Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

S'/ZO

Fortegnelse

over

s. 79

en Samling Oliemalerier og Haandtegninger af danske

Kunstnere, saasom: A Andersen, Carl Baagøe, Prol

Dahl, W. Hammer. F. Storck, Liebert, Kjærsch^u,

Kølle, Prof J. L. Jensen. Nor dahi Grove, Schleisner,

Hunæus, Monies, Fauerholdt, A Melbye, A. Schovelin,

Laur. Holst, Frisca, Thørrestrup, Holger Drachmann,

H. C. Levy, Schorn, Ly tzen, Kjeldrup, Carl Locher,

Kjærumgaard, E. M. Jensen, Emanuel Larsen, Rade-

macker, Thorenfeldt, C Olsen, J. Kalckar, C. Pedrin,

H. Petersen. Endvidere et stort *200 Aar gammelt,

italiensk Loftsmaleri, Kobbere og Raderinger m. v ,

mod Betaling til Undertegnede, hos hvem saavel som

hos dHrr. Boghandlere Lind og Lynge Cataloger

faaes.

Malerierne er til Eftersyn Dagen førend

Auctionen Kl. 11—2.

A.JILaJLS e j j ,

store Kanikestræde 17.

Kiøbenhavn.

Calbergs Tryk.


Æ onbitioner.

1.

_ 2Ut )celge§ i ben ©taitb, Ijoori bet oeb Jgammerflaget er

og forefinbeS, uben Slnfuar for Sælgeren, og ligger fra £il=

flaget for $jtø&eren§ hegning og 3iifi!o i alle Stlfcelbe.

2 .

Set ft'iøbte maa af ftjoberen mebtages ftrav.

3.

jKjtø lierne fyar at erlægge fi ©f. nf 3lig3baleren i 2luc=

tionSomfoftninger.

4.

betalingen erlægges t>eb £ammerflaget etter paa 2lnfor=

bring, bog fuitne SnJaofator perfonligen font »eberljceftige b e -

fjenbte $jO&ere foroente G UgerS rentefri Grebit.

5.

3 2)iangel af prompte betaling ere $jpberne pligtige, ocere

fig enten beblioe ftceonebe etter iffe, at foare 5pGt. 3iente p.A .

fra 2luftionébagen iitbtil betaling ffeer $ ©øg§naal§tilfcelbe

ere ÆjjzfBerne ^jølienfyauno $orligelfesFommi§fisn og benne

©tab3 Qurtébiction unbergiime uben .f>enfi;n til l)uor bé maatte

boe etter opljolbe fig, ligefont be og ere unberfaftebe ben fyur--

tige Stet^forfcdgning, fom ^ororbit af 25 januar 1828 Ijfemler,

og unberfafteé> $iøi>eren ben t førfte 3nftan§ erljueroebe £>om

uben Slppel.

j?jø6en§atm i 39?arto 1871.

31* I


Nr.

27. T h ø rr e stru p , Genrebillede.

28. S c h le is n e r, en Lods, 1851

29. E. M. Je n se n , Partie ved Strandpromenaden,

med Udsigt til Kjøbenhavn.

3 0 n Partie i Jægersborg Dyrehave

ved Stampen.

31. A. S ch o v elin, Spangehuset ved Vordingborg.

32. Prof. D ahl, Træfning 1848.

33. M on i es, en gammel Kone.

34. H u n æ u s, en Dreng med en Hund.

35. W. Hammer, Blomsterstykke.

36. Prof. J. L. Jensen, en Kurv med Blomster.

37. A. Andersen, Vinterpartie ved Hellebæk.

38. Frisch, Studie af en Bondekone.

39. J. Bless, Partie ved Aarhuus.

40. Ubekjendt, Fred. den 6te malet paa Porcellain.

41. Holger Drachmann, Engelske Orlogsmænd i

Nordsøen.

^ 2 ,, Bugten ved Neapel.

43*. Nordahl Grove, Partie ved Usserød.

4t. A. Andersen, Partie ved Hornbeck

45. Carl Baagøe, Fox i Isen (Tegning).

46. Anthon Melbye, oprørt Søe (Pennetegning).

47 MagnusPetersen, Genrebillede (Pennetegning).

48. Holger Drachmann, Indseilingen til Dover

49. Fauerholdt, Skisse

50. Prof. J. L. Jensen, Blomsterstykke.

xi Kurv med Blomster.

5

Nr.

52.* Nordahl Grove, Kjæmpegrave ved Frederiksværk.

53. Holger Drachmann, Damper i Storm.

51. R ad em ae c ker, Partie af Aa Mølle ved Lemvig.

5 5 w Partie ved Ordrup,

f 56. Et stort, 200 Aar gammelt Italiensk Malene, der

i Begyndelsen af dette Aarhundrede var Lofts-

malerie paa Ulriksholm paa I1 yen, forestillei Allegorie

paa G læden: En Nymphe spiller paa

Tambourin for Børnene Bakclius og Momus, der

dandse med hinanden.

