DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

skandaler således hver især en af Allern et al.s skandaletyper: den politiske handling, den personlige

handling i en politisk rolle samt den personlige handling i en privat rolle.

$KUHL'64'*H'MOH'TSPKLYMH'NRKQSKLHO'

)KPQ' CO' 3KOMJ' 9KYMGXNJMJXQ' #RKQSKLHMVGH'

.OS[!.`aaR!

%O[Yc[[R]!

CRNNR!)dXS]M]PH!

&\dYMUQ!

-MSQdR!%`]]H

CXS]ZR\d!

'

8F7'DSP[LYHLNH'KW'SKMKZKMHOJKLH'

;DD?! #! >M]M[QRS!M!#7HSRPRSM]PR]!

&QOQ[YM]M[QRSaO]UMUOQ!

;D1D! &! >RUNRY!O^!*XNaRQM]PRQ!

&QOQ[YM]M[QRSaO]UMUOQ!

3RS[X]NMP!dO]UNM]P!M!R]!

VXNMQM[a!SXNNR!

3RS[X]NMP!dO]UNM]P!M!R]!VSMTOQ!

SXNNR!

;D11! #! >M]M[QRS!M!#7HSRPRSM]PR]!!!!!!!!!!!!!! 3XNMQM[a!dO]UNM]P!

I udvælgelsen af datamaterialet har vi været opmærksomme på vores teoretiske og empiriske

forestillinger – den såkaldte forforståelse – for at sikre, at denne ikke kommer til at stå i vejen for

senere fordomsfri tolkning af materialet (Elklit & Jensen, 2010: 117-118). Datamaterialet består af

artikler fra udvalgte landsdækkende dagblades dækning af de tre skandaler baseret på søgninger i

databasen Infomedia. Desuden har vi benyttet en række politiske dokumenter 57 (bilag 1-3) til den

kvalitative indholdsanalyse, se tabel 4 i det følgende afsnit. At datamaterialet mestendels består af

avisartikler har både fordele og ulemper. En fordel er, at medierne er den primære arena, hvor den

politiske kamp foregår i forhold til at placere skyld og ansvar for problemer og svigt (Mortensen,

2011: 28). Desuden har tidligere studier vist, at politikere generelt betragter mediedækningen af

politiske debatter som meget afgørende for befolkningens holdningsdannelse. Samtidig peger en

række danske vælgerundersøgelser på, at medierne er danskernes vigtigste kilde til information om

politik (Andersen, 2007; Mortensen, 2011: 29). Derfor har vi valgt af bruge mediedækningen som

vores primære kildemateriale, som vi yderligere har begrænset til at være den skrevne presse, fordi

historier fra den skrevne presse meget ofte ender på internettet, på tv og i radioen (Mortensen, 2011:

29). At vi baserer studiet på den skrevne presses dækning af sagerne betyder, at der er dimensioner

af skandalerne, vores undersøgelse ikke har mulighed for at nå til bunds i. For eksempel, hvordan

de involverede aktører i skandalen selv forholder sig til sagen. Det kunne vi have overkommet ved

at foretage kvalitative interview. Fire forhold betød, at vi måtte erkende, at vi ville kunne foretage

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

57 De politiske dokumenter er forskellige fra case til case, men indeholder for eksempel optagelse af et åbent samråd,

redegørelser fra offentlige myndigheder eller spørgsmål stillet i Folketingssalen. Se tabel 4 for en komplet liste over alle

de politiske dokumenter.

53

More magazines by this user
Similar magazines