DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

2!3($/-'1A4'2,)2-D#(,)'

Gennem et eksplorativt studie af de tre personlige politiske skandaler; bilagssagen, skattesagen og

statsløsesagen har specialet søgt at bestemme den personlige politiske skandales kendetegn og

konsekvenser for derved at bidrage til den grundige forståelse af den personlige politiske skandales

dimensioner. På baggrund af specialet kan vi konstatere, at personlige politiske skandaler i stigende

grad er blevet en fast bestanddel af dansk politik. En hypotese, der med fordel kan testes i

kommende politologiske undersøgelser af den personlige politiske skandale. Konklusionen starter

derfor med at fastslå specialets empiriske fund og peger derefter på, hvilke andre forhold der kan

undersøges med udgangspunkt i specialet.

1AF1'#GHIJKLHMN'WTQS'

Specialet fandt, at den personlige politiske skandale i Danmark er kendetegnet af fire forhold:

overtrædelser, mediedækning, håndtering og den politiske involvering.

1AF1F1',PHOMO[SHLNHO'

I alle tre personlige politiske skandaler kunne det konstateres, at væsentlige overtrædelser havde

fundet sted. Både bilagssagen, skattesagen og statsløsesagen indeholdt lovmæssige, normative og

andengradsovertrædelser. Dermed er en overtrædelse en betingelse for, at en sag udvikler sig til en

personlig politisk skandale. At kendetegne de personlige politiske skandaler ud fra hvilken form for

overtrædelser, der i de tre sager var tale om, viste sig derfor at være hensigtsmæssigt. I relation til

practice as you preach-dimensionen, som vi konstaterede er et særligt kendetegn ved personlige

politiske skandaler i Danmark, illustrerede opdelingen i lov- og normovertrædelser, at overtrædelser

i personlige politiske skandaler bevæger sig inden for rammerne af både den private og den

offentlige sfære. Denne sondring mellem den private og den offentlige sfære var således en

anvendelig skelnen, som tydeliggjorde, hvordan de personlige politiske skandaler adskiller sig fra

de institutionelle politiske skandaler. Overtrædelserne kunne imidlertid ikke kunne svare på, hvad

der gør den ene skandale og dens overtrædelser mere alvorlige end en anden skandale. I

udgangspunktet er bilagssagen og den første del af skattesagen baseret på relativt harmløse

overtrædelser, mens statsløsesagen og skattesagens anden del handler om overtrædelser, der

forekommer mere alvorlige. Men som Thompson pointerer, er det ikke givet, at overtrædelser skal

160

More magazines by this user
Similar magazines