Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1896. - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1896. - SSB

5-6

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v.

1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

- 86-146 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v.

1 Juli 1889-31 December 1891, S. 1-5.

- 147-206 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v.

1 Januar 1892-31 December 1894, S. 1-5.

- 207-281 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v.

1 Januar 1895-31 December 1897, S. 1-6.

282. De offentlige Jernbaner 1896/97. (Rapport sur les chemins de fer publics.)

- 283. Civil Retspleie 1895. (Statistique de la justice civile.)

- 284. Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende

Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar 1891. (Aperçu

général du recensement du ler Janvier 1891.)

- 285. Norges Bergvserksdrift 1894 og 1895. (Statistique des mines et usines.)

- 286. Strafarbeidsanstalter 1895/96. (Statistique des maisons centrales

pénitentiaires.)

287. De Spedalske i Norge 3891-1895. (Les lépreux en Norvége.)

'288. Norges Skibsfart 1896. (Statistique de la navigation.)

- 289. Rekruteringsstatistik 1897. (Statistique du recrutement.)

- 290. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1895. (Rapport sur l'état

sanitaire et médical.)

- 291. Kriminel Retspleie 1892 og 1893. (Statistique de la justice criminelle.)

- 292. Distriktsfængsler 1896. (Prisons départementales.)


NORGES OFFICIELLE STATISTIK.

Tredie Reekke No, 292.

Beretning

Om

Rigets Distrittsfullslor

for

Aare- t 1896.

Udgiven af

Expeditionsehefen for Færtgselsveesenet.

STATISTIQUE DES PRISONS DEPARTEMEMTALES.

1896.

KRISTIANIA.

I Kommission hos H. Aschehoug C o.

1898.


For Aarene 1885-95 se Norges officielle Statistik, Tredie Række

No. 56, 76, 113, 138, 159, 180, 194, 214, 246 og 272.

Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri.


A. Almindelige Bemærkninger

B. Bygningerne . . .

C. Fangeantallet m. v. . .

D. Ordenen og Disciplinen

E. Sjælepleien og Undervisningen

F. Sundhedstilstanden

G. Fangernes Beskjeeftigelse

II. Forpleining og Beklædning

I. Udgifter . . . .

K. Fængselsselskaber .

Indhold.

I. Beretningen.

II. Statistiske Tabeller.

Side

- 6

- 7

- 16

- 17

- 19

- 20

- 22

23

26

Tabel 1. Fortegnelse over Distriktsfængslerne med Angivelse af Antallet

af Fangerum m. v. Side 30

— 2. Fangeantallet og Fangedagenes Antal — 32

- 3. Det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg og det hoieste Belæg

paa samme Tid . . . -- 36

— 4. Fangernes Alder . . . — 38

5. Udgifter og Indtægter — 40


Table des matières.

A. Remarques générales _17 . page 1

B. Les maisons — 6

C. Nombre des détenus ..... . — 7

D. Régime disciplinaire . . -- 16

E. Service religieux et scolaire — 17

F. État sanitaire — 19

G. Occupation des prisonniers — 20

H. Alimentation et habillement des détenus — 22

I. Dépenses . . — 23

K. Sociétés de patronage pour les libérés — 26

Tableaux.

Tableau 1. Liste des prisons départementales avec indication du nombre

des cellules etc. . . — 30

2. Nombre des détenus et des journées de détention . . . — 32

3. Nombre moyen journalier des détenus. Nombre le plus élevé

de détenus en même temps . . .. . — 36

4. Age des détenus .. 38

5. Montant des dépenses . --- 40


189 6.

A. Almindelige Bemærkninger.

(Remarques générales.)

Nedenstaaende Oversigt viser, hvilke Fængselsdistrikter Landet er inddelt

Antallet af de til dem hørende Distriktsfængsler, samt af hvem disse bestyres:

Fængselsdistrikter.

Hvor Fængslerne

ligger. Bestyrere. Anmærkning.

Byen Kristiania. Kristiania. Cand. jur. Thomas

Segelke Thrap.

Akershus Amts

Landdistrikt, Byen

Drøbak og Ladestederne

Son og

Holen.

Smaalenenes Amts

Landdistrikt.

Byen Moss.

Skedsmo. Fogden i Nedre

Romerike.

Eidsberg. Fogden i Rakkestad.

Moss. Politimesteren

i Moss.

Byen Fredrikstad. Fredrikstad. Politimesteren

i Fredrikstad.

Byen Sarpsborg. Sarpsborg.

Byen Fredrikshald.

Hedemarkens Amts

Landdistrikt og

Byerne Hamar og

Kongsvinger.

Fredrikshald. Politimesteren

i Fredrikshald.

Hamar.

Kongsvinger.

Byfogden

i Sarpsborg.

Byfogden i Hamar.

Fogden i Vinger

og Odalen.

Fængslet benyttes

efter Overenskomst

mellem Akershus

Amts Fængselsdistrikt

og Kristiania Kommune

tillige som

Varetægtsfængsel for

Akers Sorenskriveri.

Efter Overenskomst

mellem Fængselsdistriktet

og Kristiania

Kommune benyttes

Fængslet ogsaa til

Optagelse af Fanger

fra sidstnævnte.

Efter Overenskomst

med Kommunebestyrelserne

i Amtets

Byer har Smaa-

)lenenes Amts Land-

' distrikt Adgang til

at benytte Fængslerne

i Amtets Byer,

naar Rummet

tillader det.


2 1896.

Fængselsdistrikter.

Kristians Amts

Landdistrikt og

Byerne Lillehammer

og Gjøvik.

Buskerud Amts

Landdistrikt og Byen

Hønefoss.

Byen Kongsberg.

Byen Drammen.

Jarlsberg og Larvik

Amts Landdistrikt,

Byen Larvik og

Ladestederne

Svelvik og Aasgaardstrand.

Byen Holmestrand.

Ladestedet Horten.

Byen Tønsberg.

Byen Sandefjord.

Bratsberg Amts

Landdistrikt.

Byen Skien.

Byen Poregrund.

Byen Brevik.

Ladestedet

Stathelle.

Ladestedet

Langesund.

Hvor Fængslerne

ligger. Bestyrere. Anmærkning.

Gjøvik.

Sel.

Nordre Aurdal.

Haugsund.

IlønefosP.

Nes i

Kongsberg.

Fogden i Toten.

Fogden i Nordre

Gudbrandsdalen.

Fogden i Valders.

Sorenskriveren i Eker,

Modum og Sigdal.

Fogden i Ringerike.

Fogden i Hallingdal.

Politimesteren i

Kongsberg.

Drammen. Politimesteren i

Drammen.

Sande.

Sem.

Larvik.

Holmestrand.

Horten.

Tønsberg.

Sandefj ord.

Skien.

Porsgrund.

Brevik.

Stathelle.

Langesund.

Sorenskriveren i

Nordre Jarlsberg.

Fogden i Jarlsberg.

Politimesteren i

Larvik.

Byfogden i

Holmestrand.

Politimesteren i

Horten.

Politimesteren i

Tønsberg.

Byfogden i

Sandefjord.

Politimesteren i

Skien.

Byfogden i

Porsgrund.

Byfogden i

Brevik.

Fogden i Bamle.

Fogden i Bamle.

I Gjøviks Fængsel

er 5 Enkeltceller og

1 Fællesrum afgivne

til Benyttelse for en

Tvangsarbeidsanstalt.

Fængslet er bygget

af Amtet, men benyttes

ifølge Overenskomst

efter Feengselslovens

§ 10, sidste

Led ogsaa af Skien.


Fængselsdistrikter.

1896. 3

Hvor Fængslerne

ligger. Bestyrere. Anmærkning.

Byen Kragerø. Kragerø. Politimesteren i

Kragerø.

Nedenes Amts

Landdistrikt og

Byerne Østerrisør,

Arendal og Grimstad

samt Ladestederne

Lillesand og

Tvedestrand.

Arendal.

Hornnes.

Lister og Mandal Mandal.

Amts Landdistrikt,

Byen Flekkefjord Flekkefjord.

samt Ladestederne

Mandal og Farsund.

Politimesteren i

Arendal.

Fogden i

Sætersdalen.

Fogden i Mandal.

Byfogden i

Flekkefjord.

Byen Kristiansand. Kristiansand. Politimesteren i

Kristiansand.

Stavanger Amts

Landdistrikt og

Ladesteder samt -

Byen Haugesund.

Byen Stavanger.

Søndre Bergenhus

Amt.

Stavanger. Fogden i hederen

og Dalene.

Stavanger. Politimesteren i

Stavanger.

Lervik.

Vossevangen.

Sorenskriveren

Søndhordland.

Fogden i

Hardanger og Voss.

Byen Bergen. Bergen. Politimesteren

Bergen.

Nordre Bergenhus

Amts Landdistrikt

og Ladestedet

Florø.

Vik.

Fogden i Sogn.

Efter Overenskomst

med Lister og Mandals

Amtskommune

modtages, naar

Rummet tillader

det, Fanger fra

Landdistriktet.

Efter Overenskomst

mellem Søndre

Bergenhus Amt og

Bergens By har

førstnævnte Ret til

fortrinsvis Afbenyttelse

i Bergens

Distriktsfængsel af

8 Enkeltceller, 1

Fællesrum og 2 Rum

for Strafarrest- og

GjEeldsfanger.


Fængselsdistrikter.

Romsdals Amts

Landdistrikt samt

Byerne Aalesund,

Molde og

Kristiansund.

Søndre Trondhjems

Amts Landdistrikt

og Bergstaden

Røros.

Byen Trondhjem.

Nordre Trondhjerns

Amts Landdistrikt,

Byen Levanger

samt Ladestederne

Stenkjær og

Namsos.

Nordlands Amts

Landdistrikt, Byen

Bodø og Ladestedet

Mosjøen.

Tromso Amts

Landdistrikt.

Byen Tromso.

Finmarkens Amts

Landdistrikt.

Byen Hammerfest.

Byen Vardø.

Byen Vadsø.

1896.

Hvor Fængslerne

ligger. Bestyrere. Anmærkning.

Aalesund.

Molde.

Kristiansund.

Vollan i

Trondhjem.

Trondhjem.

Levanger.

Stenkjær.

Namsos.

Sannes.

Bodø.

Smedvigen.

Tromso.

Hammerfest.

Vadsø.

Politimesteren i

Aalesund.

Byfogden Molde.

Politimesteren i

Kristiansund.

Fogden i Strinden

og Selbu.

Politimesteren i

Trondhjem.

Fogden i Stjør- og

Værdalen.

Fogden i Inderøen.

Fogden i Namdalen.

Fogden i Søndre

Helgeland.

Fogden i Salten.

Sorenskriveren i

Lofoten.

Politimesteren

Tromso.

Byfogden

Hammerfest.

Fogden i Varanger.

Fængslet er bygget

af Tromso By, men

benyttes ifølge

Overenskomst efter

Fængselslovens § 10,

sidste Led, ogsaa af

Amtet.

Hammerfest Fængsel

er bygget af Byen,

men benyttes ifølge

Overenskomst efter

Fængselslovens § 10,

sidste Led tillige af

Amtet.

Fængslet i Vadsø er

bygget af Amtet, men

benyttes tillige af

Byerne Vadsø og

Vardø ifølge Overenskomst

efter Fængselslovens

§ 10, sidste

Led.


1896.

Kristiania Distriktsfængsel har i dette Aar været mere overfyldt

end i noget tidligere. Til Akershus Amts Distriktsfængsel har maattet

overføres 534 Mænd og 31 Kvinder.

Trondhj ems Bys Distriktsfængsel har heller ikke kunnet afgive

Plads til alle Byens Fanger, hvorfor det har været nødvendigt at overfore

226 Fanger til Sondre Trondhjems Amts Distriktsfængsel.

BodO Dis triktsfængsel har ogsaa i dette Aar, særlig under Lagmandsthingene,

været for lidet for Behovet, hvorfor enkelte Fanger har maattet

sendes til et af Nabofængslerne til Udsoning af Fængselsstraf.


6 1896.

B. Bygningerne.

(Les maisons.)

Ifølge Tabel I, der indeholder Opgave over Fangerum i Rigets Distriktsfængsler,

udgjorde det samlede Antal Rum beregnede paa Fangebrug 795,

nemlig 657 Enkeltceller, 79 Fællesrum og 59 Arrestrum. Af det samlede

Antal disponeres ialt 25 Rum til andet Brug.

