DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

indfødsretsloven eller af cirkulærer og vejledninger til ansøgning om statsborgerskab 75 (Geist &

Dahlin, 2011b, 12. januar).

Præcis hvilke lovmæssige overtrædelser, der har fundet sted er endnu ikke afgjort, da det blandt

andet er disse forhold, der er nedsat en undersøgelseskommission for at udrede (bilag 1D). De

lovmæssige overtrædelser må dog i det omfang, de har fundet sted, anses som alvorlige

overtrædelser i skandalen, idet de lovmæssige overtrædelser i yderste konsekvens er strafbare 76 .

?F6F8F'-XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'J'NRKMMHNKYHQ

I skattesagen er der tre lovmæssige overtrædelser, som det fremgår af tabel 14.

$KUHL'174'-XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'J'NRKMMHNKYHQ'

!QMKL' -XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'

1! 7M]]X\a!ZRQONRS!MaaR![aOQ!M!8O]YOSa!VW!QSXU[!O^G!OQ!dO]!

YcNMPTM[!RS![aOQQRVNMPQMP!

;! )dXS]M]P!dOS!PMTRQ!UMTRSPRSR]UR!^XSaNOSM]PRS!QMN!

Yb]UMPdRURS]R!XY!7M]]X\a[!XVdXNU!M!8O]YOSa!

=! >OPQYM[ZScP!

I forhold til statsløsesagen er det interessante ved de tre lovmæssige overtrædelser i skattesagen, at

de to første drejer sig om lovovertrædelser i den private sfære, idet de vedrører Thorning og

Kinnocks skatteforhold. Den første overtrædelse, som er den, der starter hele skandalen, er kun en

anklage om en lovovertrædelse, idet B.T. ikke har dokumentation for, at Kinnock er skattepligtig i

Danmark (Krog, 2010, 23. juni). Samtidig er det en lovovertrædelse, der falder indenfor en gråzone

i skattelovgivningen, hvilket gør den reelle lovovertrædelse mindre tydelig (Hjortdal & Østergaard,

2010, 24. juni; Klarskov & Tang, 2010, 1. juli). Den anden overtrædelse handler om, at Thorning

har givet forskellige oplysninger til henholdsvis Justitsministeriet og Skat i forhold til, hvor mange

dage Kinnock opholder sig i Danmark 77 . Hun bliver derfor anklaget for at have overtrådt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

75 Et andet problematisk forhold er, at Rønn heller ikke har informeret de forvaltningsorganer, der tager sig af

henvendelser om statsborgerskabsansøgning. Rigspolitiet, som er den instans, der formidler orientering fra

Integrationsministeriet videre til de enkelte politistationer, oplyser således, at de ikke har sendt nye retningslinjer videre

til politikredsene (Geist & Dahlin, 2011, 21. januar ; Geist & Dahlin, 2011, 29. januar).

76 Således afgjorde den rigsretssag, der fandt sted i forbindelse med tamilsagen i starten af 1990’erne, at justitsminister

Erik Ninn-Hansen måtte fire måneder i fængsel som følge af sagen (Christensen, 1997: 102).

77 Tilbage i 2009 har Thorning i forbindelse med en ansøgning til Justitsministeriets civilkontor om, at Kinnock som

udenlandsk statsborger kunne blive medejer af huset på Østerbro opgivet, at Kinnock er i Danmark hver fredag til

mandag hele året rundt. For at en udenlandsk statsborger kan blive boligejer i Danmark kræves det nemlig, at

vedkommende har et vist tilhørsforhold til Danmark. Men da Thorning i forbindelse med, at parrets skatteforhold bliver

endevendt i pressen i juni, skal angive til Skat hvor meget Kinnock opholder sig i Danmark, er antallet af dage

væsentligt mindre (Beder, Kristensen & Nielsen, 2010, 30. juli; Krog & Vedsmand, 2010, 29. juli).

86

More magazines by this user
Similar magazines