DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

2!3($/-'84'9/$,*/'

I opstillingen af det casestudie, der ligger til grund for specialets undersøgelse, er inspirationen fra

den eksisterende forskning hentet hos Allern et al. (2012), John B. Thompson (2002) og Mark

Blach-Ørsten (2011) 50 . På trods af det afgørende udgangspunkt Allern et al., Thompson og Blach-

Ørstens forskning leverer, er politiske skandaler ikke tilstrækkeligt undersøgt i en dansk

politologisk sammenhæng. Både teori og empiri om fænomenet politiske skandaler i Danmark er

svag, og det giver en række udfordringer, som er afgørende for undersøgelsens udformning. For det

første er skandaler engangsforestillinger, hvilket gør dem svære at observere med konventionelle

observationsmetoder, der gentager studiet over tid, som man for eksempel gør det i valgforskningen

(Bhatti et al., 2012). For det andet er skandaler som udgangspunkt kendetegnet ved, at deres forløb

er uforudsigeligt 51 (Allern et al., 2012; Thompson, 2002: 83). Det gør dem sværere at sammenligne,

fordi skandalerne ikke udvikler sig ens, og de kan tage uventede drejninger undervejs. I den

forbindelse er det samtidig en udfordring, at vi har begrænset os til nyere danske skandaler, idet det

kan betyde, at skandaleforløbet måske slet ikke er afsluttet endnu. Alligevel er det efter vores

opfattelse muligt at anskue skandaler som ensartede begivenheder 52 , som er mulige at undersøge

eksplorativt.

8F1'.XONRQJQYNSHNJYQ4'/M'HRNGLXOKMJPM'NGHIJKLH'

Komparative casestudier er særligt nyttige i de tilfælde, hvor begreber og forståelse af kausalteori er

svag 53 . Fordi teorien om politiske skandaler i Danmark netop er svag og den eksisterende forskning

på området er begrænset, er der behov for eksplorative casestudier, som sætter sig for at opdage nye

teser om politiske skandaler. Dette speciale er derfor et eksplorativt casestudie, der sammenligner

tre forskellige politiske skandaler. Formålet med specialet er således at kunne identificere mønstre

på tværs af de udvalgte cases for derved at bidrage til den grundige beskrivelse og solide analyse af

den personlige politiske skandale i Danmark (Binderkrantz et al., 2010: 72; Nørgård, 2007: 242-

245, 252).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

50 Eftersom det ikke kan lade sig gøre at bidrage til forskning, man ikke kender og forholder sig til (Nørgård, 2007:

243), tager specialet afsæt i eksisterende forskning for at bygge videre på de videnshuller, der kan detekteres heri.

51 Dette er skattesagen et godt eksempel på, idet sagen tog den uforudsigelige drejning, at Steven Kinnocks seksualitet

og dermed ægteparret Kinnock og Thornings ægteskabelige status under en uge inden dette speciales afleveringsfrist

blev et emne i skattesagen (Davidsen-Nielsen, Maltesen & Østergaard, 2012, 25. august).

52 Selvom skandaler er væsensforskellige i deres natur, har de alligevel en række fællestræk, der gør, at de kan betragtes

som ensartede begivenheder.

53 I tilfælde, hvor vi kun har ringe forestilling om, hvad der er årsag til et fænomen, er det hensigtsmæssigt at studere

fænomenet nøje for derved at opstille mere klare kausalteser for sammenlignelige fænomener (Nørgård, 2007: 252).

49

More magazines by this user
Similar magazines