57. Ubekjendt gml. Hollender, Kortenspillerne.

58. Ubekjendt, Aquarell.

5 9 . „ Portrait, (i Marmor.)

60. Prof. J. L. Jensen, Blomsterstykke

Cl. Farino Francesco, Biystbillede af den bodfærdige

Magdalena.

62. C. Hansen, Udsigt mod Kalo Slotsbanker, Eftermiddag.

63. Ubekjendt, Prindsessa Juliane.

64. „ en Grotte.

65. Pedril], Partie fra Skamlingebanken.

6 6 . J. K ai c kar, Partie ved Frederiksdal.

6 7 . „ fra Hellebæk.

6 8 . 1 Florentinsk Copie.

6 ‘J. Rademach er, Partie Ira Borupgaard ved Helsingør.

70, n Partie fra Svendstrup ved Aalborg.

71. Emanuel Larsen, Studie af e n Fiskerbaad ved

den hollandske Kyst.


Nr.

6

72. • Ubekjendt, Kjøbenhavns Rhed.

73. Bert helsen, Landskab

74. Ubekjendt. Landskab.

7o' ” Tre Vandrende, af Abrahams Historie

» Cleopatra (Italiensk)

77. Piazetto, Mandshoved.

78. Madonna raed Barnet.

7J, T. o imod hinanden seende Figurer

80. En Engel.

81. Hollandsk Genebillede.

>2. Italiensk, Bjerglandskab.

» Madonna med Barnet.

84. 6 Rammer.

1. Le Bas, 12 Blade Hunde. Desportes p. Complet

og sjelden Suite.

2. van der Hecke, J., De tre Gjeder. B. 3.

3. Visscher, Corn., Hyrden til Hest W. 178.

” » Hen ridende Hyrdinde. W. 179.

» » Malkepigen. W. 180.

b- » » Bondekonen med S\øvelsesebarnet.

W. 181.

1 ■ Vivares, I1., the dutch lishermen. Van Goyen p.

8. Weirotter, le printemps. Van Goyen p.

9. Masquelier, l’amant de la Belle-Europe. P.

Potter p.

1

\

Nr

7

10. Zeeman, Marine B. 31.

11* » » B. 45.

12. Du Jardin, Gjederne. B. 7

13- » Hyrdinden, der taler til sin Hund.

B. 31.

J4. „ Faaret. B 38.

15. Aquila, Constantinslaget. Efter Rapliael.

10. Le Bas, le Tric — Trac. Teniers p.

17. 10 Bl. div. Radeinger

18. Milatz, raderet Landskab. 1ste Tryk.

19. Vermeulen, C. H. Meyercron. Rigaud p.

20. Kernot, Landskab med Jacob og Laban. Murillo p

21. Le Bas, les sangliers forces. Wouverman p.

22. 8 danske og svenske Portraiter.

23. Cornillet, Christus paa Korset. Van Dyck p.

24. Waterloo, Indgangen til Skoven. B. 107.

» Hen huggede Skov. B. 108.

26. „ De Vadende. B. 109.

27. Canot, l’amoureux buveur. Teniers p.

28. Roghman, 3 Bl. Landskaber. B. 13, 28, 84.

29. Snyderhof, Jean de la Chambre. Fr. Hals p.

W. 18.

30. Potter, P. Tyren. B. 1.

31. Cornillet, Christus i Marias Skjød.

32. Exdorf, stort raderet Landskab.

33. „ 2

” tt n

34. Le Bas, le pot au lait. Wouverman p.

35. Barriere, Landskab efter Claude Lorrain. R.

D. 188.

36. Lepicié, les franc-magons. Teniers p.


Nr.

37. 10 Bl. henhørende til Napoleons Historie.

38. 4 Bl. Swanevelt, Raderinger. B. 78, 103— *04.

39. Piquemot, Futile précaution. Wouverman p.

40. von Aken, Manden med Pakken paa Ryggen.

B. 19.

41. Waterloo, Æseldriveren. B. 48.

42. „ Den sovende Vandringsmand. B. 49.

43. „ Floden med Klippebredden. B. 50.

44. „ Alleen. B. 62.

45. Canot, les fumeurs hollandais. Teniers p.

46. 20 Portraiter

47. Dujardin, Hyrden bag Træet. B. 23.

48. Vivares, rural life. Van Goyen p

49. Le Bas, la matinée du printemps.

50. 2 Bl. Surugue, efter Rembrandt.

51. Waterloo, Den hvilende Vandrer. B. 111.

5 2 „ De to Mænd i Huulveien. B. 112.

53. „ Det store Lindetræ. B. 113. Sjeldent.

54. „ Rytteren i Alleen. B. 117.

