes rådgivere.

R Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af

personer, der er i nær familie med eller har et

nært familielignende forhold til noget medlem af

dommerkomiteen eller dennes rådgivere.

Uanset på hvilken måde man medvirker ved udarbejdelsen

af et konkurrenceforslag, har man pligt til at

gøre sig bekendt med ovenstående.

I tvivlstilfælde bør man kontakte konkurrencens sekretær.

3 REGISTRERING

Deltagere bedes tilmelde sig konkurrencen på hillerodsyd@arkitektforeningen.dk.

med oplysning om

navn, e-mailadresse og postadresse. Der er ingen

deadline for tilmeldingen, men den ønskes foretaget

så hurtigt som muligt, således at bedømmelsen kan

planlægges ud fra en forventning om antallet af for-

slag. Deltagere vil ikke modtage en bekræftelse på

tilmelding i det bekræftelse ikke er nødvendig for at

deltage i konkurrencen.

4 KONKURRENCENS SEKRETÆR

Arkitekt MAA Bettina Mylin

Arkitektforeningens konkurrencerådgivning

Strandgade 27 A, DK 1401 København K

Tel.: 3085 9013

E-mail: hillerodsyd@arkitektforeningen.dk

5 KONKURRENCEMATERIALE

Konkurrencematerialet består af dette program med

nedenstående bilag samt spørgsmål og svar jf. pkt.

6. Forespørgsler, eventuelle rettelsesblade og andre

meddelelser til de konkurrerende.

Bilagsmateriale består af følgende:

01 Konkurrenceprogram i PDF format

02 Grundkort med koter, lagopdelt, i dwg-format

03 Luftfotos og fotos fra området

04 Rapport - Ny station syd for Hillerød,

Banedanmark, august 2011

05 Notat – Trafik, ViaTrafik, 01.01.2013

06 Notat - Undersøgelse af beskyttet natur i

byudviklingsområde syd for Hillerød, COWI,

18.10. 2011

Konkurrencematerialet skal hentes på følgende

adresse/webside:

ftp://ftp2.hillerod.dk

Tast brugernavn: HillerodSyd

Password: udfyldes ikke

Herfra kan filerne downloades.

Alternativt kan det gratis program FileZilla hentes på

http://filezilla-project.org/

Opret nyt websted, tast

Vært: ftp2.hillerod.dk

bruger: HillerodSyd og ikke nogen adgangskode

OBS Hvis man gentagne gange har forsøgt at få

ftp-adgang kan man risikere, at skulle vente 12 timer

før man fra samme pc/IP-adresse kan få adgang igen.

Alternativt kan man finde konkurrenceprogram og

bilag på www.hillerod.dk/nybydel

Tekniske spørgsmål vedrørende download af filer kan

rettes på mail til: byplan@hillerod.dk

Hillerød Kommune kan udsende supplerende materiale

til konkurrencematerialet. Materialet vil blive lagt

på ftp-server.

Det er forslagsstillers eget ansvar at holde sig opdateret

om eventuelle meddelelser og rettelsesblade,

der offentliggøres på ftp-server.

6 FORESPØRGSLER

Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun

stilles skriftligt (pr. e-mail) til konkurrencens sekretær.

Spørgsmålene, der skal være forfattet på dansk, forelægges

i anonym udgave for konkurrenceudskriverne.

Spørgsmål vil blive besvaret løbende og lagt på

ftp://ftp2.hillerod.dk

Sidste frist for at stille spørgsmål er den 15. april 2013.

Det anbefales generelt at læse

FAQ på Arkitektforeningen.dk

7 AFLEVERINGSMATERIALE

Der ønskes konceptuelle forslag, som skal omfatte

følgende materiale:

Planchemateriale 1 stk. A0 (se note)

R Helhedsplan af konkurrenceområdet i mål

1:5.000. Helhedsplanen skal angive bebyggelse,

landskabs- og trafikforhold og sammenhæng til

Hillerød By.

R Illustrationer efter eget valg der viser en eller

flere af forslagets hovedidéer.

