Referat af workshop nr. 2 - Høje Kolstrup Portal

hoejekolstrup.dk

Referat af workshop nr. 2 - Høje Kolstrup Portal

Områdefornyelse Høje Kolstrup

Referat af workshop nr. 2

12.11.2009 kl. 16.00 til 18.00 i Agoraen

Aabenraa Kommune

1. Program

16.00 Velkomst og program v/ Bo Riis Duun, Aabenraa Kommune

16.05 Status og proces v/ Tenna Tychsen, Kuben

16.15 Status for Aktiv Torv v/ Erik Uldall og Ole Weile

16.25 Opsamling på workshop nr. 1 samt forelæggelse af bearbejdet forslag

v/ Torben Gade, GBL

16.45 Gruppearbejde om styrker og svagheder ved forslaget

17.10 Fremlæggelse

17.25 Afvejning og økonomi

v/ Torben Gade og Anette Kold, Aabenraa Kommune

17.30 Gruppearbejde om afvejning og økonomi

17.50 Tilkendegivelse

18.00 Hvad sker der nu? Tak for i dag v/ Bo Riis Duun


2. Deltagere

I workshoppen deltager brugere af Agoraen, institutioner, Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening

og beboere i området m.fl.

Navn Organisation Gruppe

Martin Buus Madsen Planudvalget, Aabenraa Kommune

Anette Kold PLAN, Aabenraa Kommune

Erik Dahlgreen PLAN, Aabenraa Kommune

Bo Riis Duun PLAN, Aabenraa Kommune

Tenna Tychsen Kuben Management

Torben Gade GBL

Stephen Valentin Jensen GBL

Marlene Wullf Netværkskoordinator

Jette og Ole Weile Aabenraa

Jutta Carstensen Aabenraa

Ulla og Bent Jensen Aabenraa

Hanne Elleby Aabenraa

Flemming Dyrskov Aabenraa

Petra og Jens Kjær Jensen Aabenraa

Ulla Kristensen Aabenraa

Poul Erik Andersen Aabenraa

Claus Thomsen Aabenraa

Peter Nicolaisen (som beboer)

Erik Uldall Hansen Aabenraa

Verner K. Christensen Aabenraa

Orla Jensen Aabenraa

Arne Æbelø Aabenraa

Anne Marie Juhl Aabenraa

Poul Erik Outzen Aabenraa

Frede Anker Aabenraa

Villy Holst Aabenraa

Hanne Jensen Aabenraa

Anders Møller Nyløkke Fritidshjem

Inge Jørgensen Aabenraa

Helge Peter Frandsen Aabenraa

Hans Christian Falk Aabenraa

Margit Bundgaard Aabenraa

Pia Nielsen Aabenraa

Tavs Roworth Aabenraa

Erling Holm-Jensen Aabenraa

Henning kræmer Aabenraa

Troels Schink Aabenraa

Kirsten og Ove Stahl Schmidt Aabenraa

Kirsten-Elisabeth Nielsen Aabenraa

Anders Møller Aabenraa

Farverne betyder følgende:

Kommunale medarbejdere

Interessenter og naboer


3. Velkomst og dagens program v/ Bo Riis Duun

Bo Riis Duun bød velkommen, takkede for fremmødet og præsenterede kort dagens program.

Bo Riis Duun orienterede kort om baggrunden for sin deltagelse, som plan- og udviklingschef.

4. Status og proces v/ Tenna Tychsen

Tenna Tychsen orienterede om processen for projektet. Processen er illustreret nedenfor:

5. Status for Aktiv Torv v/Erik Uldahl og Ole Weile

Ole Weile præsenterede sit skitseforslag til ”Aktiv Torv”. OW orienterede om torvets indretning og sammenhæng

med området vest for Agoraen.

I den sydlige del af planen, er vist lyssøjler, som tænkes udført som 4-5 meter høje lyssøjler som vil være

synligt fra Nørreskovvej. Vest for Agoraen etableres et espalier.

Pladsen er svagt skålformet. Fontæne er tænkt med vand til leg og vand plaskeri og vil kunne slukkes så

fontæneområdet kan indgå som en del af andre aktiviteter i området.

Som overdækning er et sejl tænkt ind i projektet. Området er stærkt skrånende, og giver mulighed for en amfi

scene.

Et pitstop giver mulighed for overdækning og anden leg i området.

Der er i Aktiv Torv, tænkt på aktiviteter som musik- og sportsarrangementer, mødested for dagplejemødre

m.m.

