DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

er konklusionen den samme. Danskerne forventer, at politikerne også lever op til deres partis

ideologi i privatlivet (Bhatti et al. 2012: 14).

Practice as you preach-dimensionen er på denne måde særligt velegnet til at uddybe forskellene

mellem politikernes handlinger i forskellige sfærer – altså tydeliggøre sammenhængen mellem

politikerens handlinger i den private og i den offentlige sfære.

De seks karakteristika vil blive direkte anvendt i udformningen af parametrene for, hvordan vi i

specialet undersøger, hvad en personlig politiske skandale er. Den kommende operationalisering

beskriver, hvordan teorien anvendes som parametre.

;8J8;8J!M,&.,#+*#&!0(&!73$/,#&*$+!.0!/#$!%()*,*'-#!'-.$/.)#!

Fordi specialet som beskrevet beskæftiger sig med personlige politiske skandaler, er den enkelte

politikers håndtering af skandaleforløbet et relevant parameter for undersøgelsen. Hvilken

betydning har politikerens valg af strategisk reaktion på sagen for skandalens udvikling? Med

henblik på at undersøge den enkelte politikers håndtering af skandaleforløbet, gennemgår vi i dette

afsnit Hornnes’ seks forskellige håndteringsstrategier.

Når den egentlige skandalefase folder sig ud, kan skandalen håndteres på flere forskellige måder.

Inden for krisekommunikation er der forskellige strategier, en politiker kan benytte sig af for at

kontrollere skandalen og minimere dens negative konsekvenser (Hornnes, 2012). I sin artikel

”When Women Have to Apologize” tager Hornnes udgangspunkt i de to

krisekommunikationsteoretikere William L. Benoit og W. Timothy Coombs, der til sammen

opstiller såkaldte apologier 47 (Hornnes, 2012: 137-138). En apologi er et forsvar eller en

målorienteret indsats, der skal beskytte politikerens rygte og image. Det primære formål med

apologien er, at den fuldender det, den anklagede har gjort forkert, og på den måde udgør en

afslutning. Dermed kan den anklagede politiker lukke skandalen, så medierne ikke kan fortælle en

fortløbende historie (Hornnes, 2012: 137). Vi vælger at bruge betegnelsen strategier, da apologien

ofte er udarbejdet af ansatte i partiers eller ministeriers presse- eller kommunikationsafdelinger eller

af ministres særlige rådgivere. På den måde siger strategien også noget om graden af

professionalisering. Ud fra Benoit og Coombs opstiller Hornnes seks forskellige strategier 48 . De

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

47 Ordet apologi kommer fra græsk og skal ikke forveksles med det engelske ord ”apology”, der som bekendt betyder

undskyldning (Hornnes, 2012: 137-138).

48 Selvom Hornnes analyserer seks skandaler, der alle har kvindelige hovedpersoner, mener vi, at håndteringsformerne

også kan anvendes på mandlige politikere, idet vi ikke se køn som en væsentlig forklarende variabel.

44

More magazines by this user
Similar magazines