I Kristiania Distriktsfængsel er der foretaget en Forandring i

I ste Etage, saaledes at Kvindeafdelingen er blevet helt udskilt fra Mandsafdelingen.

Samtidig hermed blev 2 af de 4 Fællesrum i Kvindeafdelingen •

omdannet til Enkeltceller. I Fællesrum i Mandsafdelingen blev delt i 2

Celler og den ene af disse indredet til Korrektionscelle, forsynet med Jerngitter,

indvendigt Træpanel og elektrisk Tgendapparat for Gasblusset. Det

er besluttet at tilbygge Fængslet og forlægge Administrationsrummene til

søndre Flyii og Funktionærboligerne til nordre Fløi. Herved vil Fængslet

faa ca. 30 Celler mere. Arbeidet, der er kalkuleret at koste Kr. 64 500,00,

blev paabegyndt i Beretningsaaret. Der er i Aarets Løb af Bevilgningen medgaaet

Kr. 17 820,00.

Ved S arp sb o rg s Dist ri k ts fEengsel er Gjterdet om Fangegaarden

af Sikkerhedshensyn forhøiet omtrent 1 Meter.

I Gj vik s Distriktsfængsel er indlagt nyt Damp-Centralvarmeapparat.

I Aales un ds Dis tr ikts fæ ngs el er der indsat Cylinderovn i 5 Celler.

I Tr on dhj ems D is triktsften gs el er der anbragt nyt Varmeapparat

Ftengselsbygningens østre Del.

I Bo dø Distrikts ftengsel er der indrettet Baderum i Kjælderen.

1 Smedvigens Distriktsfængsel er anbragt elektrisk Ringeapparat.


1896. 7

C. Fangeantallet ni. v.

(Nombre des détenus etc.)

Tabel 2 viser Fangeantallet og Fangedagenes Antal i Rigets Distriktsfængsler

i Aaret 1896. Det sees heraf, at Antall et af de P er s one r,

der som Straf- eller Varetægtsfanger i nævnte Aar hensad i Distriktsfmngslerne

udgjorde 12 105, hvoraf 10 725 Mænd og 1 380 Kvinder. Heraf falder

paa Kristiania Distriktsfængsel det største Belæg med 4 498 Fanger 3 809

Mænd og 689 Kvinder — og paa Bergens Distriktsfængsel det næststørste

med 1 171 Fanger — 1 072 Mænd og 99 Kvinder. Det mindste Belæg

havde Stathelle Distriktsfængsel, hvor der i Aaret kun hensad 6 Mænd.

Det samlede Antal 1' angedage i samtlige Distriktsfængsler udgjorde

107 934, hvoraf 94 296 falder paa Mandsfangerne og 13 638 paa Kvindefangerne.

I Kristiania Distriktsfængsel var Fangedagenes Antal 43 379, hvoraf

falder paa Mænd 37 296 og paa Kvinder 6 083. Bergens Distriktsfængsel

havde 8 386 Fangedage, hvoraf 7 524 falder paa Mænd og 862 paa Kvinder.

Det mindste Dagantal havde Sande Distriktsfængsel med 72 Fangedage.

Amtsvis stiller Antallet af Fanger og Fangedage sig saaledes- :


81896.

Amt.

Antal Personer.

M. K. Tils.

Antal Dage.

M. K.

I

Kristiania 3 809 689 4 498 37 296 6 083 43 379

Akershus 657 45 702 6 338 685 7 023

Smaalenenes 834 28 862 6 848 344 6 192

Hedemarkens 196 47 243 1 828 742 2 570

Kristians . . 106 11 117 1 144 271 1 416

Buskerud 461 26 487 3 730 399 4 129

Jarlsberg og Larvik • 385 22 407 2 668 161 2 829

Bratsberg 256 29 285 1 740 233 1 973

Nedenes 174 22 196 1 686 205 1 891

Lister og Mandal 475 89 614 3 071 273 3 344

Stavanger . . 404 64 468 3 410 812 4 222

Sondre Bergenbus 68 • 68 988 - 988

Bergen 1 072 99 1 171 7 524 862 8 386

Nordre Bergenhus 41 5 46 414 65 479

Romsdals 256 24 280 2 290 225 2 515

Sondre Trondbjems . 795 131 926 6 084 1 216 7 300

Nordre Trondbjems . 72 19 91 596 166 762

Nordlands 269 41 310 3 845 566 4 411

Tromso 145 17 162 1 487 95 1 582

Finmarkens 250 22 272 2 309 235 2 644

Hele Riget 10 725 1 380 12 105 94 296 13 638 107 934.

Folgende Opgaver viser Antallet af Fanger og Fangedage i de 9 foregaaende

Aar :

Antal Personer. Antal Dage.

K. Tils.

Tils.

M. K. Tils.

1895 9 580 1 335 10 915 86 608 14 075 100 683

1894 9 635 1 406 11 041 91 820 14 227 106 047

1893 . 9 388 966 10 354 90 106 12 590 102 696

1892 . 8 554 998 9 652 80 064 11 005 91 069

1891 . 7 565 920 8 485 70 030 10 427 80 457

1890 7 074 866 7 940 67 499 10 170 77 669

1889 7 908 1 073 8 981 73 177 11 991 85 168

1888 7 751 1 112 8 863 71292 14 562 85 854

1887 8 875 1 147 10 022 74 031 15 282 89 313


1896. 9

Det sees al disse Opgaver, at saavel Fangernes som Fangedagenes Totalsum

er steget betydelig fra foregaaende Beretningsaar, og at de ikke i de

nævnte 9 Aar har staaet højere.

Følgende Oversigt viser den procentvise Tilbagegang eller Tilveext i

Person- og Dagantallet mod 1895

Kristiania Distriktsfængsel

Rigets øvrige Distriktsfængsler

. .

Hele Riget underet .

Personer. Dage.

M.K. Tils.

+ 5,72

+ 15,71

-I- 11,95

• 1,15

-I- 8,30

+ 3,37

+ 4,60

+ 15,00

d- 10,90

+ 3,28

• 12,87

-I- 8,88

K. Tils.

+ 3,61

7,91

▪ 3,10

d- 3,33

+ 9,97

+ 7,20

Den g j e nn emsnitlige Fængse ls t i d for alle Fanger underet har

i Beretningsaaret og de to foregaaende Aar været :

1896

1895

1894

Gjennemsnitligt Antal Dage

paa hver Fange.

Af det samlede Belæg var 8 875 Straffanger med 52 991 Fangedage

og 3 230 Varetægtsfanger (herunder indbefattet Transportfanger)

med 54 943 Fangedage. Heraf falder paa Kristiania Distriktsfængsel 3 170

Straffanger med 14 137 Fangedage og 1 328 Varetægtsfanger med 29 242

Fangedage. Bergens Distriktsfængsel havde et Antal af 900 Straffanger med

5 652 Fangedage og 271 Varetægtsfanger med 2 734 Fangedage.

I Treaaret 1894-96 var Fordelingen mellem de to Grupper af Fanger

følgende :

1896 .

1895 . .

1894

8,79

9,04

9,53

Tils.

9,88 8,92

10,54 9,22

10,12 9,60

Straffanger. Varetægtsfanger.

Personer. Dage. Personer. Dage.

8 875

7 803

7 708

52 991

47 300

47 779

'o 230

3 112

3 333

54 943

53 383

58 268


10 1896.

For Straffangerne var det sammenlignet med 1895 en TilvEext af 13,74 Vo

og for Varetægtsfangerne af 3,79 vo. Hvad Dagene angaar, var det for

Straffangernes Vedkommende en TilvIext af 12,03 vo og for Varetægtsfangerne

af 2,92 Vo.

De under Rubriken „A rr es t" opførte 289 Personer med 749 Fangedage

var samtlige Mandskaber, der udholdt simpel Arrest for Militærforseelser.

Som Militærfanger er foruden disse opført et Antal af 21 med 173 Fangedage.

Af disse udholdt 13 Fængsel paa sædvanlig Fangekost (ensomt Fængsel)

i tilsammen 140 Dage og 7 Fængsel paa Vand og Brød som idømt Straf

(skjærpet eller mørkt Fængsel) i 31 Dage, hvorhos 1 Fange hensad i Varetægt

under Transport i 2 Dage. Samtlige disse Fanger er medregnede

nedenfor.

Fængsel pa a sædvanlig Fangekost er i Aarets Løb udholdt af

ialt 607 Personer, deraf 500 Mænd og 107 Kvinder i henholdsvis 12 015 og

2 323 Dage, ialt 14 338 Dage. Heraf udholdt 419 Personer (337 Mænd og

82 Kvinder) dette Slags Fængsel som idømt Straf med idethele 12 145

Dage (10 170 paa Mændene og 1 975 paa Kvinderne), medens 188 Personer

(163 Mænd og 25 Kvinder) a fs on ede B Oder med nævnte Slags Fængsel

i tilsammen 2 193 Dage (1 845 paa Mænd og 348 paa Kvinder).

V a nd og Brø ds traf er i Aarets Lob udholdt af 7 979 Personer,

7 082 Mænd og 897 Kvinder, i tilsammen 37 904 Dage samtlige Mellemfristdage

herunder medregnede hvoraf 32 964 falder paa Mænd og 4 940

paa Kvinder. Saadan Straf var idømt 1 727 Personer (1 433 Mænd og 294

Kvinder) med 17 164 Dage (14 550 paa Mænd og 2 614 pa,a Kvinder),

medens 6 252 Personer (5 649 Mend og 603 Kvinder) afso ne de Bøder

med Fængsel paa Vand og Brød i tilsammen 20 740 Dage (18 414 paa Mænd

og 2 326 paa Kvinder).

Det samlede Antal St r a ff an ge r, der i Aarets Lob hensad i Distriktefængslerne

til Udholdelse af idømt F Ee n gs elsstraf, var altsaa, Militærfangerne

iberegnede, 2 435, deraf 2 059 Mænd og 376 Kvinder. Af dette

Antal falder paa Kristiania Distriktsfængsel 590 (487 Mænd og 103 Kvinder).

A fsoning af Bø der fandt Sted for ialt 6 440 Personer (5 812 Mænd og

628 Kvinder), hvoraf 2 580 Personer (2 172 Mænd og 408 Kvinder) falder

paa Kristiania Distriktsfængsel.

Fængselstidens gjennemsnitlige Længde for Fanger, der i

Beretningsaaret og de to foregaaende Aar hensad i Fængsel paa Vand og

Brød eller sædvanlig Fangekost, sees af følgende Opgave :


1896

1895

1894

1896

1895

1894

Fængsel paa Vand og Brod.

Fængsel paa Vand og Blvd.

1 727

1 547

1 687

17 164

14 995

15 990

1896. 11

9,94

9,69

9,48

Fængsel paa sædvanlig

Fangekost.

Gj ennemGjennem-

Antal Antal snitligt Antal Antal snitligt

Antal Dage Antal Dage

Fanger. Fangedage. paa hver Fanger. Fangedage. paa hver

Fange. Fange.

7 979

6 957

6 887

37 904

32 878

32 720

For Fanger paa Vand og Brød er samtlige Mellemfristdage medregnede.

Den samme Beregning foretaget alene for deres Vedkommende, der udholdt

ovennævnte Slags Fængsel som idømt Stra f, giver følgende Resultat :

Fængsel paa sædvanlig

Fangekost.

GjennemGjennem-

A ntal Antal snitligt Antal Antal snitli gt

Antal Dage Antal Dage

Fanger. Fangedage. paa hver Fanger. Fangedage. paa hver

Fange. Fange.

419

377

467

12 145

11 869

12 875

28,98

31,48

27,57

Blandt Varetæg ts fang ern e er ovenfor medregnet 370 Personer (316

Mænd og 54 Kvinder), der i tilsammen 603 Dage under Transport har været

indsat i Distriktsfængslerne.

Fraregnes samtlige disse, har Antallet af de egentlige V a r et æ g t sfa

nger udgjort '2 860 (2 538 Mænd og 322 Kvinder) med 54 340 Fangedage

(48 037 paa Mænd og 6 303 paa Kvinder).

1 Kristiania Distriktsfængsel var Antallet af saadanne Fanger 1 172 (1 024

Mænd og 148 Kvinder) med 29 082 (henholdsvis 25 533 og 3 549) Fangedage

; i Bergens Distriktsfængsel 241 Personer (221 Mænd og 20 Kvinder)

med 2 669 (henholdsvis 2 319 og 350) Fangedage.