Aktiv torv kan anvendes af alle aldersgrupper, ældre som unge og børn.

Erik Uldahl oplyste, at der er foretaget en udregning på økonomien i ”Aktiv Torv” projektet, som vise at prisen

for ”Aktiv Torv” vil være ca.6 mio.

Pengene til projektet vil kunne skaffes hvis lokale- og anlægsfonden kan dække 20 % af udgiften, bydelscentret

i Højekolstrup kan dække med 30% samt Realdania vil kunne bidrage med 50 % hvilken umiddelbart

ses som realistisk.

Som et lille muntert indslag viste EU den første skitse som blev udtænkt før der blev sat arkitekter på projektet.


6. Opsamling på workshop nr. 1 v/ Torben Gade, GBL (Gruppen for By- og Landskabsplanlægning)

Torben Gade oplyste, at referatet fra workshop 1 nu kan findes på hjemmesiden.

TG oplyste om grundlaget og forbindelsen til helhedsplanen.

Skitseoplæg blev præsenteret. Hovedlinier, styrker og svagheder præsenteres.

Hovedgrebet i det reviderede forslag er følgende:

Agoraen som ”ikon” for Høje Kolstrup er vigtig og skal have værdige omgivelser.

Som vist på planen ligger Agoraen på en flade. Man skal kunne opleve at der er mere at komme

efter, når man bevæger sig rundt i området.

Legeområdet mellem Agoraen og Skolen skaber mulighed for at samle aktiviteter, og skabe et

levende sted i området.

Nyløkkegrunden vil evt. kunne anvendes til sundhedscenter eller anden form for byggeri til gavn

for området.

Der foretages udtynding af beplantningen langs Nørreskovvej.

Kiss & Ride område giver mulighed for at køre op til områdets trafikale knudepunkt. Muligheden

for også at lede bybussen her forbi undersøges i forbindelse med projektet.

Snit i området viser sammenhængen mellem Nørreskovvej - Agoraen – Skolen og terrænforholdene

imellem disse.

Playzone – legeområdet mellem Agoraen og skolen.

7. WORKSHOP. Styrker og svagheder (gruppearbejde)

a. Svagheder ?

Langt fra Agoraen til P-pladser

Manglende synlighed/indblik fra Nørreskovvej

Mangler markering ved broerne

Manglende overdækning på "Aktiv Torv". ( forslag til overdækning ved søjler)

Bus ikke direkte adgang ( langt væk fra Agoraen)

Uklar hovedindgang mod nord

Afstand/passage mellem aktivitetsområder nord og syd for Agoraen

Skitseret mulitibane vest for Agoraen forsvinder

For få p-pladser - en løsning kan være at der bliver forberedt til indkørsel

til evt. ny p-plads

Mangler plan for området vest for Agoraen - f.eks byggelegeplads/dyrehold

Mangler helhedsplan for beplantning og vedligehold for hele området ( bolig-

området og Agoraen )

Markering af by, og at "her sker noget"

(Rundkørsel i den anden ende af bydelen, så man kan se at byen ikke ender…)

Opsummering a.

Der var bred enighed om ovenstående svagheder i det fremlagte forslag.


. Styrker ?

Kiss & Ride

P-pladser flyttes mod vest væk fra børnene

Mulighed for busholdeplads ved Kiss & Ride

Stien forbliver hvor den er nu

Aktiv Torv på niveau med Agoraens halgulvet

Bilfri legeområde for børnene mellem skole og Agoraen

Aktiv Torv er forsænket i forhold til stien

Aktiviteter på begge sider af Agoraen

Muligheder for aktiviteter for alle aldersgrupper

Ny indgang til Agoraen fra nordsiden + reetablering af gammel hovedindgang.

Godt Aktivt Torv er isoleret fra Nørreskovvej

At der fortsat er enkelte træer.

Stadigvæk p-muligheder mellem skolen og Agoraen

Opsummering b.

Der var bred enighed om ovenstående styrker i det fremlagte forslag.

8. Fremlæggelse og tilkendegivelse

Storskærm / skiltning

I salen blev det foreslået, at synlighed kan skabes ved hjælp af storskærme eller skiltning. Lyssøjlerækken

som indgår i ”Aktiv Torv” blev i den forbindelse nævnt, og vil være synlig fra Nørreskovvej. Ligeledes blev det

nævnt, at broer og evt. belysning ved ankomsten fra Nørreskovvej kunne belyses.

