DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

skandalen, og i alle tre cases udgør det dagblad, der trykker historien først, et af de tre udvalgte

dagblade. Politiken og Ekstra Bladet er de eneste to medier, der går igen i flere sager, og dermed

anvender vi altså materiale fra syv forskellige dagblade 58 i undersøgelsen. Det uregelmæssige valg

af dagblade gør det naturligvis svært at sammenligne mediernes dækning på tværs af sagerne, og

det havde derfor ideelt set været mere optimalt, hvis vi havde valgt de samme tre dagblade i hver

sag, eller undersøgt dækningen af hver sag i samtlige syv dagblade. Men eftersom den sidste

mulighed ville resultere i et alt for omfattende datamateriale, og det af hensyn til sagernes kontekst

ikke var muligt at undersøge de samme avisers dækning, faldt vores valg på den udvælgelse af

dagblade, som er vist i tabel 3.

$KUHL'84'*H'TSPKLYMH'SKYULKSH'

*KYULKSNMVGH' "JLKYNNKYHQ' #RKMMHNKYHQ' #MKMNL`NHNKYHQ'

"XOYHOLJYH'' *SRURSMa[ZXSP!,YQ[!,TM[! BbNNO]U[H3X[QR]! -RSNM]P[aR!

$KULXJSH'' $a[QSO!-NOURQ! -2)2! $a[QSO!-NOURQ!

&HQMOTZcPHQNMOH'' 3XNMQMaR]! 3XNMQMaR]! ']^XSYOQMX]!

Som tidligere nævnt, er de dele af den personlige politiske skandale, der ikke fremgår eksplicit af

mediernes dækning vanskelige at analysere, idet vores primære datamateriale er mediedækningen.

Det gælder den professionaliseringstendens samt den generelle politiske involvering, vi beskrev i

teorikapitlet. Derfor har vi udvalgt en række politiske dokumenter, som vi forventer kan hjælpe os

med at give en bedre indikation af de politiske forhold. Vi er dog opmærksomme på de substantielle

begrænsninger, vores valg af datamateriale og metode har for vores konklusioner om både

professionalisering og politisk involvering. Tabel 4 viser en oversigt over de politiske dokumenter

og deres bilagsnumre.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

58 De syv dagblade er Berlingske Tidende, B.T., Ekstra Bladet, Frederiksborg Amts Avis, Information, Jyllands-Posten

og Politiken.

55

More magazines by this user
Similar magazines