Forslagshæfter i A3 format

R Helhedsplan af konkurrenceområdet i mål

1:10.000.

R Delområdeplaner samt rumlige illustrationer i

større mål efter eget valg af området tættest på

stationsområdet samt af forbindelsen mellem

Nyt Hospital Nordsjælland og stationen hvordan

den foreslås udformet.

R Udvalgte snit i valgfrit målestoksforhold

R Etapeplaner

R Rumlige illustrationer efter eget valg af

bebyggelse og landskab, der tydeligt illustrerer

ideen og særlige karakteristika i forslaget.

R En kortfattet tekstbeskrivelse der supplerer

tegningsmaterialet med oplysninger

om forslagets arkitektoniske bystruktur,

landskabelige hovedidé, strategi for bydelens

unikke identitet, regnvandshåndtering,

bevægelsesovervejelser, trafikstruktur,

økonomisk bæredygtighed og etapedeling

samt andre relevante oplysninger i forhold til

konkurrenceopgaven.

Forslagshæfter i A3 format printet 13 stk. printede

hæfter indeholdende forslagets illustrationer og

beskrivelse. Det henstilles at forslagshæfterne maksimalt

består af 15 enkelt A3 ark, trykt på begge sider.

For- og bagside til forslagshæfte må gerne lægges

oveni i de angivne 15 A3 ark. Illustrationerne skal

have en grafisk kvalitet der egner sig til gengivelse i

dommerkomiteens betænkning.

Note: Plancher BEMÆRK: Forslagsstillerne skal i denne

konkurrence ikke indsende det sædvanlige antal

plancher, der bruges i de fleste arkitektkonkurrencer.

Deltagernes bedes fremsende 1 stk. A0 planche (1,2

m i højden og 0,84 m i længden). Præmierede forslag

vil dog inden offentliggørelsen blive bedt om at levere

konkurrencematerialet opklæbet på yderligere to

stk. A0 præsentationsplancher. Det anbefales derfor

at tænke opsætningen af hele tegningsmaterialet

indenfor tre A0 plancher. Konkurrenceudskriver afholder

udgifter i forbindelse med supplerende præsentationsplancher.

CD / DVD med forslaget A3 forslagshæfte skal afleveres

digitalt i to opløsninger; én udgave i en lav skærmopløsning

til web og én udgave i en høj opløsning til print.

Med henblik på dommerbetænkning, pressemateriale,

og lignende: alle væsentlige illustrationer fra

forslaget i eps-, tif-, pdf- eller jpeg-filformat. Hver

illustration som særskilt fil.

Navnekuvert En ugennemsigtig, forseglet kuvert,

indeholdende navneseddel i A4-format med forslagsstillerens

navn, adresse, telefonnummer (dag/

aften), e-mailadresse samt forslagets kendingstal (se

nedenfor). Ved forslag med flere medvirkende skal


54 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

konkurrencetekniske betingelser

55

det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og

hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder,

konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten.

Kuverten forsynes med teksten ’Navneseddel’ og det

valgte kendingstal.

Det understreges at tegninger og andet forslagsmateriale

ud over ovennævnte – herunder modeller –

ikke vil blive optaget til bedømmelse.

Upload af konkurrenceforslag på Arkitektforeningens

hjemmeside – offentlig digital udstilling

(ikke obligatorisk).

Arkitektforeningen ønsker at udstille alle forslagene

digitalt, og deltagerne bedes derfor venligst uploade

nedenstående materiale:

1. Fem-cifret kendingstal

2. Ét præsentationsbillede

3. Pdf af forslagshæftet

Gå ind på adressen www.arkitektforeningen.dk/hillerodsyd

og følg vejledningen.

Materialet skal være uploadet inden den 16. maj 2013.

Digital udstilling publiceres efter konkurrencens afgørelse.

8 FORSLAGETS UDFØRELSE

Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag

eller dele heraf må ikke tidligere have været

offentliggjort.

Forslaget skal tydeligt mærkes med et fem-cifret,

tilfældigt valgt kendingstal.

