DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

2!3($/-':4'*(#2D##(,)'!.'3/%#,)-(0/',0'()#$($D$(,)/--/'

2,)#/2;/)#/%''

Analysen fandt, at den personlige politiske skandale på en række områder er blevet en integreret del

af dansk politik. Den personlige politiske skandale er således kendetegnet af de forandringer, der

finder sted i medierne, af politikernes strategiske ageren, af den skandaleramte politikers mere eller

mindre professionelle håndtering og af det stigende pres, der ligger på forvaltningen. På den måde

vækker den personlige politiske skandale genklang i hele det politiske system. Dermed giver

konklusionerne fra specialets analyse anledning til at diskutere, hvilke konsekvenser der kan

udledes af de tre personlige politiske skandaler.

Konsekvenser af personlige politiske skandaler er mangeartede og svære at begribe, hvilket primært

skyldes, at hver enkelt skandale er forskellig: Skandaler bygger for det første på begivenheder, der

er særegne for den enkelte skandale, og for det andet på personer, hvis liv er formet af deres

specifikke valg og motiver (Thompson, 2002: 241). Det følgende kapitel diskuterer de personlige

og de institutionelle konsekvenser, den personlige politiske skandale kan føre med sig. Kapitlet

tager udgangspunkt i analysens væsentligste pointer og undersøger først de personlige konsekvenser

for den skandaleramte politiker og derefter de institutionelle konsekvenser for samfundet. Fælles for

de to afsnit i kapitlet er spørgsmålet om tillid. Tillidsspørgsmålet bliver behandlet i forlængelse af

de to diskuterende afsnit om henholdsvis personlige og institutionelle konsekvenser.

:F1'3HONXQLJYH'RXQNHRPHQNHO'

For den enkelte politiker kan personlige politiske skandaler både få betydning for politikerens

offentlige og private liv. Selvom analysen særligt i forhold til bilagssagen og skattesagen viste, at

politikere i dag selv inviterer offentligheden ind i privaten, giver datamaterialet af naturlige årsager

ingen svar på, hvorvidt skattesagen eksempelvis havde private konsekvenser for Thorning og

Kinnocks ægteskab 116 . Diskussionen af de personlige konsekvenser begrænser sig derfor til de

personlige konsekvenser, skandalerne har i forhold til den offentlige sfære – hvilket primært

relaterer sig til den enkelte politikers karriere og omdømme.

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

116 I den seneste udvikling af skattesagen har Thorning dog udtalt, at sagen har været belastende for familien (Davidsen-

Nielsen, Maltesen & Østergaard, 2012, 25. august).

139

More magazines by this user
Similar magazines