DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

der kunne foretages ud fra datamaterialet om partiernes betydning, fandt vi det mere

hensigtsmæssigt at skærpe undersøgelsen og afgrænse os fra partiernes rolle i den personlige

politiske skandale 3 . På trods af undersøgelsens begrænsninger i forhold til parameteret politisk

involvering, mener vi alligevel, at datamaterialet åbner op for en række centrale analytiske

dimensioner i forhold til både politikere og forvaltningens involvering i den personlige politiske

skandale. Samtidig betyder valget af datamateriale, at undersøgelsen står stærkt i forhold til at se på

mediernes rolle i skandalerne.

Med valget af datamateriale har vi samtidig afgrænset os fra at se på hvilken betydning personlige

politiske skandaler har for vælgerne. Selvom de politiske implikationer af skandaler i forhold til,

hvordan vælgere opfatter politik og politikere, er interessante analytiske dimensioner, er det ikke

dette speciales ærinde at undersøge denne gren af politologien.

I forhold til skattesagen har vi afgrænset os tidsligt og omfangsmæssigt ved primært at fokusere på

den del af skandalen, der handler om Thornings personlige skatteforhold. Dermed koncentrerer

specialet sig om Thorning, som sagens hovedperson, mens vi afgrænser os fra at se på Troels Lund

Poulsen som en skandaleramt politiker. Vi forholder os til Troels Lund Poulsen og embedsværkets

rolle i sagen i de tilfælde, det er relevant for analysen 4 .

En sidste afgrænsning handler om skandalers politiske natur. Skandaler hænger uløseligt sammen

med magt, idet både institutionelle og personlige politiske skandaler ofte er et spørgsmål om magt

og magtmisbrug 5 . Men eftersom en selvstændig analyse af magt i personlige politiske skandaler

ville udgøre en undersøgelse i sig selv, har vi afgrænset os fra dette. Det betyder ikke, at specialet

ikke forholder sig til magtspørgsmålet, idet vi stadig inddrager problemstillinger, der drejer sig om

magt – særligt i forhold til mediedækning og den politiske involvering i skandaler.

Magtspørgsmålet er dermed ikke et genstandsfelt i sig selv i dette speciale, men en dimension, der

går på tværs af vores analytiske parametre.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 Særligt ud fra det perspektiv, at en del af det stigende personfokus skyldes et fald i partiaktiviteten (Karvonen, 2010:

4-5), kunne vi have styrket undersøgelsens resultater i forhold til den politiske involvering ved at undersøge partiernes

betydning i personlige politiske skandaler.

4 En af årsagerne til denne afgrænsning er desuden, at der forholdsvist tidligt i sagen blev nedsat en

undersøgelseskommission, som skulle kulegrave den politiske involvering i skandalen. Derfor blev væsentlige

informationer henlagt for offentligheden, fordi undersøgelseskommissioner medfører en begrænset aktindsigt i sagen,

indtil kommissionen har fremlagt sine resultater (Lov om undersøgelseskommissioner, 1999, § 31).

5 Magtspørgsmålet er centralt i den eksisterende litteratur om politiske skandaler, særligt hos Thompson, der anvender

magtbegrebet ’den symbolske magt’. Denne form for magt handler om kampen om omdømme, prestige, tillid og

anseelse – og derfor sætter den symbolske magtkamp hovedpersonen i en politisk skandales omdømme og tillid på spil

(Thompson, 2002: 106-107, 253-254; Blach-Ørsten, 2011: 9).

10

More magazines by this user
Similar magazines