Illustrationerne udføres i en teknik der muliggør en

klar opfattelse af forslaget.

Der ønskes ikke detaljerede forslag, men derimod

enkle streger og en lettilgængelig fremstillingsform

der sigter mod at tydeliggøre forslagets hovedidé.

Alle tekster, herunder tegningspåskrifter, skal være

forfattet på dansk eller engelsk.

Forslagsstillerne bør kun indsende en kopi af forslagets

original, idet der ikke vil kunne ydes nogen form

for erstatning for eventuel beskadigelse eller bortkomst

af det indkomne materiale.

9 INDLEVERING

Forslagene skal senest den 16. maj 2013 være indleveret

til et postkontor eller et kurerfirma og skal

adresseres til:

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Forslag kan ikke afleveres personligt.

Emballagen skal tydeligt være mærket:

Hillerød Syd - konkurrence

Uanset om et forslag indleveres via postvæsen eller

et kurerfirma, skal en scanning eller en fotokopi af

den datostemplede indleveringskvittering fremsendes

enten pr. e-mail til hillerodsyd@arkitektforeningen.dk

eller til postadressen nævnt under pkt. 4

Konkurrencens sekretær. Dette skal ske umiddelbart

efter indleveringen. På kvitteringen anføres som

afsender det valgte, 5-cifrede kendingstal samt et

telefonnummer, hvortil eventuel henvendelse kan

ske såfremt der f.eks. mangler navnekuvert i forsendelsen.

Telefonnummeret vælges således at anonymiteten

ikke brydes.

Sender du din kvittering for indleveret forslag som

e-mail, skal du sørge for, at din e-mail-adresse er

anonym, således at den ikke på nogen måde kan

afsløre din identitet. Dette kan f.eks. gøres ved at

afsende kvitteringen fra en vens eller familiemedlems

e-mail-adresse eller ved at oprette en særskilt

e-mail-konto udelukkende til formålet.

Forslag, der fremsendes via postvæsen eller et kurerfirma

senest den 16. maj 2013, skal være fremme

på ovennævnte adresse senest den 22. maj 2013

for at kunne blive optaget til bedømmelse. Ved valg

af forsendelsesform er det konkurrencedeltagerens

ansvar at begge tidsfrister overholdes.

Evt. konkurrencedeltagere med adresse udenfor

Danmark bør angive pakkens værdi til 0 (nul), og

pakkens indhold bør benævnes ’documents’. Det er

deltagernes ansvar at undgå toldbehandling og en

forsinket modtagelse af forslaget.

10 DOMMERKOMITÉ

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité

bestående af:

For Hillerød Kommune

Kirsten Jensen, borgmester, formand for

dommerkomiteen

Peter Nisbeth, byrådsmedlem

Thomas Vang Christensen, byrådsmedlem

Tue Tortzen, byrådsmedlem

Peter Langer, byrådsmedlem

Christina Thorholm, byrådsmedlem

Klaus Markussen, byrådsmedlem

Peter Frederiksen, byrådsmedlem

Peter Lennø, byrådsmedlem

Alle medlemmer af Økonomiudvalget

Bjørn Raagaard Andersen, arkitekt, Hillerød Kommune

Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen

Flemming Frost, arkitekt MAA

Stig Lennart Andersson, arkitekt MAA, MDL

Bettina Lamm, arkitekt MAA, MDL

Rådgivere for dommerkomiteen

Erik Nygreen, kommunaldirektør, Hillerød Kommune

Lars Mørk, direktør, Hillerød Kommune

Jens Ulrik Romose, byplanlægger, Hillerød Kommune

Petra Freisleben Hækkerup, byplanlægger, Hillerød

Kommune

Repræsentanter for Region Hovedstaden,

Regionsrådet og fra projekt Nyt Hospital

Nordsjælland.

Dommerkomiteens sekretær

Arkitekt MAA Bettina Mylin, Arkitektforeningens

Konkurrenceafdeling

Dommerkomiteen har ret til at indkalde særligt sagkyndige

som rådgivere, såfremt der i dommerkomiteen

er enighed herom.

