DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

dens anliggender angår alle borgere. Ved at give befolkningen adgang til viden om de fælles

anliggender, ville de også kunne deltage i demokratiet ved at diskutere og tage stilling (Knudsen,

2007: 339).

Men der er også en række undtagelser for aktindsigt, der har ført til en diskussion af, hvorvidt vi i

Danmark har et offentlighedsprincip 26 (Knudsen, 2003: 29-35; Offentlighedsloven, 1985).

Ombudsmanden mener, at vi reelt har et offentlighedsprincip (Knudsen, 2003: 29-35). Hans

tolkning af bestemmelserne om aktindsigt i offentlighedsloven er, at dokumenter, der beror hos

myndighederne, skal være tilgængelige for alle, medmindre det ved lov er bestemt, at de skal være

fortrolige. Dermed skal dokumenterne udleveres, medmindre myndighederne kan fremlægge

overbevisende retlige argumenter for at nægte aktindsigt (Andersen, 2003: 188, Knudsen, 2003: 29-

35).

På trods af ombudsmandens tolkning er den danske forvaltning ikke forpligtet til at informere om,

hvilke dokumenter den ligger inde med. Det er derfor op til den borger eller journalist, der ønsker

aktindsigt i forvaltningens dokumenter, at kende journalnummeret. Dermed kan borgeren eller

journalisten ikke få aktindsigt, hvis forespørgslen kun bygger på en løs formodning om, at der er

tale om sag. Til gengæld er forvaltningen underlagt en vejledningspligt til at hjælpe borgere på vej,

hvis de ikke ved, hvilket dokument de søger (Knudsen, 2003: 35-36). Danske embedsmand kan

ikke straffes for at overtræde offentlighedsloven. Men samtidig har embedsmanden ingen

meddelerpligt og er heller ikke retligt beskyttet, hvis han informerer offentligheden om en sag

(Knudsen, 2003: 36-40). Tim Knudsen mener, at disse træk er et tegn på, at den danske forvaltning

ikke er præget af åbenhed og transparens, og at forvaltningen har tradition for

hemmelighedskræmmeri (Knudsen, 2003: 43).

6F8'9HSJHOQHN'TSPJRLJQY'

Forandringerne i de politiske institutioner hænger altså sammen med forekomsten af politiske

skandaler. Men medierne er imidlertid den arena, hvor skandalerne udfolder sig, og offentligheden

bliver bekendt med dem (Thompson, 2002: 43-44). De forandringer, der er sket i medierne som

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26 Eksperter er derfor uenige om, hvorvidt vi i Danmark egentligt har et offentlighedsprincip, særligt fordi selve

lovgivningen rummer en række undtagelser fra offentlighed, som skal findes i en labyrint af anden lovgivning. Det

medfører et overskuelighedsproblem i forbindelse med lovvedtagelser, og både borgere og pressen oplever, at

lovgivningen om offentlighed er vanskelig tilgængelig. Fordi bestemmelserne er spredt ud over forskellige love, har

myndighederne mulighed for at undtage deres egne områder for offentligheden – for eksempel med henvisning til

”forretningsmæssige hensyn” (Knudsen, 2003: 29-35).

22

More magazines by this user
Similar magazines