DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Den første lovmæssige overtrædelse er bruddet på de to FN-konventioner; FN’s konvention af 30.

august 1961 om begrænsning af statsløshed 72 og FN’s konvention af 20. november 1989 om Barnets

Rettigheder 73 samt brud på Europarådskonventionen af 6. november 1997 om statsborgerret 74 (bilag

1C; Beckman & Kleis, 2004: 18-22). Her er der i princippet tale om en klar lovovertrædelse af

gældende dansk ret. Spørgsmålet er derfor, om der har været tale om et bevidst svigt og dermed

magtmisbrug, eller om Rønn og embedsmændene i Integrationsministeriet blot har foretaget en

alvorlig fejl.

Den anden væsentlige lovmæssige overtrædelse er derfor det magtmisbrug, som ministeriet og

Rønn anklages for. Magtmisbruget dækker over tre forhold: ulovlig forvaltning, manglende og

rettidig orientering af Folketinget samt brud på vejledningspligten i forhold til at informere de

statsløse om deres faktiske rettigheder. Rønn har kendt til fejlen i sagsbehandlingen – formentligt

før – men med sikkerhed siden januar 2010, hvor hun gør Folketingets Indfødsretsudvalg

opmærksom på fejlbehandlingen. Dermed har hun tilsidesat sin pligt til at følge de internationale

konventioner og orientere Folketinget. Dette kan ses som et brud på ministeransvarlighedsloven

(Geist & Dahlin, 2011b, 24. februar, Germer, 2001: 34-35). Orienteringen af Folketinget drejer sig

desuden om, hvorvidt Rønn i januar 2010, da hun orienterer Folketingets Indfødsretsudvalg om, at

hun har besindet sig, gør tilstrækkeligt opmærksom på, at alvorlig fejl har fundet sted i

sagsbehandling. Sagen er nemlig den, at ingen af medlemmerne af Indfødsretsudvalget reagerer på

orienteringen, hvorfor de formentligt ikke opdager, hvilken type fejl der er tale om (Geist & Dahlin,

2011, 29. januar).

Brud på vejledningspligten er en anden anklage om magtmisbrug i sagen. Vejledningspligten

indebærer, at forvaltningen er underlagt en vejledningspligt til at hjælpe borgere på vej, hvis de ikke

ved, hvilket dokument de søger (Knudsen, 2003: 36-40). Konkret i statsløsesagen drejer bruddet på

vejledningspligten sig om den manglende vejledning af de statsløse om deres rettigheder. Bruddet

sker fordi Integrationsministeriet først opdaterer sin hjemmeside med de statsløses

konventionsbeskyttede krav den dag, Information afslører skandalen, det vil sige d. 11. januar 2011,

selvom Rønn allerede i januar 2010 har gjort Indfødsretsudvalget opmærksom på fejlbehandlingen

(Geist & Dahlin, 2011, 29. januar). Rettighederne fremgår heller ikke af selve lovteksten til

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

72 Ratificeret i 1977. Artikel 1 forpligter de kontraherende lande til at give statsborgerret til personer, der er født på det

pågældende lands område, og som ellers ville blive statsløse. Danmarks forpligtelse efter konventionen er

implementeret i indfødsretslovens § 3 (bilag 1C; Beckman & Kleis, 2004: 19).

73 Konventionens artikel 7 siger, at barnet efter fødslen har ret til at have et navn, ret til at opnå statsborgerskab og ret til

så vidt muligt at kende og blive passet af sine forældre (bilag 1C).

74 Konventionen er den første internationale tekst, der indeholder principper og regler om alle aspekter af

statsborgerretten. Danmark ratificerede konventionen d. 23. december 1998 (Beckman & Kleis, 2004: 20).

85

More magazines by this user
Similar magazines