55. „ Den sovende Hyrde. B. 118.

56. „ Den lille Bro. B. 124

57. Tardien, le dejeuner flamand. leniers p.

58. Le Bas, le point du jour. Van de Veide p.

59. 6 Bl. Berghem, Dyr. B, 31, 33, 3 5 -3 7 , 39.

60. 6 Bl. „ „ B. 43, 48, 49, 52, 56, 57.

61. Matthieu, Poste prés d’ Anvers. Wouverman p.

6:2. 9 forskjellige Blade.

63. Lépicié, le cuisinier flamand. Teniers p.

64. Benaglia, Madonna med Barnet og St. Anna.

Leon. da Vinci p,

9

Nr. -f:

65. li) div. Blade.

66. 9 Bl. Waterloo, Weirotter, etc.

67 16 div. Blade.

68. En Mappe.

Kobberstik.

1. Bolswert. S. Hellige Familie. A. v. Dyk pinx.

Sm Tr..

„ Satyren og Nymfen. Jordams p

3. Galle, C. Judith og Holofemes. Rubens p.

4. Bart olu s, P. Hellige 3 Konger. Rafael p. 3 Bl.

5. V er tue, G. Fam. Lennox ved Darnleys Grav.

6. G a r a vag lia, G. David. Guercino p. Sm. Tr.

7. F es s ard, St. Madonna. Scarcellino p.

8. Wooliet, W. Diana & Akta^on. Lauri p.

9. „ Garlton House.

10. Lemper eur. Festiu espagnole, Stevens p.

11. S trange, R. Abraham og Hagar. Guercino p.

12« Schmutzer, J.M. LosserforfølgeAnteloper.av. 1.1.

13. Schultze, C. G Venus. Kani p. a. 1. 1.

14. Stella, Cl. Petrus og Paulus helbrede de Værkbrudne.

Poussin p.

15. Matthieu, J. Pelejinagi å St. Nicolas. Laney

de Baiyeux p.

16. L on g hi, G. Johannes’ Halshuggelse. G. Dow

p. Sm Tr.

17. P o illy, J. Guldkalven. Poussin p.

18. Avril. Bataille d’Honetscho. Delorge del.

19. Audran, G. Salomons Dom. Wypel p.

20. Clemens, J. Fr. Slaget paa Rheden. Lorent-


Nr.

zen p.

21. Prot & Dissard. Skibbrud ved Kalifornien.

Crepin p.

22. Peters en, S. H. Schweiz. Hackert p.

23. Dorigny, N. Hylas’ Bortførelse. F. Albani p.

24. L o ir, A. Bethlem. Barnemord. Le Brun p.

2 Bl.

2 5 --27. Vi var es, F. 3 Prospekter.

2 8 -■29. Canot, P. 2 Landskaber efter Pillement.

30--32. 3 „ efter „

33. Voyez jun. L’Amant regretté. Davesne p.

34. D a u 11 é. Vengeange de Latone. Jouvenet p.

3 5 - 36. Flipart. Venus og Æneæs, H elm a n. Marchend

des lunettes. 2 Bl.

37--40. 4 Blade efter Teniers.

41--42. 2 „ efter Ruisdal og Vries, Schøler so.

43—44. 2 „ efter Lawrence og Rubens,

4 5 --49. 5 „ efter Tilburg, Teniers etc.

50- 53. 3 „ af Boel, Neefs, Tempesta og Bruyn.

5 4 --57. 4 „ efter Dietricy, Oudry.

58--60. 3 „ efter Teniers.

61--65. 5 » efter „

6 6 --68. 3 „ efter Terburg. Rubens og Berghem.

6 9 --7i. 5 „ efter Metzu, Ostade og Boucher.

72--75. 4 „ efter Cimabue, Rafael, Correggio

og Albani.

76- •79. 4 „ efter Perretti, Solimea, Feti etc.

80. 5 mindre Bl, af Drevet, Earlom etc.

81. 5 kobberst. Prospekter.

82—85, Th. Smitb. 4 walisiske Prospekter.

11

Nr.

86—88. 3 Portræter efter Van Dyk og Titian.

89. 5 gamle Blade.

90—91. Heidelberg, Toulon, 2 store Staalst.

92. Blot, M. Le verrou. Galant Bl.

93-96 Pir ane si. 4 arkitekt. Blade.

97-98. Fittler. Gibraltar. Allix. Lissabon.

Raderinger.

99. Bo is sien, D. Pave Pius velsigner Børnene

Rigal 4.

100. Castiglione. Et Tyrkehoved.

101—2. Zeeman, 2 Bl. Udm. Tr.

103—4. Ostade, 2 Bl. Kopi.

105—7. Waterloo, 1 Bl., Swanevelt 2 Bl.

108—12. Piranesi, 5 Bl. Rad.

More magazines by this user
Similar magazines