DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

ikke direkte individuelle politiske aktører (Kerby & Chari, 2002: 411). De personlige politiske

skandaler handler om politiske personers rolle som henholdsvis politiker og privatperson i rummet

mellem den offentlige og den private sfære (Allern & Pollack, 2012: 14). De tre skandaler i dette

speciale hører altså til i kategorien personlige politiske skandaler, og det er derfor denne

skandalekategori, specialet undersøger. Igennem hele specialet foretager vi en sondring mellem den

private og den offentlige sfære, idet personlige politiske skandaler, i modsætning til institutionelle

politiske skandaler, både kan befinde sig i den offentlige og den private sfære. Specialet opererer

derfor med følgende definition af den personlige politiske skandale:

!

"#$!%#&'($)*+#!%()*,*'-#!'-.$/.)#!0(&#-(11#&!23/#!*!/#$!(00#$,)*+#!(+!*!/#$!%&*4.,#!'05&#!(+!#&!%#&'($)*+!

(+!%()*,*'-6!0(&/*!'-.$/.)#&$#!7.$/)#&!(1!%()*,*'-#!%#&'($)*+7#/#&!*!0(&1!.0!0()-#,*$+'%()*,*-#&#!(+!1*$*',!

!

Baggrunden for definitionen vil blive udpenslet tydeligere i specialets teorikapitel.

1F8'3OXULHZWXOZTLHOJQY'

Specialets undersøgelse er udformet som et eksplorativt casestudie, fordi eksplorative studier er

nyttige i de tilfælde, hvor begreber og forståelse af kausalteori er svage!(Nørgård, 2007: 252). I

studiet af den personlige politiske skandale har vi kun en relativ svag forestilling om, hvad der er

årsagen til personlige politiske skandaler, og ikke mindst hvad, der kendetegner dem. Med det

eksplorative afsæt er specialets formål således at kunne identificere mønstre på tværs af de tre

udvalgte skandaler for derved at bidrage med en grundig beskrivelse og solid analyse af den

personlige politiske skandale i Danmark. Specialet undersøger derfor de tre udvalgte personlige

politiske skandaler ud fra følgende problemformulering:

94./!-#$/#,#+$#&!/#$!%#&'($)*+#!%()*,*'-#!'-.$/.)#!*!".$1.&-6!(+!74*)-#!-($'#-4#$'#&!7.&!/#$:!

Problemformuleringens åbenhed afspejler den eksplorative undersøgelse, vi foretager af personlige

politiske skandaler. Hovedvægten i specialet vil derfor også være på analysen, det vil sige den

første del af problemformuleringen, mens den anden del af problemformuleringen vil blive brugt til

8

More magazines by this user
Similar magazines