Fængs elstidens L te ngde for de egentlige Varetægtsfanger har for

Beretningsaaret med to foregaaende Aar stillet sig saaledes :

4,75

4,73

4,75

607

525

596

14 338

13 547

14 470

23,62

25,80

24,28


12 1896.

1896 .

1895 .

1894 .

Antal

Fanger.

2 860

2 723

2 940

Antal

Fangedage.

54 340

52 544

57 460

Egentlige

Varetægtsfanger.

Gjennemsnitligt

Antal Dage

paa hver

Fange.

19,00

19,30

19,54

Antallet af Fanger, der i Aaret 1896 har hensiddet i Distriktsfængslerne,

forholder sig til Rigets antagne hjemmehørende Folkemængde den 31te December

1890 omtrent som 1 : 165. Straffangernes Forhold til samme Folkemængde

er omtrent som 1 : 225 og de egentlige Varetægtsfangers som

1 : 700.

Følgende Opgave viser det paa hver 10 000 Indvaanere faldende Antal

Fanger, sammenstillet med det tilsvarende Antal for de to foregaaende Aar :

1896

1895

1894

Straffanger.

Antal

Heraf

falder paa

hvert 10 000

Fanger. Indvaanere.

Antal

Heraf

falder paa

hvert 10 000

Fanger. Indvaanere.

Det hele

Fangebelæg.

-

Heraf

Antal falder paa

hvert 10 000

Fanger. Indvaanere.

8 875 44,35 2 860 14,24 12 105 60,50

7 803 38,99 2 723 13,61 10 915 64,55

7 708 38,52 2 940 14,69 11 041 55,18

Som i de foregaaende Beretninger anført, tnaa det ved disse saavelsorn ved

de nedenfor meddelte Sammenstillinger mellem Fangetal og Folkemængde bemærkes,

at der ikke haves Materiale til en noiagtig Beregning af det virkelige

Antal fængslede Pers one r, idet en og samme Person, forsaavidt ban er overgaaet

fra Varetægtsfængsel til Straffængsel, eller forsaavidt han flere Gange i

Beretningsaaret har hensiddet i Fængsel, ved Optællingen er medregnet 2 eller

fiere Gange.

Tabel 3 giver Oplysning om det gj ennemsnitlige daglige

Belæg paa samme Tid i hvert af Rigets Distriktsfængsler

i 1 8 9 6.

Det frenagaar heraf, at der i Beretningsaaret gjennemsnitlig har hensiddet

omtrent 295 Fanger daglig i disse Fængsler, og særskilt af Straffanger

og Varetægtsfanger omtrent 145 og 150. I Aaret J 895 var det hele

Gjennemsnitstal omtrent 276 og for Straf- og Varetægtsfangernes Vedkommende

130 og 146. I Kristiania Distriktsfængsel var det gjennemsnitlige

daglige Belæg i 1896 118,53, i Bergens 22,91. Det mindste gjennemsnitlige

daglige Belæg (0,20) havde Sande Distriktsfængsel.


1896. 13

Det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg forholder sig til Folkemængden

den 31 December 1890 omtrent som 1 : 6 785, Straf- og Varetægtsfangernes

henholdsvis omtrent som 1 : 13 820 og 1 : 13 329.

For det foregaaende Aar var Forholdet mellem Gjennetnsnitsbelægget og

Folkemængden omtrent som 1 : 7 252 og særskilt for Straf- og Varetægtsfangernes

Vedkommende henholdsvis omtrent som 1 : 15 440 og 1 . 13 676.

Beregnet for hvert 10 000 Indvaanere stiller dette Forhold sig saaledes

for Beretningsaaret og de to foregaaende Aar :

1896 .

1895

1894

Straffanger. Varetægtsfanger. Tilsammen:

Gjennemsnitligt

dagligt

Belæg.

144,78

129,59

130,90

For hvert

10 000

Indvaanere

udgjorde

dette.

0,72

0,65

0,65

Gjennemsnitligt

dagligt

Belæg.

150,14

146,25

159,62

For hvert

10 000

Indvaanere

udgjorde

dette.

0,75

0,73

0,79

Gje nnemsnitligt

dagligt

Belæg.

294,90

275,84

290,52

For hvert

10 000

Indvaanere

udgjorde

dette.

1,47

1,38

1,44

Medtages for Straffangernes Vedkommende alene de, der har hensiddet

til Udholdelse af idømt Fængselsstraf (Militærfangerne iberegnede), bliver

det gjennemsnitlige Antal 8243, der forholder sig til Folkemængden omtrent

som 1 : 24 363 og udgjør 0,41 pr. 10 000 Indvaanere af denne.

Til Sammenligning hidsættes, at ifølge Opgaver fra Direktørerne for Rigets

Strafarbeidsanstalter var Antallet af Fangedage i disse Anstalter i Aaret 1896 tilsammen

236 568 eller gjennemsnitlig daglig 646,36. Lægges sidstnævnte Tal til det

ovenfor for Distriktsfængslerne beregnede Tal, fremkommer et samlet Gjennemsnitstal

stort 728,49 af Personer, der i Beretningsaaret har hensiddet til Udholdelse

af idømt Frihedsstraf. Hertil kommer imidlertid et ganske ubetydeligt Antal, der

i enkelte Hjælpefængsler undtagelsesvis kan have udholdt Straf; men over hvilke

tilstrækkelig Opgave mangler. Ovennævnte Tal forholder sig til Folkemængden

den 31te December 1890 omtrent som 1: 2 747 og udgjorde 3,64 pr. 10 000 Indvaanere

af denne.

D et høieste Be lm g paa samme Tid havde Kristiania Distriktsfængsel,

hvor det naaede 140.

Tabel 4 viser Fangernes Alder. 843 Personer, deraf 743 af

Mandkjøn og 100 af Kvindekjøn, var under 18 Aar og hensad F tilsammen

18 318 Dage, af hvilke 16 261 falder paa Gutterne og 2 057 paa Pigerne.

Af ovennævnte var igjen 98 Gutter og 10 Piger under 15 Aar og hensad i

henholdsvis 1 477 og 339 Dage.


14 1 8 90.

1896

1895

1894

I de sidste 3 Aar var Antallet af saadanne unge Fanger :

Antal Personer. 1

M. K. Tile.

98

82

130

10

11

16

Under 15 Aar. 15-18 Aar.

108

146

1 477

1 626

2 610

Antal Dage. Antal Personer. Antal Dage.

K. Tile. M. K. Tils.

339

223

324

Antal Personer. Antal Dage.

1 816

1 849

2 934

1M. K. 1 Tils. M. K. Tils.

645

579

655

90

95

88

736

674

743

14 784

14 119

14 844

K. Tils.

1 718

1 685

1 726

16 502

15 804

16 570

Det vil sees, at det samlede Antal af unge Fanger er steget noget fra

foregaaende Beretningsaar. Fangedagenes Antal var ligeledes i Stigning, naar

undtages for Gutter under 15 Aar.

Følgende Opgave viser Antallet af unge Fanger i de to største Distriktsfængsler

samt i de øvrige D'striktsfængsler underet:

Kristiania

Bergen .

Rigets øvrige Distriktsfængsler

Antal Persöner.1

Under 15 Aar. 15-18 Aar.

M. K. Tils. M.

47

14

37 3

54

14

40

Hele Riget I 98 10 108

Antal Dage.

818 282

68

591 57

K. Tils.

1 477 339 1 816

Antal Personer. Antal Dage.

M. K. Tils. M. K. Tils.

1 loot 259 57 316

68 104 3 107

648 282 30 312

6 304

1 906

6 574

1 010

115

593

7 314

2 021

7 167

645 90 735114 784 1 718 16 502

Det fremgaar heraf, at Kristiania Distriktsfængsel havde vel 45 °/ af

samtlige unge Fanger.

I foranstaaende Opgave er Straf- og Varetægtsfanger regnede underet.

Til nærmere Oplysning hidsættes følgende Sammenstilling for de 3 sidste

Aar over unge Fange r, der i Distriktsfængslerne har udholdt idømt

Fængselsstraf.

1896

1895

1894

10 4 14

24 5 29

31 7 38

Under 15 Aar. 15-18 Aar.

194 66 260

539 152 691

552 189 741

Antal Personer.

M. K. Tils.

272 44

267 23

309 41

316 8 649

290 8 299

350 8 617

Antal Dage.

K. Tils.

943 9 592

737 9 036

1 074 9 591


1896. 15

I Aaret 1896 har desuden 116 Personer (106 Gutter 10 Piger) i Alderen

mellem 15 og 18 Aar afsonet Bøder med Fængsel paa sædvanlig Fangekost

i tilsammen 1 199 Dage (1109 paa Gutterne og 90 paa Pigerne).

Ved at sammenstille disse Opgaver med den ovenfor meddelte over alle

unge Fanger vil det sees, at af Personer i Alderen 15-18 Aar omtrent

43 vo har hensiddet i Straffængsel efter Dom. Hvad Personer under 15 Aar

angaar, sad af Gutter omtrent 10 Vo og af Piger 40 af det samlede

Antal i Fængsel efter Dom.

Følgende Opgave viser, hvorledes de unge Fanger, der har udstaaet

Straf efter Dom, fordeler sig paa hvert af de to største Distriktsfængsler og

de øvrige Distriktsfængsler underet :

Kristiania .

Bergen . .

Rigets øvrige Distriktsfængsler

Under 15 Aar. 15-18 Aar.

Antal Personer. Antal Dage.

M. K. Tils.I M.

5

3 8

6

531 42

111 24

K. Tils.

12,5

135

Antal Personer.

M. K. Tils M.

96 24 120

34 2 36

142 18 160

Antal Dage.

K. Tils.

2 800 455 5 255

1 095 81 1 176

4 754 407 5 161

Hele Riget 10 4 14 194 66 260 272 44 316 8 649 943 9 592

I Aarets Løb er i Distriktsfængslerne fuldbyrdet Risstraf paa 42

Personer.

Med Hensyn til statistiske Oplysninger forøvrigt om Fangerne, f. Ex. om

Arten af de af dem begaaede Forbrydelser, deres tidligere Livsstilling, Hjemsted

og Nationalitet, henvises til de almindelige Oplysninger herom, der indeholdes

i de af det statistiske Centralbureau aarlig udgivne Tabeller vedkommende

Norges Kriminalstatistik.


16 1896.

D. Ordenen og Disciplinen.

(Régime disciplinaire.)

Bestyreren ,af Kri stiania Distrik t s fængsel har med Hensyn til

Fængslets disciplinære Forhold meddelt, at der paa et samlet Antal af 4 498

Fanger er anvendt ialt 34 Revselser overensstemmende med Fængselslovens

§ 6. Revselserne fordeler sig paa 26 forskjellige Personer, deraf 22 Mænd

og 4 Kvinder. En Kvinde er revset 5 Gange, fire Mænd hver 2 Gange,

Resten kun 1 Gang. Af de Mændene tildelte Revselser falder 15 paa Varetægtsfanger

og 11 paa Straffanger. For Kvindernes Vedkommende falder 4

Revselser paa Varetægtsfanger og 4 paa Straffanger. Af Revselserne falder 24

paa Personer i Alderen 15-18 Aar, deraf 7 paa Kvinder, og 10 paa Personer

over 18 Aar, deraf 1 Kvinde. Legemlig Revselse har ikke været anvendt.

Et stort Antal Fanger har derhos været tildelt Irettesættelse, hvorhos flere

har været nægtet ellers tilladte Nydelses- eller Adspredelsesmidler. Ingen af

de forekomne Disciplinærforseelser ledede til Justitsforfølgning. Den hyppigst

forekomne Forseelse var Meddelelse til Medfange. Det har for at fremtvinge

Lydighed været nødvendigt at belægge 2 Fanger med Jern.

Ved Rigets øvrige Distriktsfængsler er ialt 15 Fanger tildelt

Revselser, nemlig 2 i Akershus Amts Distriktsfængsel, 1 i Arendals, 8 i

Stavanger Bys, 2 i Bergens, 1 i Bodo og 1 i TromDistriktsfængsler.

2 Fanger har maattet belægges med Jern, nemlig 1 i Akershus Amts

Distriktsfængsel og 1 i Kristiansunds Distriktsfrengsel.

