DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

i forvaltningen ikke et problem i bilagssagen. Tværtimod er det offentlighedslovens bestemmelser

om aktindsigt, der gør, at al dokumentation på Løkkes forbrug kan blive lagt minutiøst frem for

offentligheden af Frederiksborg Amts Avis og Ekstra Bladet (Offentlighedsloven, 1985).

I skattesagen er situationen næsten omvendt: Her er embedsværket anklaget for at være for åbne i

deres omgang med forvaltningens dokumenter, nemlig i form af omgangen med Thornings

fortrolige skattepapirer (Agger & Pedersen, 2011, 11. november). Det er således ikke et egentligt

spørgsmål om offentlighed i forvaltningen, men snarere et brud på normen om god forvaltningsskik,

som vi redegjorde for i analysen af overtrædelserne. Problemet i skattesagen er de møder, Peter Loft

har afholdt med direktøren for Skat København, Erling Andersen (Agger & Pedersen, 2011, 11.

november). Ikke alene er møderne i sig selv et problem, fordi Erling Andersen beskriver det som et

forsøg på at påvirke sagen (bilag 3C), men der foreligger ingen dagsordner fra møderne, ligesom

der heller ikke bliver taget referat. Professor i offentlig forvaltning Henning Jørgensen

karakteriserer det som et brud på god forvaltningsskik, mens andre eksperter påpeger, at der ikke

ubetinget er notatpligt, når to embedsmænd orienterer hinanden om en sag (Agger & Pedersen,

2011, 11. november). God forvaltningsskik eller ej – for sagens efterfølgende forløb er det

problematisk, fordi det ikke kan dokumenteres, hvem der rent faktisk har sagt og gjort hvad. Det er

netop dette aspekt, undersøgelseskommissionen er nedsat for at undersøge (bilag 3D). Sagen

indikerer dermed også, at offentlighed heller ikke her er en prioritet i forvaltningen.

Tabel 31 opsummerer forvaltningens involvering i de tre skandaler.

$KUHL'814',GNKZLJQY'Gb'WXOPKLMQJQYHQN'JQPXLPHOJQY'

' "JLKYNNKYHQ' #RKMMHNKYHQ' #MKMNL`NHNKYHQ'

*HM'TRLKOH'WXO]XLS'

ZHLLHZ'ZJQJNMOH'XY'

HZUHSNZ[QS'

2XQMOXL'KW'

WXOPKLMQJQYHQ'

*XSTONQ]M]P[Ra[VRSQRS!

VWVRPRSG!OQ!

RYZRU[Ye]UR]R!

dOTUR!VNMPQ!QMN!OQ![MPR!^SO!

XTRS^XS!.`aaRG!dTM[!dO]!

O^NRTRSRUR!YO]PRN^cNUR!

ZMNOP2!

"YZcU[YO]UR]!PWS!

MaaR!M]U!XP!c]URS[`PRS!

&c]UdRU[YM]M[QRSMRQG!M!

[QRURQ!c]URS[`PRS!

YM]M[QRSMRQ![MP![RNT2!

3RQRS!.X^Q!cUQONRS![MP!QMN!

VSR[[R]!XY!)dXS]M]P[!

[aOQQR[OPG!XP!ZNMTRS!

ZR[abNUQ!^XS!OQ!PW!)SXRN[!

.c]U!3XcN[R][!eSM]UR!M!

[OPR]2!!

8RS!ZNRT!dcSQMPQ!]RU[OQ!R]!

c]URS[`PRN[R[aXYYM[[MX]!

M![aOQQR[OPR][!O]UR]!URNG!

URS!]RQXV![aON!c]URS[`PR!

&aOQQRYM]M[QRSMRQ[!

URVOSQRYR]Q!XP!&aOQ!

7`ZR]dOT][!SXNNR!M![OPR]2!

%`]]!deTURS![RNTG!OQ!

dc]!XP!

URVOSQRYR]Q[\dR^!4NOR[!

5MNO[!RS!QX!ONR]!O^!

[OYYR![QbaaR2!%`]]!

VS`TRS!M]UR]!UO!OQ!Q`SSR!

O][TOSRQ!O^!VW!

RYZRU[Ye]UR]R2!

"YZcU[YO]UR]!aO]!

MaaR!c]URS[`PR!

*XNaRQM]PRQ!XP!aO]!

URS^XS!MaaR!c]URS[`PR!

*XNaRQM]PRQ[!']U^`U[SRQ[!

cUTONP[![OP[ZRdO]UNM]P2!

136

More magazines by this user
Similar magazines