Word Pro - Notat af 18.6.02 fra Mag.1.Afd. digital pladsanvisning

friedrich.sophia43

Word Pro - Notat af 18.6.02 fra Mag.1.Afd. digital pladsanvisning

Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

N O T A T

Notat til Socialudvalgsbehandling af Digital Pladsanvisning

Hans Skou, Venstre:

“Vil i udvalget høre om erfaringer fra andre kommuner, der er

længere i digitaliseringsprocessen. Især kunne det være interessant

at høre om de forventede serviceforbedringer er opnået, ligesom de

forventede effektiviseringer er slået igennem og evt. i hvilket

omfang?”:

De erfaringer som projektgruppen har gjort sig fra andre kommuner, berører

brugerflade-løsninger som har nytteværdi for borgerne/brugerne. Men disse

former for løsninger har ikke forbindelse med de berørte fagsystemer og

medfører derfor ikke en effektivisering for administrationen. Det viser sig

ofte, at det er løsninger, hvor borgerne kan udfylde og udskrive blanketter

som derefter kan indsendes til administrationen til videre behandling.

Det er ligeledes erfaret via IT- & Telestyrelsen og KL’s konference om

Digitale Gennembrud, at der forefindes en lang række portaler og hjemmesider,

hvor borgerne kan betjene sig selv.

Med projektet Digital Pladsanvisning tager vi skridtet fuldt ud og digitalisere

hele arbejdsgangen, og Børn og Unge-Afdelingen forventer derfor en fremtidig

effektivisering.

Hans Skou, Venstre:

“I den foreliggende indstilling er der bl.a. fra KMD og Børn og Unge-

Afdelingen forskellige skøn af omfanget af effektivisering, der må

ligge et erfaringsgrundlag fra andre kommuner.”

Brian Korsgaard, Dansk Folkeparti:

“At den egentligt efter vores opfattelse ikke helt står mål med det

man kunne forvente, det håber vi også man i udvalgsnævnet vil være

opmærksom på og se både som det er nævnt fra Frederik Gammelgaards

side af, om det ikke kunne bruges bedre andre steder, men

også om effektiviseringsgevinsten kunne være større?”

I dag foretager 24 personer i Pladsanvisningen årligt 15.000 anvisninger.

Skønnet af omfanget af effektiviseringen er dannet på baggrund af et

samarbejde mellem KMD og Børn og Unge-Afdelingen. Det skal

præciseres, at skønnet på 3 årsværk forventes muliggjort, hvis 100% af

Notat Side 1 af 3

Århus Kommune

Dato:

19. juni 2002

Sagsbehandler:

Ole Sønderup

Telefon:

8940 3819

Telefax:

8940 3814

E-post:

osoe@bu.aarhus.dk

Journal nummer:

Dokument:

Notat af 18.6.02 fra Mag.1.Afd. digital plad


Århus Kommune . Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

brugerne benytter de digitale services. Fra Børn og Unge-Afdelingen

skønnes det, at ca. 60% af brugerne, over en 3-årig periode, vil benytte de

nye services som digital Pladsanvisning tilbyder. Skønnet på 60% svarer

dermed til ca. 2 årsværk.

Der er udvalgt 6 arbejdsgange som skal digitaliseres, og dermed er der ikke

tale om en digitalisering af hele Pladsanvisningens forretningsområde.

De 6 områder er:

en fælles elektronisk ansøgning, der indeholder ansøgning om daginstitutions-/dagplejeplads,

ansøgning om økonomisk friplads, ansøgning om

supplerende tilskud til børneorlov samt ansøgning om tilskud til Frit valgordningen.

at der foregår en automatisk verificering af indberettede oplysninger.

at der foregår en elektronisk fremsendelse af tilbud om

daginstitutions-/dagplejeplads via e-mail.

at der indberettes accept/afslag på tilbuddet via ansøgningssiden.

at der er elektronisk korrespondance med brugeren.

at al information om Pladsanvisningens forretningsområde med tilhørende

links vises.

Forventningen er således at 60% af henvendelserne på disse områder i

løbet af 3 år vil foregå elektronisk.

Hvis en større effektivisering skal opnås, kræves der en implementering af

yderligere digitale services.

