DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

bruger vi også udtrykket ”lovmæssige overtrædelser” for at indikere, at det ikke nødvendigvis er en

egentlig lovovertrædelse, der er tale om. I det følgende afsnit ser vi først på antallet og karakteren af

de lovmæssige overtrædelser i de tre skandaler, og derefter vender vi os mod overtrædelserne af

normer og værdier.

?F6'-XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'

De lovmæssige overtrædelser, der forekommer i Birthe Rønn Hornbech og Lars Løkke Rasmussens

sager, er på den måde karakteristiske på det punkt, at de i kraft af deres positioner som ministre – i

modsætning til Helle Thorning-Schmidt – er ansvarlige for den embedsførelse, der er forekommet i

deres tid som ministre. Som vi redegjorde for i teorien, drejer det sig om Grundlovens §13-16 og

ministeransvarsloven (Christensen, 1997: 27; Germer, 2001: 31-40).

Men love og regler kan både brydes i den offentlige sfære og i den private sfære. Hvis man som i

tilfældet med Thorning bliver beskyldt for at have overtrådt skattelovgivningen, fordi hendes mand

ikke betaler skat i Danmark, kan det også føre til en personlig politisk skandale på samme vis og

ofte også med samme konsekvenser som lovovertrædelser i den offentlige sfære. I det følgende

gennemgår vi lovovertrædelserne enkeltvis i de tre skandaler.

?F6F1'-XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'J'UJLKYNNKYHQ'

I bilagssagen er tre af overtrædelserne lovmæssige overtrædelser, som tabel 12 viser.

$KUHL'164'-XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'J'UJLKYNNKYHQ'

!QMKL' -XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'

1! 7`Z!O^!\MPOSRQQRSG!`NG!YOUG!aO[M]XH!XP!UM[aXQRa[ZR[`PG!dXQRNXTRS]OQ]M]PG!SRf[RSG!

QOrOa`S[RN!YY2!VW!*SRURSMa[ZXSP!,YQ!RNNRS!&c]UdRU[YM]M[QRSMRQ[!SRP]M]P!cUR]!

aNOSQ!SRNOQRSRQ!^XSYWN!RNNRS!cUR]!O]PMTRN[R!O^!^XSYWN!XPLRNNRS!URNQOPRSaSRU[!

;! &c]UdRU[YM]M[QRSMRQ!dOS!ZRQONQ!^XS!^XSVNRf]M]P!QMN!R]!SeaaR!#R][QSRHY`URS!

=! %bP]M]P!VW!YM]M[QRSaX]QXS!M![QSMU!YRU!SbPRNXTR]!

Det karakteristiske for de to første overtrædelser er, at de ligger i en gråzone i forhold til

lovgivningen. Den første overtrædelse er den største kategori, fordi den dækker over det, vi

overordnet kan kalde uretmæssig brug af skatteydernes penge. Det vil sige både de situationer, hvor

Løkke ikke har udfyldt bilagene korrekt, enten ved ikke at angive noget formål og/eller deltagere,

eller ved at have angivet formål, der er på kanten af, eller er en egentlig overtrædelse af reglerne for

repræsentation. De problematiske bilag drejer sig både om køb af cigaretter, alkohol, mad,

83

More magazines by this user
Similar magazines