NATURKLAGENÆVNET

www2.nkn.dk

NATURKLAGENÆVNET

NATURKLAGENÆVNET

NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 385, juni 2006

Frederiksborggade 15,

DK-1360 København K

Tlf: 3395 5700 / Fax: 3395 5769 /

nkn@nkn.dk

Udstykning af en landbrugsejendom indenfor strandbeskyttelseslinjen

ISSN 0909-1882

Vejle Amt havde meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til udstykning af en

landbrugsejendom i to selvstændige landbrugsejendomme, samt opførelse af et nyt stuehus, stald

og garage i stedet for de eksisterende utidssvarende bygninger. Afgørelsen blev af Danmarks

Naturfredningsforenings lokalkomité i Juelsminde Kommune påklaget til Naturklagenævnet.

Ejendommen, der udgør ca. 5 ha, er registret som landbrugsejendom. Der ligger to bygningssæt

på ejendommen; det ene (Sverrigsvej 19), som ønskes nedrevet og genopført, er bygget i 1877 og

ligger ca. 220 m fra kysten, i ejendommens nordøstlige hjørne. Det andet bygningssæt (Sverrigsvej

17) ligger ca. 170 m fra kysten på linje med bygningerne på Sverrigsvej 19.

Ansøger havde søgt om udstykning af landbrugsejendommen i 2 selvstændige

landbrugsejendomme på hhv. 2,10 ha og 2,96 ha. Endvidere var der ansøgt om tilladelse til at

opføre nye bygninger på den ene ejendom.

Jordbrugskommissionen havde meddelt tilladelse til det ansøgte. Jordbrugskommissionen

vurderede, at der i henhold til landbrugsloven fandtes to ”fornødne boliger” på ejendommen.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Juelsminde Kommune påklagede afgørelsen og

henviste bl.a. til, at tilladelsen kunne danne præcedens i lignende sager, og at presset på

strandbeskyttelseslinjen i lokalområdet i forvejen var stort.

Naturklagenævnet udtalte bl.a.:

”Efter naturbeskyttelselovens § 15, stk. 1, 3. pkt. gælder der et generelt forbud mod udstykning,

matrikulering og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel inden for strandbeskyttelseslinjen.

(…)

Det er i lovbemærkningerne forudsat, at forbuddet ikke er til hinder for f.eks. hensigtsmæssige

omlægninger af ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervet eller for gennemførelse af kystnære

naturforvaltningsprojekter.

I denne sag er der ansøgt om dispensation til udstykning af én landbrugsejendom til to

selvstændige landbrugsejendomme med henblik på, at der samtidig tillades opført et nyt moderne

stuehus og to nye driftsbygninger på den ene af ejendommene (Sverrigsvej 19), hvorefter den

eksisterende bebyggelse nedrives.


Det fremgår af sagen, at Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt tilladelse til udstykning

af ejendommen i to landbrugsejendomme. Jordbrugskommissionen har i den forbindelse bl.a.

anført, at der findes to ”fornødne boliger” på ejendommen. Tilladelsen er givet efter

landbrugslovens § 30, som bestemmer, at når beboelsesbygningen på en landbrugsejendom

fraskilles efter lovens § 10 med et jordtilliggende på 2 ha eller derover, oprettes ejendommen med

beboelsesbygning og den bygningsløse ejendom som to selvstændige landbrugsejendomme.

Jordbrugskommissionens tilladelse til udstykning af en ejendom betyder ikke nødvendigvis, at

betingelserne for meddelelse af en dispensation efter naturbeskyttelsesloven er til stede.

Et flertal på 7 af nævnets medlemmer udtaler herefter:

Der er tale om udstykning af en ejendom, hvorpå der i dag er to bygningssæt. Ejendommen er en

mindre landbrugsejendom på ca. 5 ha, der ønskes udstykket til to meget små

landbrugsejendomme på henholdsvis 2,1 ha og 2,96 ha. Den eksisterende bebyggelse på

Sverrigsvej 19 ønskes nedrevet og genopført ca. 20 m vest for den oprindelige placering.

Uanset Jordbrugskommissionen har meddelt tilladelse til udstykningen efter landbrugsloven finder

flertallet ikke, at der er tale om sådan en ” hensigtsmæssig omlægning af ejendomsstrukturen”, der

kan begrunde en dispensation, da der er tale etablering af to meget små landbrugsejendomme.

Hertil kommer, at den ansøgte udstykning medfører direkte kystadgang for endnu en ejendom,

hvorved risikoen for uønskede ændringer af kystlandskabet øges.

Flertallet finder herefter ikke, at der i den konkrete sag er tale om sådanne særlige forhold, der kan

begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens udstykningsforbud indenfor

strandbeskyttelseslinjen.

Under hensyn til, at amtets tilladelse til opførelse af ny bebyggelse på Sverrigsvej 19 er givet under

forudsætning af, at ejendommen samtidig udstykkes i to selvstændige landbrugsejendomme finder

flertallet, at dispensationen bør ophæves i sin helhed og ændres til et afslag. Såfremt ansøger

herefter fastholder ønsket om opførelse af et nyt bygningssæt på Sverrigsvej 19, må der

fremsendes en ny ansøgning herom til amtet som første instans.”

Naturklagenævnets ændrede herefter Vejle Amts dispensation til udstykning og opførelse af ny

bebyggelse til et afslag.

Et mindretal på 3 ud af 10 medlemmer.

(Afgørelse af 20. marts 2006, j.nr. 03-132/600-0022)

• Nbl. § 15, stk. 1, pkt. 3

• Udstykning

• Landbrugsejendom

More magazines by this user
Similar magazines