DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

professionaliseringen og medialiseringen. Håndteringen har vi operationaliseret til at være to

parametre, som vist på tabel 8.

$KUHL'=4'2XSHZKQTKL']bQSMHOJQY'

,PHOXOSQHM'

GKOKZHMHO'

CW]UQRSM]P!

3KOKZHMHO' ,PHOXOSQHM'RXSH' #GHIJWJR'RXSQJQY'

&QSOQRPMRS!

3SX^R[[MX]RNQ!

aXYYc]MaOQMX][ZRSRU[aOZ[!

[b]NMPdRU!

,]PSRZ! BOL5Rf!

-R]ePQRN[R! BOL5Rf!

,][TOS[^SO[aSMTRN[R!! BOL5Rf!

&QbSaRN[R!O^!MYOPR! BOL5Rf!

(`SR!URQ!PXUQ!

MPR]LPR]XVSRQ]M]P!

BOL5Rf!

*cNU!c]U[abNU]M]P! BOL5Rf!

.caaRQdRU!H!M]QRSTMRl! C`f!PSOU!

URS!MaaR!PR]]RY^`SR[G! 5XPR]!PSOU!

YO]PNR]UR!cUQONRN[RS! ']PR]!

&VM]UXaQXSRS[!XP!

VSR[[RYRUOSZRfURSR[!

[b]NMPdRU!

5OT]!VW![VM]UXaQXS!XP!

aX]QRa[Q!^XS!]OT][!

]eT]RN[R!

De to parametre under håndtering er strategier, som har udgangspunkt i Hornnes’ apologityper.

Apologierne kan ses som en række forskellige måder strategisk at håndtere en skandale på, som

beskrevet i teoriafsnittet (Hornnes, 2012). Her ser vi på om de seks forskellige strategier er til stede

i mediedækningen, ligesom vi også undersøger, hvor lang tid der går fra selve afsløringen til, at den

skandaleramte udtaler sig. Koden lukkethed er ikke en del af Hornnes’ strategier, men eftersom

lukkethed kan anses som en form for strategi, da fraværet af udtalelser i pressen kan være en

indikation på en håndtering af skandalen, er koden lukkethed tilføjet ved en åben kodning.

Det andet parameter er det professionelle kommunikationsberedskabs synlighed, der er kodet i form

af spindoktorens navn og konteksten i forbindelse med navns nævnelse. Benævnelse af en

spindoktor ved navn behøver ikke være en indikation på en professionel håndtering, men det er en

indikator på, at dette apparat er til stede. Dermed giver det også en indikation på

professionaliseringen 65 .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

65 Dog kan man argumentere for, at et godt professionelt kommunikationsberedskab aldrig vil være synligt ved navns

nævnelse, da det netop kommer til udtryk i strategierne. Derfor vælger vi da også at fokusere primært på strategierne

under det overordnede parameter håndtering.

64

More magazines by this user
Similar magazines