Hans Skou, Venstre

“Vi vil i udvalgsbehandlingen gerne bede om at forvaltningen

kommer med forslag til løbende opfølgning på serviceforbedringer

og effektivisering som de må forekomme i Pladsanvisningen.”

Der er i projektet indlagt opfølgning og effektmåling af de indførte services.

Dermed er det muligt for Børn og Unge-Afdelingen i fremtiden at følge udviklingen

i den forventede effektivisering. Ved udarbejdelsen af evaluering vil

det således blive muligt at rapportere om de faktiske opnåede resultater.

Frederik Gammelgaard, Konservative:

Vi syntes også, at man pakker det ind i flere merudgifter til Pladsanvisningen,

og det syntes vi faktisk ikke er tilfredsstillende.”

Det hidtidige merforbruget af 3 stillinger til Pladsanvisningen er afholdt inden

for Børn og Unge-Afdelingens budget.

Notat Side 2 af 3


Århus Kommune . Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen har grundet et stigende forældrepres i takt med de

stigende ventelister kørt med et merforbrug på 3 stillinger siden slutningen

af 2001, dels for at reducere de arbejdsmæssige belastninger i Pladsanvisningen

og sikre rimelige arbejdsforhold og dels for at sikre et rimeligt niveau

i forhold til sagsbehandlingstid og besvarelse af forældrehenvendelser. En

brugerundersøgelse af Pladsanvisningen fra efteråret 2001 understregede,

at de forhold forældrene er mindst tilfredse med netop drejer sig om

sagsbehandlingstiden og informationsniveauet, hvilket i sig selv er med til at

avle endnu flere forældrehenvendelser.

Notat Side 3 af 3


Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

N O T A T

Notat til Socialudvalgsbehandling af Digital Pladsanvisning

Hans Skou, Venstre:

“Vil i udvalget høre om erfaringer fra andre kommuner, der er

længere i digitaliseringsprocessen. Især kunne det være interessant

at høre om de forventede serviceforbedringer er opnået, ligesom de

forventede effektiviseringer er slået igennem og evt. i hvilket

omfang?”:

De erfaringer som projektgruppen har gjort sig fra andre kommuner, berører

brugerflade-løsninger som har nytteværdi for borgerne/brugerne. Men disse

former for løsninger har ikke forbindelse med de berørte fagsystemer og

medfører derfor ikke en effektivisering for administrationen. Det viser sig

ofte, at det er løsninger, hvor borgerne kan udfylde og udskrive blanketter

som derefter kan indsendes til administrationen til videre behandling.

Det er ligeledes erfaret via IT- & Telestyrelsen og KL’s konference om

Digitale Gennembrud, at der forefindes en lang række portaler og hjemmesider,

hvor borgerne kan betjene sig selv.

Med projektet Digital Pladsanvisning tager vi skridtet fuldt ud og digitalisere

hele arbejdsgangen, og Børn og Unge-Afdelingen forventer derfor en fremtidig

effektivisering.

Hans Skou, Venstre:

“I den foreliggende indstilling er der bl.a. fra KMD og Børn og Unge-

Afdelingen forskellige skøn af omfanget af effektivisering, der må

ligge et erfaringsgrundlag fra andre kommuner.”

Brian Korsgaard, Dansk Folkeparti:

“At den egentligt efter vores opfattelse ikke helt står mål med det

man kunne forvente, det håber vi også man i udvalgsnævnet vil være

opmærksom på og se både som det er nævnt fra Frederik Gammelgaards

side af, om det ikke kunne bruges bedre andre steder, men

også om effektiviseringsgevinsten kunne være større?”

I dag foretager 24 personer i Pladsanvisningen årligt 15.000 anvisninger.

Skønnet af omfanget af effektiviseringen er dannet på baggrund af et

samarbejde mellem KMD og Børn og Unge-Afdelingen. Det skal

præciseres, at skønnet på 3 årsværk forventes muliggjort, hvis 100% af

Notat Side 1 af 3

Århus Kommune

Dato:

19. juni 2002

Sagsbehandler:

Ole Sønderup

Telefon:

8940 3819

Telefax:

8940 3814

E-post:

osoe@bu.aarhus.dk

Journal nummer:

Dokument:

Notat af 18.6.02 fra Mag.1.Afd. digital plad


Århus Kommune . Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

brugerne benytter de digitale services. Fra Børn og Unge-Afdelingen

skønnes det, at ca. 60% af brugerne, over en 3-årig periode, vil benytte de

nye services som digital Pladsanvisning tilbyder. Skønnet på 60% svarer

dermed til ca. 2 årsværk.