7 Fanger har i Aarets Løb fundet Anledning til at undvige, nemlig 2

fra Sarpsborgs Distriktsfængsel, 1 fra Drammens, 1 fra Vossevangens, 1 fra

Kristiansunds, 1 fra Levangers og 1 fra Smedvigens Distriktsfængsler. De

fleste af disse Fanger blev efter kort Tids Forløb paagrebne.

Bortseet fra de ovenfor nævnte Tilfælde har Fangernes Opførsel ikke

foranlediget Anvendelse af Korrektionsstraf eller været Gjenstand for nærmere

Omtale.


1896. 17

E. Sjælepleien og Undervisningen.

(Service religieux et scolaire.)

I K ri sti a ni a Distrik ts fæ ngs el har den geistlige Virksomhed været

fortsat som tidligere. Gudstjeneste har været afholdt paa de store Hoitiders

fOrste page samt alle Sondage undtagen 2, da Præsten havde Ferie. Præsten

har havt Bistand i sin Virksomhed af saavel læge Kræfter som af theologiske

Kandidater.

I Hamar og Bergens Distriktsfængsler har der været afholdt

Gudstjeneste paa de fleste Son- og Helligdage.

I Stavanger Bys og Amts Distriktsfængsler har der af og til

været afholdt kortere Opbyggelser.

Undervisning har været meddelt i 20 Distriktsfængsler, medens der i de

øvrige 35 ikke har været Trang til nogen særskilt Undervisning ved dertil

antaget Lærer. Ialt har 1 234 Fanger modtaget Undervisning i 4 386 Timer,

hver Fange altsaa i omtr. 3 1/2 Time. I 1895 var den gjennemsnitlige Undervisningstid

omtr. 3 1/4 Time.

I Kristiania Distriktsfængsel modtog 745 Fanger Undervisning

i 2 421 Turner, hver Fange_altsaa i Gjennemsnit i 3 1/4 Time. Undervisningen

er i alt væsentlig foregaaet som tidligere. I Aarets Lob er for 186 Gutter

under 18 Aar afholdt religiose Foredrag i 61 Timer, for 182 Mænd over 18

Aar religiose Foredrag i 82 1/2 Time og for 82 Kvinder over 15 Aar religiose

Foredrag i 42 1/2 Time. For 173 Gutter under 18 Aar er afholdt historiskgeografiske

Foredrag i 43 Timer. Skoleundervisning i Folkeskolens Fag er

meddelt 173 Gutter under 18 Aar i 948 1/2 Time. Celleundervisning er med-

2


18 1896.

delt 36 Gutter og 9 Piger under 15 Aar i resp. 440'4 og 122'4 Time, samt

140 Mænd og 10 Kvinder i resp. 313 og 25 Timer. Til Kundskabsprøver

af 745 Personer er anvendt 253 Timer, til Bogudlaan 89'/2 Time samt til

IndOvelse af Salmer og Responsorier til Gudstjenesterne og til Orgelspil ved

disse 101 1/2 Time.

I Bergens Dis tr iktsfæng s el bar Undervisning været meddelt 408

Fanger i 711 Timer. Af de underviste Fanger var 8 under 15 Aar, 122

mellem 15 og 20 Aar, 169 mellem 20 og 30 Aar, 65 mellem 30 og 40

og 44 over 40 Aar. Undervisning bar været meddelt enkeltvis og i Partier

i Kristendomskundskab, Skrivning og Regning og for nogle Fangers Vedkommende

tillige i Læsning.


1896. 19

F. Sundhedstilstanden.

(État sanitaire.)

Om Sundhedstilstanden i Kristiania Distrik t s foe ngsel udtaler

Lægen, at den har været udmærket god. Per er ikke indtruffet noget Dods.

fald og ikke optraadt nogen Epidemi. Intet af de lidt alvorligere Sygdomstilfælde

er paadraget under Fængselsopholdet. De allermest bagatelmæssige

Tilfælde har Lægen ikke noteret.

1 Lægens Journal er indfort 175 Sygdomstilfælde, hvoraf 160 hos Mænd

og 15 hos Kvinder. Af Varetægtsfanger har været behandlet 124 Mænd og

12 Kvinder. Af Fanger paa almindelig Fangekost 10 Mænd og 1 Kvinde og

af Vand- og Brod-Fanger 26 Mænd og 2 Kvinder.

Paa Sygehus har været indlagt 14 Mænd og 2 Kvinder og paa Fødselsstiftelsen

2 Kvinder. Paa Sindssygeasyl blev indlagt 9 Fanger, deraf 2 paa

Kriminalasylet.

29 mandlige og 3 kvindelige Fanger har været under Observation med.

Hensyn paa deres Sindstilstand. For 5 Fangers Vedkommende blev Observationen

ikke tilendebragt i Beretningsaaret. I 7 Tilfælde blev Observationen

afbrudt uden endeligt Resultat. For 3 af disse Personers Vedkommende var

Grunden dertil den, at Vedkommende blev indlagt paa Sindssygeasyl til nærmere

Observation. Af de 20 Fanger, paa hvem Observationen blev OA tilende,

blev 10 erklærede sindssyge, 9 abnorme og 1 normal.

Vand- og Brodstraf er efter Fængselslægens Foranstaltning konverteret

til almindelig Fangekost i 23 Tilfælde.

Om Sundhedstilstanden i Rigets Ovrige Distriktsfmngsler hidsættes

folgende Oplysninger :

5 Fanger fik efter paabegyndt Vand- og BrOdstraf denne konverteret til

Fængsel paa almindelig Fangekost.

1 5 Fanger blev indlagt paa Sygehus og 4 i Sindssygeasyl.

2 Fanger, 1 i Aalesund og 1 i Trondhjem, begik Selvmord.

I intet Distriktsfængsel har man gjort nogen særlig Erfaring om, at Vandog

Brodstraffen virker skadelig paa Fangernes Helbred.


4V Ï896.

4. Fangernes Beskjæftigelse.

(Occupation des prisonniers.)

Fangerne har i det hele været sot beskjæftigede paa den i tidligere

Beretninger omtalte Maade.

I 39 Fængsler har Fangerne været beskjwitigede med mere regelmæssigt

Arbeide, medens der i de 1 6 øvrige Fængsler dels paa Grund af det lille

Belæg, dels paa Grund af den korte Fængslingstid ikke i nævneværdig Udstrækning

har været Anledning til at skaffe Fangerne noget Arbeide.

Angaaende Arbeidsdriften i enkelte Fængsler hidsættes folgende specielle

Oplysninger :

I Kr isti an ia Distrik ts fæ ngsel har 415 Fanger været beskjaaftigede

med mere regelmæssigt Arbeide, heri ikke medregnet de Fanger, der har

været sat til Drevplukning, Rengjorelsesarbeide, Vedhugning o. I.

Følgende Opgave, viser til hvilket Arbeide disse Fanger har været

anvendt :


B eskjEeftigelse.

Kurvarbeide 24

Snedkerarbeide . 10

Dreierarbeide

Spikkearbeide 18

Malerarbejde

Smedarbeide

Blikkenslagerarbeide .

Skomagerarbeide

Børstenbinderarbeide

Sadelmagerarbeide

Skrædderarbeide 1

Køilapning -

Bogrevision 2

Søm og Lapning -

Strikning

Debet:

Beholdninger ved Aarets Begyndelse.

Lønninger m. v. . . . .

Indkjøbte Materialier og Ar

beidsredskaber . . . . .

Rabat ved Salg samt Prisnedsættelser

Arbeidsgodtgjørelse til Fangerne

Kr.

5 738,94

1 586,12

4 523,86

628,64

664,30

13 141,86

1896. 21

Straffanger.

M. K.

20

28

Varetægtsfanger

M. K.

26

96

5

13

25

11

7

20

8

1

8

3

8

5

64

50

106

5

31

25

11

7

29

11

1

9

3

10

25

92

Samlet

Sum.

Ialti67 48 231 69 1 298 117 1415.

Af Arbeidsdriftens Regnskab hidsættes følgende Uddrag :

Kredit:

Solgt Fabrikater til bogført

Værdi

Beholdninger ved Aarets Udgang

.

Underskud ved Driften .

Kr.

6 420,95

5414,41

1 306,50

13 141,86.

I Akershus Amts Distriktsfængsel har som tidligere været forfærdiget

Konvolutter og Poser til Smaamynt. Enkelte haandvaarkskyndige

Fanger har været beskjeeftigede med Reparationer af Inventariet. 1 Dreierbænk

er anskaffet.

I Hamar Distriktsf æ ngsel har 5 Fanger faaet Undervisning i Sloid

59 Timer.

Ved B er gens D istri kt sfmn gs el har Nettoudbyttet af Arbeidsdriften

andraget til Kr. 377,55. Til 77 Fanger er i ArbeidsgodtgjOrelse udbetalt

lir. 213,40. Ved Fængslet er i Beretningsaaret bleven ansat en Arbeidsformand.

.1-


22 1896.

Forpleining og Beklædning.

(Alimentation et habillement des détenus.)

Fangernes Forpleining er i Beretningsaaret foregaaet i alt væsentlig paa

uforandret Maade.

Ingen grundet Klage over Kostholdet er fremkommet i noget Fængsel.

I enkelte Fængsler har Varetægtsfanger og Fanger paa sædvanlig Fangekost

erholdt Extraforpleining i .Juletiden.

Ved Løsladelsen er ialt 783 trængende Fanger blevne understøttede med

uundværlige Bekkedningsgjenstande til et samlet Belob af Kr. 5 283. Heraf

falder paa Kristiania Distriktsfængsel 280 understøttede Fanger og en Udgift

af Kr. 1 620.

Til Anskaffelse af Inventarieklæder og til Supplering af de ældre Beholdninger

af saadanne er rnedgaaet Kr. 1 923, hvoraf Kr. 804 falder paa

Kristiania Distriktsfængsel.


x 896. 23

I. Udgifter.

(Dépenses.)

Tabel 5 viser Statskassens og Fængselsdistrikternes Udgifter i 1896 med

Summerne afrundede til hele Kroner.

a) St a tsk ass ens Udgifter udgjorde et samlet Belob af Kr. 109 170

og viser altsaa en Merudgift af Kr. 6 398, der væsentligst skyldes Stigningen

i Fangebelægget.

Af den nævnte samlede Udgift falder paa Kristiania Distriktsfængsel Kr.

46 462 eller omtrent 43 Vo•

Hvorledes de enkelte Poster af Statskassens Udgifter for hele Riget

stiller sig i Beretningsaaret fremgaar af folgende Oversigt, hvor man for

Sammenligningens Skyld har tilføiet de tilsvarende Tal for de to foregaaende

Aar :

Varetmgtsog

Under.

hold-

ningspenge.

Sygeudgifter.

Inven-

Understøttelse

Godt-

ved Løsladelsen.

Under-

Geistlig

- gjørelseTilsammenaitarie- Læge- Image- Be- Anden

Om- til

Stats-

klæder.

Under- visning.

Betilsyn.

midler. klaad-

-* sort?.

støt -

kassen.

styrer.

'ling. telse.

1896 . . . 86 289 1 923 1 853 477 5 283 1 313 5 800 3 088 3 144 109 17(

1895 . . . 80 426 1 795 1 879 485 5 350 1 298 5 275 3 119 3 145 1O277

1894 . . . 84 770 1 426 1 820 670 5 641 1 256 488 3 024 3 491 10692e


24 1896.

For Kristiania Distriktsfængsels Vedkommende stiller Forholdet

sig saaledes:

1896 .

1895 .

1894 .

VaretægtsogUnderholdningspenge.

34 703

33 585

31 954

Inven-

tarie-

klæder.

804

579

721

Sygeudgifter.

Læge-

tilsyn.

1 000

1 005

1 000

Læge-

midler.

249

191

235

Understøttelse

ved Løsladelsen.

Be-

klæd-

ning.

1 620

1 982

1 824

Under-

Anden

Under- visning.

stOttelse.

51 3 835

6 3 671

19 3 148

Godt-

Geistlig gjØrelse

Om- til

sorg.

2 000

2 000

2 000

Be-

styrer.

2 200

2 200

2 200

Tilsam-

men af

Etats-

kassen.

46 462

45 219

43 101.

Næst Kristiania medførte Bergens Dis tr iktsfængsel den største

Udgift for Statskassen, nemlig Kr. 8 513 mod Kr. 6 984 i 1895 og Kr. 7 746

i 1894.

b) De Udgifter, der afholdes af Fængselsdistrikterne, udgjorde

Kr. 190 194. Hvorledes disse fordeler sig, sees af følgende Sammenstilling,

hvori tillige er meddelt Oplysning vedkommende de to foregaaende

Aar:

1896 .

