DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Det overordnede parameter mediedækning ser for det første på omfanget af mediedækningen i form

af antallet af avisartikler pr. dagblad og skandalens varighed. Varigheden ser på skandalens

tidsmæssige længde ud fra Thompsons opstilling af skandalefaser, som vi kommer ind på i næste

kapitel (Thompson, 2002: 82-87). Den periode, der kan karakteriseres som den egentlige

skandalefase er udvalgt på forhånd. Det andet parameter er artikeltype, som vi har fordelt på tre

overordnede kategorier: Nyhedsartikler, som vi vurderer, har et objektivt indhold,

ledere/kommentarer, som har et subjektivt indhold og er udtryk for avisen eller ledende

meningsdanneres holdning og til sidst debatindlæg, som giver indikationer om befolkningens

holdning 63 . De to første parametre bliver behandlet i kapitlet om sagens forløb i analysens

begyndelse.

Det tredje parameter er afsløringer, som falder i tråd med den medierede skandale og

medialiseringen, idet det er medierne, der afslører skandalerne (Thompson, 2002: 31). Parameteret

tager højde for antallet af afsløringer, og hvilke afsløringer, der indholdsmæssigt er tale om. Som

det fjerde parameter ser vi på medierne som politisk institution. Herunder undersøges medierne og

de involverede journalisters roller i tråd med Cooks pointe om, at journalisterne er politiske aktører,

der er med til at påvirke den politiske dagsorden (Cook, 2005: 85-90). Det femte parameter i

mediedækningen er tabloidisering. Herunder undersøger vi tabloide træk i mediedækningen, blandt

andet vendinger og tonen i sprogbruget, der kan betegnes som tabloide (Blach-Ørsten, 2011: 8,

Norris, 2000: 70-73). Med udgangspunkt i mediepersonaliseringen 64 (Rahat & Sheafer, 2007), som

teorikapitlet beskrev, ser mediedækningen som det sjette og sidste parameter på personindholdet i

artiklerne. Her skelner vi mellem politisk indhold, der beskriver den politiske substans og

personindhold, der primært har fokus på den skandaleramte politikers personlighed. De sidste fire

parametre bliver samlet undersøgt i analysekapitlet om, hvordan mediedækningen kendetegner den

personlige politiske skandale.

B8P8

More magazines by this user
Similar magazines