DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

,WWHQMLJY]HS'J'

WXOPKLMQJQYHQ'

&c]UdRU[YM]M[QRSMRQ!

X^^R]QNMPP`S!URSR[!

M]QRS]R!c]URS[`PRN[R!

YRU!URQ![OYYR2!

3SR[[R]!dOS!YcNMPdRU!

^XS!OQ![`PR!OaQM]U[MPQ!M!

.`aaR[!ZMNOP2!!

.eaaRQ!O^!)dXS]M]P[!

VSMTOQR![aOQQRVOVMSRS!RS!RQ!

ZScU!VW!PXU!

^XSTONQ]M]P[[aMa2!8R!

YO]PNR]UR!UOP[XSU]RS!XP!

SR^RSOQRS!^SO!Y`URS]R!

YRNNRY!$SNM]P!,]URS[R]!

XP!3RQRS!.X^Q!aO]!TeSR!RQ!

ZScU!VW!PXU!

^XSTONQ]M]P[[aMa2!

%`]]!TMN!MaaR!

X^^R]QNMPP`SR!

']QRPSOQMX][YM]M[QRSMRQ[!

c]URS[`PRN[RG!URS!R]URS!

YRU!OQ!^`SR!QMN!dR]UR[!

^bSM]P2!

Som tabel 31 viser, var forvaltningen til stede i alle tre skandaler. Forvaltningens involvering i

skandalerne peger på, at der kan være forvaltningsmæssige problemer både i forhold til kontrol med

forvaltningen og offentlighed i forvaltningen. På den måde kendetegner forvaltningens involvering

skandalerne ved at tydeliggøre, hvilke forvaltningsmæssige mangler og gråzoner der ligger i

forvaltningen og det politiske system. Samtidig viser forvaltningens involvering, at de

institutionelle dimensioner også spiller en rolle i de skandaler, der finder sted i den private sfære.

Forvaltningens involvering er derfor ikke kun en relevant i statsløsesagen og bilagssagen, der

foregår primært i den offentlige sfære, men også i skattesagen, der netop har sin begyndelse i den

private sfære.

=F8'*HLRXQRLTNJXQ4'3XLJMJNR'JQPXLPHOJQY'

Både politikernes og forvaltningens involvering viste sig at være med til at kendetegne den

personlige politiske skandale i flere henseender.

Som analysen har vist, vedrører politikernes involvering primært den kritiske positionering i forhold

til den skandaleramte politiker. De kritiske positioner kan være med til at sige noget om skandalens

alvor; særligt forsvarspositionerne, der bliver færre og svagere efterhånden som alvoren stiger.

Derimod er et angreb på den skandaleramte en oplagt mulighed for at få ram på sine politiske

modstandere, som var tilfældet i alle tre skandaler. Samtidig kan et angreb være potentielt farligt,

hvis pilen ender med at dreje over på en selv, som tilfældet var i skattesagen. Den simple

afstandstagen viste, at det for mange politikere er vigtig at signalere overfor offentligheden – og

dermed vælgerne – at de ikke er i ledtog med den skandaleramte: Ingen politiker ønsker at blive

associeret med dårlig moral. Derfor kan skandalerne også have betydning for politiske alliancer og

loyalitet overfor partikammerater, fordi det kan være vigtigere at skille fåret fra bukkene end at

bakke en kollega op. Det samme er tilfældet med statsministerens positionering i forhold til den

skandaleramte. For ikke selv at blive revet med ned i faldet, er det vigtig for statsministeren at holde

137

More magazines by this user
Similar magazines