1895

1894

Lønninger.

Belysning

og

Brændsel.

Vedligeholdelse

og

Inventarium.

Andre

Udgifter.

96 999 34 050 21 026 38 119

91 876 35 849 37 899 59 561

88 159 33 998 29 619 20 418

Tilsammen

af

Fmngselsdistrikterne.

190 194

225 185

172 194.

For Kristiania Distriktsfængsel har disse Udgifter i 1896 og

de to foregaaende Aar udgjort:

1896

1895

1894

Lønninger.

Belysning

og

Brændsel.

Vedligeholdelse

og

Inventarium.

29 501 7 003 4 019

26 547 6 778 8 484

23 346 9 138 3 975

Andre

Udgifter.

Tilsammen

af

Fængselsdistriktet.

25 402 65 925

45 669 87 478

7 56344022.


1896. 25

Af det under „Andre Udgifter" opførte Beløb af Kr. 25 402 vedkommer

Kr. 17 820 Bygningsarbeide ved Fængslet.

Næst Kristiania havde Bergens Fængselsdis tri k t den største Udgift,

nemlig Kr. 15 '291, mod Kr. 24 148 i 1895 og Kr. 12 309 i 1894.

Ved flere Byfængsler er Udgifterne til Belysning og Brændsel, der afholdes

fælles for Fængslerne og de med disse forenede Raadhuse, ligesom

ogsaa af samme eller lignende Grunde andre Udgifter opført anslagsvis.

Ved Stavanger Amts Distriktsfengsel ydes Brændsel af Vagtmesteren

efter hans Ansættelsesvilkaar uden nogen særskilt Godtgjørelse.

c) Fængselsdistrikternes Indtægt af Varetægts- og Underholdningspengene

udover Forpleiningsudgifterne udgjorde Kr. 24 727.

d) Fængselsdistrikternes virkelige Udgifter efter Fradrag af

Indtægter udgjorde Kr. 165 467 mod Kr. 202 360 i 1895 og Kr. 149 711 i

1894. K ris ania Kommunes Udgifter til Fængslet udgjorde Kr. 48 346

— i 1895 Kr. 70 782 og i 1894 Kr. 28 347. For Bergens Distriktsfængsels

Vedkommende udgjorde Udgifterne i 1896 Kr. 11 786, i 1895 Kr. 21 264 og

i 1894 Kr. 9 367.

e) Som sa m le t Udgi ft findes opført i Tabellen Summen af Statskassens

og Fængselsdistrikternes Udgifter med Kr. 274 637. Disse udgjorde

i 1895 Kr. 305 132 og i 1894 Kr. 256 537.

K risti a nia Dis t r i l t s fee n gs els samlede Udgift udgjorde Kr. 94 808

og Bergens Distriktsfængsels Kr. 20299. Den mindste Udgift havde

ogsaa i dette Aar Breviks Distriktsfængsel med Kr. 156.

Udgiften pr. Fangedag har været ca. Kr. 2,54, hvoraf Statskassen har

baaret ca. Kr. 1,01 og Fængselsdistrikterne ca. Kr. 1,53.

(Ifølge „Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter" for Aaret 1895-96 var ved

Strafarbeidsanstalterne den samlede virkelige Udgift pr. Fangedag bortseet fra

Udgifter til Materialier til Arbeidsdriften samt fra extraordincere Udgifter — Kr.

2,10, hvoraf tilskudt af Statskassen Kr. 1,45.)


26 1896.

K. Fængselsselskaber.

(Sociétés de patronage pour les libérés.)

I Beretningsaaret har de i tidligere Beretninger omtalte Fængselsselskaber

været i Virksomhed. Desuden er der oprettet et Fængselsselskab i

Arendal.

„Kristiania Fængselsselskabers Arbeidskontor" har fortsat sin Virksomhed.

Dets Udgifter, der i 1896 har udgjort Kr. 2 865,17, er betalt af Midler

bevilgede af Kristiania Brændevinssamlag.

Storthinget bevilgede for Budgettermin 1896-97 et Belob af Kr. 4 500

til Foreninger for UnderstOttelse af løsladte Straffanger. Af dette Belo])

erholdt

„Kristiania Fængselsselskab" Kr. 600,00

„Stavanger Fængselsselskab" . - 200,00

„Bergens Fængselsselskab" . . - 200,00

„Trondhjeins Fængselsselskab" - 700,00

”Fredrikstad Fængselsselskab" . - 200,00

„Ebenezer", Hjem for lOsladte kvindelige

Straffanger - 1000,00

Om den af de enkelte Selskaber i 1896 øvede Virksomhed meddeles

følgende :

Kristiania Fængselss el sk a b har fortsat sit Arbeide paa væsentlig

samme Maade som i tidligere Beretninger omtalt. Ialt er 109 Personer

blevne understøttede med tilsammen Kr. 1 184,98.


1896. 27

Fr e drik sta d Fmn gs el ss el s kab har understøttet 25 Personer med

tilsammen Kr. 230,56.

Af L ar vik s Fængselsselskabs Midler er ydet Understøttelse til

8 Personer.

S t av an ger Fmngse is selsk ab har ydet Understøttelse til 20 Personer

med et samlet Belob af Kr. 442,06.

Angaaende Bergens og Trondhjems Fængselsselskaber henvises

til „Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter".•


Tabeller.


30 1896.

Kristiania

Akershus

Smaalenene

Hedemarken

Amt Fængsel 2).

Kristians . . •

Kristiania . . .

Skedsmo

Eidsberg

Moss

Fredrikstad . • •

Sarpsborg

Fredrikshald !. • • •

Hamar

Kongsvinger

Gjøvik . .

S el

Nordre Aurdal • •

Buskerud . .

Haugsund

HOnefoss

Nes

Kongsberg .

Drammen

• • . •

Jarlsberg og Larvik . Sande

Sem

Larvik

Holmestrand

Horten

TOnsberg

Sandefjord

Bratsberg

Skien

Porsgrund

Brevik

Stathelle

Langesund

Kragerø

Nedenes Arendal

Hornnes

Lister og Mandal . Mandal

Flekkefjord

Kristiansand

Stavanger Stavanger Amts

Stavanger

• •

Søndre Bergenhus . Lervik . .

Bergen

Vossevangen

Bergen

Nordre Bergenhus . Vik (i Sogn) . .

Romsdal A alesund

Molde

Kristiansund

Søndre Trondhjern . Vollan (i Trondhjem).

Trondhjem . , . .

Nordre Trondhjem . Levanger

Stenkjær

Namsos

Nordland Saunes

Bodø

Smedvigen (Kabelvaag)

Tromsø Tromsø . • • • - •

Finmarken Hammerfest

Vadsø

Tabel 1. Fortegnelse over Distriktsfængslerne

Tableau l . Liste des prisons départementales

Almindelige

Enkelt-

, celler 3).

106

34

8

8

8

8

12

24

16

20

13

14

8

8

8

8

9

8

10

5

11

7

4

18

2

3

4

14

4

4

2

15

12

7

IO

10

30

12

12

8

12

18

12

8

8

8

8

7

8

12

5

8

Fælles-

rum 4).

7

4

3

1

1

1

1

3

16 2

2

2

1

1

Arrestrum 5).

Tilsammen

Fangerum

6).

kleie liget55 J ængsler 657 79 1 59 I 795

1) Prefecture. 2) Prison. 3 ) Cellules ordinaires pour un seul détenu. 4) Cellules pour trois détenus en

d'arrêt de police. 8) Chambres des gardiens. 9) Remarques.

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

5

2

2

1

1

1

116

38

12

10

10

10

13

29

20

20

22

15

18

10

9

11

11

11

9

12

6

14

9

6

20

3

3

3

5

5

18

5

6

4

19

15

10

11

11

38

13

14

10

14

21

14

10

11

10

10

10

10

14

9


med Angivelse af Antallet af Fangerum m. v.

avec indication du nombre des cellules etc.

Særskilte Natarrester

7).

15

1

2 i en særlig Bygning.

3 under Politikammeret.

2 i Kjælderen.

1 i Kjeelderen.

2

3

1

2 i Kjeelderen.

1 i en Udhusbygning.

2 i Kjeelderen.

2 i Politikammerbygn.

2 i Kjeelderen.

2

4 i Kjælderen.

l i Do.

l iDo.

1 i Kjælderen.

21Do.

1

2

Rum for Sluttere 8).

7Værelser, 6 Kjøkkener.

1

2

1

1

1

1

Værelse, 1 Kjøkken.

2 Værelser, 1 Kjøkken.

1

2 Værelser, 1 Kjøkken.

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Værelse, 1 Kjøkken.

1

1

2

1896. 31

Anmærkninger 9). Fængsel 2

Se Beretningen for 1889, Side 6-7. Kristiania.

1 tidligere Arrestrum benyttes til Arkivrum. Skedsmo.

1 tidligere Celle til Kontor.

Arrestrummet benyttes som Skoleværelse. Eidsberg.

1 af Cellerne bruges som Natarrest. Moss.

Fredrikstad.

Sarpsborg.

Fredrikshald.

1 Celle benyttes som Natarrest, 1 Arrestrum Hamar. •

som Aftrædelsesværelse. Et tredie Fællesrum

er indrettet til Andagtsværelse.

1 tidligere Celle benyttes til Bad. Kongsvinger.

1 af Arrestrummene af Præst og Lærer.

1 af Arrestrummene benyttes af Vagtmeste- Gjøvik.

ren. I Fængselsbygningen findes desuden 5

Enkeltceller og 1 Fællesrum, der er afgivet

til Gjøviks Tvangsarbeidsanstalt. 1 Fælles-

rum benyttes til Politiarrest.

1 af Arrestrummene benyttes som Bad.

2 af Cellerne benyttes til Natarrest.

1 af Cellerne bruges til Natarrest.

tidligere Celle bruges som Baderum.

1 af Cellerne benyttes til Natarrest.

1 af Cellerne bruges til Natarrest.

Fællesrummet benyttes af Slutter.

1 tidligere Celle benyttes til Modtagelsesog

Samtalecelle, 1 tidlig ere Arrestrum af

Præsten og Læreren og 1 er indrettet

til Badeværelse.

1 af Cellerne benyttes til Skoleværelse.

2 af Cellerne bruges til Natarrest.

1 af Cellerne benyttes til Natarrest.

2 af Cellerne bruges til Natarrest.

1 Arrestrum benyttes som Kontor for

Vagtmesteren, 1 som Kontor for Præsten.

1 af Cellerne bruges til Natarrest.

Ligesaa.

Ligesaa.

2 af Cellerne bruges til Natarrest.

Sel.

Nordre Aurdal.

Haugsund.

Hønefoss.

Nes.

Kongsberg.

Drammen.

Sande.

Sem.

Larvik.

Holmestrand.

Horten.

Tønsberg.

Sandefjord.

Skien.

Porsgrund.

Brevik.

Stathelle.

Langesund.

Kragerø.

Arendal.

Hornnes.

Mandal.

Flekkefjord.

Kristiansand.

Stavanger Amts.

Stay anger.

Lervik.

Vossevangen.

Bergen.

Vik (i Sogn).

Aalesund.

Molde.

Kristiansund.

Vollan (i Trondhjem).

Trondhjem.

Levanger.

Stenkjeer.

Namsos.

Sannes.:

Bod0.

Smedviien(Kabelvaag).

Troms0.

Hammerfest.

Vadsø.

Sc 67 I Hele Riget.

COMMUn 5) Chambres pour les détenus condamnés k l'emprisonnement simple. 6) Total. 7) Chambres


32 1896.

Amt t).Fængsel 2).

Kristiania

Akershus

Smaalenene . • •

Hedemarken . • •

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes • . .

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus .

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal . .

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Trom

Finmarken

Kristiania .

Skedsmo

Eidsberg

Moss

Fredrikstad

Sarpsborg .

Fredrikshald

Hamar

Kongsvinger

Gjøvik

Sel ..... • • • •

Nordre Aurdal • • •

Haugsund . • • •

HOnefoss

Nes . . . • • • •

Kongsberg

Drammen

Sande

Sem

Larvik

Holmestrand

Horten

Tønsberg

Sandefjord

Skien •

Porsgrund

Brevik . . • •

Stathelle .