Der er udvalgt 6 arbejdsgange som skal digitaliseres, og dermed er der ikke

tale om en digitalisering af hele Pladsanvisningens forretningsområde.

De 6 områder er:

en fælles elektronisk ansøgning, der indeholder ansøgning om daginstitutions-/dagplejeplads,

ansøgning om økonomisk friplads, ansøgning om

supplerende tilskud til børneorlov samt ansøgning om tilskud til Frit valgordningen.

at der foregår en automatisk verificering af indberettede oplysninger.

at der foregår en elektronisk fremsendelse af tilbud om

daginstitutions-/dagplejeplads via e-mail.

at der indberettes accept/afslag på tilbuddet via ansøgningssiden.

at der er elektronisk korrespondance med brugeren.

at al information om Pladsanvisningens forretningsområde med tilhørende

links vises.

Forventningen er således at 60% af henvendelserne på disse områder i

løbet af 3 år vil foregå elektronisk.

Hvis en større effektivisering skal opnås, kræves der en implementering af

yderligere digitale services.

Hans Skou, Venstre

“Vi vil i udvalgsbehandlingen gerne bede om at forvaltningen

kommer med forslag til løbende opfølgning på serviceforbedringer

og effektivisering som de må forekomme i Pladsanvisningen.”

Der er i projektet indlagt opfølgning og effektmåling af de indførte services.

Dermed er det muligt for Børn og Unge-Afdelingen i fremtiden at følge udviklingen

i den forventede effektivisering. Ved udarbejdelsen af evaluering vil

det således blive muligt at rapportere om de faktiske opnåede resultater.

Frederik Gammelgaard, Konservative:

Vi syntes også, at man pakker det ind i flere merudgifter til Pladsanvisningen,

og det syntes vi faktisk ikke er tilfredsstillende.”

Det hidtidige merforbruget af 3 stillinger til Pladsanvisningen er afholdt inden

for Børn og Unge-Afdelingens budget.

Notat Side 2 af 3


Århus Kommune . Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen har grundet et stigende forældrepres i takt med de

stigende ventelister kørt med et merforbrug på 3 stillinger siden slutningen

af 2001, dels for at reducere de arbejdsmæssige belastninger i Pladsanvisningen

og sikre rimelige arbejdsforhold og dels for at sikre et rimeligt niveau

i forhold til sagsbehandlingstid og besvarelse af forældrehenvendelser. En

brugerundersøgelse af Pladsanvisningen fra efteråret 2001 understregede,

at de forhold forældrene er mindst tilfredse med netop drejer sig om

sagsbehandlingstiden og informationsniveauet, hvilket i sig selv er med til at

avle endnu flere forældrehenvendelser.

Notat Side 3 af 3


Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

N O T A T

Notat til Socialudvalgsbehandling af Digital Pladsanvisning

Hans Skou, Venstre:

“Vil i udvalget høre om erfaringer fra andre kommuner, der er

længere i digitaliseringsprocessen. Især kunne det være interessant

at høre om de forventede serviceforbedringer er opnået, ligesom de

forventede effektiviseringer er slået igennem og evt. i hvilket

omfang?”:

De erfaringer som projektgruppen har gjort sig fra andre kommuner, berører

brugerflade-løsninger som har nytteværdi for borgerne/brugerne. Men disse

former for løsninger har ikke forbindelse med de berørte fagsystemer og

medfører derfor ikke en effektivisering for administrationen. Det viser sig

ofte, at det er løsninger, hvor borgerne kan udfylde og udskrive blanketter

som derefter kan indsendes til administrationen til videre behandling.

Det er ligeledes erfaret via IT- & Telestyrelsen og KL’s konference om

Digitale Gennembrud, at der forefindes en lang række portaler og hjemmesider,

hvor borgerne kan betjene sig selv.

Med projektet Digital Pladsanvisning tager vi skridtet fuldt ud og digitalisere

hele arbejdsgangen, og Børn og Unge-Afdelingen forventer derfor en fremtidig

effektivisering.

