DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Kodelisten er dog også med til at sikre interkoderreliabiliteten. En høj interkoderreliabilitet

indebærer, at kodningen er konsistent og ikke udtryk for tilfældigheder – med andre ord at vi forstår

koderne på samme måde (Jakobsen & Harrits, 2010: 182). For at øge interkoderreliabiliteten har vi

foretaget kodningen af artiklerne i samme rum, og i tvivlstilfælde har vi diskuteret, i hvilke

kategorier de enkelte artikler skulle placeres. Desuden har vi foretaget en pilotkodning med de

første 10 artikler og revideret kodemanualen, hvor det var nødvendigt, således at vi havde den

samme forståelse af kategorierne (Neuendorf, 2002: 133). Hvis vi ville have sikret

interkoderreliabiliteten yderligere, kunne vi have foretaget kvantitative reliabilitetstest. Disse test

sikrer ikke større grad af objektivitet, men kan derimod præcisere graden af intersubjektiv enighed

om en given fortolkning blandt dem, der foretager kodningen. Denne viden om intersubjektiv

enighed kan være ganske nyttig, men den er ikke noget indeks for objektivitet i absolut forstand

(Hjarvard, 1997: 77). Lise Togeby fremfører yderligere det argument, at kravene til validitet og

reliabilitet ikke bør styre en undersøgelse, fordi metoden også skal producere interessante resultater:

Problemet er, at jo mere objektiv og kvantitativ beskrivelsen af indholdet blive, desto mere

uinteressent vil den ofte også blive (Togeby, 1978: 48-49).

8FB'2XSQJQY'J'JQS]XLSNKQKLVNHQ''

Den kvantitative og kvalitative del af indholdsanalysen er foretaget samtidig med udgangspunkt i en

række koder. Koderne er med til at bryde den store tekstmængde op i mindre komponenter, og

dermed er det muligt at forbinde, sammenligne og kategorisere tekststykker og temaer i forhold til

hinanden (Jakobsen & Harrits, 2010: 177). Koderne er opstillet i en kodemanual (bilag 4), der er

konstrueret på baggrund af de fire analytiske parametre, vi har opstillet i operationaliseringen. Selve

kodningen for hver skandale har vi opstillet i en kodeliste, som indeholder kodningen for hver

artikel. Koderne er primært lukkede og tager afsæt i teorien, men som det ofte er praksis med en

lukket kodning, har vi inden den lukkede kodning foretaget en åben kodning (Jakobsen & Harrits,

2010: 182). Det samlede antal koder er derfor en kombination af de koder, vi har detekteret ud fra

teorien og de kodninger, vi fandt i den åbne kodning. Koderne har til sidst dannet grundlag for

kategorierne i kodemanualen.

8FBF1'2XSHZKQTKL'

Kodemanualen er en udbygning af figur 6, som vi præsenterede under operationaliseringen. Vi vil i

det følgende skitsere, hvordan vi i vores operationalisering er gået fra de overordnede parametre til

60

More magazines by this user
Similar magazines