DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

I forhold til personaliseringen er det ikke specialets ærinde at af- eller bekræfte

personaliseringstendensen, jf. det eksplorative element, men blot at bruge de centrale argumenter til

at analysere og forstå, hvad der kendetegner den personlige politiske skandale, eftersom vi, som

nævnt i det foregående, anser personlige politiske skandaler for at være en afledt effekt af

personaliseringen. Vi har således en teoretisk forventning om, at både medialiseringen,

professionaliseringen og personaliseringen har en direkte sammenhæng med de personlige politiske

skandaler, men vores metodiske begrænsninger medfører, at det især er medialiseringen og

personalisering, vi har mulighed for at undersøge.

Den personlige politiske skandales teoretiske implikationer er imidlertid et selvstændigt teoretisk

felt, som også er nødvendigt at skitsere for at forstå den personlige politiske skandale og for at finde

frem til de parametre, der kan forklare os, hvad den personlige politiske skandale i Danmark er, og

hvilke konsekvenser den har. Det følgende teorikapitel skitserer således den personlige politiske

skandales teoretiske dimensioner.

6F?'3XLJMJNRH'NRKQSKLHO'

Det følgende afsnit søger at forstå og definere skandalen som fænomen. Udgangspunktet er her den

britiske sociolog John B. Thompsons værk fra 2002 ”Den politiske skandale”. Thompson opererer

med en definition af en skandale, hvor en skandale – uanset hvilken sammenhæng den forekommer

i –”henviser til handlinger og begivenheder, der indebærer særlige former for overtrædelser, som

andre bliver bekendt med, og som er tilstrækkeligt alvorlige til at fremkalde en offentlig reaktion”

(Thompson, 2002: 25). Thompsons definition indikerer, at skandaler kan forekomme i mange

forskellige situationer og sammenhænge – for eksempel i forskningsverdenen eller i det private

erhvervsliv – og dermed, at skandaler ikke nødvendigvis er politiske i deres natur. Thompsons

brede definition er ikke den mest hensigtsmæssige definition i forhold til dette speciales formål. I

det følgende ser vi derfor nærmere på, hvordan vi kan indkredse definitionen af skandaler.

6F?F1'*HWJQJMJXQ'KW'SHQ'GXLJMJNRH'NRKQSKLH'

Det tætteste, vi kommer på en simpel og brugbar definition af den politiske skandale, er Allern og

Pollacks definition. For at en skandale kan karakteriseres som politisk, må den udfolde sig i en

kontekst, der involverer politiske institutioner, politiske processer eller beslutninger – eller politiske

personligheder i deres hverv som officielt udpegede eller valgte repræsentanter (Allern & Pollack,

35

More magazines by this user
Similar magazines