Dommerkomiteens betænkning vil ikke indeholde

separat kritik af alle forslagene.

11 BEDØMMELSESKRITERIER

Forslagene vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

Kvaliteten i de byplanmæssige, landskabelige og

arkitektoniske løsninger jævnfør konkurrenceprogrammets

krav og ønsker.

Samtidig lægges der vægt på forslagenes opfyldelse

af økonomisk bæredygtighed og robusthed overfor

en langsigtet planlægning.

12 PRÆMIERING

Dommerkomiteen råder over DKK 800.000. Der

vil under alle omstændigheder blive udbetalt DKK

600.000 i præmier og indkøb. De resterende DKK

200.000 vil blive udbetalt under hensyntagen til

antallet af indsendte forslag og kvaliteten i disse.

En 1. præmie vil være på mindst DKK 350.000. Det

resterende beløb fordeles efter dommerkomiteens

skøn. Eventuelle indkøb vil være på mindst DKK

25.000 pr. forslag.

13 OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET

Bedømmelsen forventes afsluttet medio august 2013

og offentliggørelsen af konkurrencens resultat er

planlagt til at finde sted i Hillerød den 10. september

2013. Deltagerne vil skriftligt modtage nærmere

meddelelse herom.

Resultatet vil desuden blive offentliggjort gennem en

pressemeddelelse og på Arkitektforeningens hjemmeside

www.arkitektforeningen.dk. Forslagsstillere

der har fået tildelt præmie eller indkøb, vil dog blive

underrettet personligt.

Samtlige præmierede og indkøbte forslag vil umiddelbart

efter konkurrenceresultatets offentliggørelse

blive udstillet i Hillerød Kommune.

Tid og sted vil blive offentliggjort efter konkurrencen.

De konkurrerende vil skriftligt modtage nærmere

meddelelse herom.

Forslag vil desuden også være udstillet digitalt på

www.arkitektforeningen.dk

14 RETTIGHEDER

Ejendomsretten til de præmierede og indkøbte forslag

tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten

til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren.


56 idekonkurrence om helhedsplan for hillerød syd

57

Der er tale om en idékonkurrence, hvor det er Hillerød

Kommunes hensigt, at konkurrencens vinder skal bistå

kommunen med en viderebearbejdning af helhedsplanen

med henblik på udarbejdelse af lokalplan.

Ved arbejdets overdragelse har vinderen ret til at

benytte ideer fra de øvrige præmierede forslag.

Der udbetales ikke kompensation, såfremt opgaven

ikke bliver til noget.

Konkurrenceudskriveren, Arkitektforeningen,

bygherren og tredjepart har ret til at publicere de

indkomne forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske

medier. Ved publiceringen vil forslagsstillernes navne

blive oplyst.

15 FORSIKRING

Forslagene vil ikke blive forsikret idet det forudsættes

at forslagsstillerne opbevarer originaler af det

indleverede materiale.

16 RETURNERING

Forslagene vil ikke blive returneret.

17 PROGRAMMETS GODKENDELSE

Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af

dommerkomiteens medlemmer og konkurrencen

gennemføres i henhold til Arkitektforeningens konkurrenceregler

af den 1. juni 2007.

24

27 28

25 26

29

23

20

19

18

12

17

13

14 15

16

21 22

9

7

10 11

6

8 2

1

4

5

3

FOTOSTANDPUNKTER

1:15.000 (1 cm = 150 m)

15

Fremhævede numre

refererer til udvalgte

billeder i program

30


Idékonkurrence om helhedsplan for Hillerød Syd

Konkurrenceprogram

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Hillerød Kommune.

Fotos: Område foto af Hillerød Kommune

Luftfoto DDOby/land©, COWI

Alle øvrige foto af Ireneusz cyranek. www.cyranek.dk

Layout: Eckardt Aps

Udgivelsesdato: 21. februar 2013

More magazines by this user
Similar magazines