DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

#MKMNZJQJNMHOc

GXNJMJXQHO'

*XPd!ZNMTRS!O]aNOPRQ!^XS!OQ!

TMUR!YRSR!XY![OPR]G!R]U!

dO]!PMTRS!cUQSba!^XS!QMN!

*XNaRQM]PRQ2!>R]!dO]!^XSYWS!

OQ!ZONO]\RSR!VW!aO]QR]G!XP!

URSYRU!dXNUR![MP!cUR!O^!

[OPR]2!!

.`aaR!O]PSMZRS!ZRTMU[Q!

MaaR!)dXS]M]PG!^XSYR]QNMPQ!

^XSUM!dO]!TRUG!OQ![OPR]!

aO]!SOYYR!dOY![XY!R]!

ZXXYRSO]P2!!

.`aaR!^XS[`PRS!OQ!dXNUR!

[MP!cUR!O^![OPR]G!YR]!

O]aNOPRS!^RfNOPQMPQ!UR]!

QMUNMPRSR!&%HSRPRSM]PG!XP!

ZNMTRS!aSMQM[RSRQ!^XS!OQ!

TeSR!R]!UWSNMP!NRURS2!

Som tabel 28 illustrerer, er alle tre former for positionering til stede i de tre skandaler. Politikerne

bruger altså skandalerne til at positionere sig – ikke kun overfor den skandaleramte, men også i

forhold til de moralske, lovmæssige, normative og værdimæssige spørgsmål, skandalerne åbner op

for. Når en politisk kollega eller samarbejdspartner bliver ramt af en skandale, kan positionering

blive en nødvendighed. Politikeren kan blive nødsaget til at forsvare hovedpersonen for også at

forsvare sit eget politiske ståsted, som tilfældet er med Peter Christensen i bilagssagen, Nick

Hækkerup og Morten Bødskov i skattesagen og Karsten Lauritzen i statsløsesagens spæde dage. En

anden nødvendig positionering er at tage afstand, så politikeren dermed undgår at blive fedtet ind i

sagen eller at blive opfattet som en, der tager let på moralske spørgsmål. Den position følte Løkkes

tidligere kollegaer i Frederiksborg Amt sig nødsaget til at indtage i bilagssagen, ligesom Johanne

Schmidt-Nielsen, Frank Aaen og Morten Østergaard gjorde det i skattesagen. Men skandalen kan –

i form af et angreb – også være en kærkommen lejlighed til at få ram på en politisk modstander,

som tilfældet med Uffe Thorndahls angreb på Løkke i bilagssagen. I skattesagen var Peter

Christensen bannerfører i angrebet på Thorning, mens Johanne Schmidt-Nielsen angreb Rønn i

statsløsesagen. Dermed viser positionerne, at skandalerne ikke kun flygtige begivenheder, men en

del af det kontinuerlige politiske spil.

Politikerne er dog ikke den eneste gren af det politiske system, der er involveret. Også forvaltningen

spiller en rolle, som vi kommer ind på i det følgende afsnit.

130

More magazines by this user
Similar magazines