Hans Skou, Venstre:

“I den foreliggende indstilling er der bl.a. fra KMD og Børn og Unge-

Afdelingen forskellige skøn af omfanget af effektivisering, der må

ligge et erfaringsgrundlag fra andre kommuner.”

Brian Korsgaard, Dansk Folkeparti:

“At den egentligt efter vores opfattelse ikke helt står mål med det

man kunne forvente, det håber vi også man i udvalgsnævnet vil være

opmærksom på og se både som det er nævnt fra Frederik Gammelgaards

side af, om det ikke kunne bruges bedre andre steder, men

også om effektiviseringsgevinsten kunne være større?”

I dag foretager 24 personer i Pladsanvisningen årligt 15.000 anvisninger.

Skønnet af omfanget af effektiviseringen er dannet på baggrund af et

samarbejde mellem KMD og Børn og Unge-Afdelingen. Det skal

præciseres, at skønnet på 3 årsværk forventes muliggjort, hvis 100% af

Notat Side 1 af 3

Århus Kommune

Dato:

19. juni 2002

Sagsbehandler:

Ole Sønderup

Telefon:

8940 3819

Telefax:

8940 3814

E-post:

osoe@bu.aarhus.dk

Journal nummer:

Dokument:

Notat af 18.6.02 fra Mag.1.Afd. digital plad


Århus Kommune . Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

brugerne benytter de digitale services. Fra Børn og Unge-Afdelingen

skønnes det, at ca. 60% af brugerne, over en 3-årig periode, vil benytte de

nye services som digital Pladsanvisning tilbyder. Skønnet på 60% svarer

dermed til ca. 2 årsværk.

Der er udvalgt 6 arbejdsgange som skal digitaliseres, og dermed er der ikke

tale om en digitalisering af hele Pladsanvisningens forretningsområde.

De 6 områder er:

en fælles elektronisk ansøgning, der indeholder ansøgning om daginstitutions-/dagplejeplads,

ansøgning om økonomisk friplads, ansøgning om

supplerende tilskud til børneorlov samt ansøgning om tilskud til Frit valgordningen.

at der foregår en automatisk verificering af indberettede oplysninger.

at der foregår en elektronisk fremsendelse af tilbud om

daginstitutions-/dagplejeplads via e-mail.

at der indberettes accept/afslag på tilbuddet via ansøgningssiden.

at der er elektronisk korrespondance med brugeren.

at al information om Pladsanvisningens forretningsområde med tilhørende

links vises.

Forventningen er således at 60% af henvendelserne på disse områder i

løbet af 3 år vil foregå elektronisk.

Hvis en større effektivisering skal opnås, kræves der en implementering af

yderligere digitale services.

Hans Skou, Venstre

“Vi vil i udvalgsbehandlingen gerne bede om at forvaltningen

kommer med forslag til løbende opfølgning på serviceforbedringer

og effektivisering som de må forekomme i Pladsanvisningen.”

Der er i projektet indlagt opfølgning og effektmåling af de indførte services.

Dermed er det muligt for Børn og Unge-Afdelingen i fremtiden at følge udviklingen

i den forventede effektivisering. Ved udarbejdelsen af evaluering vil

det således blive muligt at rapportere om de faktiske opnåede resultater.

Frederik Gammelgaard, Konservative:

Vi syntes også, at man pakker det ind i flere merudgifter til Pladsanvisningen,

og det syntes vi faktisk ikke er tilfredsstillende.”

Det hidtidige merforbruget af 3 stillinger til Pladsanvisningen er afholdt inden

for Børn og Unge-Afdelingens budget.

Notat Side 2 af 3


Århus Kommune . Magistratens 1. Afdeling

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen har grundet et stigende forældrepres i takt med de

stigende ventelister kørt med et merforbrug på 3 stillinger siden slutningen

af 2001, dels for at reducere de arbejdsmæssige belastninger i Pladsanvisningen

og sikre rimelige arbejdsforhold og dels for at sikre et rimeligt niveau

i forhold til sagsbehandlingstid og besvarelse af forældrehenvendelser. En

brugerundersøgelse af Pladsanvisningen fra efteråret 2001 understregede,

at de forhold forældrene er mindst tilfredse med netop drejer sig om

sagsbehandlingstiden og informationsniveauet, hvilket i sig selv er med til at

avle endnu flere forældrehenvendelser.

Notat Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines