DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Venstres egne rækker 105 (Blem, Larsen & Kjærgaard, 2011, 3. marts; Flores, 2011, 5. marts).

Forsøget på strategisk at undgå indblanding bliver altså mod slutningen en indikation på dårligt

lederskab frem for kløgtig skandalehåndtering. Til sidst trækker Dansk Folkeparti også deres støtte

til Rønn!(Søndergaard & Jessen, 2011, 1. marts), og få dage efter må Løkke give efter for presset og

fyre Rønn – ikke mindst for at redde sit eget skind.

Statsministrenes positionering i skandalesager fortæller os altså, at statsministeren både skal være

påpasselig med at angribe politiske modstandere og forsvare egne ministre, fordi

statsministertaburetten kan begynde at vakle, hvis det siden hen viser sig, at der er noget at komme

efter. Således lader den bedste strategi til at være at holde sagen en armslængde fra Statsministeriet,

så statsministeren undgår at træde i skandalespinaten – og i værste fald blive taget med ned i faldet.

=F1F?',GNKZLJQY4'3XLJMJRHOQHN'JQPXLPHOJQY'

Tabel 30 samler op på politikernes involvering i de tre skandaler.

$KUHL'8A4',GNKZLJQY'Gb'GXLJMJRHOQHN'JQPXLPHOJQY'

' "JLKYNNKYHQ' #RKMMHNKYHQ' #MKMNL`NHNKYHQ'

.XONPKONGXNJMJXQHO' 3RQRS!4dSM[QR][R]!^XS[TOSRS!

.`aaR[!QOrOa`S[RN!c]URS!

dO][!QMU![XY!

OYQ[ZXSPYR[QRS2!

#JZGHL'

KWNMKQSNMKYHQ'

*M]]!CO][R]!XP!4X]]b!

8MURSMa[R]!^SO!*SRURSMa[ZXSP!

,YQ!TOS!MaaR!ZRaR]UQ!YRU!

[OPRS]R2!*`NRS![MP!TMNUNRUQ2!

)MUNMPRSR!OYQ[ZXSPYR[QRS!

7MS[QR]!$ZZR][POOSU!

VWVRPRS!YM]USR!QOrO^XSZScP!

R]U!.`aaR2!

!

!QYOHUNGXNJMJXQHO' +^^R!)dXS]UOdN!O]aNOPRS!

.`aaR!^XS!YM[ZScP!O^!

X^^R]QNMPR!YMUNRS2!

3RS!4NOc[R]![QMNNRS!aSMQM[aR!

[V`SP[YWN!XY![OPR]!QMN!ZWUR!

*XPd!XP!.`aaR!M!

*XNaRQM]P[[ONR]2!

%O[Yc[!3SRd]!aSeTRS!.`aaR!

M!WZR]Q![OYSWU2!

!

5M\a!CeaaRScV!XP!>XSQR]!

-`U[aXT!^XS[TOSRSG!MURQ!UR!

YR]RS!O]PSRZR]R!VW!

)dXS]M]P!RS!PWRQ!^XS!NO]PQ2!

BXdO]]R!&\dYMUQH5MRN[R]!

XP!*SO]a!,OR]!YR]RSG!

7M]]X\a!Z`S!aX]QOaQR!

&7,)!^XS!OQ!^W![QbS!VW![M]R!

[aOQQR^XSdXNU2!>XSQR]!

F[QRSPOOSU!ZM^ONURS!

)dXS]M]P[!c]U[abNU]M]P2!

3RQRS!4dSM[QR][R]!^`SRS!

]RPOQMT!aOYVOP]R!YXU!

)dXS]M]P!XP!aONURS!dR]UR!

R]![aOQQR[VRacNO]Q2!CRNR!

[aOQQR[OPR]!aO]![R[![XY!

#R][QSR[!O]PSRZ!VW!

)dXS]M]P2!

7OS[QR]!.OcSMQmR]!

^XS[TOSRS!%`]]!M!UR!

^`S[QR!UOPR!O^![OPR]2!

7OS[QR]!.OcSMQmR]!QOPRS!

O^[QO]U!^SO!%`]]G!UO!

[OPR]!R[aONRSRS2!

BXdO]]R!&\dYMUQH

5MRN[R]!O]PSMZRS!%`]]!

XP![NWS!$]dRU[NM[QR][!

SXNNR![XY!*XNaRQM]PRQ[!

TOPQdc]U!^O[Q2!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

105 Medlemmer af Venstre udtaler til Ekstra Bladet, at ”Han optræder mere og mere som en vatpik” (Blem, Larsen &

Kjærgaard, 2011, 3. marts).

129

More magazines by this user
Similar magazines