DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

6F5',GHOKMJXQKLJNHOJQY'XY'KQKLVMJNRH'GKOKZHMOH'

For at kunne foretage en videnskabelig undersøgelse af vores genstandsfelt er det nødvendigt at

omsætte de teoretiske og abstrakte begreber fra teorien, så de kan anvendes i en empirisk

undersøgelse (Andersen et al., 2010: 32). Med andre ord må vi operationalisere den personlige

politiske skandale for at undersøge den empirisk: Hvilke parametre kan vi måle den personlige

politiske skandale på? Operationaliseringen tager afsæt i de teoretiske begreber, vi har identificeret i

teoriafsnittet.

6F5F1',GHOKMJXQKLJNHOJQYNGOXIHNNHQ'

Med direkte udgangspunkt i teorien definerede vi først en række overordnede dimensioner 49 i den

politiske skandale. På den baggrund udviklede vi en række parametre, som hver for sig indikerer

forskellige dimensioner i den politiske skandale. Det oprindelige antal parametre var i store træk

baseret på teoretiske forventninger, som vi erfarede ofte var upræcise i forhold til tydeligt at

definere, hvilke teoretiske dimensioner der var indikatorer for hvilke dele af den politiske skandale.

Derfor blev det oprindelige antal parametre reduceret ved en sammenlægning af parametrene i

grupper, da nogle af dem overlappede hinanden. Desuden tilføjede vi bedre teoretiske dimensioner,

der hvor teorien ikke var meningsfuld, hvilket vi kommer nærmere ind på i metodekapitlets afsnit

om kodning i indholdsanalysen. I oversigten over operationalisering og kodning (bilag 4) er det

gengivet præcis, hvad vi forstår ved de enkelte parametre og indikatorer for på den måde at højne

undersøgelsens reliabilitet.

Figur 6 viser undersøgelsens opbygning og de fire overordnede parametre, som er mediedækningen,

overtrædelser, håndtering og politisk involvering. Hvert af de overordnede parametre afspejler

aspekter af vores teoretiske udgangspunkt. Det overordnede parameter ”Overtrædelser” er baseret

på Thompson, Blach-Ørsten samt Dalen & Skovsgaards konklusioner, mens ”Mediedækning”

bygger på Thompsons medierede skandale samt Hjarvard og Strömbäcks medialiseringsteori. Det

overordnede parameter ”Håndtering” har udgangspunkt i Hornnes’ strategier, mens ”Den politiske

involvering” er konstrueret ud fra teorien om de politiske institutioner, særligt teorien om

forvaltningen. Kodemanualen er udførligt beskrevet i metodekapitlet, hvor det fremgår præcis,

hvordan hvert enkelt parameter under de fire overordnede parametre er kodet.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

49 De første overordnede dimensioner var blandt andet: Normer, politik, magt, offentlighed, forargelse, overtrædelse,

afsløring, mediedækning, personlighed, politik og professionalisering.

47

More magazines by this user
Similar magazines