DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

5F?'*HLRXQRLTNJXQ4'9HSJHS[RQJQYHQ'

Analysen af, hvordan mediedækningen kendetegner de tre personlige politiske skandaler er

sammenfattet i tabel 26 nedenfor.

$KUHL'654'*HLRXQRLTNJXQ'ZHSJHS[RQJQYHQ'

' "JLKYNNKYHQ' #RKMMHNKYHQ' #MKMNL`NHNKYHQ'

!WNL`OJQYHO' *SRURSMa[ZXSP!,YQ[!,TM[!

X^^R]QNMPP`S!ZMNOPR]R!

-2)!O^[N`SRSG!OQ!7M]]X\a!

MaaR!ZRQONRS![aOQ!M!

8O]YOSa!

']^XSYOQMX]!O^[N`SRS!

^RfNZRdO]UNM]PR]!O^!UR!

[QOQ[N`[R!

*HQ'W\HOSH'NMKMNZKYM' $a[QSO!-NOURQ!RS!VXNMQM[a! -2)2!RS!VXNMQM[a!OaQ`S! ']^XSYOQMX]!RS!VXNMQM[a!

OaQ`S!

OaQ`S!

$KULXJSJNHOJQY' BOG!M!d`f!PSOU! BOG!M!d`f!PSOU! 5Rf!

#RKQSKLH\XTOQKLJNMJR' *SRURSMa[ZXSP!,YQ[!,TM[! BOG!-2)2!ZScPRS!aMNURS! 7SMQMa!O^!']^XSYOQMX][!

ZR]bQQRS!)dXS]UOdN[! caSMQM[a!

YO]PNR]UR!TOSMOQMX]!O^!

O]PSRZ!VW!.`aaR![XY!

aMNURSG!URS!O]aNOPR[!^XS!

O^P`SR]UR!O^[N`SM]P!!

OQ!TeSR!VXNMQM[RSR]UR!

9HSJHGHONXQKLJNHOJQY' -WUR!^Xac[!VW!VRS[X]!XP! &QeSaQ!^Xac[!VW! &Q`S[Q!^Xac[!VW!

[cZ[QO][!

VRS[X]R]G![eSNMPQ!M! [cZ[QO][R]G!YR]!XP[W!

^`S[QR!URN!O^![OPR]! Te[R]QNMPQ!VRS[X]^Xac[!

3XLJMJNR'

BOG!.`aaR!^XSYWS!ZWUR!OQ! BOG!)dXS]M]P!M]TMQRSRS! 5RfG!%`]]!^SRY[QWS![XY!

KSW[OSNGHONXQKLJNHOJQY' ^SRY^`SR![MQ!ZcU[aOZ!XP! VSR[[R]!M]UR]^XS!M! YM]M[QRS!O^!R]!O]UR]!QMU!

TMSaR!YR]]R[aRNMP!XP!

MY`URaXYYR]UR!

VSMTOQR]!

Analysen viste, at det er medierne, der sætter skandaleforløbet i gang i alle tre sager. De tre aviser,

der afslører skandalerne, er substantielt forskellige, idet de både repræsenterer en borgerlig

regionalavis, en tabloidavis og en centrumvenstre avis. I alle tre tilfælde fandt analysen desuden, at

et medie agerede politisk aktør i sagen; Ekstra Bladet i bilagssagen, B.T. i skattesagen og

Information i statsløsesagen. I forhold til skandalejournalistikken og tabloidiseringen var disse træk

mest tydelige i bilagssagen og i skattesagen. I den forbindelse er det interessant, at

personfremstillingen i medierne viste sig at være tydelig i alle tre sager, om end den ikke var så

omfattende i statsløsesagen, som i de to andre sager. Det er således værd at bemærke, at

personelementet i sagerne ikke kan tilskrives det tabloide træk i mediedækningen alene – for

statsløsesagen er personlig på trods af, at den ikke er tabloid. Men statsløsesagen er ikke

kendetegnet af personalisering i en sådan grad, at tendensen også går den modsatte vej; det vil sige,

at Rønn selv imødekommer medierne. I statsløsesagen kan der altså, i modsætning til bilagssagen

og skattesagen, ikke registreres betydelige tegn på politisk adfærdspersonalisering.

112

More magazines by this user
Similar magazines