Langesund

Kragerø

Arendal

Hornnes

Mandal

Flekkefjord

Kristiansand

Stavanger Amts

Stavanger

Lervik

Vossevangen

Bergen

Vik (i Sogn)

Aalesund

Molde

Kristiansund

Vollan (i Trondhjem) .

Trondhjem

Levanger

Stenkjær

Namsos

Sannes

Bodø

Smedvigen (Kabelvaag)

Trom

Hammerfest

Vads0

21

2

8

5

25

2

1

2

4

4

13

1

8

11

5

3

4

7

62

14

9

4

2

3

13

1

7

3

6

14

3

1

1

Arrest 6).

Antal 1 Antal

Personer 9). Dage Io).Tabel 2. Fangeantallet

Tableau 2. Nombre des détenus

40

2

20

11

105

4

24

15

4

18

4

27

17

28

3

16

3

15

8

1

31

2


3

137

36

13

9

5

9

33

1

36

7

21

24

6

2

2

Straf.

a) Til Udholdelse af

Fængsel paa

sædvanlig Fangekost 7).

Antal I Antal

Personer 9). I Dage Io).

M. K. M. K. M. K. K

hommes' femmes h. f. h.f. h. I f.

7 114

44

• 12

5

4

12

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

5

1

2

1

- 11

2

4

5

8

5

35

3

1

2

5

11

9

4

1

1

1

1

1

31 3 165

14 1 280

1

• 40

2 386

1 220

1 96

8 359

2

3 25

1 89

50

100

50

64

21

310

3

90

36

40

56

116

20

50

72

74

450

75


81

1 164

1 248

• 95

2 1 107

2 126

1 15

46

142

3 307

336

78

5

16

1 19

• 24

1 I 24

Hele 14« I 289 I 749 337 82 10 170 1 975

I) Préfecture. 2) Prison. 3) Individus subissant la peine d'emprisonnement. 4) Condamnés à. l'emprisonne.

8) Emprisonnement au pain et h l'eau. 9) Nombre des individus. Io) Nombre des journées de détention.


560

373

20

40

16

20

238

136

72

80

24

14

32

12

30

20

30

81

44

24

64

32

12

1


og Fangedagenes Antal.

et des journées de détention.

fanger

idømt Fængselsstraf 4).

Antal

Personer

M.

h.

Fængsel paa

Vand og Brød 8).

9).

K. M.

f. h.

_

Antal

Dage To).

K.

f.

b) Til Afsoning af BOder 5).

- ----

r

Fængsel paa

Fængsel paa

sædvanlig Fangekost 7). Vand og Brød 8).

Antal

Personer 9).

M.

h.

K.

f.

Antal

Dage To).

M. K.

h. _ _ f.

1896. 33

Antal

Personer 9).

M.

h.

_ _ _

K---- .

f.

Antal

Dage To).

M.

I h.

K.

f.

Fmngsel 2.

352 72 2 241 600 32 15 231 173 2 140 393 5 956 1 171 Kristiania.

256 24 3 133 216 18 3 208 35 319 1 1 219 3 Skedsmo.

17 - 134 - - - 6 - 23 - Eidsberg.

19 2 178 20 - - - - 52 - 182 - Moss.'

21 1 247 , 24 16 - 224 - 299 3 1 074 6 Fredrikstad.

14 4 124 63 4 - 56 - 74 - 202 - Sarpsborg.

13 2 182 22 2 - 28 - 50 1 172 2 Fredrikshald.

34 14 370 124 3 1 36 8 53 5 175 15 Hamar.

8 5 73 23 1 - 12 - 7 - 56 - Kongsvinger.

22 3 229 23 1 - 12 - 36 - 116 - Gjøvik.

3 - 57 - - 1 - 20 3 - 9 - Sel.

2 - 26 - - - 1 - 4 - Nordre Aurdal.

8 4 84 61 1 - 12 • 11 - 33 - Haugsund.

7 2 83 20 - - - - 29 2 93 6 Honefoss.

7 - 82 - 1 - 32 5 - 19 - Nes.

4 - 26 - - - - 22 - 72 - Kongsberg.

40 4 520 49 1 - 12 - 160 i 486 2 Drammen.

4 1 29 3 - - - - 2 - 8 - Sande.

5 2 58 18 1 16 1 1 3 3 Sem.

20 5 138 38 1 - 8 - 25 - 64 - Larvik.

4 1 18 11 - - - - 2 - 8 - Holmestrand.

13 1 94 17 - - - - 33 1 77 3 Horten.

4 - 40 - - - - 114 - 354 - Tønsberg.

4 2 28 22 - - - 22 1 58 3 Sandefjord.

19 3 164 16 4 - 55 - 30 2 118 6 Skien.

i - 27 - - - - - 9 - 29 - Porsgrund.

- - - - - - - 5 - 18 • Brevik.

3 - 22 - • - - i - 3 - Stathelle.

- - - - - - - - 3 - 8 - Langesund.

131 • 108 , - - - - 35 2 132 7 Kragerø.

9 8 101 78 2 i 6 56 117 8 416 21 Arendal.

4 - 44 - - - - 2 - 7 - Hornnes.

10 1 136 5 1 - 4 - 26 - 72 - Mandal.

2 • 9 - - • - - - - - Flekkefjord.

21 5 235 40 4j - 43 - 229 17 757 143 Kristiansand.

28 8 239 43 1 - 20 38 3 147 27 Stavanger Amts.

26 15 303 186 5 - 50 - 165 9 685 94 Stavanger.

- - - - - - - - - - - Lervik.

11 - 98 - • - - - 14 - 55 - Vossevangen.

92 13 1 341 172 34i - 447 659 62 2 241 254 Bergen.

15 2 129 18 - - - - 8 1 73 3 Vik (i Sogn).

26 4 279 35 3 1 48 16 74 1 226 4 Aalesuud.

5 3 46 14 - - - - 5 - 12 - Molde.

12 4 98 19 5 - 51 - 33 2 145 11 Kristiansund.

4' 24 461 172 16 - 132 179 9 618 34 Vollan (i Trondhjem).

4 _ 17 440 130 4 • 36 - 255 39 711 116 Trondhjem.

,1 5 74 36 1 - 8 - 3 • 12 - Levanger.

4 3 22 29 - - - - 2 - 5 - Stenkjær.

6 3 93 19 - - - 4 3 44 28 Namsos.

16 7 174 65 - 20 - 21 2 105 38 Sannes.

23 5 277 73 - i - 8 34 3 150 15 Bod0.

26 7 325 50 - - - • 23 7 168 75 Smedvigen (Kabelvaag).

25 5 358 33 1 1 8 12 66 6 301 29 Tromsø.

30 2 433 22 - - - - 21 5 119 80 Hammerfeet.

29 1 320 5 - - - - 122 13 574 127 Vads0.

1 433 294 14 550 2 614 I 163 25 11845 348 J5649603 I 18 41425261 Hele Riget.

ment. 5) Expiant des amendes. 6) Emprisonnement simple. 7) Emprisonnement 4 la nourriture ordinaire.

3


34

Kristiania

Akershus .

Smaalenene .

Hedemarken .

Kristians

13uskerud .

1896

Amt i). Faangsel 2). Antal

Jarlsberg og Larvik .

Bratsberg .

Nedenes

Lister og Mandal .

Stavanger

Søndre Bergenhus .

Bergen

Nordre Bergenhus .

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Trom

Finmarken • •

Kristiania .

Skedsmo .

Eidsberg .

Moss

Fredrikstad

Sarpsborg .

Fredrikshald

Hamar . . .

Kongsvinger .

Gjøvik .

Sel

Nordre Aurdal

Haugsund . .

Høn efo ss .

Nes

Kongsberg .

Drammen .

Sande .

Sem .

L arvi . .

Holmestrand •

Horten . .

Tønsberg .

Sandefjord

Skien . .

Porsgrund .

Brevik . . • .

Stathelle .

Lange sund .

Krager0 .

Arendal . .

Hornnes • .

Mandal . . .

Flekkefjord .

Kristiansand •

Stavanger Amts

Stavanger .

Lervik • .

Vossevangen

Bergen . .

Vik (i Sogn) . .

Aalesund .

Molde . .

Kristiansund . .

Vollan . .

Trondhjem .

Levanger .

Stenkjeer • •

Namsos . • •

Sannes . • .

Bodø

Smedvigen .

Tromsø .

Hammerfest

Vads0 .

lide Rig et

Tabel 2 (Forts.). Fangeantallet

Tableau 2. (Continuation). Nombre des

Samlet Antal Straffanger 3). 1Varetægtsfanger 4).

Personer 8).

M.K. Tils.

hommes femmes total.

2 659

639

31

77

373

99

76

103

18

64

8

5

26

51

16

36

216

7

10

53

11

55

125

27

61

12

5

4

5

49

141

6

40

3

320

85

213

4

32

823

39

105

12

62

255

312

16

20

13

43

58

51

93

52

152

511

42

1

2

6

5

4

28

7

6

2

4

4

6

1

3

6

1

2

3

6

3

18

22

13

25

77

5

7

3

6

36

56

5

3

6

9

9

15

13

7

15

7 871 I 1 004

Antal

Dage 9).

Antal

Personer 8).

M. K. Tils. M. I K.

h. f. total. h. I f.

'

1

'

1

'

,

,

1

3 170 11 633 2 504 14 137 1 024

681 5 842 627 6 469 18

32 177 20 197 9

79 411 20 431 47

379 2 036 70 2 106 45

104 606 79 685 46

80 502 44 546 25

131 955 385 1 340 24

25 145 159 304 11

70 400 95 495 22

10 155 100 255

5 80

80 6

30 233 61 294 13

55 253 26 279 14

16 198

198

36 136

138 17

222 1 356 75 1 431 70

8 40 3 43 2

13 170 21 191 6

59 262 52 314 22

12 69 11 80 5

57 242 20 262 25

125 518

518 21

30 87 25 112 1 9

67 388 54 412

72

12 108

108 9

5 18

18 7

4 25

25 2

5 80

80 5

521 314 19 333 14

159 1 026 185 1 211 22

6 51

51 5

41 290 5 295 22

3 12

12 3

342 1 253 183 1 436 82

98 586 110 696 31

238 1 299 310 i 1 609 73

4

32

9

253

9

253

3

29

900 5 145 507 5 652 221

44 361 65 426 2

112 569 79 648 41

15 104 14 118 17

68 472 30 502 11

291 1 525 270 1 795 30

368 1 523 246 1 769 147

21 115 36 151 15

23 51 29 80 3

19 143 47 190 3

52 379 103 482 25

67 432 96 528 61

66 511 157 6681 23

106

59

686

576

86

102

772

61, 78

52

16

167 918 133 1 051i 11

s 875,45 I 7281 7 263 52 99t

An tal

Dage 9).

M. 1 K.

h. f.

148 25 533

3 496

- 107

1 498

6 881

- 464

2 160

5 592

96

1 353

2

155

2 413

1 102

-

- 140

8 895

29

325

2 338

64

3 222

254

40

15 267

81

57

51

38

1 302

3 547

1 621

4 295

- 122

12 1 093

9 542

17 981

- 327

- 399

20 2 319

53

591

4 196

3 333

3 692

30 2 181

2 153

2 49

- 83

1 763

5 1 169

1 568

4 801

- 210

555

3 549

58

4

96

10

191

19

57

26

14

196

2 538 322 48037j 6 303

i) Préfecture. 2) Prison. 3) Total des individus subissant la peine d'emprisonnement. 4) Prévenus arrêtés

8) Nombre des individus. 9) Nombre des journées de détention.

8

19

95

1

61

5

15

11

74

138

254

350

42

59

259

421

3

50

7

200

2

9


og Fangedagenes Antal.

détenus et des journées de détention.

Transportfanger 5).

Antal

P ersoner 8).

Antal

Dage 9).

M. K. M. K.

h. I f. h. f.

Gjældsarre

stanter 6).

Antal Antal

Per-

Dage 9).

soner 8).

M.

h. K.

f.

M. I K.

h. f.

Antal Personer 8)

1896. 35

Samlet Belteg 7).

Antal Dage 9).

M. K. Tils. M. K. Tils.

h. f. total. h. f. total.

