DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

!

Neuendorf, Kimberly A. (2002). The Content Analysis Guidebook. London: Sage Publications

!

Nielsen, Jakob. (2007). Helle for magten. København: Politikens Forlag

!

Nielsen, Signe Højgaard. (2012a, 25. august). Forsker: B.T. laver skandale journalistik. I:

Journalisten. Lokaliseret d. 17. juli 2012 på http://journalisten.dk/forsker-b-t-laverskandalejournalistik

Nielsen, Signe Højgaard. (2012b, 25. august). Tror du på B.T.? I: Journalisten. Lokaliseret d. 17.

juli 2012 på http://journalisten.dk/tror-du-pa-b-t

Norris, Pippa. (2000). A Virtuous Circle. Political Communications in Postindustrial Societies.

Cambridge: Cambridge University Press.

!

Nørgård, Asbjørn Sonne. (2007). God Statskundskab: Heksekunst eller håndværk? I: Politica, vol.

39, (no. 3), s 233–255

Offentlighedsloven. (1985). Lov om offentlighed i forvaltningen. Lokaliseret d. 10. august 2012 på

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59474

!

Pressenævnet. (2012). Vejledende regler for god presseskik. Lokaliseret 17. juli 2012 på

http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx

!

Rahat, Gideon & Sheafer, Tamir. (2007). The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949–2003. I:

Political Communication, vol. 24, (no. 1), s. 65–80

!

Schmidt, Solveig. (2011). Journalistikkens grundtrin II: Roller, krav, metoder. Aarhus: Ajour

!

Skattesagskommissionen. (2012). Skattesagskommissionen, Vidneliste. Lokaliseret 20. august 2012

på http://skattesagskommissionen.dk/674.html

!

Strömbäck, Jesper. (2008). Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of

Politics. I: The International Journal of Press/Politics, vol. 13, (no. 3), s. 228–246

!

Thompson, John B. (2002). Den politiske skandale. Magt og synlighed i mediealderen. København:

Hans Reitzels Forlag

!

Togeby, Lise. (1978). Den uopslidelige lærebog. En indholdsanalyse af folkeskolens

samfundslærebøger. Aarhus: Politica

!

Tumber, Howard & Waisbord, Silvio R. (2004). Introduction: Political Scandals and Media Across

Democracies, Volume I. I: American Behavioral Scientist, vol. 47, (no. 8), s. 1031–1039

!

Weber, Max. (2003a). Herredømmets sociologi (uddrag 1). I: Andersen, Heine, Bruun, Hans

Henrik, Kaspersen, Lars Bo (red.). Max Weber. Udvalgte tekster. Bind 2. København: Hans Reitzels

Forlag.

!

169

More magazines by this user
Similar magazines