Agoraens synlighed

Der var flere i salen som foreslog, at Agoraen blev mere synlig, og at Agoraen samt det området den ligger

som en del, opleves mere som en del af byen, end den gør på nuværende tidspunkt.

Nyløkke grunden

Der blev fra salen nævnt, at der kunne være mulighed for bebyggelse meget synligt ud mod Nørreskovvej.

Der blev henvist til lokalplanen ( Lokalplan nr. M117 ) for området..

Ankomst til området

Fra salen blev nævnt, at man oplever ankomsten til området som en ”tunnelvirkning” og at der gerne må

tyndes mere ud, så Agoraen kommer mere til syne når man kører ind i området.

Hovedindgang

Der var i salen både de der mente, at den nye hovedindgang til Agoraen var godt placeret og andre der

mente den var uklar.

Afstand mellem p-plads og Agora

Der nævnes eksempler på nye tanker om disponering af skoler således, at børnene må gå langt fra af- og

påsætningssteder. En løsning der er positivt for børn og unges fysiske aktivitet og måske ligefrem kan få

børn og unge til at benytte cyklen i stedet for at blive kørt i skole og til fritidsaktiviteter. Afstanden mellem pplads

og Agoraen er derfor ikke afskrækkende.


9. Afvejning og økonomi

Torben Gade gennemgik det økonomiske overslag for helhedsplanen.

Helhedsplanens opdeling i 9 områder udgør samlet et beløb på 10,9 mio. kr. Da der kun budgetteres med 8

mio. skal der foretages en vægtning af områderne, da der umiddelbart ikke er plads til alle initiativer i budgettet.

Der var i salen enighed om, at der måske kunne hentes ekstra 2 mio. kr. til projektet. Derfor blev det besluttet,

at den efterfølgende vægtning af økonomien skulle deles op i to. Både en vægtning i forhold til 8 mio. kr.

samt en vægtning af ekstra 2 mio. kr.

Anette Kold oplyste, at den afvejning af økonomien der foregik i dag, ville blive taget med hjem i forvaltningen.

Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde en indstilling til politikkerne. Anette Kold pointerede, at det i

sidste ende er en politisk beslutning, hvorledes økonomien skal vægtes.

Skematisk visning af de 4 gruppers bud på vægtning af økonomien:

ca. 8 mio. kr. Hvis ca. 2 mio. kr. ekstra

GR.4

Område 1. 3,0

Område 2. 0,7

Område 3.

Område 4.

Område 5.

Område 6.

1,1

Område 7. 3,3 1,4

Område 8.

Område 9.

GR.3

1,0 0,6

Område 1. 3,0

Område 2.

Område 3.

Område 4.

0,7

Område 5.

Område 6.

0,4

Område 7. 4,7

Område 8.

Område 9.

GR.2

1,6

Område 1. 3

Område 2. 0,7

Område 3.

Område 4.

0,5

Område 5.

Område 6.

0,4

Område 7. 4,7

Område 8.

Område 9.

GR.1

0,3 1,3

Område 1. 3,0 NB! Penge til markering af broer

Område 2. 0,7

Område 3. 0,5

Område 4. 0,1

Område 5. 0,4

Område 6. 0,4

Område 7. 3,3

Område 8. 1,6

Område 9. 0,1 0,2


10. Tilkendegivelser

Der er bred opbakning fra deltagerne i workshoppen, til det fremlagte reviderede forslag.

Hvad sker der nu?

Helhedsplanen vil blive politisk behandlet i af november – december 2009.

Der skal udarbejdes et anlægsoverslag til den politiske behandling. Anlægsoverslaget tager udgangspunkt i

et oplæg til økonomidisponering.

Der skal udarbejdes en projektmappe om helhedsplanen.

Referat udarbejdet af

Stephen Valentin Jensen

GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

Bilag:

Revideret forslag


REVIDERET FORSLAG

P-PLADS MED BANER

BYGGEMULIGHED:

- BUTIK

- ÆLDREBOLIGER

- INSTITUTION

- SUNDHEDSCENTER

- ETC.

61

INSTITUTION

63

BUS

6

FOLD

AGORA

SKOLE

11

NY P-PLADS 52 PLADSER

KISS & RIDE

BUSSTOP

LEGEZONE:

- STREETBASKET

- SKATERBANE

- LEGEPLADS

- HALVTAG

AKTIVITETSPLADS

- SCENE

- OPHOLDSAREAL

- SIDDETRAPPE

- FONTÆNE & BASSIN

- PETANQUE

NATURLEGEPLADS

More magazines by this user
Similar magazines