126 301 130 30

• 3 809 689 4 498 37 296 6 083

657 45 702 6 338 685

i 1

41

42 285 20

2

2

126 3 129 911 21

418 12 43029i7 166

145 5 150 1 070 79

3

3

1

104 7 111 665 55

12 1 12

139 34 173 1 559 577

28 6 28 6

57 13 70 269 165

1

87 7 94 754 114

8 4 12 155 157

11 - 11 235 -

1

1 •

40 6 46 647 87

1

1

66 6 72 358 41


16 - 16 198 -

53 - 53 276 -


• - 286 14 300 2 251 271

i 9

10 69 3

16 3 19 495 21

4 1

2

79 9 88 605 62

• •

16

1 17 133 11

11.

80 5 85 464 39

3

3 I.

146

39

- 146

3•42

772

130

-

25

2

2

135 22 157 657 150

5

5

26

26 194 -

• •

12

12 75


.1 •

6

6 76 -

4 21 4 2

14 3 17 122 3

• • • •

63 4 67 616 80

163 21 184 1 573 190 1

• •

11

1 12 113 15

1


63 5 68 586 16

2

2

8

8 136 -

2

3

404 34 438 2 349 257

116 22 138 1 128 248

2 - 1 2

288 42 330 2 282 564

••

7 - 7 336 -

• •

61 - 61 652 -

28 2 60 5

1 072 99 1 171 7 524 862

• 1. - 41 5 46 414 65

3 1 10

- 149 8 157 1 170 80

1

6

30 7 37 306 56

4

9

77 9 86 814 89

285 39 324 2 217 529

51 6 163 20

510 92 602 3 867 687

31 7 38 268 39

1

24 6 30 101 80

1

17 6 23 227 47

2

3

70 10 80 1 145 110

2 1 4

121 15 136 1 605 297

4 - 16

78 16 94 1 095 159

- 145 17 162 1 487 95

15

46 • •

83 7 90 832 102

4

4

- 167 15 182 1 477 133

Fængsel 2).

43 379 Kristiania.

7 023 Skedsmo.

305 Eidsberg.

935 Moss.

3 083 Fredrikstad.

1 149 Sarpsborg.

720 Fredrikshald,

2 136 Hamar.

434 Kongsvinger.

868 Gjøvik.

312 Sel.

235 Nordre Aurdal.

734 Haugsund.

399 HOnefoss.

198 Nes.

276 Kongsberg.

2 522 Drammen.

72 Sande.

516 Sem.

667 Larvik.

144 I Holmestrand.

503 Horten.

772 Tønsberg.

155 Sandefjord.

807 Skien.

194 Porsgrund.

75 Brevik.

76 Stathelle.

125 Langesund.

696 Srager0.

1 763 Arendal.

128 Hornnes.

602 Mandal.

136 Flekkefjord.

2 606 Kristiansand.

1 376 Stavanger Amts.

2 846 Stavanger.

336 Lervik.

652 Vossevangen.

8 386 Bergen.

479 Vik.

1 250 Aalesund.

362 Molde.

903 Kristiansund

2 746 Vollan.

4 554 Trondhjem.

307 Levanger.

181 StenkjEer.

274 Namsos.

1 255 Saunes.

1 902 Bodø.

1 254 Smedvigen.

1 582 Tromsø.

934 Hammerfest.

1 610 Vads0.

1 380 I 12 105 I 94 296 J 13 638 J 107 9341 Rele Riget.

316 54 531 72 "- I " - 1 0 7 2 5 I

5) Détenus passagers h transférer A, une autre prison ou au siège du tribunal. 6) Détenus pour dettes. 7) Total.


36

Amt x.

1896.

Tabel 3. Det gjennemsnitlige daglige Fange-

Tableau 3. Nombre moyen journalier des détenus.

Fængsel 2

Straffanger 3).

Antal Gjennemsnitlig

Fangedage 9). daglig t Belzeg Io).

14 Kristiania 137 Kristiania 38.63


Akershus

Skedsmo

6 469

17.68

Smaalenene .

Eidsberg . .

179 0.54

Moss

431

1.18

Fredrikstad .

2 106

5.75

Sarpsborg

685 1.87

Fredrikshald

546 1.49

1 Hedemarken .

Hamar . .. .

340 3.66

Kongsvinger

304

0.83

Kristians

Gjøvik .

495 1.35

Sel . . .

255 0.70

Nordre Aurdal

80 0.22

Buskerud

Haugsund

294 0.80

Hønefoss .

279 0.76

Nes

198 0.54

Kongsberg

136 0.37

Drammen

1 431 3.91

Jarlsberg og Larvik

Sande

43 0.12

Sem

191 0.52

Larvik .

314 0.86

Holmestrand

80 0.22

Horten

262 0.72

Tønsberg

518 1.41

Sandefjord

112 0.31

Bratsberg

Skien . .

442

1.21

Porsgrund

108 0.29

Brevik . . . •

18 0.05

Stathelle

25 0.07

Langesund .. .

80 0.22

Krager0

333 0.91

Nedenes •

Arendal

1 211 3.31

Hornnes . . •

51I 0.14

Lister og Mandal •

Mandal

295 0.81

Flekkefjord

12 0.03

Kristiansand

1 436 3.92

Stavanger .

Stavanger Amts

696 1.90

Stavanger

1 609 4.40

Søndre Bergenhus .

Lervik

9 0.02

Vossevangen

253 0.69

Bergen

Bergen

5 652 15.44

Nordre Bergenhus . . . Vik (i Sogn)

426 1.16

Romsdal

Aalesund

648 1.77

Molde

118 0.32

Kristiansund

502 1.37

Søndre Trondhjem

Vollan (i Trondhjem)

1 795 4.91

Trondhjem .

1 769 4.83

Nordre Trondhjem

Levanger

151I 0.41

Stenkjær

80 0.22

Namsos .

190 0.52

Nordland Sannes

482 1.32

BodO

528 1.44

Smedvigen (Kabelvaag)

668 1.83

Trom

Trom

772 2.11

Finmarken

Hammerfest

678 1.85

Vads0

1 051 2.87

Hele liget 52 991 144.78

1) Préfecture. 2) Prison. 3) Individus subissant la peine d'emprisonnement.

temps. 9) Journées de détention. ro) Nombre moyen journalier des détenus.

4) Prévenus arrêtés.


elæg og det hoieste Belæg paa samme Tid.

Nombre le plus élevé de détenus en même temps

Varetægtsfanger 4) t derunder

indbefattet Transportfanger 5) og

Gjældsarrestanter 6). )

Antal

Fangedage 9).

Gjennemsnitlig

dagligt Belæg

Tilsammen 7).

Samlet Antal

Fangedage 9).

Gjennemsnitlig

dagligt

Belæg 10.

29 242 79.90 43 379 118.53

554 1.50 7 023 19.18

108 0.30 305 0.84

504 1.38 935 2.56

977 2.67 3 083 8.42

464 1.27 1 149 3.14

174 0.48 720 1.97

796 2.18 2 136 5.84

130 0.36 434 1.19

373 1.02 868 2.37

57 0.16 312 0.86

155 0.42 235 0.64

440 1.20 734 2.00

120 0.33 399 1.09

198 0.54

140 0.38 276 0.75

1 091 2.98 2 522 6.89

29 0.08 72 0.20

325 0.89 516 1.41

353 0.96 667 1.82

64 0.17 144 0.39

241 0'66 503 1.38

254 0.69 772 2.10

43 0.12 155 0.43

365 1.00 807 2.21

86 0.23 194 0.52

57 0.16 75 0.21

51 0.14 76 0.21

45 0.12 125 0.34

363 0.99 696 1.90

552 1.51 1 763 4.82

77 0.21 128 0.35

307 0.84 602 1.65

124 0.34 136 037

1 170 3.20 2 606 7.12

680 1.86 1 376 3.76

1 237 3.38 2 846 7.78

327 0.89 336 0.91

399 1.09 652 1.78

2 734 7.47 8 386 22.91

53 0.14 479 1.30

602 1.64 1 250 3.41

244 0.67 362 0.99

401 1.09 903 2.46

951 2.60 2 746 7.51

2 785 7.61 4 554 12.44

156 0.43 307 0.84

101 0.28 181 0.50

84 0.23 274 0.75

773 2.11 1 255 3.43

1 374 3.75 1 902 5.19

- 586 1.60 1 254 3.43

810 2.21 1 582 4.32

256 0.70 934 2.55

559 1.53 1 610 4.40

54 943 150.12 107 934 294.90

Prévenus 4 transférer. 6) Détenus pour dettes. 7) Total.

1896. 37

Høieste Belæg

paa samme Tid

af Straffanger,

Varetægtsfanger,

Transportfanger

og Gjældsarrestanter

8).

41111111$11•11=11111111111•11•1•111•1111.111111■1

Fængsel 2).

140 Kristiania.

31 Skedsmo.

4 Eidsberg.

19 Moss.

16 Fredrikstad.

9 Sarpsborg.

9 Fredrikshald.

15 Hamar.

6 Kongsvinger.

7 Gjøvik.

3 Sel.

2 Nordre Aurdal.

6 Haugsund.

7 Hønefoss.

3 Nes.

9 Kongsberg.

14 Drammen.

2 Sande.

4 Sem.

7 Larvik.

2 Holmestrand.

7 Horten.

7 Tønsberg.

3 Sandefjord.

7 Skien.

2 Porsgrund.

2 Brevik.

1 Stathelle.

3 Langesund.

5 Krager0.

12 Arendal.

2 Hornnes.

7 Mandal.

3 Flekkefjord.

22 Kristiansand.

7 Stavanger Amts.

11 Stavanger.

2 Lervik.

7 Vossevangen.

40 Bergen.

6 Vik (i Sogn).

11 Aalesund.

7 Molde.

9 Kristiansund.

19 Vollan (i Trondhjem).

21 Trondhjem.

6 Levanger.

6 Stenkj ær.

5 Namsos.

11 Sannes.

13 BodO.

13 Smedvigen (Kabelvaag).

13 Troms0.

6 Hammerfest.

16 Vadsig.

I Hele Riget.

8) Nombre le plus élevé de détenus en même


38 1896

A m t i).

Under 15 Aar 2). 15-18 Aar 3).

Tabel 4. Fanger-

Tableau 4. Age

Antal Personer 6). Antal Dage 7). Antal Personer 6). Antal Dage 7).

M.

hom- fem

mes.

K.

mes.

Tils.

total. M.

h.

K.

f.

Tils.

total. M.

h.

K.

f.

Tils.

total

Kristiania 47 7 54 818 282 1 100 259 57 316 6 304 1 010 7 314


M.

m.

K.

f.

Tils.

total.

Akershus 1 - 1 27 - 27 61 11 72 1 422 246 1 668

Smaalenene • . . . . 1 - 1 51 - 54 31 3 34 844 46 890

Ele demarken 7 1 8 72 1 73 28 4 32 410 88 498

Kristians - - - - - - 1 - i 25 - 25

Buskerud . . • . . . - 1 1 - 24 24 14 1 15 586 14 600

Jarlsberg og Larvik . . 1 - 1 44 - 44 17 2 19 286 15 301

Bratsberg i i 2 2 32 34 13 - 13 340 - 340

Nedenes 1 - i 26 - 26 12 1 13 455 30 485

Lister og Mandal . . 7 7 • 114 - 114 14 - 14 217 - 217

Stavanger . . ., . . 8 - 8 182 - 182 22 1 23 494 30 524

Søndre Bergenhus . . 1 - 1 16 - 16 4 - 4 72 - 72

Bergen 14 - 14 68 - - 68 104 3 107 1 906 115 2 021

Nordre Bergenhus . . • - - - - - - 2 1 3 116 20 136

Romsdal 6 - 6 20 - 20 16 1 17 300 16 316

Søndre Trondhjem . . . - • - - - - 30 3 33 797 64 861

Nordre Trondhjem . . . - - - - - - 1 - 1 8 - 8

Nordland . . . . . . - - - - .. - 9 - 9 158 • 158

Troms0 3 - 3 34 - 34 7 2 9 44 24 68

Finmarken . . . . . - . - - - - . .. - - - -

Tilsammen 98 10 108 1 477 339 1 816 645 90 735 14 784 1 718 16 502

I) Prefecture. 2) Ages de moins de 15 ans. 3) Ages de 15 4 18 ans. 41 Ages de plus de 18 ans. 5) Total.


nes Alder.

des détenus.

MIME

Over 18 Aar 4). Ialt 5).

Antal Personer 6). Antal Dage 7). Antal Personer 6). Antal Dage 7).

