DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

!)!->#/

Analysen gennemgår de fire kendetegn ved den personlige politiske skandale: overtrædelser,

mediedækning, håndtering og politisk involvering. De tre personlige politiske skandaler bliver

behandlet i den rækkefølge, det er relevant for de enkelte analysekapitler. Derfor afviger

rækkefølgen fra kapitel til kapitel.

2!3($/-'?4',;/%$%@*/-#/%'

I skandalens kerne ligger den eller de handlinger og begivenheder, som indebærer den overtrædelse,

offentligheden er blevet bekendt med og i en eller anden grad misbilliger. En form for overtrædelse

er en betingelse for en skandale: Uden overtrædelser kan vi ikke tale om skandaler. Men ikke alle

overtrædelser er lige skandaløse – nogle overtrædelser er simpelthen for ubetydelige til at udvikle

sig til en skandale, mens andre er alvorlige (Thompson, 2002: 26). Dette kapitel ser derfor på,

hvordan overtrædelserne er kendetegnende for de enkelte skandaler. Kapitlet er struktureret ud fra

de tre forskellige typer af overtrædelser, vi har detekteret i teorien; lovmæssige overtrædelser,

normovertrædelser og andengradsovertrædelser. Først undersøger vi distinktionen mellem norm- og

lovovertrædelser, og til sidst i kapitlet behandler vi andengradsovertrædelserne.

?F1'$VGHO'KW'XPHOMO[SHLNHO4'-XPH'XY'OHYLHO'PNF'QXOZHO'XY'P[OSJHO'

Overordnet set kan overtrædelser i forbindelse med politiske skandaler deles op i to kategorier:

overtrædelser af love og regler samt overtrædelser af normer, værdier og moralske regler, som vi

redegjorde for i teorien. Men et lovbrud – eller en anklage om et lovbrud – kan samtidig være

forbundet med brud på normer eller værdier, der relaterer sig direkte til lovbruddet. I visse tilfælde

kan lovbrud være lette at begribe og definere, fordi love ikke kan gradbøjes på samme måde som

normer og værdier. Men lovgivning er ofte genstand for fortolkning. Enten fordi der er tale om en

gråzone, fordi lovgivningen simpelthen er uklar, eller fordi der blot er tale om en anklage om et

lovbrud, der fører alvorlige konsekvenser med sig, selvom det er uklart, hvorvidt en lov egentlig er

blevet brudt. Som teorikapitlet beskrev, kan en normovertrædelse derfor også indeholde et lovbrud

(Blach-Ørsten, 2011: 9). De to overtrædelseskategorier er derfor ikke sort-hvide, men for

overblikkets skyld vil vi se på de to kategorier af overtrædelser hver for sig. I de tilfælde, hvor et

lovbrud ikke er klokkeklart, behandler vi alligevel overtrædelsen som en lovmæssig overtrædelse,

idet det er det mulige formelle lov- eller regelbrud, der er genstand for misbilligelse. Netop derfor

82

More magazines by this user
Similar magazines