DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

at samle trådene fra analysekapitlerne i en kritisk perspektiverende diskussion. Ud fra den åbne og

lukkede kodning i indholdsanalysen, har vi fundet fire parametre, som vi forventer kan spore os ind

på, hvad der kendetegner en personlig politisk skandale og dens konsekvenser. De fire parametre er

mediedækning, overtrædelser, håndtering og politisk involvering. Parametrene ligger til grund for

følgende underspørgsmål, der understøtter første del af problemformuleringen:

94(&/.$!-#$/#,#+$#&!1#/*#/5-$*$+#$6!(4#&,&5/#)'#&6!73$/,#&*$+!(+!%()*,*'-!*$4()4#&*$+!/#$!%#&'($)*+#!

%()*,*'-#!'-.$/.)#!*!".$1.&-:!!

Analysens pointer om kendetegnene for den personlige politiske skandale i Danmark vil danne

grundlag for specialets diskussion, der kritisk og perspektiverende vil behandle anden del af

problemformuleringen: Hvilke konsekvenser har personlige politiske skandaler?

1F7'!WYO[QNQJQY'

Af hensyn til specialets sammenhæng og omfang har vi foretaget en række nødvendige

afgrænsninger. Tidligere studier har vist, at der både er stor forskel på, hvordan man definerer en

politisk skandale og på den journalistiske kultur i forskellige lande, hvilket gør det vanskeligt at

definere og undersøge problemfeltet komparativt (Barker, 1994, Dalen & Skovsgaard, 2011, Blach-

Ørsten, 2011). Derfor ønsker vi kun at se på politiske skandaler i Danmark. For at snævre

undersøgelsesfeltet endnu mere ind, vælger vi, som definitionen indikerer, udelukkende at se på de

personlige politiske skandaler, der involverer folketingspolitikere eller ministre. Vi ønsker

yderligere at begrænse caseudvælgelsen til skandaler, som er forekommet efter årtusindskiftet, fordi

det er her, den største stigning i antallet af skandaler har fundet sted (Ørsten, 2011: 12-14).

Fordi skandaler som nævnt er medierede begivenheder, undersøger specialet personlige politiske

skandaler ud fra mediedækningen 2 af de tre udvalgte skandalesager. At medierne er udgangspunkt

for undersøgelsen har en række implikationer i forhold til undersøgelsens resultater. Det drejer sig

særligt om det parameter, vi har valgt at kalde ’politisk involvering', som dækker over politiske

institutioners involvering i personlige politiske skandaler. Politiske institutioner som forvaltningen

og partier er svære at undersøge ud fra datamaterialet, idet medierne ofte har fokus på personen

frem for institutionen (Karvonen, 2010: 4). Ud fra en vurdering af de mulige empiriske slutninger,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Mediedækningen består, som metodekapitlet redegør for, af avisartikler fra en række større danske dagblade.

9

More magazines by this user
Similar magazines