DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

dimension er til stede, ser vi nærmere på, hvad den indebærer. I Thompsons skandalekarakteristika

må der finde en grad af offentlig misbilligelse af overtrædelsen sted, og derfor er det fjerde

parameter misbilligelser af overtrædelsen – det vil sige, at nogen finder overtrædelsen moralsk

forkastelig. I kodningen ser vi efter, om misbilligelsen er svag eller stærk. Det femte og sidste

parameter er den såkaldte andengradsovertrædelse 62 , som er et væsentligt element i Thompsons

skandalekarakteristika (Thompson, 2002: 29). I kodningen ser vi på, om der er en

andengradsovertrædelse til stede, og hvis det er tilfældet hvem, der i så fald står bag, og hvad den

indeholder.

B8P8RUMRUea]M]P!

3KOKZHMHO' ,PHOXOSQHM'RXSH' #GHIJWJR'RXSQJQY'

"Y^O]PRQ!!

,TM[OSQMaNRS!VS2!UOPZNOU! ,]QON!OTM[OSQMaNRS!VS2!

cUTONPQ!UOPZNOU!

#OSMPdRU! 8OQXRS!XP!O]QON!UOPR!

,SQMaRNQbVR!

5bdRU[OSQMaNRS! ,]QON!]bdRU[OSQMaNRS!

.RURSRLaXYYR]QOSRS! ,]QON!NRURSRL!

aXYYR]QOSRS!

8RZOQM]UNeP! ,]QON!URZOQM]UNeP!

,^[N`SM]PRS! ,]QON!X^^R]QNMPR!O^[N`SM]PRS!XP! 7XSQ!ZR[aSMTRN[R!O^!]bR!

ZR[abNU]M]PRS!

O^[N`SM]PRS!

>RUMRS]R![XY!VXNMQM[a!

M][QMQcQMX]!

BXcS]ONM[QRS![XY!VXNMQM[aR!OaQ`SRS! 5OT]!M!ZbNM]R!

)OZNXMUM[RSM]P!! )OZNXMUR!QSea!M!YRUMRUea]M]PR]!M!

R]![aO]UONM[RSRQ!^XSY!

#R]UM]PRS!XP!QX]R]!M!

[VSXPRQ!

>RUMRVRS[X]ONM[RSM]P! -R[aSMTRN[RS!O^!UR]![aO]UONRSOYQRG! 3RS[X]!

^Xac[!VW!VRS[X]!^SRY!^XS!VXNMQMa!! 3XNMQM[a!M]UdXNU!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

62 Andengradsovertrædelsen er en form for fordækt adfærd, hvor den skandaleramte eller andre tæt relaterede aktører,

dækker over sine handlinger. Ifølge Thompson kan denne handling gå hen og blive mere alvorlig end selve

overtrædelsen (Thompson, 2002: 29).

62

More magazines by this user
Similar magazines