DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

2!3($/-'64'$/,%('

Fordi den personlige politiske skandale i Danmark er relativt ubeskrevet, kommer det eksplorative

element i specialet til udtryk i vores teorivalg. Det skyldes for det første, at vi ikke er interesserede i

at undersøge kausalsammenhænge, men retter undersøgelsen mod en enkelt variabel: den

personlige politiske skandale. For det andet anvender vi teorier, der supplerer hinanden, og som alle

har relevans i forhold til at karakterisere den personlige politiske skandale i Danmark.

Teorikapitlet søger således at opstille teori, der beskriver den udvikling, der er forekommet i feltet

mellem medier og politik. Det er i baggrunden for denne udvikling, at kendetegnene ved og

konsekvenserne af den personlige politiske skandale skal findes. Kapitlet redegør dernæst for teori

om den personlige politiske skandale.

6F1'.XOKQSOJQYHO'J'WHLMHM'ZHLLHZ'ZHSJHO'XY'GXLJMJR'

Siden Anden Verdenskrig har det postindustrielle samfund gennemgået en række teknologiske,

socioøkonomiske og politiske forandringer. De vestlige samfund har oplevet en omfattende

modernisering, kollektive identiteter og traditioner er opløst til fordel for en stigende

individualisering og en øget eksistentiel usikkerhed 9 (Blumler & Kavanagh, 1999: 210-211;

Giddens, 2000). I samspil med de samfundsmæssige forandringer har den politiske kommunikation

og de politiske institutioner i samme tidsperiode stået over for en markant udvikling, som også har

haft betydning for forekomsten af politiske skandaler (Norris, 2000: 13, 311; Thompson, 2002: 18,

62-64). I dette kapitel skitserer vi denne udvikling og kobler den på forekomsten af det øgede antal

politiske skandaler. Vi lægger ud med en kort redegørelse for den historiske udvikling.

I den eksisterende forskning i politisk kommunikation er der samlet set bred enighed om, at de

politiske partier havde en gylden periode i 1950’erne og 1960’erne, hvor det partidominerede

kommunikationssystem regerede. Derefter tog TV-æraen for alvor til, hvilket betød, at de politiske

partier måtte lægge nye strategier, og at den moderne kampagne opstod (Blumler & Kavanagh

1999; Norris, 2000). Også klassepolitikken 10 blev mindre afgørende, og dermed begyndte

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Vores ærinde er hverken at afgøre, hvilken sociologisk udvikling der har fundet sted eller med hvilke termer, den kan

defineres. De samfundsmæssige forandringer har desuden fundet sted på andre områder og niveauer end den politiske

kommunikation, men dette afgrænser vi os fra, da det er vores ærinde at se nærmere på forandringerne i politiske

kommunikation i forhold til den politiske skandale.

10 I klassepolitikken var de økonomiske og fordelingsmæssige spørgsmål, de emner, der resulterede i klassekonflikter.

Disse konflikter var udgangspunkt for den måde, man organiserede sig på i partierne, interesseorganisationerne,

14

More magazines by this user
Similar magazines