M.

h.

K.

f.

-

Tils

total M.

h.

K.

f.

Tils. M. K.

total. h. f.

189 6. 39

Tils.

total.

M.

h.

K.

f.

Tils.

total.

3 503 625 4 128 30 174 4 791 34 965 3 809 689 4 498 37 296 6 083 43 379 Kristiania.

595 34 629 4 889 439 5 328 657 45 702 6 338 685 7 023 Akershus.

802 25 827 4 950 298 5 248 834 28 862 5 848 344 6 192 Sm.aalenene.

161 42 203 1 316 653 1 999 196 47 243 1 828 742 2 570 Hed emarken.

105 11 116 1 119 271 1 390 106 11 117 1 144 271 1 415 Kristians.

447 24 471 3 144 361 3 505 461 26 487 3 730 399 4 129 Buskerud.

A in t i).

367 20 387 2 338 146 2 484 385 22 407 2 668 161 2 829 Jarlsberg og Larvik.

242 28 270 1 398 201 1 599 256 29 285 1 740 233 1 973 Bratsberg.

161 21 182 1 205 175 1 380 174 22 196 1 686 205 1 891 Nedenes.

454 39 493 2 740 273 3 013 475 39 514 3 071 273 3 344 Lister og Mandal.

374 63 437 2 734 782 3 516 404 64 468 3 410 812 4 222 Stavanger.

63 63 900 900 68 68 988 988 Søndre Bergenhus.

954 96 1 050 5 550 747 6 297 1 072 99 1 171 7 524 862 8 386 Bergen.

39 4 43 298 45 343 41 5 46 414 65 479 Nordre Bergenhus.

234 23 257 1 970 209 2 179 256 24 280 2 290 225 2 515 Romsdal.

765 128 893 5 287 1 152 6 439 795 131 926 6 084 1 216 7 300 Søndre Trondhjem.

71 19 90 588 166 754 72 19 91 596 166 762 Nordre Trondhjem.

260 41 301 3 687 566 4 253 269 41 310 3 845 566 4 411 Nordland.

135 15 150 1 409 71 1 480 145 17 162 1 487 95 1 582 -,Troms0.

250 22 272 2 309 235 2 544 250 22 272 2 309 235 2 544 Finmarken.

) 982 I 280

i

11 262 1 78 035 11 581 89 616I

10 725 1 1 380 12 105 94 296 13 638 107 934 Tilsammen.

) Nombre des individus. 7) Journées de détention.


40 1896.

Amt i. Fængsel 2).

Kristiania

Akershus . .

Smaalenene .

Hedemarken

Kristians . . .

Buskerud . .

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg . .

Nedenes .

Lister og Mandal .

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal . . •

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland . .

Tromsø • •

Finmarken .

Kristiania .

Skedsmo .

Eidsberg .

Moss . .

Fredrikstad.

Sarpsborg .

FredrikEhald

Hamar . .

Kongsvinger

Gjøvik . .

Sel

Nordre Aurdal

Haugsund .

Hønefoss . .

N es . . .

Kongsberg .

Drammen

Sande . .

Sem . .

Larvik . . .

Holmestrand

Horten .

Tønsberg .

Sandefjord

Skien . .

Porsgrund

Brevik . .

Stathelle .

Langesund

Krager0 .

Arendal .

Hornnes .

Mandal . .

Flekkefjord.

Kristiansand

Stavanger Amts

Stavanger .

Lervik . .

Vossevangen

Bergen . .

Vik (i Sogn)

Aalesund

Molde . . .

Kristiansund .

Vollan .

Trondhjem .

Levanger . .

Stenkjær .

Namsos .

Saunes .

Bodø • •

Smedvigen .

Tromsø .

Hammerfest.

Vadsø . . . .

Hele Rig et

VaretægtsogUnderholdningspenge

til

Fængselsdistriktet

(jfr.

Fængselslovens§31)5).

Inven-

tarie-

klæder 6

Kr. Kr.

34 703

5 618

244

748

2 468

919

576

1 709

694

250

188

587

319

158

221

2 018

58

413

534

115

402

618

124

646

155

60

61

100

557

1 410

102

482

107

2 038

1 101

2 277

269

522

6 709

383

1 000

285

722

2 197

3 643

246

145

219

1 004

1 514

1 003

1 266

747

1 288

86 289

804

163

50

2

170

12

10

7

8

2

12

462

60

, 31

50

40

19

16

Sygeudgifter 7).

Kr.

1 000

57

100

100

32

11.

28

12

150

15

240

119

1 923 1 853

Tabel 5.

Tableau 5. Montant

A. Paahvilende Stats-

Understøttelse

ved Løsladelsen

Under- Geistlig

Læge- Læge- Be-

Anden vis- Omtil-

mid- klEed- Under- støt ning 13) sorg 1 4)

syn 8). ler 9). ning telse 12)

Kr. Kr.

249

19

6

4

5

7

12

3

3

12

17

2

3

4

12

1

16

4

6

4

6

11

1 620

1 861

3

47

1

17

68

7

9

11

14

30

12

15

111

8

39

11

50

26

62

21

48

29

12

33

9

138

157

67

2

360

5

35

30

115

84

2

-

- 11

12 25

8 40

8 -

16

16 38

477 5 283 1

Kr. Kr. Kr.

51 3 835 2 000

31 121 146

4 55

7

1

96

22

116

4 100

44 8 132

10 188 530

29

32

3

64

8

1

30

4 48

12

4 24

29

72

12

8 20

23 24

3

28 142

136

9 52

1

11

15 711

37 8

1

179 44

6 109

77

12

3

-

28 -

24 239

83 -

-

120

1681 -

1 313 5 800 3 088

i)Préfecture. 2) Prison. 3) A la charge de l'Etat. 4) A la charge de la commune 5) Contribution h la

détention. 7) Soins des malades. 8) Médecin. 9) Médicaments. Io) Secours aux libérés. lx) Habillement.

des gardiens. x8) Éclairage et chauffage. 19) Entretien et mobilier. 20) D'autres frais. az) Le bénéfice de

réelles de la commune. 23) Total des dépenses.


Udgifter.

des dépenses.

1896. 41

IN•1111.111111•1111MMINIIMIIIIII,

kassen 3). B. Paahvilende Fængselsdistriktet 4).

GodtgjørelseTilsam-

til

Bestymen 16)

rer x5).

Løn-

nin-

ger x7).

Belysning

og

Brændsel

i8). 18).

Vedligeholdelse

og

Inventarirum

x9),

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Andre

TilsamUdgifmen

x6)

ter 2o).

f

2 200 46 462 29 501 7 003 4 019 25 402

114 8 130 3 476 1 379 1 469 198

113 419 1 200 349 192 66

811 1 660 600 50

2 619 1 720 500 200 100

926 1 240 300 150

622 1 032 500 1 000

2 094 1 620 1 013 741 564

458 1 870 553 460 288

931 1 400 858 320 234

620 1 609 800 514 12

70 301 720 343

715 1 060 853 285 267

• 334 700 512 73 267

158 560 200 61 124

244 620 285 59

2 329 1 600 600 527

3 70 800 253 200

24 548 960 320 300

600 1 768 228 254 127

115 250 180 34

500 850 220 265

672 1 200 800 175

124 200 149 70

740 1 580 1 008 180 259

191 680 50 25 3

60 50 43 3

61 205 47 152 132

100 500 40 70 128

629 1 000 200 34

1 634 1 666 265 289 1 181

173 480 415 54

545 540 188 302 63

116 408 15 65 88

2 356 1 960 1 112 345 9

1 398 1 030 88 255 142

2 425 1 300 450 550 20

272 760 434 399

548 920 371 183 198

8 513 8 313 3 536 2 662 779

428 1 184 409 34 71

1 017 800 796 75 1 518

549 800 225 93 450

931 800 230 589 140

2 545 2 100 907 845 1 753

3 800 3 214 1 097 585 162

251 768 233 210 264

145 760 245 480 372

219 760 340 73 278

1 043. 1 350 509 340 89

1 854 1 600 503 211 1 470

1 153 1 650 469 375 274

1 290 680 364 84 66

883 976 300

• 1 510 1 417 642 596 482

3 144 109 170 g 96 999 34 050 21 026 38 119

Kr.

65 925

6 513

1 807

2 309

2 520

1 690

2 532

3 938

3 171

2 812

1 326

1 063

2 465

1 552

945

964

2 727

1 253

1 580

2 377

464

1 335

2 175

419

3 027

758

96

536

738

1 234

3 401

949

1 093

576

3 426

1 515

2 320

1 593

1 672

15 291

1 698

3 189

1 568

1 759

. 5 605

5 058

1 475

1 857

1 451

2 288

3 784

2 768

1 194

1 276

3 137

190 194 1

C. Fængselsdistriktets

Indtægt af

Varetægts- og

Underholdningspenge

udover Forpleiningsudgifterne

21).

Kr.

17 579

147

26

12

71

40

46

328

326

41

70

3 505

921

1 470

49

22

74

24 727

D. Fæng-

sels-

distriktets

virkelige

Udgift 22).

Kr.

48 346

6 513

1 807

2 309

2 520

1 690

2 532

3 938

3 171

2 665

1 300

1 051

2 394

1 552

905

918

2 399

1 253

1 580

2 377

464

1 335

2 175

419

3 027

758

96

536

738

1 234

3 075

908

1 093

576

3 426

1 515

2 320

1 593

1 602

11 786

1 698

3 189

1 568

1 759

4 684

3 588

1 426

1 835

1 377

2 288

3 784

2 768

1 191

1 276

3 137

E.

Samlet

Ud-

gift 23).

Kr.

94 808

14 643

2 226

3 120

5 139

2 616

3 154

6 032

3 629

3 596

2 909

1 352

3 109

1 886

1 063

1 162

4 728

1 323

2 128

2 977

579

1 835

2 847

543

3 767

949

f56

597

838

1 863

4 709

1 081

1 638

692

5 782

2 913

4 745

1 865

2 150

20 299

2 126

4 206

2 117

2 690

7 229

7 388

1 677

1 980

1 596

3 331

5 638

3 921

2 484

2 159

4 647

165 467 I 274 637

Fængsel 2).

Kristiania,

Skedsmo.

Eidsberg.

Moss,

Fredrikstad,

Sarpsborg.

Fredrikshald.

Hamar.

Kongsvinger.

Gjøvik.

Sel.

Nordre Aurdal.

Haugsund.

Hønefoss.

Nes.

Kongsberg.

Drammen.

Sande.

Sem.

Larvik.

Holmestrand.

Horten.

Tønsberg.

Sandefjord.

Skien.

Poregrund.

Brevik.

Stathelle.

Langesund.

Krager0.

Arendal.

Hornnes.

Mand al.

Flekkefjord.

Kristiansand.

Stavanger Amts.

Stavanger.

Lervik.

Vossevangen.

Bergen.

Vlk (i Sogn).

Aalesund.

Molde.

Kristiansund.

Vollan.

Trondhjem.

Levanger.

Stenkjær.

Namsos.

Saunes.

Bodø.

Smedvigen.

Tromsø.

Hammerfest.

Vads0.

Hele Riget.

commune pour la détention et l'entretien des prisonniers. 6) L'habillement des prisonniers pendant la

as) D'autre secours. 53) Enseignement. 54) Soin religieux, 15) Administration. 16) Total. 17) Traitements

la commune sur la contribution de l'état pour la détention et l'entretien des prisonniers. 22) Les dépenses


00

Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet følgende Værker:

Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, .///, /V. Christiania 1876,

1881, 1887, 1892.

International Skibsfartsstatistik:

Tabeller vedkommende Handelsflaaderne • i Aarene 1850-1886.

Kristiania 1887.

Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen 1872-1894 og Handelsflaaderne

1886-1896. Kristiania 1897.

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Syttende Aargang,

1897. Kristiania 1897. (Annuaire statistique de la Norvége.)

Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Femtende Bind,

1897. Kristiania 1898. (Journal du Bureau central de Statistique.)

Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet

31 Januar 1893. Kristiania 1893.

Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889. Kristiania 1889.

Do. for Tidsrummet 1 Juli 1889-31 December 1891, for Tidsrummet

1 Januar 1892-31 December 1894 og for Tidsrummet 1 Januar 1895—

31 December 1897, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske

Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind og Femtende Bind.

Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser.

Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. Aschehoug ez Co., Kristiania.

23 Juli 1898.

PI


Inge